Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1090 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 July. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 15 May 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n58cf9k78z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

van het Dagblad van het Dagblad van het Dagblad van het Dagblad van het Dagblad li jnSteendrukkerij Soekbinderij j/ OUGHER! J — 22 = HO IND, Antwerpen D30DSBEELDEKENS rncr of zonder portret PLAKKATEN Omzssdbneven, Rekeningen enz. 4 Juli 1915 Nr 33 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UflEN. Papierhandel JAN BOUCHERIJ — 22 — HOPLAND, Antwerpen BUREELBEHOEFTEN Godsdienstige Vo«rwerpen Antwerpsch Leven raad ; sptjtig genoeg, hij is te laat gekomen on de plannen te verijdelen van geweten-looze uitbuiters, die ons sinds maanden de aardappelen peperduur hebbendoen betalen. En Ldan... 't was, zegde ik hooger, een « sehoone » voorraad. Hiermede bedoelde i'c eerder de hoeveelheid dan de hoedanig-heid der koopwaar, want al werd deze door de verkoopers ook iuidop en wjroi geprezen, al droegen ook twee der schepen, die ze ver-voerd hadden, de kenschetsende namen « Troost » en " Broedermin " — dat Holland hier aan de zusternatie het beste zijner gaven schonk, werd door den verpestenden stank, die uit sommige ruimen opsteeg, de decime-ters lange scheuten, die als een haarbos de bovenste lagen aardappelen bedekten, en de verbazende massa rotte knollen ten stelligste gelogenstraft. Al zijn de Antwerpenaars sinds lang aan geen Lucullusmaaltijden raeer gewoon,zoover is het met hen toch niet gekomen dat zij zich iaan bedorven aardappelen zouden verzadi-gen. Daarom : leven de nieuwe patatjes, die ons t'allen kant met hun goudgele kleur zoo irisch en appetijtelijk toelachen ! XXX 't Zijn wel koddige tooneelen waartoe het gebrek aan pasmunt in winkels en herbergen, maar vooral op de markten, aanleiding geeft. Ieder onzer moet er reeds de ondervinding van hebben opgedaan. Gaat mên om een kleinigheid te koopen, in negen gevallen op de tien krijgt ge op aw briefje een hoop centen en zelfs duitjes weer. Zilver ziet men, om zoo te zeggen, niet meer en nikkelstukjes zijn schier al even zeldzaam. Doch het gebeurt ook dikwijls dat men uw briefje niet kan wisselen en dan wordt het een ingewikkeld vraagstuk dat slechts met wederzijdsr.hen goeden wil en spitsvondige berekeningen kan opgelost worden : kooper en verkooper ruilen zoolang groote briefjes tegen kleinere, nikkels tegen centen, centen tegen duiten, tôt de noodige uitkomst ver-kregen is. Ofwel de koopman of koopvrouw roept de bereidwillige medehulp van zijn ol haar collegas der naburige kraampjes in. Of — en dat is wel het smakelijkste van de grap — hij of zij noodigt u doodeenvoudig uit een luchtje te gaan scheppen en binnen een kwartier of zoo eens te komen kijken ol een gunstig lot hem ol haar intasschentijd de noodige pasmunt in handen heeft gespeeld ! 't Is koddig maar treurig terzelfdertijd. Wat al moeilijkheden voor het dagelijksch bedrijf brengt die toestand mee ! Ook zijn de klachten algemeen erris het te wenschen dat er eindelijk gehoor aan gegeven wierde. XXX De dankbaarheid der bevolking jegens het weldadig Amerika uit zich op allerlei manie-ren, zelfs bij middel van uithangborden. In de Gemeentestraat vindt men nu een Hôtel New York en in do Lange Beeldekens-straat een Café Wilson. Dit voorbeeld zal ongetwijfeld navolgers vinden. _ E. V. DE GESCHIEDKUNDIGE PRIJSKAMP De heeren Bestuurders van het dagblad « Antwerpsche Tijdingen .. verzoeken ons het publiek mede tedeelen datde ingezonden bulletijns : van den Geschiedkundigen Prijskamp, door het blad uitgeschreven, geklasseerd zijn. Zooals te vermoeden was, is, ter oorzake van ' het niet verschijnen van het blad, het aantal : ingezonden bulletijns veel kleiner dan verwacht werd.Vele abonnenlen en trdùwe lezers uit de stad hebben gemeend dat de prijskamp niet doorging en vulden geen bulletijn in ; uitMeclielen, Brussel, Luik, Leuven en kleinere gemeenten was de toe-zending uiterst gering. Het is te betreuren. In aile geval zal de uilslag toekomende week in de Zondagsgazet afgekondigd worden. Men lette dus op ! Aan de Oostenrijksche-ltaliaansche Grens De Campanile of klokketoren van CORTINA d'AMPEZZO; Dit plaatsje ligt 1219 meters boven den waterspiegel. ai Wij deelen hier eenige zichten mede, genomen aan de Oostenrijksche-ltaliaansche grens. Onze (); lezers zullen daaruit kunnen opmaken, hoe prach-tig de streek ginder is met hare grijze, bruine en roode steenmassa's, die zich honderden meters hoog in hel luchtruini verheffen, waarop niet het minste struikje groeit en die, in den winter bedolven onder den sneeuw, in den zomer in de stralen der zon de overheerlijkste effekten ver-toonen.Deze bergen Ieveren een overgroot verschil met de Zwitsersche, die op de hoogste toppen met sneeuw bedekt, voor het overige prijken met eenen rijken wasdom van bosschen en struiken, afgewisseld met groote rotsblokken. Hier treft men enkel reusachtige gesteenten, aan, kaal en naakt, scherp afstekend in de lucht en een hevig kontrakt vormend met de valleien, waar frisch groen de oogen verlustigt en enkele smalle wegen den voetgangers en rijtuigen ten dienste staan. In het voorjaar zijn de meren aldaar meer dan gevuld door de stroomen water, die van de hooge gebergten naar beneden komen bij het smelten van den sneeuw door de warme zonnestralen. In het najaar echter, bijzonder na een heeten zomer, zijn de kleinere meren meestal uitgedroogd. Slechts diepere meren, zooafs het Misurinameer, blijven water inhouden. Zooals men wel denken kan, is het bestijgen dier bergen niet gemakkelijk, om niet te zeggen onmogelijk. Waaghadzen hebben wel reeds de hooge toppen bereikt. Voor de gewone bergbe-klimmers zijn slechts smalle paden beschikbaar, die nu eens bijna loodrecht omhoog klimmen, dan naast duizelingwekkende diepten heenloopen of weer over eene bergvlakte kronkelen. Het Misurinameer aan de Sorapis-tngte met de aldaar gelegen hôtels. De bergen, in den achtergrond zichtbaar, hebben eer.e hocgte van 3030 meter boven den waterspiegel. Zicht op de Drij Tinnen van uit Landro genomen. De Drij Tinnen zijn 3003 m. hoog. Het Durrenmeer met den Cristalloberg in den achtergrond. (3199 meter) Het Diamantvak te Antwernen Wij moeten er ook nog bijvoegen dat de goede bewerkers te Antwerpen gebleven wa-ren of wel spoedig van de vlucht terugkeer-den, zoodat wij hier onze beste vakmannen behielden, waarop de Nederlandsche iabri-kanten zoo graag jacht maken. Het moet ook nog gezegd dat thans meer klein goed ter bewerking gegeven wordt, wat zich laat begrijpen : groote kostbare briljanten en diamanten zijn niet alzetbaar. Daardoor komt het dat thans zelfs goede vakmannen « gruisgoed » moeten maken en, daaraan niet gewoon, er geen al te groot loon mede verdienen. Kortom de toestand van het Antwerpsche Diamantvak is aldus samen te vatten : de samenwecking van werkgevors en arbeiders neemt toe ; de loonrooster voor bewerking is verbeterd ; het aantal gebezigde molens wint aan ; aan de Club's der Pelikaanstraat — wij zouden kunnen zeggen, de diamantbeurs der Pelikaanstraat — worden zaken gemaakt ; wij hebben onze beste werkers ; dit ailes ver-leent ons de hoop bij de herleving van ons vaderland op den krachtigen steun van onze diamantnijverheid en handel te mogen re-kenen. Luc.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods