Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

426 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 March. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 28 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t14th8cp2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

$#ITE-ROEiS (i^montstraat 39, (Zuid) delgische huiskolen A.nthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TE1T aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80°/0 gewaarborgd . ] 7 Maant 1915 Nr 16 3EILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel JAN BÛUGHERIj = 22 = HOPLAND, Antwerpen DRUKWERK BOEKBINDERIJ Godsdienstige Voorwerpen POPERINGE poperinge, is een Iief en rusfig stadje van 11700 inwoners, in Vlaanderens Zuid-| westersche Iandouwen, in Met aloude Westland gelegen. De oudste vorm van den oordnaam Pupurningaheim - woonstede van Pupurn — klimt | 0p volgens Meyer An. FI. tôt in 636. f Omstreeks 666 viel de kleine vlek als leengoed in het bezit van den Abt der Benedictijner-abdij van Sitliin, naderhand genoemd St. Bertinus, te Sint-Omaars. Naarmate de tijd vorderde en de f (reraeente in beiangrijkheid toenam breidde de Ieenheer zijn gezag uit, in tijdelijk zoowel als ingeestelijk opzicht; liij was het die het plaatselijk magi-straat aanstelde, den baljuw, de beide burgemeesters, (der wet en der commune) en de schepenen ; hij was het insgelijks die onder goedkeuring van | den bisschop van Therouanen, en later dien van Yper, de parochieherders en hulppriesters benoemde. Graaf Diederik van den Elzas ver-leende de eerstevrijheidskeure in 1147. Een kloosterling der Benedictijner-orde, dien den naain van Proost droeg, vertegenwoordigde den machtigen su-zerein en verbleef in het Vroonhof. Bij een invai der Fransche omwente-laars die het leenstelsel omver wierpen, werd, in 1796, de laatste proost, Dom Laurentius Cuvelier uit zijn verblijf verbannen ; al de eigendommen der abdij werden aangeslagen en als na-tionaal goed verbeurd. De roem en welvaart van Poperinge dagteekenen uit den bloeitijd der Vlaamsclie lakennijverheid : in de 14e eeuw, was Poperinge, naast Brugge, Oent en Yper, het voornaaniste mid-denpunt der lakenweverij in 't graaf-schap Vlaanderen ; liare ko'opwaren waren gezocht en hoog geprezen op De O =L -Vrouvvkerk te Poperinge De Sint Janskerk te Poperinge. Wat den naam van Poperirge toch immer heinde en ver beker.d zou maken was liare alomvermaarde hop-peteelt : sinds onheuglijke jaren was deze een bron van voorspoed en lieden ter. dagewordt de Poperingsche hom-mel met recfen zfer gewaardeerd. De Poperingenaren, zelfs in de woe-lige tijden hunner geschiedenis bleven steeds hunnen voorvaderlijken aard gestand. Hunne drie rederijkkamers der Lang-Iioirs Victorinen, Roeysche Barbaristen en S. Annisten, welke op een be-staan kunnen bogen van verscheidene eeuvven, onderhouden bij het volk den diepingewortelden lust naar togneel-vertooning-Die/: De pijn aan mijne maag wil maar niet ophouden ! 1k zal eens bij den dokter moeten gaan inbreken. Stel u voor, Frans, ik kom daar op siiaat eenen heer tegen die zoo treffend op onzen vriend Diks gelijkt, dat.... hij zijnen hoed voor mij afdeed I DAT WAS EEN WONDER ■Boeder en kleine Emma zatein aan den disch. Op de tuf cil silond een geopend doosje sardie-»en. De mceder, haar dochl'erlje wat willende onderrichten, zei : Emimav deze kleine vischj.es vvorderi sorriii acliMTvolgd en opgeeteai door grootere vischen. •la, moeder? Maar hoe doen di'e groote vischen deue doosjes open? i■ eiziger : — i>jeveel moet ik u betalon? ' HotelHoudeir : — I.aat zien, uvve kainer was numimer ... Heiziger : — Yersohooning, ik sliep op den billard... Hotelhouder : — Gwed, Mijnheer! Zestig centiemen p,er uuir !... de wereldmarkten van Brugge en Londen. Zoodanig was de bevolking aange-groeid dat reeds in 1290 twee nieuwe kerken moesten aangelegd worden. In 1366 begon men ook een vaart te graven ten einde de stad te verbinden met den IJzer en langs daar met de zee. Geuiirende ruim drie eeuwen dien-de zij aïs voornaamste vervoerweg der overvloedige nijverheidsvoortbreng-selen.Een vinnige strijd was ontstaan tus-schen de wedijverende gemeenten Yper en Poperinge met het noodlottig gevolg dat deze laatste het onderspit moest delven. Poperinge had veel te lijden van de godsdienstige beroerten en de oorlogeri van Lodewijk XIV. Deze oorzaken, gevoegd bij den aanhoudenden twist met liare mededingster, putten de ste-delijke geldmiddelen uit ; de vaart lag verzand, handel en nijverheid verkwijn-den, talrijke ambachtsliedén weken uit naar den vreemde, en het verval der stad nam derwijze toe dat zij op het einde der 18e eeuw nauwelijks 8 dui-zend inwoners telde ! De St-Bertinuskerk te Poperinge /Hnnfrl Heer : — Wat was uw vader voor hij stierf Kleine j^nigen : — Lcvend ! • Oo-m, kent u het versohil lusschen eiëre en oLifanten? — Neen, jongen ! — Neen? Dan mog .men u om geen eiëren zer den, want g'e zoudt wel olifanten kunnen me brengen. K'eukenmeid — Mevrouw, ik heb een boo< ischap van irjijne. tentte geler egen, ze is ziek, o of ik van avond eens ma/g kom'en kijken? Mevrouw. — Jawel, hij -vvelk regiment is m tante? Keukenmeid. — Mevrouw is zeker ook kei kéramei-d g'ewoest? OVER ALLES. — Sarah Bernhardt, de beroemde fransche treurspeelster heeft niettegenstaande haren 70- _ jarigen ouderdom, het afzetten van een been ondergaan en bereidt zich om voorzien van een it kunstbeen wederom in de groote schouwburgen op te treden. Zij verblijft in eene kliniek te ■_ Bordeaux, waar zij het bezoek ontvangt van de beroemdste schrijvers, benevens telegram-men van vorsten en vorstinnen en van liare beroemdste kunstbroeders en zusters. — Woensdag II. was het 500 jaar geleden dat Filips de Ooede, om geld te slaan op den rug der Antwerpsche kooplieden, eene gewa-pende galei naar Calloo zond om er van de schepen een toi te vorderen, die « Haringtol » geheeten werd, ofschoon hij op aile waren geheven werd. De Antwerpenaren maakten zich meester van het scliip met de 15 ontvangers er bij. Maar Filips de Goede wreekte zich door het zenden van aile levensmiddelen naar Antwerpen te verbieden. Ten prooi aan hongersnood moesten de Sinjoors toegeven en werden gestraft met eene boet van 40 dutzend Filips-guldens.— Het Algemeen Nederlandsch Verbond (Antwerpsche Tak) heeft protest aangeteekend bij den Gemeenteraad tegen de houding van Mevr. de Bestuurster der Stedelijke Normaal-scliool voor Meisjes, die het onderwijs aldaar geheel op Franschen leest inricht. — Een groot aantal Belgische vluchtelingen, waaronder vele Antwerpenaren, die te Middel-burg verblijven, wenden pogingen aan om naar 't Vaderland te kunnen terugkeeren. Zij liebben zich tôt den Nederlandschen Konsul gericht om een pas van de Duitsche Overheid te bekomen. — Men vraagt zich af waar al de vreemde-n lingen zooals Russen, Duitschers, Polen, Oostenrijkers en Turken zitten, die hier eene groote groep van den diamanthandel uitmaak-e ten ? Zij zijn in groot aantal te Scheveningen 11 (Nederland) waar zij toch « zaakjes » doen. e — Heer L. Bertrijn heeft van den Gemeenteraad een gunstig antwoord ontvangen op zijn aanzoek om in den Kon. Ned. Schouwburg eene reeks vertooningen te mogen geven, ten einde aan de hier gebleven en vertoevende artisten de gelegenheid te geven eenig geld te verdienen. Reeds zijn de herhalingen begonnen voor opvoeringen van het groote volksdrama « De Bultenaar » met L. Bertrijn in den roi van Henri de Lagardère. — De Fransche schilder Georges Scott is gelast door de Fransche regeering met taferee-len van den huidigen oorlog te schetsen. Scott deed dienst aïs automobilist en maakte toen reeds schetsen en schilderijen, die ieders goedkeuring verwierven. Thans mag hij in een militaire auto langs het front rijden om zichten i van karakteristieke tooneelen te nemen. Scott heeft reeds eenige zijner werken te Parijs tentoongesteld, die algemeenegoedkeuring verwierven. DE BRUS OVER DEN NIJL TE CAIRO De werkzaamheden aan deze brug liebben 3 1/2 jaar geduurd en lisbben ongeveer 7.500.000 franks gekost. De brug is 275 meters lang en 19 meters breed. Een gedeelte kan opengedraaid worden om de schepen door te laten. Onze eerste foto toont ons hoe de brug wordt opengedaan om de schepen door de laten en de andere geeft ons een algemeen zicht op de brug. De brug over den Nijl. De brug is opengedraaid om schepen door te laten. Algemeen zicht op de brug over den Nijl te Caïro. " — Mgr. Edward, Patrick Roche, rector vai 0j St. Johns Kathedraal, is benoemd tôt aarts e bisschop van St. John (New-Foundland). Hi is 40 jaar oud en de jongste aartsbisschop vai de Katholieke Kerk. Eerste Communie Kerkboeken, Paternosters, Hozekens Ecrins, Kruisen, Wijwatervaten, enz., ir aile prijzen an kwaliteiten. Papierhandel J A N BOUCHERIJ, Hopland 22, Antwerpen. — In de zaak der moord van Mevr. Claus Mertens, op de Leopoldslei, werden nieuwi ontdekkingen gedaan, welke ten voile bewijzer dat de misdaad op voorhand beraamd werc en de misdadigers in bende gehandeld hebben — Heer A. Hendrickx, apotheker, zal Zon-dag avond om 6 tire in de groote zaal van de St. Lutgardisschool, Sanderusstraat spreker: over « Petrool », een onderwerp dat nu ieder-een belang zal inboezemen. De voordracht za opgeluisterd worden door lichtbeelden. Inkon vrij. Kanongeb&aSdei* Het "Médical Record", het ir.eest ver spreid geneeskundig blad van Amerika, zeg n dat het nioodig is de veelvuldige verschijnse 'len van doofheiid op het slagveld te onder zoeken n_ Een -correspondent van de "N. R. Crt.' eli schreef nog over enkele dagen "dat de ma trozen die aan den îaatsten st!ag in de Noord zee hebben deelgenomen, over doofheic kloegen." -— Na een lang artillerie-gevech '' zijn de imeeste der sol'daten die er aan deel genomen hebben, d'oor do'ofheid getroffen Daarover i'ijn legeroversten en lege'rdoctor: w heï een's. De militaire mediische overheden achter 11 het wen'schelijk dat iiet oor van den solda a' en .marinier moet beschermd worden. Maar hoe ? Cettinje, hoofdstad van Monténégro De vraag wordt nu niet voor de eerste maal gesteld ; reeds vele jaren is ,men er op uit een goed midldel te vi'nden, em er moet bijgevoegd dat in verschillende landen, zoowel in Azië als in Europa, proeven genomen ( werden, waaTvan sommige met goed gevolg onder oogpunt van de bescherming van het trommelvlies, dat zeer broos is en gemakke-lijk springt. Bij de Japanners en de Russen, evenals bij de GoSt-lndische sol'daten, is het oud-ge-bruik nog in voege, als het kancn afgevuurd ^ wordt den mond te openen, dat is altijd eene t goede remedie geweest, daarom houdt men het nog in eere. In Engeland heeft men er het "p<ruimen" • toe aangewend om den mond open te hou-' den. Men moes)t nu a'.tijd niet op tabak knau-wen, men vond ook andere pruimmiddelen. 1 Met den Iaatsten oorlog van Rusland en ' Japan, heeft dit la'atstgenoemd land aan zij ne solidatera proppen katoen gegeven, waar-mede zij de ooren moeten stoppen en dit heeft goede uitslagen opgeleverd. In 1911 heeft de Britsche admiraliteit ook proeven met proppen genomen, welk laatste op eene bijzondere wijze zijn samengesteld, maar zij maakten den sioldaat stokdoof. Men beproefde dan proppen van celluloïd, en gunimiproppen, deze gaven eveneens geer. voldoening. De katoenprop gaf nog den bes-ten uitslag, alleenlijk is ze lastig doordat ze sievig in het oor mfiet gestoken en er moei-fijk kan uitgehaald worden, a'isook dat ze lastig zi't. In aile landen worden nu proefnemingen gedaan, vooral met proppen, om de solda-ten nog tegen doofheid te beschermen. Kon men er met zekerheid in gelukken, dan zou het middel ook gevonden zijn om de beroepsdcofheid bij ketelmakers en andere metaalbewerkers te keer te gaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods