Gazette van Gent

2835 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 April. Gazette van Gent. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw1b50s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

5 OBNTIEMEN ZATERDAG, 25 APRIL 1914 GAZETTE VAN GENT IXSCÏIRÏJVIX«SFÏ6IJS • VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ëen jsAV fr. S2-D11 Een jaar fr. 15-00 fj niaundan. . . , . > 6-50 0 uuiauden. .... » 7*75 ï maamlan > 3-50 3 inaanden » 4-QO Voor îlottand : 5 frank per 3 maandeïu Yoor de andere lanâen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN-COURANT). BÎÎSTrUB ES BEDACTIË VELDSTRAAT, 60, GENT Ve lur 'cden sijti opcn van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avonîts, TELEFOON nr 710 De insclirijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement xiemen ten Postkantoore hunner woonplaats. OORLOG TUSSHEN AMERIKAEN MEXICO De toestand vrijdag. De toestand verergert van langsom m-ser. V66r den oorlog beweerden de Vereenigde Staten, natuurlij'k, dat zij geen duim'breed '.an het Mexicaansch grondgefoied zoud-en inpaimen. Dat -wordt iipmers voor al Ce oorlogea beloofd ! Nu echter begianen de Amerikaansche dag-bladen te spreken van effenaf het woel-i-ge, Mexico in te lijven. Zullcs koint wel oyereen met de proclamatie van adm-i-raal Fieteher, meldend dat 'hij Vera Cruz jiigepa-imd heeft, daar de Mexicanen de orde in Mexico niet knnnen handhaven. Geeu oorlog. (Président W il son verklaarde dat vol-g-eius zijne opvatting de Vereenigde Sta-téli niet in oorlog zijn met Mexico. De verrichtingen blijven voor het oogenblik beperkt tôt de bezetting van Vera Cruz en orage ving. Tôt eene blokkade is Amerika nog niet overgegaan. Mocht daartoe wordin bésSoten, dan zullen de buitenlandsche règeeringen vooraf daarvan verwittigd worden. Huerta aan het woord. Huerta deed een rij-toer door de Me-xi-caansche hooi'dstad, als een nationaJe held toegejuicht. Hij heeft van uit zijn rijtuig de menigte toegesproken en on-der meer gezegd : "De verantwoordelijk-îieid voor den oorlog treft uitsluit-end te rçgeering der Vereenigde Staten. Mexico heeft ailes gedaan. wat het met eer-biediging der nationale eer kon doen, om de vijandelijkheden te vermijden. Nu die echter zijn uitgebroken, zullen wij ous tôt het uiterste verweren. Wij kun-nen binnen drie v/eken een leger va-n ■l.niillioen man op de been brengen. Mexico zal zijne souvereiniteit en onafhan-| keiijkheid verdedigen, al moet het er | ook 25 jaar om vechten." De houding van generaal Carranza. Een. geru.ststellend feit is dat generaal [ Oarranza- aan al de Mexicanen bevel g«-Kwen heeft moeiiijkheden met de Ame-I lïkwwn. tc"Vt»rmifctert. leder'MeXfÇâan, <li? een aanval zou uitl'okken, zal do'or den kop ge-schoten worden. Te Vera=Cruz. De Amerikaansche pant'serschepen [ ' Louisiana" en Mississipi" zijn te Vera. I Cruz afuigekomen en Ihebben mariniers ontscheept, alsmede aeroplanen. De voorposten ivorden door twaalf anitrail-letizen en ver&cheidene veldstukken be-scliennd.Het algemeen kwartier van den onder-admiraal Fietcher wordt door mitrailleu-wn beschermd en veldstukken worden gereed gehouden. De Bondstraepen valien Laredo aan. De Bondstroepen schieten thans op de stad Laredo. Laredo is e-ene stad van Texas, op de Mexicaansche grens. Het vrijwilHgersîeger. •Hen bericht uit Washington dat de j Senaai en de ïvamer van Volksvertegen-v.oordigers de wet, gezegd van het vrij^ willigersleger, gescemd liebben, de ver-peniging- rakehtigend der nationale wacht en van het bondsleger. De Anterikancn in gevaar. Men verzekert dat de Amerikan'en te Mexiço in geivaar verkeeren. Men vreeet ze:fs voor eene uitmoording. De Mexicaansehe overheden zouden de wapens en kardoezen, die in het Ameri-kaansch gezantsclia-p voorhajiden waren, in beslag g-enomen hebben, voorgevend dat de wacht, aan de poorten, van het ge~ zantsehap geplaatst, voldoende is o-m het g-ebouw en de daar verblijVende- pei-sonen te beschermen. Zoodat de vluchtelingen, die in het ge-zantscha-p eene schuilpiaat» zoiulen ge-zocht hebben, in de onmogelijkheid verkeeren te ontkonven, in geval zij zouden aangevalien worden. De Eugelsclien. De Britsche onderdanen in Mexico hehben eene waarschuwing ontvangen om onmiddellijk uit Mexico te vert -ek ken. De waarschuwing werd door bir Cecil Spring Rice, ŒJritsch gezant te Washington, toegezonden aan Myles, den Britschen consul te Juarez, die ze onmiddellijk over&einde aan de andere Brit-sohe onderdanen in Mexico. De vreemdelingen verlaten de stad Mexico. Admiraal Fletcher kondigt de aan-komst- aan te Vera Cruz van een trein, uit Mexico, waarin hadden plaats geno men 50 Engelschen, 7.3 ])uitschers, 150 Amerikanen en 300 Mexicanen, die de hooi'dstad ontvluchtten. De aangekome-nen verklaren dat de toestand zeer hache! ijk is geworden voor vreemdelingen, te Mexico. Amerikaansche versterlting. Vier regimenten voetvolli, eene batte-lij artillerie, zes regimenten ruiterij, in het geheel -176§ ananschappen tellend, zijn uit Galveston naar Vera Cruz vertrok-ken, om er de bezettingstroepen te ver-sterken. _ -Generaal Funston, die den besten dienst bewexen heeft in de Fhi-iippijnsche eilanden, zal deze troepen aanvoeren. ' Nieuwe legers. , _.Men nieldi uit Mexico da^ d« befaamdc leider der opstande'.ingen, Zapata, die den opstand deed ontstaan in den Staat van Mo-rfeUoii, zich onderworpen heeft aan den gouverneur Cuenava-ea, ten einde te vechten tègen de Amerikanen. Hij hejeft treinen gevraagd om zijne troeiien naar Vera-Cruz te sturen. Betoogingen tegen de Amerikanen. Bijna. gansch de Fransche kolonie heeft verkozen te Mexico- te blijven. jEenige betoogingen tegen de Amerikanen hadden plaat-s. De orde heerscht niettemin in de stad. De houding van generaal Villa. Generaal Villa heeft den bijzoïîderen agent van het Ajnerikoan.sch Staatsde-partement te F.l Faso verwittigd, dat hij zich niet laat mede&lepeîi in een oorlog tegen de Vereenigde Staten. Hij houdt er_ aan te bewijzen, da<t zijiie hotidin-g vriendelijk blijft. - Keizer Willem II keurt de Vereenigde Staten af. In dipjomatische kringen vertelt men, dat eenige weken geleden, ter gelegen-beid eener ontvangst aan het hof, keizer Willem II zich met den zaakgela-stigde der Vereenigde Staten onderhield, en, he-m zegde de politiek, door de Vereenigde Staten jegens Mexico gevolgd, niet te kumien goedkeuren. BUITEN LAND. FRAMKRIJK. Het bezoek van de Engelsche Vorsiei Koninklijke gift. Koning Joris heeft den prefect van he Seinedeparteanent eena som van 10,00< frank overhandigd, ora uitgedeeld t-. worden onder de aimen van Farijs. Diplomatische onderhouden. Sir Edward Grey en de heer Gastoi Doumergue hebben verscheidene onder houden gehad sedert de aankomst vai den koning. Het -laatste liad donderda; nanûddag, Quai d'Orsay, plaats. De hee ren Paul Caanbon, Fransche gezant t-i Londen, sir W. Tyrrell, -bijzondere secre taris van den voornaamsten Staatssecre taris voor de bidtenlandsche zaken ei de heea- -de Margerit, bestuurder der po litieke en handelszaken en kabinetshoofc van den minister van buiten'andsche zaken, waren bij dit onderho-ud teg4snwoor dig. Sir Edward Grey en de heer Gastor Doumergive kwamen overeen aan de drukpers van be-ide landen de volgend* verklaring_ te doen : " Tijdens de onder houden, die, ter gelegenheid van Ihefc be zoek van Hunne Majesteiten den koninp en de koningin, tusschen Sir Edwarc: Grey en den 'heer 'Gaston Doumergnt plaats hadden, werden ver se h ei de m kweçtiën besproken, de beide landèn aan-belangend. De eensgezindhekl de;- twe-e ministers was op aile punten volledig. Bi. het nagaan van de nitslagen der politiei van beide gouvernernenten met het 'kei-zerlij-k gouvernement van Buàland, zijn sir Edward Grey en de heer Doumergne t'akioerd gevallen over de noodzakelij-k-heid voor de drie mogendheden, voort te gaan met hunne gedurige ..]x>gingen vo-oï het 'behoud van het evenwicht en den vrede. Het vertrek 4er F,agelsche vorsten. Koning .Joris, en koningin Mary he.b bea vrijdag unQi-gend, oai 10 tux* 15, met sir Ejrhvard Gi'fy en de personen van hun gevolg, Farijs verlaten. De heer en me-vrouw P'oincaré vergezeîden hen tôt a;ui de stati'e. Daai1 de koning het verlangen h ad liitgedrukt dat men geeiie eer zou bewijzen op de vertrekkaai, werd de muziek 'der l'epublikeinsche wa-eht tarug gezonden. Het vertrek te Calais. Om 2 u. 51 kwam de koninklijke trein ter statie van Calais aan en stopte reclit-over de plaats waar het koninklijk yacht gemeerd la.g. Het koninklijk echtpaar nam afsclieid der overheden, na andermaal zi.jne ver-rukking over het bezoek en het gulhartig onthaal uitgedrukt te hebben en steeg aan 'boord. Onder het gejuich der dichte menigte -en het spelen van het Engelsch volkelied, ste vende het yacht de h aven uit. Het was 3 1/2 ure. De koning bleef op defc groeten. Bij het verlaten der haven werden door de Fransche en Engelsehe- e&kaders, die het yacht ffcot aan Do ver s ibegeleidden, salvo's -gelost. Decoratie. De koning van Engeland heeft- aan mi-naater-voorzitfcer Doumergue liet groot-kruis van de Victdria-orcïe verleend. Levend verbrand Donderdag brak er een hevige- brand uit in de werkliedenwijk, te Grangevieil-le, te Le Puy. Eene woning betrokken door een aantal werkersgezinnen, had , vuur gevat en de vlammen namen eene Il zoo sjïelle iuitbreilding dat verscheideniet bewoners niet nieer weg konden. De ge-naamde Eymaid, bewaker van het sehiet-t plein,en zijne vro-uw zijn levend verbrand. ) Verscheidene pompiers bekwamen erge i w-onden met de andere bewoners te red-den., De houwitsers die verloren gaan. — Na den houwitser die in de woning drong van , den heer Mellis-Suanan, te Farijs, heeft nu een houwitser brand gesticht in de ge-meente Dage, nabi.j1 Ajubuason. , De artilleurs doen op het scbietplein van het kamp La Combinne, schietoefe-ningen met oorlogstuig ; onvrijwillig wier ! pen zij een kanonbal naar de gémeente. Twee huizen en eene schuiir werden ver-I nield en het is bij mirakel dat er geene ' sla'ehtoffeirs vieien. Eene moeder springt in een waterput met hare twee kindereu. — Mevr. Walem-l boç, wonende te Rijssel, leed aan een ze-nnwziekte en is -met haar twpe kindertje.s in een waterput gesprongen. Beide ldei-nen w.erden -ongedieerd uit het water ge-haald. Alleen de moeder is bezweken. Trein ontspoord. — Een kolentrein ontspoorde gisteren op de lijn van Mont-luçon, door het niet werken van eene wisselnaald. Verscheidene wagons klon-ken dm. Zes mijnwerkers, die er op za-ten, werden ' met g'eweLd er van geslin-gerd. Eèn hunner werd op den sla« se-dood.Een streng onderzoek is ingeste-ld.daar -men de overtuiging heeft- dat de- wissel-• naald, waartusschen een steen stak, moedwillig ontreddêrd werd. ENGELAND Terugkeer der Vorsten De aankomst te Dovers. IJet Jçoninklijk yacht ".Alexamlra", met koning (Jeorge en , koningin Mary aan bob-wt, is cxm 4 il. '30 te, Dover» aan-gekomen.Aankomst te Londen. De koning en de koningin,. terugkeie-rend uit .Farijs, zijn gi ste ren avond, om 6 ure 40 min., ter Victoria-Statie, Londien, aangekomen. Zij werden afgewacht door de koningki-moeder Alexandra-, prinses Victoria en den heer Asquith. Eene dicht-e menigte juichte de vorsten toe bij hun tocht naar het koninklijk palais.De telegrammen. Alvorens het Fransch grondgebied te verlaten heeft -da koning van Engeland e»en hartelijk opgesteld bedankstele-gram gestuurd aan den président en me-vrouw Foincaré en aan het Fransche volk, telegram waarop even hartelijk geant-woord v, ercl door président Foincaré. In de Ulsterstreek. — Bonar Law, de leider der oppositie, deelde in het Lager huis môde, dat de oppositie eene mottes zal voors-tellen, waarbij een onpartijdig onderzoek wordt verlahgd in zake de jongste troej>enbewegingen in verband -met den toestand in Ulster. _ Onder toejuichingen van de ministe-rieelen beloofde eerst minister Asquith, daarop twee dagen, namelijk 28 en 29 april, bescliikbaar te zullen stellen voor het débat. De begrooting zal op 30 dezer worden ïngediend. DUITSCHLAND: Zeilyacht gezonken Gistere-n is, in de haven van Hamburg, een zeilyacht gezonken. Twee per son en verdronken en een ander stierf bij zijne overbrenging naar- het gasthuis. Het zeilyacht kwam van een toehtje in zee terxig. Zeven personen verstikt In Polen woedden gistoren verscheidene bran den. In de dynamietfabriek van Leimbach wei'den drie werklieden en vier metsers, die na het -eten zich wat te rusten hadden gclegd1, door den rook van een begki van brand, verstikt. ^ De verbinding met Denemarken. — De Kamer der volksvertegenwoordigers houdt zi-ch bézig met het onderzoek van een ontwerp tôt ©en snelle verbinding tusschen Berlijn en Kopenhagen. De nieuwe lijn daartoe bestemd, zal langs de eilanden Fehmam en Laland gaan. Twee bijzondere havens zouden opge-richt worden in -deze twee eilanden om den dienst te verzekeren door een Ferry-boot.Een lijk in een trein. — Op de lijn Siegen-Giessen heeft men 'gisteren, in een compartiment tweede klas, het lijk gevonden van een jong meisje,-dat naar deze laatste. plaats afgereisd was. Daar de oorzaak van het overlijden tôt hiertoe nog niet kon vastgesteld worden, werd de jongeling, die in hetzelf.de compartiment zat en het feit ter kennis der statieover-sten bracht, in hechtenis genomen. ZWEDEN De koning. — Het laatste uitgegeven bidletijn ■ zegde : De koning verdroeg de overbrenging naar Drottningholm goed. Hij had een ru&tigen nacht en voelt zich thans kraelitiger. ITALIE; Vreeslijk drama Eene vrouw vermoordt een priester. Een schrikkelijk drama vie] in het dorp-je Vena voor. _ Toen de gejsstelijke Comita de kerk ver-liet ,werd hij aan het- portaal aangespro-ken door een valschen bedelaar, die een witten baiard d-roeg. Zonder verder een woord te spreken, stak deze herhaalde malen- een dolk in de borst van d'en priester.Voor de geestelijke stierf, o pen de de moordenaar zijn mantel, rukte den valschen baard af, verklaarde eene vrouw te wezen en vluchtte daarna het gebergte in. Eenigen tijd geleden kloeg- die vrouw er -over bij haar man, dat tijdens zijn af-we.zigheid de priester haar met liefdiever-klaringen kwellen kwaim. De man beval aJsdan aan de vrouw haar eer te wreken. Op Paaschdag reeds had zij in de kerk vier revolverschoten op den pastoor ge-lost, doch zonder hem te treffen. De Pans en de drankbestrijding. — De Paus ontving de leden van het internationale katholieke anti-alcoolcongres. Hij wenschte hun geluk met hunne bestrij-ding van het a-lcoolgebruik en -sprak de beste wenschen uit voor het welslagen van hun werk. In Tripoli. — In Tunis woont een groot aantal Tripolitanen, voor wie Italie na dé veroivering van Tripoli erkenning als ltalianen aan de Fransche regeering heeft verzocht. De onderhandelingen daarover hebben geleid tôt eene over-eenkomst, die inhoudt dat de Tripolitanen, die reed-s voor de verovering van hun land door Italie in Tunis woonden, als Fransche be-schermelingen ztdlen gel-den, tenzij zij. zich alsnog in Tripoli laten naturaliseeren. Zij die zich na de verovering in Tunis hebben gevesti-gd, worden als ltalianen erkend, doch zullen de eerst; volgende vijf jaar nog aan de Fransche reehtspraak zijn onderworpen. GR1EKENLAND. De nota der mogendheden. — De ge-zanten der zes mogendheden hebben gisteren aan tbm heer Venizelo-s de nota overhandigd in antwoord op de Griek-sche nota van 22 januari. De heer Venizelos verklaarde dat de rse-geering omnid-deUijk bevel geven zou tôt de ontruiming dtei' deelen van Epirius, thans nog door de Grieksche troepen be-zet.ALBANIE Op reis. — Men meldt uit Tirana dat de prins en de prinses van Albanie al-daar te middag aangekomen zijn. en door de overheden begroet werden. De menigte juichte ze geestdxiftig toe. 's Avonds zijn de vorsten naar Durazzo teruggekeerd. Een gevecht. -— Uit Durazzo wordt ge-seind dat er een gevecht heeft plaats gehad tusschen ALbanee-zen en 400 man ge regelde Grieksche troepen. De Grieien werden op de vlucht gejaagd. Uit Valona v/ordt bericht, dat Zogra-phos-, de pre-sident der Epirotische regee-ring, aile leiders der Epirotische bewe-ging heeft bijeengeroepen tôt eene ver--gadeiing te Argyrocastro, waar belang-ri.jke besluiten zullen worden genomen. RUSLAND. Een halssnoer in eene brievenbus. — Eenigen, tijd geleden verdween, in het middenpostbureel van St-Petersburg, een aanbevolen pakket, waarin een halssnoer ter vaarde van 60,000 mark »tak. Gisteren nu werd het kostbare kleinood in eene brié/v-feabus teruggevonden. Men denkt dat een postbediende het pajcket gestolen had maar, bemerkend dat hij zich van- den inhoud niet kon ontdoen, zonder -vemioedens te wekken, het gestolen' halssnoer weer in de bus zal ge-stopt hebben. AFRIKA. Schip gestrand. — Het stoomschip . ®1Senia van de reederij "Kunstmann" is bij Ceuta gestrand. De uit 30 koppen bestaande bemanning- is gered. Het scliip was met eene lading van 3600 ton jjzerert-s uit Noord-Afrika op weg naar Kratszwiek bij Stettin. Spaansche oorlogschepen zijn vert-ok-ken om hulp te bieden. AMERIKA. Bloedige botsingen. — In Colorado waar er staking is onder de mijnwerkers, is de toestand) hopeloos. Sedert acht~en-veertig uren werden 39 personen gedood-în ontmoetingen tusschen troepen en werkstakers. SIAM Schrikkelijke brand Er heeft te Bangkok een brand ge-woed, erger dan men zich bij menschen-heugenis herinneren kan. Duizen.de» menschen zijn dakloos ; de brand heeft eene oppervlakte van een halve raijl in het vierkant verwoest. 0 l'euillet-on der Gazette van Gent. iiii de Herinneringen der Kirwoods Hun raoed werd meestal beloond. Kaar-was on« geliefkoosd spel, en gewoon-''ik speelden zij samen, en dan waren zij fmoverwiimelijk. Dit kwam niet zoo zeei I door hun goede kaarten of zeer goed spel Zij waren goede spelers, dat is waar, I «schoon soins wat -onregelm-atig, maai monder bluf kan ik ze-ggen, dajt ik even I fioed tpeehie als zij ,en Tom Staunton, die "leestal mijn maat was, was verreweg de I wste speler van ons partijtje. Toch maak de tweelingen telkens weer den rob-I 'W, ondanks onze goede kaarten. Hun kaarten schenen altijd verwoncï-erlijk a'oed j1-' e'kaar te paSsen, en wat zij uitsi>eel-en was meestal goed. jbin spel was altijd volkomen eerlijk, j" ■' °overschil-lig, en zij wonnen nog va-i ','1' wanneer do tegenpartij gaf, dan wan-z,i zeU gegeven hadden. Ik had nog j '°wt zulke vlugge spelers gezien, zij aar-'' 'tien nooit. een oogenblik. Wanneer eer I [l11-! tweelingen zegde : Ik ga raee, ol ! ii u over m-aat, of vroej :'®-"ik? of Maat, mag ik spelen? kwan: r-.|uCtwÔ0l'd zo° snel als -écho. jm u c'ag verwachtte ik, dat de kans I lui' Keei*en> doch het liep voortdu-renc s, totclat ik zooveel aan de twee-lin I diP,tSC luidi» wa?: er meer aar bst'T maakten het mij nie( I tiiri'f' .î m,°et ik zeggen zij, waren al-mii „ een Schuldebekentenis van "emen en zinspeelden nooit oy Toen gebeurde er iets, dat tijdelijk -zorgen uit mijn hoofd verdreef. Op zek ren morgend vertelde Berk mij, dat zi familie een week in Cambridge kwam 1 geeren, en ik l>esloot, dat mijn vader -Gertry dienzelfden tijd ook zouden k men. Ik weet niet, of ik al eens over Gertr de gesproken heb, in zoo een lang v< haal loopt 't eene ^vel eens door 't and Het doet er ook niet veel toe, daar zij nu pas in gemengd wordt. Zij is mi eenige zuster, en ofschoon zij meer d; drie jaar jonger is d:vii ik, speelt zij g ducht den baas over mij, maar tegedi moet ik erbij voegen, dat zij niemand a dei-s den baas over mij laat spelen. Ik schreef haar dikwijls over Beck, -als ik thuis was, sprak ik tegen haar ov hem, doch ik kon niet gedaan krijgen d zij hem aardig vond. Ik denk, dafc zij niet op gesteld Was, mij den mindere zien van een anderen jongen, en hoe me ik hem prees, hoe minder hij haar schei te bevallen. — L'w geliefkoosde Beck schijnt ei slim kereltje te zijn, zegde zij, te oorde len naar wat gij mij van hem vertelt,ma hij is heelemaal niet van het soort dat n behaagt. Ik zie jongens gaa-rne groot . sterk en donker, en niet zulke lieve ro : en witte kereltjes aïs uw vriefid. . ~ Wacht totdat gij hem ontmoet, zegi ik. i — Ik wil met plezier blijven wachte antv.'oordde zij lachend. Natuurlijk had Gerty all-e verhaî-over den ouden Beck en over Dora Mj ; gelezen, niaar zij mocht den ouden Be al evenmin lijden als zijn zoon. — Te mak en geniaakt zedig, naar mi i smaak, ze^'de zij. Hij verveelt mij dooei lijk met al dat gepraat over zijn gelu ie terwijl ik overtuigd' ben, dat hij zichzelf voortdurend goedkeurend op den schou-jn der klopt, omdat hij zoo knap is. o~ Doch van Dora hield zij, en met haaû' m wilde zij kennis maken, en daarop was o- mijn plan gebouwd, om haar naatr Cambridge te krijgen, terwijl Beck's familie u- er was. Vader kon gelukkig meegaan ■r- want het w-a& vacantie, en ik wist dat er Gerty hem kon meenemen, waarheen zij er wilde. jn Wij hadden een zeer prettigen tijd te m Cambridge, dat vond ik tenminste, hoe e- de anderen er ook over mochten denken. jk De onde Beck en zijne vrouw kwa-men het a- eerst, en de zoon was verrukt, te zien, hoe a-llen zijn moeder waardeerden. De ?n professo-ren herinneiden zich, hoe schit-er terend haar studieloopbaan was, sommi-at gen hunner ha/ddert haar nog les gegeven er en het jonge-re geslacht was vol van haar te triomfen als deteet-ieve. er Ik voor mij kon nauwelijks gelooven, în dat dit- stille moederlijke vrouwtje- zooveel avonturen had beleefd. Aleen de tin-sn teling in haar oogen herinnerde er aan. e- Den volgenden morgend kwam mijn fa-ar mi lie. Wij, Beck en ik. lootten erom, wie Ûi allen op de luach zou hebben, en hij won în het. Ik heb nooit iemand zoo vol zorg ge-se zien voor de wijnen en de gerechten en de bloemen voor tafel. Ik vermoed, dat hij :I« -een beetje banpr was geworden, door al wat ik van Gerty verteld had. Hij was n, geheel van streek en bracht ailes in de war, totdat gelukkig zijn moeder een half --n uu-r vôôr den tijd kwam en de verdere ri zorg op zich nam. -k Mijn vader en Gerty waren omstreeks vijf minuten te laat, en Beck begon reeds jn te denken dat zij niet koinen zouden. e- Gerty is een lang meisje, en laat zich k, daar nogal wat op voorstaan. Ik meende dat zij groot er was dan Beck, doch ten zi.j samen naar tafel gingen, zag ik, d hij het nog een paar duim van haar wo: Zij m-aakte een zeer statige buigir toen zij aan elkander werden voorgestel -- Het is mij hoogst aangenaam, ke: nis met u te maken, mijnheer Beck, zegx zij. Ile heb veel van u gehoord door mi, broeder. Men keat de beleel'dheidswoorden, d iemand vernietigen. Daarmede kan Gr ty bijzonder goed terecht als zij dat ve kiest, al is zij gewootilijk ook nog zc vroolijk.- Ik besloot haar dezea avond e* standje te maken. Ook vader was gewoonlijk bij het beg: een ^etje stijf. Dat is zoo zijn manie Hij is wat al te zeer ingenomen met on; familie en positie. —• Beste jongen, zegde hij 's m-orgen< tegen mij. Het gedacht om- uw zuster m-m-enachen uit dien stand- in aanraking : brengen, bevalt mij niet. Voor u is di wat anders een man kan met iedereen or gaam. Ik zou niet gaarne willen, dat gi,j van uw makkers afgezonderdt,en naar w; gij mij verteldt hebt, schijnt de jo-nge ma heel geschikt te zijn. Maar vooral in d zen radîcalen tijd moeten wij ergens e< grens trekken. Hij trok echter heel gauw bij, toen c kleine mevrouw Beck met hare heldei oogen zich tôt hem wendde. Zij was e< heel verstandif» vrouwtje, die nooit ove tollige woorden gebruikte, als zij ie vertelde. Maar zij veroverde mijn vad< door haar aandaichtig luist-eren hij vor het heerlijk, dat zulk een aardige, ve standige vrouw zooveel belang stel'de w-ajt hij te zeggen had. De onde Paul zat naast Gerty, en w( weldra groote vrienden met haar.'Hij ha 'n zulk innemende manieren, en liet zic J-t d-oor Gerty uithooren en bewoaderea. n' ?.k zag dit ailes, ea had medelijden mt ig mijn vriend, die aan het hoofd van de ti i. fel zat. Blijkbaar was hij op het eerst u. gezicht op Gerty vefliefd geworden ; zo le gaat het met de meeste mannen, waaron n weet ik niet, msiar ik weet zelf, hoe z met een glimlach uw heele booze sten •e çning kan verdrijven. e_ _ Zij was niet onvrienclelijk tegen de r_ jongen Beck, ofschoon zij dat wel weze ,0 kon, als zij wilde. Zij sprak hem nu e n dan beleefd genoeg aan, eigenlijk wat ( te beleefd, zoo heel anders dan zij tege n zijn vader was, dien zij maar bleef ph r. gen" e — Ik bea verliefd op den ouden Pau zegde zij 's avonds tegen mij, toen ik i . haiar kamer bij haar zat. Ik neem aile ® t-erug ,wat ik van hem gezegd heb. Zij 'J vrouw mag wel oppassea. Het is haas niet te gelooven,dat die goede oud heer van zestig jaar zulk avont-urea hee: medegemaakt ; en zooals hij ze vertelt, : ^ er geen spoor van bluf of valsche nederif lt heid -bij. 'n — Du-fi niet gemaakt zedig ? vroeg il —, Heelema-a'l niet. Ik zeg u immeri !n dat ik berouw heb van de woorden.'t Ve: wond-ert mij volstrekt niet, dat aile meii e jes, die hij oatmoette, half verliefd o e hem waren. :n — Wat zal zijn vrouw van dat aile zeggen? — Niets. Zij is een lieve verstandig vrouw, en bijna goed genoeg voor die a lieven, ouden Paul. Vader is bepaald m< haar ingenomen. n — En de jonge Beck ? vroeg ik, waaro Gerty een gezicht tegen mij trok. is i — Net als ik venvachtte, een aardig< d fatsoenlijke nul. Ik begrijpt niet, Charlii * —————— h wat gij toch in hem ziet ! Als hij een rneisje was, zou ik kunnen begrijpen, clafi ^t gij verliefd op hem waart. Hij moest een i- meisje zijn met zijn knap gezicht en da- e mesmanieren. 0 — Hij is een beste jongen. î: — Ik twijfel er niet aan of hij is heel U goed, of hever goedig. Maar ik houd mwr i- van een man, waarin een heel klein dui- veltje steekt, zooals zijn o-ude vader. n .77 I^at heeft de jonge Beck genoeg in n zich, als hij wordt boos gemaakt, ant- n woordde ik. il Mij dunkt, er is 'wel een aardbeving n voor noodig om hem boos te rna&en, zea- l- de Gerty. .77 ^ gezien, hoe hij het werd ter [, wille vaa haar. n ~7 -^k zal u morgen de tweelingen voor-s stellen, zegde ik. Zij spelen hier op het n oogenblik een groote roi. iï • En het meisje, juffer — hoe heet zij e ook weer? Juffer Blood - is zij schoon? -y . orn'. Bloom. Zij is een aai*- s dig klern ding, te stil naar mijn smaak : >" maar als gij het verlangt, kunt gij haar morgen zelf zien. :. — Wel aeen, zegde Gerty minaohtend, i, waaromzou ik dat verlangen? Goeden nacht, Charlie ,wij moesten allebei reeds s- ur en m bed liggen. P ^fn yolgendea morgend herinnerde Orerty zich, dat zij een sigarenkoker wil-s de koopen, voor den verjaa-rdag van den ouden heer, binnen veertien dagen. e D?en kan ik best koopen bij het vrien n dmnetje van uw vriend, het meisje t Bloom ,zegde zij. P (Wordt voortgezet.) "I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods