Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

503 0
27 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 02 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vm42r3q13g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van Brussel Staat- en letterkundig dagblad. Abonneraentsprijs S Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten Inbegrepen. Men wende ziçh tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13, Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publiclteit van der Vin n en, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. Cîde Jaargàng. — JV. â63. Prijs : 0 Centiem Vrljdlag S?1 Septembei' 1918» Oorlogsberichten. BERLIJN, 26 September. — Ambtelijk bericht van hedeinmiddag; :. Westelijk Krijgsveld. Legergroep Kroonprms Rupprecht : Gevechten op het terrein vôôr de stellangen in de Leie-vlakte, ten noorden yan het La Bas-sée-kanaal en bij Moeuvres. Legergroep von Boehn : Hevifr geschutvuur des vujands ten zuid-oos-tea van Epéhy en bij BeJlicourt, werd slechts gevolgd door kleinere aanvallen, welke afge- elagen werden. Tusschen de Omignon - beek en de Somme zette de vijand zijn aanvallen voort. De eerste stormaanval zakte in bet samengetrokken vuur van ons geschut en ons voltvolk meem. Het mia-denpuni, waarop de dikwijls herhaalde aanvallen 's voormiddags gericht waren was de hoog-te tusschen Pontruet en Gxicourt. De vijand vatte voorloopig voet op deze hoogte. In tegen aanval werd zij heroverd. 's Namiddags deed de Franschman tusschen Francilly en de Somme berhaaldelijk sterke aanvallen, welke aige-slagçn werden, âfgezien van enkele punten der steMing, waarin bij binneobrak. Tijdens de bei-de jongste dagen maakten wij hier over de 200 gevangenen, Legergroep Duitschen K-roonpniis : Bij een plaatselijke aanvalsonde®ne,mmg ten noorden van Allemand Uusschen de Ailette en de Aisne) namen wij gevangenen. Ten noorden van Vailly sloegen wij kleinere aanvallen des vijands af._ Legergroep Hertog Albrecbt : ,Ten oosten van de JVloezel werd een kleinere aanval des vijands afgeslagen. De daar stn.]-dende troepen der 31° landweer-brigadç namen in tegenaanval 50 Franschen en Ainerilianen gevangen, Uit vijandelijke eskaders, welke Franktort a/Mein en Kaiserslautesrn aanvielen, werden er zeven yliegtuigen. afgeschoten. BERLIJN, 25 September. — Ambtelijk be-rkbt yan hedenavond : Tusschen de Qmigno,n-beek en de Somme werden herhaalde aanvallen des vijands alge-^slagen. ! BERLIJN, 25 September. — Ambtelijk : Tijdens de maaind Augnstus bebben de Mid-denrijken ongeveer 120,000 bruto-regnsterton van de voor onze vijanden beschikbare handei-scheepsruitnte vernield. De ter beschikking van den vijand staande handelscheepsruimte is daarmede alleen door oorlogsmaatregelen der Middenrijken sedert het begiin vain den oorlog met rond de 19,990,000 B.R.T. verminderd. Hiervan zijn ongeveer 11 millioen 920,000 B.R.T. verliezen der Engelsche handelsvloot. Volgens ondertusschen gedane vaststellingen zijn, in zooverre tot-nog-toe bekënd is, gedurende de maand Juli, btuiten de reeds bekend gegeven verliezen der vijande-lijk of in dienst onzer vijanden vaxende schepen nog verdere schepen van samen ongève&r 40,000 uruto - registerton door oorlogsmaatregelen zwaar beschadigd in vijandelijke havens "in-nengebracht,WEENEN, 25 September. — Ambtelijk be-ricbt van bedenmiddag : Op het zuidelijk front in Tirool en tusschen de Brenta en Piava zette de vijand gisteren bij Xanova zijn kleinere aanvallen voort. De aan-vallers, Italianen en Tsjecho-Slovak^en, werden overal teruggeworpen, op eôn punt door een tegenaanval van dragonders van Pardoelitz. SOFIA, 23 September. — Ambtelijk beiicbt g Maoedomisch front : In bet opper-Skoembi-dal drongen onze aan, valstroepen in de vijandelijke loopgraven, van waaa: zij met Fransche gevangenen terugkeer-den. Aan de Molva Planina en bij Cervena Stena werden verscbillende aanvalsafdeelingen doof gescbutvuur uiteengejaag'd. Ten noorden van Bitolia vielen vijandelijke bataljons na hevige gescbutvoorbereiding onze stelling aan ; zjj werden echter met groote verliezen teruggeworpen. Aan de monding der Cerna werd de geschutbe-driijvigheid levendiger. Op bet overige front matige gevechtsbedrij-vdgbeid. Ten noorden van Bitolia wierpen vijandelijke vliegers bommen op militaire lazaret ten, welke duidelijk door de gewone kenteekens te erkennen waren. PARIJS, 24 September. Ambtelijk bericht Van bedenmiddag : Gedurende den nacht levendige bedrijvigheid Van het geschut in de streek van St-Quentm en tusschen de Ailette en de Aisne. In Champagne, stelden twee overvallen op de vijande-iijke loopgraven in de s'treelc van Perthes en Ivan Butte du Mesnil onze troepen in de gele-g-enheid een veertigtal gevangenen te nemen. Ndets te melden overal elders. PARIJS, 24 September. Ambtelijk bericht Van hedenavond : In het gebied ten westen van St-Quentin he-bben onze légers, in vereeniging met de Brit-! sel® troepen, vaninorgen nieuwen vooruitgang \ gemaakt. Zij hebben zich ondanks den krach- . tigen tegenstand des vijands meester gemaàkt van Francilly, Vélency, Lépine de Dallon en het dorp Dallon. Meer naar het zuiden bebben onze troepen bun lûmes vooruitgebracht naar de weatelijke zoomen van Gift'écourt. Er zijn ruim 500 gevangenen gemaakt en een groot aantal mactu-negeweren is vermeesterd. Op het Vesle-front is de vijand er na een bevigen aanval in het g'ébied van Gleinnes in geslaagd voet te vatten in onze voorste Stei-linsfen. Een tegenaanval onzer troepen heeft onze linie volledig heisteld en hun een 50-tal gevangenen opgeleverd, beboorende tôt drie regimenten. Niets bijzonders van de rest van bet front. ROME, 24 September. .— Ambtelijk bericht : Op de hoogvlakte van Asiago heeft vanmor-gen een hevige storm gewoed. Afdeielingen oer saslieri en Tsiecho-Slovakken deden aanvallen c»p de vea'sterkte vijandelijke loopgraven van de Cima Prepezzi, bij de samenvloenng van Assa en de Ghelpac. Zij bnachten de bezetting zware verliezen toe in een verbuttera gevecht van man tegen man, maakten 80 gevangenen en vermeesterden 22 machinegeweren. De troepen, die aan den overval deelnamen, keeiraen ongestoord naar hun limes terug. Ten nooruen van boogte 703 van den Dosso Alto dreven. wij een vijandelijke afdeeling terug, die onze voor-posten trachtte te naderem. In het Ornic-dal viel een onzer patroeljes sterkere vijandelijke af-deôlingen aan en dreef deze op de vlucht. Levendige geschutstrijd in de sektoren van de Posina, Asco en aan de Piave, bij Zenzon en Musile. Een vijaadelijk vliegtuig w&rd in «en lucht-gevecht geveld. LONDEN, 24 September. — Ambtelijk stai-bericht : Gevechten in ons voord^l zijn aan den gang in het vak beoosten Vernand, waar wij, naar gemeld wordt, ôénige vordeiingen malten. Een i^aatselijke aanval vau den vijan.a, gisteren, ten noorden van de klei.ne Prielboeve, is met sukses afgeslagen, waarbij ons gevangenen in handen zijn gebeven. Gedurende den nacht heeft de vijand een aan val gedaan op onze nieuwe stellingen ten zuid oosten van Gavrelles. Hij ondersteunde zijn aanval met zwaar geschut-spervuur. Ook dezo aanval is volkomen afgeslagen ; onze limies zijn ongerept. Ten noorden van Moeuvres hebben wij onze stellingen ietwat verbeterd en bij welge&laagde kleinere verrichtingen g-edurende den nacht een deel van de oude Engelsche frontlinie ten zuid-oosten van Voormezeele herwonnen. In den at-geloopen nacht zijn vijandelijke aanvalsafdeelingen afgeslagen ten westen van Belle-Eglise en ten oosten van Neuve-Chapel'le. De vijand ondernam een aanval op ©en onzer posten ten zuiden van de Scarpe. Vanmorgen hebben wij in jsamemverlung met de Franschen een welgeslaagde ondexnemmg in den sektor van Saint-Quentin uitgevoerd. Bij het aanbreken van den dag hebben de Engelsche troepen aangevallen ovear eén front van meer dan 4 mijlen, van de buurt van de Omignon-beek naar het zuiden. Langs dit ge-heéle front zijn goede vordeiingen gemaakt en wij hebben ongevèer 800 gevangenen genomen. Krachtige tegenstand is ontmoet op een aantal punten, met name in de buurt van Selency, waar vandaag opnieuw gevochten is ten noord-oosten van Epehy, als gevolg waarvan wij onze stelling ietwat hebben verbeterd. Van het overige van het front valt niets te melden. 's Vijands bedrijvigheid in de lucht is germg jreweest en slechts bij tusschenpoozen betoond. Àcht vijandelijke vliegtuigen zijn vernield ot stuurloos tôt dalen gedwongenl ; vier der onze worden vermist. Bovendien zijn twee vijandelijke toestellen door ons afweergeschut neer-geschoten.Onze nachtelijke vliegeskaders hebben vijandelijke vliegkainpen, spoorwegeindpunten en barakken krachtig en met goede uitwerking aangfevallen, waarbij zij 17 1/2 ton bommen hebben geworpen,zondeï een vHegtuig in te boeten. : LONDEN, 24 September. — Ambtelijk -o richt van het leger in Paiestina : Ten oosten van den Jordaan trekt de vijand terug naar Amman, aan den Hedzjas-spoor-weg, achtervolgd , door Australische, Nieuw-Zeelandsche, ^\'est-lndische en Joodsche troepen, die Es Sait bereikt hebben, waarbij zij gevangenen maakten en kanonnen vermeester-den.Meer noordplijk heeft onze cavalerie Haifa en Akra bezet, na zwakken tegenstand . Het aantal gevangenen ne.emt toe; het to-taal zal het getal van 25,000, dat reeds gemeld is. verre te boven gaan. Arabische strijdkrachten van koning Hoe.s-sein hebben Maanare bezet en bestoken de vij-andelijlce strijdkrachten, die naar Amman, langs den Hedzjaz-spoonve# terusrtrek^£.nt 0e redevoering vanvonHintze De staatssekretaris van buitenlandscbe zaken zegde in zijn redevoering : Op het voorplan staat thans de jongste op-roep van Oostenrijk-Hongarije tôt vrede. De bouding der Duitsche regeering in verband met den vrede is met veranderd en wij zijn tôt on-derhandeleai bereid. Het oogenblik scheen ans echter naet zeôr geschikt om een vredesoproep tôt de oorlogvoerenden te richten, daar de Entente thans op enkele suksessen mag bogen. Wij en onze bondgenooten Turkije en Bulgarie hebben met sympathie van den oproep van Oostenrijk-Hongunje kennis genomen en znn bereid deel aan een bespreking der oorlogvoe renden te nemen. Nu wil ik een woord reppen over de landen, met welke wij in vrede leven. Eerst over Rus-land, waar de revolutie voortduurt. De revo-lutie wordt fel beinvloed door de Entente, wei^o in Noord-Rusland een zelfstandigen Staat, den Kolastaat, gesticht heeft. In Archangel heett zij een nieuwe r&publiek gevormd. De Entem-e heeft in Rusland 50,000 soldaten staan. Het optreden der Entente in Noord-Rusland mag door ons niet uit het oog verloien worden. aij wenscht de tegenwoordige Russische regeermg omver te werpen. Het programma der bo^sje-visiische regeering tegenover dat optreden van de Entente is niet ze®r duidelijk, want de bol-sjevisten strijden wel tegen de Franschen, de Engeischen en de Amenkanen, maar heoben nooit den oorlog verklaard. Bovendien heeft de Entente lieden betaald om aanslagen in Rusiand op leidende personen te plegen ; de bolsjevis-ti'scbe regeering schijnt thans mm ot meer be-> wust van het dreigend gevaar te worden. Een der nieuwe staten in t! Oosten is im-land, en in Berlijn hebben er reèds onderhan-delœgen tusschen Rusland en Finland p.àaits gehad, welke echter mislukt zijn. Wij hopen echter dat ailes weldra zal geregeld zijn. In Oekrajma wordt de toestand langzamer-hand normaal. De hetman hôeft ons met zijn ministers een bezoek gebracht, en heeft zijn plannen tegenover ons klaar en duidelijk uit-©eingezet. Tusschen Oekrajma en Rusland be staat er thans een wapenstilstand en e©n ovei eemkomst voor bet handelsverkeèr. Wij meenen dat weldra de vrede tusschen beide landen deft-nitief zal gesloten worden. Oeâcrajma werkt met aile kracht om een zelfstandigen en sterken Staat te worden. De Tsjecho-Slovakken bedreigen de» bolsje-visten in 't Oosten. De meeste aanhangers de-zer partij schijnen overgeloopen Russen te zijn. Naar uit zekere berichten blijkt, zou er mei de minste tucht in de rangeai der Tsjecho-blo-vakken bestaan. De Tsjecho-Slovakken heboea wel eeus een gedeelte van het Volga-gebied en van den Oeral bezet, maar tùans heeft het leger der bolsjevisten ze heeàemaal teruggeworpen. In Siberië bestaan er thans zooveél verschil-lende regeeringen, dat men er geen kop kan aan krijgen. In Zuid-Rusland heeft generaal Alexejef een leger van 100,000 man gevormd, dat echter ge-brek aan munitie heeft. Alexejef is Entento-gezind, maar hij bevindt zich in een zeer moei lijken toestand, daar hij zoogezegd ingesloten is. De Don-kozakken, de Astrachan-kozakken, de Terek-kozakken eischen allen hun zelfstan-digheid. Naar het blijkt zouden zij geld van de Entente krijgen om tegen de bolsjevisten op te treden. De Krim heeft thans een eigen regeering en deze voert reeds ekonomische onderhandehn-gen met Oekrajina. Welk is ons standpunt tegenover de boisje-vistisebe regeéiring? Wij hebben den vxede van Brest-Litofsk, en het ligt in 3t belang van Duitschland zich zoo lang aan dezen vrede te houdem als het mogeldjk is. Onze bouding is de volgende : 1. Wij onthouden ons van ingrijpen bij maat-regelen tegen Russen of zuilke vreèmdelj iigen. welke niet onder onze bescherming staan. 2. Wij treden op voor de Duitsche belangen en voor die van vreemdelingen, welke onder onze bescherming staan. De Spaansche konmg heeft gevraagd de tsa-renfamilie naar Spanje te laten komen of, indien dat niet mogelijk is, ze ten minste m de kasteelen van den tsaar in de Krim te laten wonen. Daar vertoeven rèeds een aantal groot vorsten met hun families. Het nationahseeren van elk eigendom is een der hootdmaatregelen der bolsjevisten. Wij hebben gepoogd door aan-vullingsverdragen de schadelijke gevolgen van deze ^naatregelen voor de Duitschers uit den weg te ruimen. Wij hopen dat wij weldra de ekonomische betrekkingen met Rusland zullen kunnen hernemen. Vele Staten hebben zich van Rusland Iosge-rukt en hebben om onzen steun g-evraagd. Aldus Estland en Lijfland. In Zuid-Rusland is de nieuwe Staat Georgie geboren en wij zijn, in overeenstemmmg met de Russische regeering, bereid dezen Staat op het geschikte oogenblik te erkennen. Wat de andere nieuw ontstane Staten aangaat, zoo heb, ben wij geen verdere verplichting genomen, als die welke onze belangen dient. De financiecle overëenkomst tusschea Duitschland en Rusland h£îit efen regehirg der zwevende eieseban tôt doel. Ik meen dat wij mo-gen tevreden zijn over dat, wat wij door bet aanvullingsverdrag bereikt hebben. Ook d* Russen schijnen er mede in hun schik te zij'n. Dan geeft von Hintze een klein overziebt over de pogingen van Finland en Polen om nun staatkundig leven te regelen. Hij bespreekt verder den toestand in Roemenië en xept ver-, volgens een woord over het incident met Spanje, dat thans bijgelegd is*. Spreker verklaart ten slotte nog dat Duitsch-, land met de andere onzijdige landen in normal^ verbinding staat. von Herfiing en de Belgischs kwestie. In zijn redevoering, welke wij gisteren sa« mengevat publiceerden, zegde de Duitscbe rijkskanselier over de Belgische kwestie : Slechts ter willie van onze verdediging zijn wij België binnengedrongen. Ik leg daar des te krachtiger nadruk op, tegenover het snoode misbruik, dat tôt in de laatste dagen van het bekemde woord van den toenmahgen rijkskan. selier gemaakt wordt. Toen wij Jielgië omnen-rukten, hebben wij het geschreven recht ge-schonden, maar er bestaat, evenals vôôr <ien enkeling, zoo ook voor de staten nog een îinder recht, d.i. het recht van zelfverweer. Wij liad-den grond voor de onderstelling, dat, zoo wij niet snel handelden, de vijand ons voor zou zijn en bij ons zou binnenrukken. Achteraf hebben wij uit de Belgische archieven gezien, hoe be-denkelijk het 'ang voor het uitbreken van den oorlog met de Belg-ische onzijdigheid g-esteld was eu hadden wij niet voor den noodgedwon-gen inval in België den vrede. aangeboden en ons bij toezegging van onzijdigheid verbonien voor de door onze militaire maatregelen ontstane schade borg te blijven ? Wij hebben een zelt de aanbod na de inneming van Luik gedaan ; maar de Belgische regeering wilde daar mets van weten en sloot zich bij den bond onzer vijanden aan. De Duiische vice-kanselier von Payer aan 'i woord. Na von Hintze kwam von Payer aan 't woord en verklaarde dat de toestand in 't oosten, n.l. in de Baltische provincies nog niet geregeld is. Hij geeft een uiteenzettmg over de Duitsche politiek in 't oosten en verklaart dat er verschil-lende staten zijn welke de Duitsche bescherming ingeroepen hebben, maar dat er van an-nexatie-plannen geen spraak is. Dan maakt bij van de gelegenheid gebruik om over zijn jongste rede in Stuttgart te spre, ken, en zegt dat het vrede is en blijft met Rusland, Oekrajina en Roemenië, en dat daar niets aain te veranderen valt, of de Entente er mede instemt of niet. Het verdrag van Brest-Litofsk besprekende verklaart hij dat dit verdrag <en levenskwestie voor Duitschland is. i '■ Een Dnitsch en Oekrajienscli Protest in Moskou. BERLIJN, 23 September. — Naar wij verne-men, heett de Duitsche algemeene konsul m Moskou bij de regeering der raden er tegen geprotesteerd, dat een groot aantal njksonder- » danen en onder bescherming der Duitschers staande personen door de Russische overheden werden aangehouden, zonder dat er een rede bestond, welke aanleiding tôt deze aanhoudmg kon geven, en dat er niettegenstaande herhaalde en dringende aanvragen over de rede dezer aanhoudingen en over het lot der betrefienden door de Russische overheid slechts zelden een antwoord gegeven werd. In het protest wordt er bijzonder op g^ye-zen dat twee onder bescherming van den alge, meenen konsul staande Polen zonder vooraf-gaande mededeeling doodgeschoten werden, al-hoewel de algemeene konsul inlichti-ngen over het lot dezer beide aangehoudenen gevraagd had. De algemeene konsul heeft er in het protest op krachtdadige wijze op aangedrongen, dat personen, op welke geen voldoende vermoedens wegen, onmiddellijk zouden vrijgelaten worden, en dat aile in aanmerking komende overheden in de provincies uitvoerige aanwijzingen over hun plichten bij de aanhouding en veroor-deeling van personen, welke onder bescherming van het Duitsche leger staan, zouden krijgen. Ook de Oekrajiensche regeering heeft tegen de aanhouding êener reeks van haar sfaatson-derdanen bij de soviet-overheden geprotesteerd^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods