Gazette van Gent

680 0
27 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 November. Gazette van Gent. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bp01b7h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247' JÀÀÎL M* 274 5 CENTIEME! VBIJDAG, 27 NOVEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inscHRuvijirospRijg : VOOR GENT î VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden ..... > 6-50 maande: ..... > V-75 S maanden » 3-50 3 maander > 4-00 Voor Holland : fran pe; maanden. Voor de andere lande ; fr. 7-50 pe. P maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BH§TUtrii ËH KEBÀ€TI1 VELDSTIiAAT, 60, GENÏ TELBFOON Nr 710 De bureelen zijn open van 7 vrr V > .o>gtrnh lot 5 ure 's uvonds. Deinschrijvers buiten dé s te : G> ni nioeteti hun abonnement nenien tén 'y(;onnls?.tg DE EUBOPEESCHE OORLOG Op het Oostelijk Front DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEE-LING'Berlijn, 25 november. — De toestand in de ïtreekvan Ungvar, herinnert in vele opzichten a an die, welke men er in september aantrof. Alleen schijnen de gebeurtenissen zich op uit-gebreider schaal te zullen ontwikkelen. Gisteren middag hoorde men te Ungvar dui-delijk het kanongedonder uit de Karpathen ; naar het schijnt maken de Russen minder van de bergpassen en de gemjikkelijk begaanbare wegen gebruik, dan van de met bosch begroei-de hellingen, waar zij meenen ongemerkt over-heen te kunnen komen. Vermoedelijk hebben eij gidsen, met goede plaatselijke kennis, bij eich. Voor het geval zij in Hongarie mochten door-dringen, hebben zij zich op een wa-rme ont-vangst voor te bereiden ; aile maatregelen zijn daarom reeds op groote schaal genomen. De gezondheidstoestand van de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen is, ondanks het winter-yreer, voortreffelijk. De Oorlog in Beigie en Frankrijk FRANSCHE OFFICIEELE MEDEDEE-LINGParijs, 25 november. (Reuter). — Het offi-cieele bericht luidt : De dag is betrekkelijk kalm voorbij gegaan. Bij tusschenpoozen hebben de Duitschers ons front beschoten. Enkele aanvallen in Argonne zijn afgesla-gen.De Befgische kust beschoten ZEEBRUGGE IN BRAND. Wij lez en in den "Nieuwe(n) Rotterdam-sche(n) Courant" : Reeds maandag morgend waren meer Zuid-waarts de door de Duitschers versterkte Bel-gische kustplaatsen, en vooral de Duitsche artillerie, behendig in de duinen verborgen, her-haaldelijk het doel van een Engelsch-Fransche ,rloot. De Duitschers onderhielden een onafge-bro-ken "kanonvuur op de aanrukkende troepen der Jbondgenooten en het smaldeel, dat uit drie kleine kruisers en talrijke torpedobooten en torpedojagers bestond. Reeds vroeg in den imorgend verscheen een tweede kleine vloot, die de streek tusschen Oostende en Wenduyne onder vuur nam. Noch hier, noch bij Nieuw-poort, slaagde een der partijen erin, beslissen-de voordeelen te behalen. Twee batterijen der Duitschers, bij Westende, werden tôt zwijgen gebracht, maar het daar opereerende Fransch-Engelsche smaldeel moest afdeinzen, wegens het niet zelden juiste en steeds verwoede schieten der Duitschers, waardoor een torpedo-jager ernstig werd beschadigd. Het tweede smaldeel richtte zich daarop naar Zeebrugge, met het kennelijk doel aldaar de haven voor onderzeeërs te vernielen, sedert kort door de Duitschers ingericht. Nog vôôr de; avond viel, werden hier de cokesloodsen en electriciteitswerken in brand geschoten, «venais de "Tanat" en het "Palace Hôtel". Door het vreeslijk bombardement, is ook de kerktoren te Heyst emstig beschadigd. De aanlegplaatsen te Zeebrugge, hebben Bchrikkelijk van het vuur geleden en talrijke havenwerken zijn vernield. Eenige gedeelten van Zeebrugge staan in brand. De bevolking vluchtte naar aile richtin-gen. Burgershuizen en villas zijn verwoest. BUITtNLAND N EDERLAMD. NEDERLAND EN DE OORLOG. Verlenging van diensttijd. Bij de wet van 3 augusti 1914 is bepaald, dat de milicianen die naar den gewonen regel op 1 augusti 1914 naar de landweer zouden zijn overgegaan of op dien datum uit den dienst zouden zijn ontslagen, in dienst worden gehouden tôt uiterlijk 31 deceruiber 1914. Een soortgelijke bepaling houdt de wet van 3 augusti 1914 in ten aanzien van de dienstplichtigen der landweer, die op 1 augusti 1914 recht op ontslag zouden hebben gekregen. Thans is een wetsontwerp in voorbereiding om voor bedoelde manschappen van de milicie en de landweer den diensttijd andermaal te verlengen. SPAARBOEKJES. Voor de Belgen, die in Holland verblijven, Is het volgende van belang : De Belgen kunnen op de postkantoren, in Holland, terugbetalingen bekomen op hun Belgisch spaarboekje. De terugbetalingen zijn echter beperkt tôt 50 frank per 14 dagen en per huisgezin. FRANKRIJK KOELBLOEDIGHEID. Een oorlogscorrespondent in Noord-Frank-rijk vertelt een staaltje van koelbloedigheid van een Fransch artillerie-officier. Deze had t bevel over een batterij 7.5 centimeter-kanon-nen. De Duitschers hadden zich er op inge-sohoten, maar de Franschen konden de plaats van het Duitsch geschut, dat hen geweldig bestookte, niet ontdekken. De stelling begon onhoudi'baar te worden en er was al bevel ge-geven om de batterij op een andere plaats op te stellen, toen cen Duitsche granaat vôôr de Fiansohe batterij neerkwam, zonder te ont-ploffen. De Fransche officier beval zijn man-nen te blijven waar zij waren, stapte kalm op de granaat af en onderzocht het werptuig. Hot was ingesteld om op 5600 meter te ont-ploffen. De officier gaf bevel op 6000 meter te schieten en spoedig was het vijandelijk geschut tôt zwijgen gebracht. DE ENGELSCHEN EN FRANSCHEN IN KAMEROEN. Het persbureel te Londen maakt bekend dat de troepen der bondgenooten Victoria (aan de kust van Kameroen) en Buëa, den re-geeringszetel in de Duitsche kolonie Kameroen, hebben bezet. (Reuter). EENE FRANSCH-ENGELSCH=BELGISCHE BANK. Men spreekt te Londen van het stichten eener Fransch-Engelsch-Belgische Bank, be* stemd om in de béhoeften van Beigie te voor-zien.WAS HET DE "AUDACIOUS"? Naar men uit Kopenhagen verneemt, heeft een, onlangs uit Amerika naar Stockholm te-rugkeerende Zweed verteld, dat het stoom-schip " Olympic", den 25 october op de Iersche kust een groot oorlogschip had aangetroffen, dat, naar het scheen, z-ware averij had gekregen. De "Olympic" nam 250 man van de be-manning aan boord ; de overige 550 man werden op ter huip snellende Engelsche oorlog-schepen overgebracht. Aan bemanning en rei-zigers van de "Olympic" werd verboden, bij de landing in Engeland over de zaak te spre-ken. Het verhaal betreft, denkt men, den Engel schen dreadnought " Audacious",die eenige da gen later is gezonken. De "Audacious" behoorde (of behoort), toi de klasse linieschepen van da " King George" er waren of zijn er vier zoo. VREES VOOR SPIOENEN. Sir H. Dalziel heeft in het Engelsche Lager huis opgemerkt, dat de noodige voorzichtigheic moet worden betracht bij het verstrekken var pasporten naar Nederland, daar Duitschi spioenen langs dien weg gemakkelijk tusschei Engeland en Duitschi and heen en weer kunner reizen en nuttige inlichtingen aan Engeland' s vijanden kunnen verschaffen. VOOR ST=NICOLAAS. Het Amerikaansche St>-Nicolaassohip, de 'Jason", dat met geschenken voor kinderen die in den oorlog hun vader hebben verloren iîi aantocht is, werd heden te Plymouth ver wacht. Het zal er worden verwelkomd door verte genwoordigers van de Engelsche regeering ei van leger en vloot. Ook de Amerikaansche ge zant zal bij de ontvangst tegenwoordig :ijn De burgemeester van Plymouth heeft de be volking verzocht, de vlag uit te steken. VREES VOOR EEN DUITSCHEN INVAL In het Lagerhuis heeft de afgevaardigde vai Newcastle-under-Lyme, Wedgwood, die ir khaki gekleed ter zitting was verschenen, d< regeering uitgenoodigd om de burgerlijke be volking in te lichten hoe ze zich te gedragei had bij een mogelijken Duitschen inval. Al wa ren de kansen hierop zeer gering, zoo behoor de dit vraagstuk toch onder de oogen te wor den gezien. Hij was van oordeel dat de bevol king niet mocht toelaten dat de Duitscheri "over haar heen wandelen", maar dat zij zoi hebben te vechten ; iedere man en iedere vrouw moest vechten wanneer de Duitschers in Engeland kwamen, en de regeering behoorde er de bevolking van op de hoogte U brengen dat zij zich in geen enkel opzicht aar den indringer zou hebben te onderwerpen. Namens de regeering is geantwoord dat er ir d? plaatsen welke aan een inval kondexi blootstaan, eomiteiten zijn gevormd, aan wi< bepaalde onderrichtingen zijn gegeven, welke echter niet in het openbaar besproken kunner worden. Leger en vloot zouden echter naa; gehoopt mag worden, in staat zijn den vijanc een landingjte. bejetten, of, indien hij gelanc ware, hem zoo gauw mogelijk in zee te drij ven. ENGELAND EN TURKIJE. Reuter seint uit Londen : De Engelsche troepen hebben te Bassora de Britsche vlag met groote plechtigheid gehe-schen. De plaatselijke notabelen waren er bi; tegenwoordig. De proclamatie, die den volke daarna werd voorgelezen, is met luide toejui-chingen begroet. Naar schatting bedraagt hel aantal Turksche gewonden, na het gevechl van den 17 naar Bassora overgebracht, 2000, o Lord Roberts. — Lord Roberts had een nood-lottigen kou gevat bij zijn bezoek aan de Indi-sche troepen. Toen hij zag dat de ludiers hem zonder jas aan, eer kwamen bewijzen, trok hij ook zijn overjas uit en wachtte zoo de troepen af. Dit gebaar heeft hem het leven gekost. Denzelfden avond kreeg hij zware koorts en den volgenden dag longontsteking. o De opstand in een gevancienkamp Omtrent den opstand in het vreemdelingen kamp te Douglas, op het eiland Man, vinder wij nog vermeld, dat er, behalve de vijf man, die gedood zijn, nog vijftien werden gekwetst Het kamp was zoowat drie maanden geledar opgericht en langzamerhand uitgebreid, zoo- dat er nu een 4000 Oostenrijksche en Duitsche burgera ondergebracht waren, die onder be-waking stonden van 300 Engelsche militairen. De gevangenen behoorden tôt allerlei stan-I den, maar voor het grootste deel waren het kellners, zeelieden, hofmeesters van schepen, en werklieden. Sedert de komst van de laatste groep gevangenen, liet de goede verstandhou-" ding te wenschen en schildwachten begonnen ' er over te klagen, dat zij door de gevangenen 1 beleedigd werden. Het eerste geval kwam ! voor, toen vele gevangenen op een natten, 1 stormachtigen avond weigerden het groote ge-bouw te verlaten om naar hun tenten te gaan. ' Zij mochten toen blijven en er werd, om tege-moet te komen aan hun grieven over het te ge-ringe genaak in de tenten, een begin gemaakt met het bouwen van hutten. Er werd over het eten geklaagd en de oproer brak uit, waarbij , vijf dooden vielen. Er werd met borden, mes-, sen en vorken en stoelen geworpen ; een troep gevangenen wilde van de eetzaal naar de keu kens doordringen, hetgeen de bewakers belet-ten. Zij schoten eerst in de lucht, maar toen de l gevangenen niet naar rede wilden luisteren, vuurden zij op hen. Onder de gevangenen brak toen een schrik uit ; de mee^ten hunner sta-ken hun armen omhoog, ten teeken van on-derwerping, of zochten uit het paviljoen te vluchten. L DUITSCH LA f*iD, ! DE AANSLAG OP DE ZEPPELINLOODS TE FRIEDRICHSHAFEN. i Omtrent den Engelschen officier die te Friedrichshafen is gevangen genomen schrijft men nog: De eerste-luitenant Briggs, uit Bristol, is een bekend bestuurder van Engelsche watervliegtuigen. Hij is vroeger inge-; nieur geweest. Hij was goed tegen de koude i uitgerust en had 20 pond sterling in goud bij ! zich. Verder geneesmiddelen, ohocolaad en uit-i stekende kaarten, waaronder een kaart waarop de weg naar Friedrichshafen was geteekend. Toen hij als gevangene naar het gasthuis 1 werd vervoerd, waarschuwde de dienstdoende officier het publiek tegen een onwaardige hou-1 ding met de woorden : " een weerlooze gevangene staat onder de bescherming van hét Roode Kruis". Het publiek gehoorzaamde aan de vermaning. Het j'UÎste schieten van de Duitschers die hem hadden neergeschoten, moest de Engel-; sche vlieger erkennen ; hij deed dit met de woorden: "Verduiveld goede artillerie; zij schoot uitstekend. " Luitenant Briggs was een vlieger die zijne kunst op wetenschappelijke wijze beoefendo en op al zijn vluchten belangrijke waarnemin-gen deed. Verleden winter heeft hij het Engelsche hoogte-record op 15.000 voet gebracht. Sedert het begin van den oorlog heeft hij in Beigie en Frankrijk gevlogen en daar nuttig werk verricht. Menigmaal is hij ternauwer-nood aan den dood ontsnapt. BELGISCHE KRIJGSGEVANGEN OFFI-CIEREN.Zijn krijgsgevangen te Dôbeln, in Saksen : Majoor Sylvain Petit, van het 30e linie. Dokter Hector Denhane, regimentsgenees-heer, 33° linie. Kapitein Roger Bauduin, adj.-maj., 30° linie. Kapitein Georges Hinthel, van het 8e linie. Kapitein Alfred Clémens, van de genie. Luitenant Adhémar Tapproge. Uichtvlieger. Dokter Isidoor Apers, bataljonsgeneesheer, 14° linie. Dokter Gustaaf Daubit, 14° linie. Dokter Jozef Stos, 14° linie. Dokter Georges Delhaye, 33° linie. Sergeant, kandidaat-officier, Maurice La haye, van het 2° jagers te voet. Men kan aan de krijgsgevangenen schrijven aan het adres : Den heer X... (graad), Kriegsgefangene (Dôbeln in-Sachsen), Kriegsgefangenenlager. :i i\ -i 1 ■■ - 1:0. ALBAÎSÎI^ OPSTAND. Uit Durazzo wordt gemeld, dat er in Tirana een opstand is uitgebroken tegen Essad pacha, wegens diens vriendschap voor de Serviers. Verscheidene tegenstanders van Essad zijn gevangen genomen. De bewoners uit den omtrefe moeten hierdoor zijn geprikkeld en nu de stad omsingelen. Essad heeft als voorzorgsmaatre-gel de heuvels rond Durazzo door een duizend-tal volgelingen doen bezetten. Het telegrafisch verkeer tusschen Durazzo en Tirana is ver-fa rok en. BULGARIE. DE ONZIJDIGHEID. Wolff seint uit Sofia : In de stampvolle zaal van het Sobranje heeft Radoslawof, de tminister-voorzitfcer, gezegd, dat de regeering de onzijdigheid van Bulgarie oerlijk zal handhaven. Aile groote mogendhe-den billijken thans Bulgarie's houding. De be-t ekkingen met Rumenie, Griekenland en Servie zijn van den vriendschappelijksten aard en met Turkije buitengewoon goed. De onschend-baarheid van Bulgarie's grondgebied is verze-kerd.Indien er ondei'handelingen over gebieds-uitbreiding noodig worden kan Bulgarie re-kenen op een welwtillende houding van aile mogendheden. TURKIJE. DE TURKEN AAN HET SUEZ-KANAAL, Reuter seint uit Caïro : Een afdeieling van het kameelkorps van, Bikanir, die op patrouilledienst was, is in ge-vecht geweest met een vijandelijke ovevmacht. De afdeeling is tôt haar troepenbasis-terug-gekeerd na 14 dooden en 3 gewonden verloren te hebben. Een afdeeling van de kustwacht, die terzelf-dertijd op verkenning uit was, wordt vermist. EEN TURKSCH PERZISCH VERBOND. Tusschen de regeering en Riza bei, den Per-zischen gezant te Constantinopel, zijn onder-handelingen gaande over een Turksch-Perzi&ch verbond. De gezant heeft zich uitgelaten, dat de opwinding in Perzie zoo groot is, dat de regeering nauwelijks in staat is, het volk in tootn te houden. - •• • . - -, -• ----- • ——«c-r —# AMERIKA. VOOR DE VERDEDIGING VAN HET LAND. De generaal-majoor Wotherspoon, oud staf-overste van het Amerikaansche leger, stelt in zijn jaariijksch verslag voor, eene vermeerde-ring van het bestendige leger der Vereenigde Staten van 100,000 op 205,000 manschappen, de inrichting van een bijgevoegd mobiel leger^ be-vattende 500,.000 manschappen in de eerste lijn, en 300,000 in de tweede. Hij verklaart dat het de eenigste wijze is om de verdediging te verzekeren der strook van het Panamakanaal en der andere Aftnerikaan-sche territoriale bezittingen. Schipbreuk TALRIJKE SLACHTOFFERS. Volgens een telegram uit San Francisco, be-vonden, zich 65 personen aan boord van den schoener "Hanalei", toen het vaartuig lang-zaam op de klippen bij Duxbury, 15 kilometers boven den ingang van San-Francisco, liep. Vergeefs trachtten 's nachts reddingsbooten eene lijn over het schip te werpen. Gedurenie ■ de pogingen tôt redding, verdronken twee pa8-sagiers.Een volgend telegram meldt, dat het schip nu een gebroken wrak is, waaraan 18 menschen zich nog vastklampen. Men gelooft, dat aile anderen omgekomen zijn. Het wrak rustte toen op den bodem. 141 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT, DE LiCHTEHDE STAD ROMAN UIT DE KAAP, Ach'ter haar kwamen een stuk of vijftig meis-jos in het wit gekleed, met roode gordels c.n eonder de schrikwekkende krokodillenkoppen. Allen waren dwergen. Geen een was grooter daji vier voet, en er waren ook veel kleinere bij. Haar gelaat was echter niet onaange-naam, en toen zij mij voorbijgingen, in het wit en rood en een van hare liederen zingeni, gaven zij iets schoons aan het geheel dat iiv niet verwacht had. lin haar midden, met de houding en het voor-komen van, eene koningin, zag ik Marion! Vertrouwend op het trillende licht en de diepe schaduwen van de boomen, had ik mij vlaî bij den ingang van de kraal gewaagd. Toen Marion verscheen, vergat ik mijne Ter-momming, en door een onweer&taanbaren drang medegesleept, riep ik haar toe : — Marion, hier ben ik ! H«t kwam mij voor, dat zij doodsbleek Haar vroeger zoo heldere, zachte blik, de tloeiende onschuid van het kind, hadden plaats- gemaakt voor eene uitdrukking van ge-jaagdheid, die mij door het hart sneed. Mig-"chien kwaan dat alleen door het fakkellicht, Haar ik voelde zooveel medelijden en. liefde, da.t ik roepein moest : I — Marion, hier ben ik ! Zij hooirde het en keek verlangend om zich I faeeo. Het ru,mow wa-s oorverdoovend, doch haar lippen schenen zich te bewegen, en ik lia meende haar te hooren zeggen : in — Waar dan toch, in Godsnaam? di — Hier! schreeuwd» ik, zonder mij over de te gevolgen te bekommeren. sj Zij zag echter alleen den open muil vaa een ki afschuwelijken krokodil, zoo als er zoovelen M waren. Teleurgesteld wendde zij zich af, en w ging verder. — Toch zal het haar op haar hoede doen p< zijn, dacht ik, en dat is goed ook. st Toen ik de aterke wacht om haar heen zag, la ontzonk mij de moed. P1 — Nieimand kan haar naderen, zegde ik ; Lumkile had gelijk. En als zij nu eens het offer b was ! te Ik zette de akelige gedachte van mij af, doch zij keerde telkens terug. Char lie was niet bij haar. De stoet was vooirbij, doch Oharlie ,-v was niet verschenen. Als Eet eens hun bedoe- IT ling was, haar tôt het offer te be&temmen ! 11 — Neen, dacht ik, dat is onmogelijk ! Dat w zou Umanisi niet dulden ! Geen oogernblik ! v Maar, dacht ik verdei-, Ummiai is hier niet. ? Uinimisi is weggegaan. Wie kan de plannen van '! dat wilde volk nagaan? Als Marion nu toch fc. eens het offer was! Welnu, als het zoo mocht ^ zijn, dan moet zij gered worden ! Ook Marion was in het wit gekleed, mis- g schien was het wel haar eigen kleed. Dwaas die ik was ! Ik kon mij maar niet herirmeren, b wat zij gewoonlijk elroeg, ik wist alleen, of het i] kleed haar schoonheid verhocgde. Misschien o hadden zij haar dit gewaad gegeven, met den b roexien strik, die van haar schouder tôt haar a middel hing. In ieder geval maakte het haar I beter herkenbaar, en ik kon zonder moeite haar bewegingen nagaan. cl Toen de stoet dicht bij den kuil van de py- t thons was, vormden de feeatvierenden een c gi'ootftD kriug Daw stonden zij in hun zonder- ? îge vermomming, op de maat stampend en zi; de handen klappend. In het midden brand- Cl ; een groot vuur, zoodat al die fakkels fei- di lijk onnoodig waren, doch zij vehoogden het or lookachtige van het tooneel. Voorbij dien de 'ing waren de meisjes in het wit opgesteld. vi arion zat in het midden, misschien werd zij de el vastgehouden, dat kon ik niet zien. dî Plotseling hielden muziek, stampen, klap- vl ;n en zingen op, en te midden van een diepe ds ilte verscheen de geneesheer bij het vuur, in ngzaam tusschen twee volgelingen voortstap- a £ snd vl Hij was gekleed zooals de betrekking mee- z€ rengt, in lappen en dieren huiden. Een groo- gi i muts van apenvel, met galblazen versierd, vl sdekte zijn hoofd. Om zijn hais hingen hooms bl ie zijn slangengift bevatten ; en zijn tunica as versierd met talismans en kralen ZakjoB V( let beenderen, ,en stokken, eni allerlei ge- n sesmiddelen hingen aan zijn schouders, ter- z( ijl enkel ringen, met zaden gevuld, aan zijn e| 3eten rinkelden Zijn gelaat was beschilderd j a misvoiimd tôt het gelaat van een duivel, en Q. i de hand hield hij een zonderling gekronkel- ; en staf Hij was geen Boschjesman, doch het ? (fpe van een geneesheer bij de Kaffers, een , arteloos wezen,zooals ik ze meermalen zag in ,• e Kalahari, een schurk in merg en been. Mijn -, eheele ziel kwam in opstand ! î Hij bleek echter een handig en meeslepend ,£ ezweerder te zijn. Ondanks mijn afkeer, kon j c hem een zekere mate van bewondering niet ntzeggen. Er was zoo iets stoutmoedigs en ° evelends in zijn bewegingen, zoo iets spook- chtigs en bovenmenschelijks in zijn macht. F lij wist best, wat hij deed ! k Het vuur vlamde hoog op, en aile gezichten d aar omheen waren duidelijk zichtbaar. Toen ^ egon de dans. Ofschoon ik Marion slechts uit r ;e verte kon zien, scheen haar gelaat bezorgd. s keek naar aile kanfcea om zich heen, aslof 8 naar iemand zocht, waarschijnlijk naar îarlie, en vestigde toen haar blik op de ge-.ante in het midden, alsof zij bang en toch danks ailes daardoor betooverd was. En ,ar was reden voor. Ik merkte op dat het tur één scheen te zijn met elke beweging van n man. Wanneer hij woest ronddraaide, zoo-,t bladeren en rook en stof hem achterna ogen, en zijn voeten zich zoo snel bewogen, ut zij schenen stil te staan, barstte het vuur brullende vlammen uit !Niemand raakte het m of wierp er hout bij, doch het sprong en amde op en flikkerde als door den duivel be-ten ! Wanneer hij zich dwong tôt kalme rustr s, irhydhmische bewegingen,, daalden de amanen, en gloeide het vuur met rooden en auwen gloed !. Ik heb het voorrecht gehad verschillende >rtooningen van medicijnmannen bij te wo-jn, doch nooit heb ik iets gezien, dat mij ►ozeer overtuigilng gaf van de aanwezigheid mer bovennatuurlijke kracht, als deze vuur-ïn,s! Er was geen bedrog in het spel. Het pvlammen en wegzinken van het vuur, op îheimzinriige manier zich aanpassend aan dere stemming en beweging van den man, ijna een uur lang, was geen bedrog ! Inboor-ngen laten zich gemakkelijk beetneonen ; maai : heb die dingen vaak genoeg bijgewoond en ,at mij niet spoedig foppen. Het was geen edrog ! Deze medicijnman bezat de een of an-are verborgen macht, die mij verbijsterde ei atstelde. De opgewondenheid werd steeds heftigar, [et vuur vlamde op en zonk weer weg, he1 lappen en stampen, de muziek en het gezang ie weer begonnen waren met den dans var en medicijnman, gingen langzamerhand ir izemij over ; doch toen hij een oogenblit tàlhieJd, en met het hoofd Bchuin naar der rond gebogen, luisterde naar een dof gerom mel, als van den donder, dat daaruit opsteeg, was plotseling de menigte als versteend. Die woeste geluiden, door doodsche stdlte afge-wisseld, werkt-en zonderling op de zenuwen, en ik had een gevoel, alsof ik onder de macht van den medicijniman geraakte, hoezeer ik mij ook ' daartegen verzette. Opeens hief de medicijnman de hand op, en tegelijk trad een aantal Bosjesmannen den kring binnen, een stijf ingewikkeld pak dra,- [ gend. Zij legden het neder op den stam van een omgevallen boom en gingen achteruit om i bevelen af te wacht en. Mijn hart bon.sde. Dat was zeker het offer ! Maar was het Charlie 1 t Ik keek naar Marion, doch ontdekte niet die ontzetting op haar gelaat, die het zou vertoo- 3 nen, als zij begrepen had wat daar lag. Terwijl ik scherp toeke&k, brachten de dra- i gers den last in een zittende houding ; het o voile licht viel erop, en mijn hart stond stil, a toen ik het vriendelijke, ronde gezicht van den knaap herkende. Het was werkelijk Charlie ! j- Ik ontdekte dat hij bedwelmd en bijna be- u wusteloos was; njaar toch, verbeeldde ik mij, d zochten zijn wijdgeopende oogen om zich heen 0 naar een vriendengelaa-t, en een hand die hulp p bood, en ik besloot, hem niet te vergeefs te laten zoeken. « Bedaard maakte ik de haken van de kroko- il dillenhuid los en schoof zoo dicht mogelijk naar n den boomstam toe, om gereed te zijn voor den « sprong. t- Ook Marion had hein herkend. Dat zag :k ^ aan haar angstigen blik. Zij vloog op, trachtte n ; haar bewakers te ontkomen en naar hem toe te snellen. Doch de anderen waren haar te sterk. O, hoe gaarne had ik dien troep ver ; jaagd ! En Lumkile 1 Het oogenblik was zekar daar, maar ik zocht hem te vergeefs. Had hij ^ 1 ons aan ons lot overgelaten? (Wordt voorteezefc.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods