Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1616 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 August. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sz3j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AANKGNDIGINGEN . bladzijdc p'kleino regol fr. û,3( Financitelc aankondiglu» gen, par kloine regsl ©,5( îiefclamen de régal i,0( Stadnieuw* . 2,0( BcarafsaistfflrichJ S.C< KATHOLIEK VOLKSDÂGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT A,lle hPzQveu, &einjkoxidiging-en en mededeelingren xnoeton gezonden wordoa aoa Jzot buP9&Î «13, RAVEN BERGSTRÂAT, -13 P2»a eohrijf) in 03 het tiureel van hst b.'zd en op aile pgstkanto^en des tends XNSCHXUJV1NGEN • Een jaar p. 8,00 9 maandea 6,00 6 maandea 4,00 3 masados 3,0# God en de Oorlog u De socialisten, die zich anders ir dezen oorlog ordentclijk toonen, kun nen toch God en godsdienst niei gerasi laten. In ailes zoeken zij bewijzer tegen God. Ook is het goed voor katho lieken eens klaar te zien hoe God il zulke rampen betrokken is. Vooreerst, God wil den oorlog niet. Iramers, de oorlog is altijd, ten minstc langs eene zijde, onrechlveerdig ; hi; is een afschuwelijke misdaad. Nu, Goc wil niets wat zondig is, maar verbiedl het op strenge straffen. Zelfs mag met: zeggen dat in zuike gruvveldaden als een onrechtveerdigen 001 log, de be-hoelte aan een goddelijkeu Rechter zich meer dan ooit doet gevoelen. Want wie anders zou zulk vergrijp tegen de menschheid straffen ? De vorsten of de regeeringen, die den oorlog verklaren, staan boven aile mensehelijke gerechtigheid, en indien zij in hunne heerschzuchtige plannen gelukken, zullen zij nog als groote raannen vcrheerlijkt wordcn, alhoewel zij vernieling en armoede hebben gezaaid en stroomen onschul-dig bloed vorgoten. Is het dan niet noodig dat er boven Iiet blinde oordeel der menschen een a rider oordeel zij, waarin dit masker van grootheid aan die volkslachters worde afgerukt, waarin hunnedaden ten blakkekomen gelijk zij zijn eu gestraft worden naar verdienste ? s * * Doch waarom laat God die euvel-daden toe? zoo vraagt men. Eenvoudig, omdat God aan den mensch do vrijheid wil schenken om goed of kwaad te doen : Hij wil hem wel door overtui-ging en goeden wil, maar niet door dwang van 't kwaad afhouden. Anders zou de mensch weinig verdiensten hebben metdeugdzaam te zijn, en God wil integendeel dat de mensch veel verdiensten kunne verwerven, want God bestemt hem tôt een overgroot, een omnetelijk geluk. En zoo komt het dat een keizer of koning, of eene volksregeering stoeds het recht als richtsnoer kunnen aemen Lot heil hun-ner on lerdanén, maar ook gruwelijk onrecht kunnen plegen tôt verderf der menschheid. Ongelukkiglijk maken hunne onderdanen zich veelal mede-plichtig aan die nationale misdaad. Maar, zegt men nog, waarom ver-ôorlooft God dat do onschuldig aange-vallenen getrsffen worden, dat vaders moeten vallen, dat moeders en kin-deren moeten weonen om den over-moed van vree»uden ? Daarop is te antwoorden dat de meeste menschen, al zijn zij onschuldig aan den oorlog, toch andere zouden bedreven hebben, waarvoor zij ten minstc tijdelijke straffen verdiend hebben. En dit is zeker het geval in ons land. België werd onschuldig'in den oorlog betrokken, maar Belgie ook heeft veel uit te boeten. Neeu, de Belgen hebben in ailes niet geleefd gelijk zij moesten. Do meesten moeten zich op de borst kloppen. en weinigen mogen zeggen dat zij het leed, dat lien thans treft, niet verdienden. Dat zij er uit leeron een weerdiger en onberispelijker lever, le leiden en do oorlog zal huu veel goed gedaan hebben. Want daarom ook laat God het kwaad toe : omdat Hij het goed uit het kwaad wil trekken. Zelfs is het altijd niet tôt straf der zonde dat God ons laat beproeven. Dikwijls is het ook om onze deugd meer te harden en te louteren, om ons tôt hooger volmaakt-heid en meer verdiensten te breng^n. En zien wij reeds niet vôôr onze oogen dat de huidige oorlog de godsvrucht heeft opgewekt, veel edelmoedigheid en broederlijkheid heeft gebracht on-der de kinderen van hetzelfde land, den geest van zeifopoffering heelt ôntwikkeld ? Veel droevigs kregen wij in de laat-ste dagen te zien ; maar was het schouwspel in zijn gcheel niet veel edeler en zuiyerder dan die laffe zin-nelijkheid, die dolle iacht op verma- ken, die wulpscho uitspattingen, < waarin velen in vredestijd zich verla- 1 geu en uitputteu, zoodat een eerlijk . mensch er zou van spuwen ? Hopen ! wij dat de oorlog kort zij, maar dat \ 1 Hij in België en zedelijke waarde, en | - zelfbesef doe stijgen. t t * * * î Welk hefc uitwerksel van den oorlog zal zijn voor Europa en voor de wereld, ' 1 kunnen wij niet zeggen ; waarschijnlijk zullen wij later eenigszins bevroeden . wat de Voorzienigheid bedoeld heeft ( ; wanneer zij dezen schrikkelijken strijd i liet uitbersten. En zelfs, indien wij dit < 1 hier op aarde nimmer bevroeden, dan t zoudaaruitslechts eens te meer blijken, 1 dat er op de wereld vele zaken zijn < ; waarvan het tegenwoordig leven ons ! ■ den sieutel niet geeft, veel mysteries < ■ die de eeuwigheid ons moet ont- . sluieren. En de oorlog is een myslerie ■ 1 van boosheid. F. D. î ' Het ves!inqste!se! dat het 1 yj opriskken der Lultschers \ ; moet verhioderen ; Boginnende met liet Zuiden, troffen we 1 i eerst aan de vestin^ Belfort, een krinfc ' , van forten om de stad gelegeu, met oen . omtrek van ongeveer 40 kilom. BoJfort i ' sluit met de forten, nabij Montbeltard en ; 1 Lomont, de zoogeheeten Bourgondieche i poort af. Deze doorgang, ook tvo1 rc- : i noemd de "Trouée do BeHort'1, vormde , va.n oudsher den grooten gemecnscliaps- 1 i weg tusschen Gallië en Getmanië. On- : , zen weg vervolgende in N.-richting,tref- f ïen we op d-e kaa-t Epinal aan, eene ve&ting ia deu goest van Uelfcrt} Ds i overgangen over de Mont Faucilles tusschen Belfort en Epinal zijn door goedo î sperwerken afgesloten. Een doortocht is ' daar zonder strijd tegen forten onmoge- i i lijk. Noord van Spinal komen we aan Toul. Tussch&n deze plaatsen heeft men ! . de zoogeheeten "trouée de la Moselle", i welke strook de Fransehon openlieten om i zelf te kunnen uitbreken. Wel liggen hier < nog enkele versterkte punten, maar dit ! zijn sperforten, die niet verder werken dan do draebt der vuurmonden, en dio- 1 , nen tôt afsluiting van bepaalde spoonve- ; gen. Oost- en Zuidwaarts van do v«sting \ Toul liggen de forten met groepon van c batterijen, Frouard en Pont St-Vincent, t krachtige steunpunton vool- do verdedi- i ■ ging van de hoogvlakte la Haye, maar i ook kunnen ze dienen als steunpuntcn £ voor eon aanvallende bovveging naar f Duitschland. Aan dit front schijnt juiit den laatsten tijd krachtig gewerkt te i zijn. In een Duitsch tijdschrift stond t oenige maanden geloden, nog het bericht dater voor de vele werklieden bijna geen f onderkomen meer to vinden >vas. Voort- f ga-ande, volgt van Toul naar Verdun ( weer een rij sperforten, ter afsluitirig t van de wegen over de " Côtes de la Meu- t se, eindigondo in do vesting Verdun, 3 van lietzelfde type als Toul. Noord van Verdun komt dan de open ruimte, dj c "trouée de la Meuse", op welkon door-gang de Duitschers hunne zinnen hebben gezet. ^ Om hier Frankrijk binnen te kunnen dringon, was de oorlog met België nood- 1 zakelijk. Do hier liggende sperforten r Longwy en Mcntmedy hebben weiuig z waarde. Beter zijn Ayvelles en Uivet. r Zo sluiten aile wegen af, en kumnen zon- d der groote bezwaren, omgetrokken wor- s den. Nu is het waar dat het Zuidclijk 7-deél der Ardennen voor den doormarscb ^ van groote troepen allesbehalve ideaal terrein is, vooral uit een verplegings- a oogpunt ; mon kan er verzekerd van z zijn dat het Diiitsche legerbestuur daar wel rekening zal mede gebouden hebben. <; Op Frankriik's Noordfront, dat in de- ^ zen oorlog van minder betang zal zijn, j] tre-ft men do vorschanste legerplaaisen r Maubeuge en Rij sol (Lille) aan, op den 0 vleugel aan zeo de stolling bij Duinker- 6 ken, terwijl belangrijke punten in de in- " tervallen weer door eenige sperforten £ zijn aîgesloten. Op dit front vinden we weer een goeden doorgang, de "troué© do l'Oise", die echter, sinds het Maas-dal in België is afgosloten, van minder belang is geworden. Vroeger vorbond deze doorgang het Sainbre- met het Oise- 1: dal, én vormde het den aangewezen weg I van Aken naar Parijs. Uit vorenstaande bosehouwingen moet u duidelijk worden, dat de groote slagen k ails kans hebben te vallen in de buurt v van Tout-Epinal en Vordim-Mezières. a De vesting Namen g In verhand met de op handen zijndo geb<?urtenissen, waarbij deze vesting ver- g mo'edelijk oen gi-ooto roi zal spclen, z volgt hier e*ax beischrijving, weîke ten g loiel heeft hare beteekenis als zoodenig xan te geven. Namen heeft ongievoer 40.030 inwoners. s gelegeii aan do samenvloeiing van viaas en Samber. Door het Maasdal ivordt het Noorden van de stelliog Bel-ort-Mézières bereikt, terwijl door hel iJamber-dal de weg naar de Franschc .'esting Maulenge loo.pt. Om de stad Namen liggen 8 forten, îoor generaal Erialmont gebouwd, en wel : a) E'mines en Cognelée, in het Noorden, b) Marchovelette en Mareeret, tn hel Dosten. c) Ar.doy en St-îlérii.ert, in .het Zui-ïen (daartusschen nog een werk Diave) , d) Malonne en Suarlée in het Westen. De omîer a genoejode forten b<=strij- ken do weg-en naar Bruesel, Leuven ei 3t-Tmiden, benevers den apooi-weg Ha-aen-Thienen en Gombloers, 'Str-Truidei ai Namen-Gembloors-Brussel. De onder b ganoetride hebbentot taai de wfegen te bestrijken naar St-Truiden Fongeren, Luik. Durbay, benevens d< via as in de richting Luik en de spoor-svegen naar Thienen, Huy en Luik. De Zuidelijke werken onder c gsnoprru jeeirijken geheel of godeelteiijk de wegec aaar Luxemburg, Frankrijk endiemnat Oharler-oi ten Zuiden van de Samber >enevens d© stategische spoorliinen Na-nen-Oiney-Liisornburg en Namen-Dinant-jrivet-Mé'ziùres.Eindelijk bebben de werken endîr < jonoeiud ten doel, de navo'lgende toe ^angen te bestrijken : de wegen Namen-Waver-Brussel.Nanaen-Sij.ive!, Namen-Chaïleroi ; do spoorwegen naar Braesel over Gem> jloers, Charleroi naar St-Trnider., Na-inon-Oharleroi en vatt Gombicors over de Samber, Fosse naar Dînant ; het dal van de Samber van Charleroi is-ar Kamen. Do forten rondom Na.men zijn met eei 200-tal kamonnen bewapend, en gehee . béton gemaakt, terwijl veel gesehir :n pantserkoepe'rs is opgesteld. Voor den strijd op groote afstander Destaat de bewapening uit lange kanon-aen van 18 en 15 cm., terwijl er nog iiortieren van 21 cm. voorhanden ziji >m as'nvalstroepon acbter en onder dek iingen te kunnen bcscliieien. Voor het aîsiaan vaji stormaanvalien ïeeft men liebt gesehut (S à 6 cm.) ia ïamserkoepeltjcs opgesteld. Vooral door net aanieggen van draad-."ersperringen met prikkeidraad,heeft mer 'eze werken slorinvrij gemaaijt, terwijl evens re verwachten is, dat door de be ;elting thapa do tuascbongelegen batte -.'jeu en werken, vveike eerst nu gereed ;emaa.kt moesten worden, oek werkelijk jereed zijn. De forten liggen ongeveer 6 kilom. vas !e~ stad, zoodat de omtrek van den for-en-goïdel 40 kilom. bedraagt. De belegeraar moet 5 kilom. van deze crten vandaan blijven, zoodat, bij eene ;ebeaxlijke belogcring, de insluitingsiinie ÎO kiloroi. groot is. Voor de insinïting :ijn benoodigd aan troepen, œinstecs 1.1 nan per strokkonden meter, dat is een .00.000 man. Behalve dat inslnitingsieger is er nog sen leger noodig, indien men de vesting jewapenderhand v/il innemen. Hiertoe rekent men nog 50.000 jnan 'an doen te hebben-. Indien het dus den Duitschers niet ge-ukt, zich door oen onverwachte over-•otnipeling meester te maken van Namen, ;oo beteekent dit voor hen, bij inslui-ing, ©en vesiies aan gevechtalcracbt voor le hoofdoperatiën van 2 à 3 legerkorp-en, terwijl bij een gebeurlijko doorge-lotte belegering hieraan nog een 4e le-jerkorps moet toegevoegd worden. Zeer in het algemeem gesprolcen, kan nen zœggen, dat een moderne vesting ich ongeveer 3 maanden kan staande LOuden. Men rekent, dat 30 dagen heen-;aan voer de insluiting en het aanvoe-en der belegerlnge-middelen, 45 dagen ns-luiting en het aanvceren der bclogo-ingsmiddeien, 45 dagen voor den aanval -p de forten en 15 dagen voor de tus-clienliniën der verdedigiDg. îrief vas? een Dyjfschen sofdaal 0a oatzettende stormaanvaS op Luik I)en Duitsch soldaat schreef volgenden irief aan zij ne verloofde in Sehwerin. Iij liet toe er copij van te nemen. Meine liebe siisse Anny, schrijft hij, lit de gazetten z'ult gij het verschrik-elijk verloop van den eersten aanva] 'ernoDien hebben. Gezamenlijk met de .rtillerie, ruiterij, met het regiment ja-;ers mi het 25o regiment wilden wij op o vesting Luik aftrekken. 1 Maar 't kwam heel anders uit. Otis re-■ireent en het 90e van Rostock waren oo ver mogelijk naar voren gedron-en. De artillerie kwam niet, en ook de andere regimenten konden met operee ren. Ongeveer 1000 meter voor ons laj Luik. Plotseling werden wij doordevij andelijlie artillerie, die in een fort stel Iing had gekozen, sterk onder vuur ge nomen. E-aohts en links vteten d© kame ; raden neer. Naast nuij stond een "Einpfcriger",me wien ik nog sprak, en die tôt de zes man • behoorde, die door één granaa werden neergeveld. Ik werd door dei < druk weggeslingerd, kw:am echter we dër spoedig tôt bewustzijn en stormd< verder. Van de zes man stond'niemam aieer op. Verder ging 't over de lijtoen der g© vallanen, en wij hoorden het gesteui der zwaiar verwondfen. W'ij stortten ons in de stad, zonde i verrooeden van het groote gevaar, da ons bodxeigde. Midden in Luik viel vai . uit de beide hu.izenrijen, een dichte ko gelregen op ons neer. Het was geen slag, maar ©en slach , ting. De diohte deuren werden openge : slagen en ailes wat daarachter gevon den werd, aan de dood prijs gegeven Bij duizenden violen de dooden en ge l wonden aan weerskant(>n van de stras, . nser. Anny, liefste, spaar mij u dî vreoselijk ta-fereel nauwkeuriger te be-, schrijven. Onze beide sohoone regimenten, onzt vaaadels, ailes vernietigd, aîle ofMcierei dood. Nauwelijks hadden de weinig( 1- overgeblevenen zich weer verzamold, o wij werden aan weerskanten door de vij andelijke artillerie aangegrepen en vai achterDn door het infanterievuur ver vol'^d. Vrij stonden nog met 600 man met d< artillerie tegenover ons. Eén kant wa£ : voor ons nog open, do rioliting naai Holland. • Naast mij sloegen do granaten neer ei de Htocsto van de 600 nia-n" moester, Of deze v'ucht no? het leven laten. "Vluch naar Holland ! " was het laatste beve : van onzen overste, toen ook hij door eei granaat werd getroffen. • In wilde vlueht ging het over v©ldea en wegen in Noord-Oostelijke richting wij holden maar voort, bogefcid door ' granaatvuur, in de zekere verwaclitinf elk oogenblik te worden nesrgelegd. Me één man was ik er nog over, en slechts met moeite kon ik hem messleepen. A île anderen waren weg. Er zijn nog ©en veertig man van Onz< beide regimenten overgebleven. Tegen vij f ure in den namiddagkwa rrven wij _ aan do Hollandsc-h© grenzen,er werden liefderijk door de bewoners op. . gonomen. Do grenswacht ontwapende ons en raaakte ons krijgsgevangen. Mij n hart krimpt samen als ik denk as,n de arme v-rouv/en en meisjes var Sohworin en Mecklenburg. Heel de jeugd van ons schoon land is vernietigd geworden.Een siacht in het Duitsehe kam|: Al de bommen in de streed: van Mou land. Berna-u, Fouron, L© Comte ziji geve<!d. Er heerscht eene g©drukte.stemming bij de Duitschers, schrijft een journalist, die door de linies trok. De vroo>lijkaards,dM de vorige dagen op enkele deuren, welke mon niet afbrak, spotternijen sohxeven met krijt, liggen zonder twijfel in de loopgraven van Fléron. De nacht valt, en bet kanip is onrustig. Uit de vallei rij^t een zware mist omhoog en het bombardement der forten is op zijn hevigst. Er cirkelden ook twee vliogmachinen en imen heeft liet ka-mpement verstrooid uit vrees voor bommen. Het zijn nog maai gelederen van schimmen voor mij, die ik zie in het klare maanlicht. Hoor, daar knorren varkens in don witten nacht, daar brullen _ koeien ! Troepjcs van twaalf ■ tôt Uvintig vin-gen zc dien nacht tusschen het vertrapte koren, in don blocsemenden klaver. Ze worden geslacht en hun ver-wonderd gegil fluit door de lucht. Maar plotseling lqlinkt een gedaver van Duit-eche namen ; er vallen schoten vlug op elkander en voordurend. Do Duitschers hebben trompetters bij çich, doch er wordt weinig muziëk mee gemaakt en het onverwachte commando van oprukken komt zondor signaal tôt i mij door een regolmatig gerucht. Cavalerie betreedt do houten Maasbrug. Het is do ruiterij welke ik Zaterdag zag aanko-men, gevolgd door heele regimenten artillerie. Een gesmoord rhythm© dreunt naar mij over. Het is h et rhythme der duizend hout-hakkers, die overdag het landschap vel-den voor mijn oogen. Doch eonsklaps hoor ik oen nieuw, duidelijker, maar verder geluid. De paarden naderen don steenen weg van den berg op den Wes-ter Maasoever en het nieuwe gerucht overstomt hot andere. De nacht wordt ook voor mij angstwekkend. Waarheen trekken zij, al deze achadrons dragonders en zware kanonnen ? Scdert darie dagen niets. dan belegeringa-g<schut in. dvn oœtpek van Luit J>o . meest alarrnvorwekkende tijdingen kcrnei ; in van deze sehoone stad, zoo voot d-t - stad aïs voor d© Duitschers. Hun keizoj . heeft te vroeg victerie gelîraaid ! Dfck-' ■ zonden "Alhothes", gelijk men de Dai'c ■ e chers «itsehelt, zullen nog moeten vai-hm in de loopgraven, maar vandestadf ; zal ook geen steen op don anderon blij-r i ven, schijnt het. Van de kerken is die ; vân Visé de eerste welke Maatadag kl. l Vlajniïïen opging' ! Een scheimachtig verraad l Een comiteit is tôt stand gekomen Wa bewyzen te verzamelen van aanslagen, • geplee^d op de « Rechten van den Mensch » i en strijdig met de meest strenge voor' •schriften van het Recht, van de Conventiff . van Genève en van de Conferentie van Dec t Baag. t Is ongelooflyk wat minachting de Doit* schers vertoonen voor die voorschriften. Het meerendeel der opperoilicieren van het 7° en 10° Duitsehe legerkorp3 zijn offi- ■ cieren die een tijd lang in Belgiè verbleven ■ hebben, die hier voor eene zending waren ■ gestuurct-en-werkzaam waren in het gezant-. schap, Generaal von Emmich kwam in 1913 t onzen Koning persoonlykgroeten, in naam -; des Keizers, in de stad Luik. toen onze . beminde Koning aldaar zijne Blijde Intreda deed. Hij pronlcte toen aan de feesttafel, aan da zijdo onzer ministers en deelde dan compliment en in overvloed uit van Duitsehe î vriendschappelijkheid jegens Belgie. f Doch er is sterker : Geén drie weken ge- - leden werd een Duitsehe officier in al onze l officieele middens ontvangen ; hij was wel- ■ lconi in al de groote familles ; 't was de stafmajoor Kluber, militaire attaché van . Duitschland te Brussel. , Welnu, diezelfde attaché kwam verleden , Vrijdag in Laik als onderhandelaar om van heer gouverneur Delvaux de overgave der stad en der forten te eischen ! L Die majoor Kluber was, toen hij Brussel ' verliet, onmiddell;jk'gaan jïlaats nemen irr t het leger, dat België moest overrompelen, L 't Is weerzinswekkend. Zulks werd nooit t gezien in de geschiodenis der oorlogen noch in de wereld der diplomatie. t En ondanks dit, is er nog erger : Majoor Kluber deed zijn eischen kennen . aan den heer gouverneur. Deze verzoent den parlementarièr eenige oogenblikken ta : wachten. Nauwelijks was heer Delvaus buiten de kamer of de majoor riep den ; knecht : : « Hier is een goudstuk — zegde.hij den knecht — gaat mij sposdig al de dag'oladen i halen welke verschenen zijn, De brave knecht ontving het geld maar ging onmiddelijk den gouverneur verwitti' gen. De jongen kwam natuurlyk terug zonder dagbladen. Heer Delvaux bracht spoedig het ontken-nend antwoord der stad Luik. Wat de foiv ten betrof het antwoord lag in de bevoegd' heid van generaal Léman. En terwiji men den onderhandelaar den blinddoek voor d'oogen deed om hem terug naar de Pruisen te sturen, reikte heer gouverneur Delvaux, den gewezen militaire n I attaché van Brussel een briefomslag over, het goudstuk bevattend dat deze den knecht . had gegeven. , —• Ziehier, mjjnheer, aegde de gouverneur mijn knecht heeft me verzocht u dit te-overhandigen atvorens gij vertrokt. De gevoelens der Nederlandersj tegenover de Belgen Onze oprechte geluk^renschen, \aordt uit Utrecht aan een onzer vrienden ge-schreven, onze opi'ecshte gelukwanschen, mot den prachtstrijd en de zege-door d<j Belgen gehaald. Bravo voor die helden! Bravo ! Ik en aile Nederlaaiders mp( mij bowonderen den helldeninoed van onze Bclgisclfe broedera. Gaarne stond ik naast ja om mee te helpen je land tç redden ; maar ook ons wacht wellich( een heeten strijd en dam bied ik mijn kraehten aan mijn eigen landje, dat ia deze dagen zichzelf zal moeten redden Ik heb nooit kunnen denken dat Duitsch. land zoo moedwillig 2ich in de wolven-kuil zou opsluiten, want ik geloof da» hij totaal zal worden opgevreten. Hier is ailes gereed. Uit een tweeden brief : Heel onze bevolking, van arm totrij-k, van jong tôt oud, vrouwen en meisjes, zelfs de kinderen, spreken den geheelen dag over de trotsche praehtkerels van het Belgische leger. À1 wat Nederlandej is, roemt jelui daden en spreekt over da helden van België, de broeders van ons^ de bloedverwanten van ons dierbaar Ne<-derlandsch volk. ' Geloof mij, dat wij, Nederlanders.nooil zullen toelaten dat de Duitschers over onze grenzen trelcken, om zoo doende in België te komen. Ik beklaag de "moffen' dio onze neutraliteit zouden willen schent den. Wij zullen met hand en tand, zoo goed als twe© mannen, pal staan &n onî niet laien verkoopea door Piuisen ol Hoogo Heeren. | , Hi(?.r staat ailes stil ©n Kk de hanken geven geoa cent. Al d0 'weeribato manneo. zi.in ijut de gî'eazen en hgsssjïïx .vr%¥&U' • IjgesR «sy«n-zMi mol. "* ' A I9eJaargang Nr 183 Zondaa 16 Auaustus 1914- 2 cenfiamen de 4 bhdzpen jv

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Mechelen from 1896 to 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods