Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

953 0
27 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 December. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sj19k46t77/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAMSCHE VOLK Handvchriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN '11EDAKT1E : 12, Zwarte Lieve tfrouwstraat, i2 AANKONDIGINGEN : piaatsaanvragen : 5 ce, tiemen per halven regsl ; Andere aackondigingen : 10 centiemen ; Publiciteit: 30 centiemeir a| KERSTNACHT KEESTNACHT 1. 0 Kerstnacht, schooner dan de daegen, hoe kan Herodes 't licht verdraegen, dat in uw duisternisse blinckt, en word geviert en aengebeden ? Zijn hooghmoed luistert na geen reden, hoe schel die in zijn oorcn klinckt. 2. Hy pooght d'onnoosle te vernielen, door 't moorden van onnoosle zielen, • en weckt een stad en lanageschrey, in Bethlehem en op den acker, en maackt den geest van Rachel wacker, die waeren gaet door beemd en wey. 3. Dan na het westen, dan na'et oosten, Wie zal die droeve moeder troosten, nu zy haer lieve kinders derft ? Nu zy die ziet in 't bloed versmooren, ffippv?p rioniiv 71 in gph/Vrçn. en zoo veei zwaerden rood geverft ? 4. Zij ziet de melleck op de tippen van die bestorve en bleecke lippen, geruckt noch versch van'moeders borst, Zij ziet dî teere traentjes hangen, als dauw, aen druppels op de wangen : zij zietze vuil van bloed bemorst. 5. De winvkbraeuw deckt nu met zijn booghjis geloken en geen lachende ooghjes, die straelden tôt in 't moeders hart, als starren, die met haer gewemel het aenschijn schiepen tôt een' hemel, eer 't met een' mist betrocken werd. 6. Wie kan d'ellende en 't jammer noemen, en tellen zoo veel jonge bloemen, die doen verwelckten, eerze noch haer frissche bladeren ontloken, en liefclijck voor yder roken, en 's morgens droncken 't eerste zogh? 7. Zoo veltde zein de korenairen, zoo schud een buy de groene blaeren, wanneer het stormt in 't wiide woud. Wat kan de blinde staetzucht brouwen, wanneerze raest uit misvertrouwen ! Wat luid zoo schendigh dat haer rouwt! 8. Bedruckte Rachel, schort dit waren : uw kinders sterven martelaeren, en eerstelingen van het zaed, dat uit uw bloed begint te groeien, en heerlijok tôt Gods eer zal bloeien, en door geen wreedheid en vergaet. JûOSi' VAN DEN VûNDEL. ('2,1 d'onnoosle, het kiud Jasus, cf. Math. II, 16 18. — 4,1. melleck, melk. — 6,3. doen, toen. — 7,1. zein, zeis. KERSTMIS —o In zijn oorspronkelijke spelling bieden wij onzen lezers bo\enstaand beroemd gedicht van onzen dichtervor>t Vondel. Hei past zoo treffend in den tijd waari 1 wij leven, zijn bloedig vizioen van den kindermcord stemt zoo innig ovtreen met onze vizioenen van dood en bloed op de Europeesche slagvciden. Zooveel " onnooslen „ vallen nu het moordend staal ten offer, zooveel zwaarden zijn thans rood geverfd en hoevîel moeders zullen nu haar lieve kinders derven! Als de korenaren door de zeis worden zij geveld, de jongelingen en de mannen die de kracht en den trots uitmaakten van zooveie volken. En de profetie uit den Bijbel wordt weer vervuld : " Een stem werd uit Rama gehoord, gckiaag en geschrei; Ra-1 chel die haar kinderen beweent en ontroostbaar is omdat ze niet meer zijn ! „ En waarom die jammer en ellende ? Door de schuid van de pohtiek, die het lot der voikeren in handen ' eelt. Hoor hoe Vondel ze brandrterkt : . Wat kan de blinde staatzucht brouwen, Wanneer ze woedt uit misvertrouwen I Wat 18 zoo schandig dat 't haar rouwt ! In onze nummers van 21 en 22 December heeft men in het artikel Wereiddrama de Europeesche politiek in haar " blindheid naar " mistrouwen ,, haar " schandig „ drijven tôt den oorlog kunnen volgen. En in de dagen dat wij de geboorte van het god-delijk Kind herdenken dat den vrede op aarde bracht aan de menschen van goeden wil, zien wij den vreeselijksten oorlog ontketend door politiekers en ophitsers van kwaden wil, zien wij wilde en hei-densche rassen in strijd met kristenvolken, zien wy hoe zekere mogendheid die zich kristelijk noemt, niet tevreden den oorlog aangestookt, hem naar aile werelddeelen overgebracht en er volken van aile kleur in gemengd te hebben, voortgaan zooveel mogelijk ianden tôt krijg en menschenmoord aan te zetten en niet ophouden tôt voortzetting der mis-daad aan te drijven. Doch wij weten het : er leelt een God, die in zijn ondoorgrondelijke raadsbesluiten deze rampen over het. menschdom laat komen. Hij stralt met of hij zallt, hij wondt met of hij heelt, en uxt het zaad dat nu zoo mild gestrooid wordt zuilen heerlijke vruch-ten groeien van werkerr'des vredes. Het goede immers " en vergaat door geen wreedheid „. Algemeen Gverzicht In het Westen. — De algemeene aanval der Fransoneu, aie volgens het legerbevel van generaal Joflie Voor doel nad don vijand uit Frankrijk te varan] Voti, sohijnt geheol toc staa.n gekomen te ziju. Her-uieuwde aanvallen noordelijk Nieawpoort,gesteund door c^e Engelsohe vloot, mislufeten aile. Herhàaldelijk wordt de zeekust van uit ae zee gebombardeerd, zonder dat er kans op ernstige voordeelen schijnt te bestaan. De kust-plaatsen moeten zeer zwaar beproefd zijn; arme bewo-ners ! Het uitwerksel van het Fransche offensief is zoo goed als nul geweest, tôt nu toe. Waarlijk, men gaat meeneu dat de verbondenen de noodige aanvalskracht en zeker het vereitchte doorzettingsvermogen niet bezitten om belangrijke voordeelen te behalen. In den toestand waarin zij zieh thaas bevinden, sohijnt hun de overwinning niet toe te wenken. De Engeisohen zenden wel versterkingen en beloven al wat men veriaugen kan, doch wij vôroorloven ons te twijfelen aan de voldoende voorbereiding en dus de gevechtswaarde van Kitohener's geïmproviseerde legors. Dat ailes legt ons het rustig vertrouwen uit der Duitschers, wier organisatie, wier moed en wier vader-landschen geest ook hun felste vijand moet bewonderen. Gustave Hervé, de beruchte Fransche antiinilitarist,ver-zwijgt zijn bewondering ook niet voor het leger Van den kaiser; onlangs schreet hij, dat de bondgenooten hun uiterste inspanning zullen noodig hebben om te kunnen op komen tegan de 100 Duitsohe legerkorpsen. Feitelijk hebben de Franschen gedwaald met te ge- , , looven dat de Duitsche liniëa in 't Westen ernstig ver-zwakt waren. Juist bij La Baasée, waarvan het bijzon-der beweerd werd, (wierpen zij zoo pas de Engeisohen uit versohillende stellingen. Ook in 't Argonnenwoud valt de onafgebroken Duitsohe vooruitgang niet te loo-cnenen. Eu zooëven meidde de Fransche generale staf, dat de Dàiuchers hun front versterkt hebben : dat wil natuurlijk zeggen, dat de Fransohen niet vooruitkomen. ^u het-Tiusoisch offensiet gebroken is en de Duitsohe kexzer naar hst front vertrokken is, mag men van Duitsche zijde iiie.uwe bedrjj vigheid op het westfront verwachten. De taktiek der uitputting van den vijand keert tich tegati de bondgenooien zeiven, zoowel als de overstroomingen op de Yzer. Dit feit valt niet te ont-kennen. Op het gebied van militaire voorbereiding, legerimiohtiug en Vdizorging is Duitschiand veruit de meerdere en valt zijn kracht nog in onafzienbaren tijd niet te breken. De onverholen verwachtmg dat de JJus-sen den doorsiag zouden geven werd bitter bedrogen. Wat blijfo er dan nog te hopen over? De uithongering van het Duitsche volk? Die is totaal mislukt en er schijnt geen ernstige kaus op te beetaan. Wel verhoopte de Engelsche pars daar woudtiiea vaii, wel stelde de Engelsohe vloot ades in 't Wcrk om de scaeepvaart te belemmeren, zafs met Bohei.'diug vau do rechten der neutralen,doch ailes blijkt te vergeers te ziju Eén ding zal de geschiedams daar van bock u : dat Engeland het inzicbt gehad heeft en getracht een volk van 70 miljoenen menschen uit le hongeren. Dat is e«n gx uweiaaad zooais er nooit een m de geucniedeuis gebeurd la, een gruweldaad, waarbij België en Noord-Fraukrijk mcde zbuden opgeoflerd zijn, evenals dehon-derdduizeuden govangenen «iiein Duitschiand veiblijven. Zij bowijst dat de Engelsche politiek van een cynische wreedheu is, wat we overigens zien in het betrekken van talrijke vreadzame volken m den oorlog, enkel voor Bmaujù's belang. En lot wat verschikkelijke wraak-nerniug ko 11 zuike barbaarsche handelwijze leiden?! Ovoi ao bôacnxeUiig der lingeiscua kust werd ambte-iijk medcgedeeid aac ricarborough en Hartlepool onver-sterkte sioden zijn, ofsohoon ze verdedigd worden door kustbatterijen en ku^booten. Wat moeten wij d in zeggen va^ te ueschieting dor Beigisuhe kaatpiaatâGn door de Eijgelaaha vioot? Zijn Oostende, Weswnde, Middel-kerke. enz. veroterkte plaatsen ? Of meenen de Eugel- lsteJanrgang —Nr 25. Prijs : A centiemen Zondag 27 December 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods