Het morgenblad: volksdagblad

695774 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 July. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk85546/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7®Jaargang. Nù 17/ Woeusiisg, î JuSi iS 14 2 cenuemen net siummer HET MORGENBLAD Aanlsondigingen s 4* bladjijcie. — per kleinen re^el fr. 0.30 | Pipanciëele, * * * » 1.00 S Siadsnituws, per grooten regel » 2.00 | , Reclamen, » * » • 1.001 | Begrafenisberichf, VOLKSDAQBLAD 4.11e mededeelingeu te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Aatw^fj?%a Men schrijft in op het bnreel van het blad en op aile Postkantoren, aTelefoon : OPSTELRAAD : QG'tT— AAiNKONDIGLNGEN : SSlkL, , ' S M 5""jî ira ë m e rate m : ! Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, G fr. g 6 maandfen, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BU1TENLAND, het port te buiten. III M in ii ; ^à'dasgrrnwil Aankondigingen tcorden ooh ontvangen. door M. J. LEBEGUE et CK'Office de Pv* olicite, 85, Nieutatraat, te BrfiSseC DE ORDERGANG Zooals men een boom beoordeelfc aa zijne vruchien en met volgens en naam, welken men er aan gege-en heeft, zoo beooi'deelt rcen ook ,efie leering aan de uitsi'agien die zij i >plevert. 1 Dat is een stelsel, waarvau men i le echte waarde gemakkelijk leert | îchatien. Wanneer men de sociaiisbische lei-lers over huis en dak h un ne 'e.is '.oort uitschreeuwen van solidarité^, 'an broederli.jkheid, enz., zou men (eneigd wezen te gelooven dat hun-le stelîiiig de aarde in een aardsoh i-aradijs gaàt herscheppen. le er ie5a fchoorier dan de iflenscfeen onder-ling als ware broeders behandeld te I zien ! Eilaaas, er komt niets van in huis ! Een oogslag op de uitsflagen door het sociaflisme verka-egen, is voldoônde om luchtkasteelen en kaar-;enhuisjes te vinden, — is voldoen-le om zedelijke en stoffelijke ram-en vast te steilen. Stoffelijke ramipen zijn wel die, eroorzaakt door de poli'ieke werk-îakingen, welke duizenden huisge-ihnen tôt zwarte ellen.de gebraclit iebben. Wie weet voor hoelang onze nij-erheid in hare uitbre:ding gesitremd Welke puinen zou het socialisme iet opeenhoopen den dag, waaroy oc zow geluickeii het iiootîigé " gè.'.'aî iijteed'érs' voor zijne begoochelingen e vinden ? Herinnert u de proeSniemijng, ge-daan in de glasblazerij vain Albi.Zij geeft stof tôt veel overweg'ingeii; zij levert het bewijs dat de toepassiug : yan de sooialistische grondbeginselen weîhaast aile nijverheid in den grond ji|; ïou fcoren, dat zij niets anders dan : indergang, dan ellende kan inede-i àeepcn. Maar welke zedelijke rampen heeit 1 iit verderfelijk leerstelsel niet tewesg-i,1 gebracht ? Ongetwijfeld zijn er socialisten, die 1 lieweren dat het socialisme den gods-: iiensi eerbiedigt. Dat is kortaf sshijn-heili'gibeid," bestemd om eenvoudige | (ieden om den tuin te le'.den. j t Het socialisme is in werkeilfij'kihek 3 "antigodsdienstig, tegen God gericht" Een aautal hunaier woordvoerders c loochenen het overigéns niet. j Onlangs kondigde het J o u r n a lide Charleroi, offieieele toit î der socialisten uit de WaLensfcreek t een manifest af, dat slechts een oor îogskreet uitmaiakte tegen den katho - lieken godsdienst. s De socialisten trachten diensvol , gens bii den werkman aile gods î dienstig gevoel te vernietigen, aile - lioop op belooning voor hun werk î voor hunne opofferingen. Yoor h en i moet de arbeider zijn eeuwig geluii - op aarde vinden. 3 Stellîg ontmoet men nogt in de ran-g«n uer socialisten eerlijice werklie-i den, op een dwaalspoor gebrachl 1 door verleidende beloften en die, trots s ailes , in 't begin aan den wekloen - den invloed van het ahristeuidom nie! - ontsnappen, maar stillekensiaan ge- - raken zij door de sleehte leersteJsels toch van den weg, die steisete weïkc , de vrije liefde voorstaan, aile fair.i- - lieleven afsehaffen, aile eersevje - verwerpen. t O, indien er geen hoop meer be-staat op eeuwigo beioo-nmg, is er - geen reden meer om zijne drif.ten l te overwinnen. Elk zal alsdan zor- gen zich het leven zoo aangenaam ; inogelijk te maken. > Kedeneeren wij op die wijze, dao i is ër in <2é'â warfellfeTÊ (Te- lèvens, î in de wisaelvaliigheden van het be-staan, in de onvermijdel'jke tegen- - kantingen, in de allerhande beproe-i vingen, geen troost meer. Men staai i voor een feit : de lafheid, de zelf-j moord. Zulk eânde bliift voorfceaou-i den aan hen wien de moed ontbreekf i de moeilijkhedon het hooM te hieden, l VerTe staan wij verwijderd van • dit "Alg-emeen Welzijn", ons door.he1 socialisme voor de oogen gesche-t merd. IntegendeeJ, die verwezenlijking van dit leerstelsel zou ons l8ag do en j zinken, ja, ons gauw leiden tôt al- - gemeene ellende, zoo zeàelijko als - stoffelijke 3 Caria. OP DE BAAM Wetenschappelijk België ; De resjeering heeft een z-eker frétai at-; gevaardigden aangeduid die zullen gelait zijn België te vertegenwoordigen taij = het oougres van geneeskundige electrolo-] gie en radiologie, dat te Lyon van 27 ; tôt 31 Juli zal geliouden worden. | Geleerden van aile natiën zullen aan dit congres deelnemen. Jubelfeest Zondag werd in het Koninklijk Ge-eticht voor Doofetommen en Blinden, te | Woluwe bij Brussel, het 60-jarig kloos-; tterleven van den Eerw. Broeder Cyriel op luisterrijke wijze gevierd.De huizen | der (ieorges-Henrilaan, waar het wereld-j!befaarad gesticht gelogen is, waren te n dezer gelegenheid bevlagd. Ten é lire, Ihndj op de groote koer van het gestioht in 't bij zijn van verscheidene honderden genoodigden een kunstconcert, door de Fanfare der Blinden, en een prachtig tuinfesst door de dootstomioe leerlingen plaats. Er werd ook eene schoone feest-cantate ui+gsvoord. Sehiîderijen In eeae openbare veilmg te Londen, t^erd 311.250 fr. betaald voor d<?n Tir tiaan, voorstellond eon man mét rood hoo'jdokscl. Het was een buitenkausjo yoor den verkooper, want het doek werd ingesteld vooj- den prijs van 50.000 fr. Een hesle hoop ouJe sehilderijen kwa-men op deze veiling onder den hamer en brachten eene som van 21/2 miliioen frank op Voor de niijmwerkers Een Engelseh gelecrde, heer Alfred Williams, heoft_ een toestel uitgevonden wàar-mede men in de koolmiinen het grauw-vuur kan ontdekken. De proev'en. met de nitvinding gedaan, heUben de bepte nit la-gen opgeieverd. Het tocslel is zoo eeiivou-dig mogeiijk ; bij de minste verschijning van grauwvunr in de luohtgesteltenis der niijn, hoort men eene bel rinkelen en Wtird op een plaatje de hoeveelbeid doo-4«nde gaz opgeteekend. De werklieden i hebben al don tijd zioh iu veiligheid te steilen en weten altijd de gevaarlijke plaatsen te vermijden. Eens dat de uit-vinding in al de mijnen zal toegepast zijn, znllen er vele menschenlevens ge-spaard worden. Telefoontarief De toepassiug van den nieuwen tele-foaafcarjef heeft het getal giesprekken voor sommige groepen doen dalen van 40 tôt 50 ten hoiideid. Oatwerp Eone groep ambtenaars van het Mi-nisterie van Arbeid, in overleg met ge-neesheeren, hebben een ontwerp ter sfcu-die gelegd strekkend om het gebruiken van spuwbakjes verplîchtend te maken in de werkhuizen. Dr Dejace werd aangediikl om over deze zaak verslag uit te brengen. De kersenoogst in Limburg De kersenhandel is zeer belangrijk ge-worden in sommige streken van Limburg, namelijk rond St-Truiden en Evs-den.Hierbij eenige belangrijke cijfers, die in eene onlangs geliouden verkooping van het fruit, .op den boom, bereikt v/crden. Het go-ld de opbrengst van een dertig-tal heelaren en er waren ruim honderd ; iiofhebters. f 5 be;ta.rea braeliten 10.009 frank op ; 1 1 2 heetaren 2.005 frank ; 1 hectaar 2.600 frank ; eindeiijk nog eene andere de buitengewone som van 4.0(50 frank. Dat maakt due 19.200 frank aan ker-son. zonder de kosten van plukken,ver-zenden, enz., voor 81/'2 heetaren. Groote branden te Lotiden \ erlcdpn riacht woedden drie branden in eene wijk ton Zuiden van Londen. De vlainmen sicegen oier op eenè, reeks ge-bouvven, die niet ver vaneen lagen. Toen de brand bemeesterd was, bedroeg de sc'nade roeds 100,000 ponj sterling. Men denkt dat do brand door eene mis-dadige haiid aargestoken werd. a Hertogin von Hohenberg en Aartshertog Frans-Ferdinand, verleden Zon-daq te Saraje wo iatfelijk vermoord toen zij in het gasthuis de gekwetsten gingen bezoeken van een eersten b/^maansiag waaraan zij ontsnapt waren. Een Serviscfc comgsioi Volgens de eerste samenhangendc be-richten uit Sarajewo, scbijnt liet vast te staan, dat de.daad het werk is van een ver verbreid groot Serviseh complot. De beide aangehoude i ;tt loochenen welis-waar. i ' hben. "ta^r de geheèlc aanslag is 7,00 nàuwlceurig voor-bereid, dat hij slechts met zorgvuldige or-ganisatie en met medewerking van vele personen volbraeht kon worden. Er is namelijk, zooals we reeds meldden, in de buurt van de plaats, waar de aanslag ge-pleegd is, een derde bom gevonden, die niet ontploft is en waarschijnlijlc door iemand weggeworpen is, toen de tweede aanslag gelukt was. Princip heeft in zijn verhoor gezegd, dat deze bom voor de moord bestemd was, als de andere aan-slagen mochten mislnkken. Verder vertel-de hij, dat hij eerst op den aartshertog gemikt had, en vervolgens, toen hij zag, dat hij getroffen had, nog een tweede schot op do hertogin had gelost. Een oogeHblik had hij geoarzeld, maar toen gedâcht : "Het is nu toch hetzelfde. " RntêSsriiisshe fo^toegingen te Sarajeiao Zondag avond, om half tien, begonnen zeer ernstige betoogingen van do stu-denten in Sarajewo tegen de Serviërs. Men riep : Wij kunnen hier geenmoor-denaars gebruilcen. Wog met Bervië ! D© roiry in de stad is algemeen. Bijna allé huizen hebben rouwvlaggen uitgestoken. De anti-Servisehe betoogingen nomon een scherp Icaraktor aan. De Serviërs moesten zich in hun lokaal zoo good als barricadeeren, vooral toen be-kend werd, dat velen van hen wapens bij zich droegen. De soldaten moesten dikwijls tussehenboiden koinen om bloed-vergieten te voorkomen. Den heelen nacht is het onderzoek voortgezet. Het 6taat vast, dat men met een complot le doen heeft. De draden van het complot schijnen naar Belgrado te loopen. De bijzonderhoden van de verhooren worden geheim geliouden. Er zijn zeer strenge maatregelen ge-nomen. Ieder, die maair eenigszins ver-daoht was, en van buitenaf kwam,moest papieren overleggen. Gisteren waren nog 37 verdachte personen aangehouden. Het was verboden aan de vensters te zit-ten en zelfs de bloemen in de vensters en op do balkons inoesten verwijderd worden. Meer dan 1000 gendarmen waren uit het binnenland in do stad sa-mengetrolcken om voor den veiligbeids-dienst te zorgen. Van verschillendc kan-ten waren waarsehuwingen ingekomen. maar de aartshertog moet verklaard hebben, dat hij aan de manœuvors zou doelnomen en in geen gcval voor drei-gementen zou wijken. Hij trachtte zijn vrouw over te balen ta Konophcbt to blijven ; zii wilde hem cchter niet al-leen laten gaan. De staat van beleg is te Sarajewo uit-creroepen.Oe uoonjeïoeieiis «an Fra&e-Fertlinanti! Het sehijnt dat Frans Ferdinand in den laatsten tiid voorgevo%kns had dat bii geen natuurlijke dood zou sterven. Hii had er aan verschillende personen uit zij no omgeving over gesproken. De troonopv-olger had de bepaling ge-maakt, dat hij niet in den Capucijner graikelder. maar.in. Amstâtterj W|ar -Khij| voor zijne fatailie eenen grafkelder had laten bouwen, -Wîldo bijftezet worden. In hofkringen schrijft mcE dr sehuld van het ongeluk aan het landshoofd Potiorek toe. De aartsbertogin was na den eersten aanslag zeer opgewonden en wilde volstrekt niet toolaten dat de hertog nog «uns in de 'utomolnel girig en door de slecht bewaakte Stràten reed, maar Potiorek zeida : " Xu is ailes voorbi], meer dan één moordenaar hebben wij hier niet in Sarajewo. Nu malien betoogingen van sympathie plaats vinden en is er geen reden meer om bevreesd te zijn. En tien KanaSi Toen de troonopvolger en zijn gemalin in den Konak gebracht waren, werd de hertogin in een kamer op de eerste ver-dieping te bed gelegd en de aartshertog in eene kamer daarnaast. On'middeUijk ver-schenen de officieren van gezondheid,doc-tor Arnstein en doctor Polaeco om1 de gewonden liulp te verleenen. In den Konak versehenen ook de burgemeester en andere hooge ambtenaren. Do geneeshee-ren wilden ether hebben ; daar dat niet voorradig was, ging de burgemeester die in een naburige apotheek halen. Men zag toen echter, dat de gcwor.den niet meer te redden waren en haalde daarom den Franciscaan Provinciaal Fralo Vromi Hatsevic, lût het naburige Franciscaner-klooster, die zoowel den aartshertog als de aartsbertogin absolutie gaf. IHIeerstere samenzwefi'ders Sagen es êoar Op do kamer van Princip heeft men eene groote som gelds gevonden. Ziehier eene omstandighoid van groot belang : De aartshertog moest vandaar langs de statio van Mistrik ; deze is gelegen achter hot palois van het gou-vernejnent van Bistrik. De aartshertog moest vandaar langs het spoor in de statie van Sarajewo komen, welke op 2 kilometer afstand ligt. Welnu, tussehen Bistrik en Sarajewo heeft men op de spoorbaan verscheidene bommen gevonden.Deze ontdekking is uiterst belangrijk, want zij bewijst dat bijaldien de verscheidene aanslagen mislukt waren tij-dens het verblijf van don aartshertog te Sarajewo, de noodige maatregelen door de samenzweerders genomen waren, om hem te treffen tijdens zijne reis op den ijzerenweg. 9e bommenwerjter ïs een sosialisSisch voSEcsmenner Uit een bijzonder telegram, gezonden uit Saraiewo aan de "Kolnische Zoi-tung" blijkt, uit mededeeiingen van de regeering zelf van Sarajewo, dat de Sor-vische lettcrzetter Gabrinovifch, die de bom heeft geworpen, een zeer gekende socialistlsche propagandist is, die reeds vroeger uit Sarajewo was verbannen ge-worden.Gabrinovitch is ongeveer 21 jaar oud, typograaf en van Servische af-komst. Zijn vader was herbergier in Sarajewo, Vroeger bohoorde hij tôt de aaarchislische groep. Korton tijd gele-den begaf hij zir-K naar Belgrado,waar hij in de staatsdrukkorij werkte. Vier weken later keerde hij naar Sarajewo terug. In dien tijd was hij Servisch chauvinist geworden en gaf sedertdien bij menige getegenheid zijn sympathie voor ^konmg Peter te kennen. Ka ^ , lu de "Gaulois", groot £ransch dag. blad geeft over den gruwelijken moordenaar, de voigende zonderlinge bij zonder hed en : Princip was een vurige, een hevige voorstande" von de van Bosnie. Hij heeft in de Servische en Russische biaden eon haranekkigen pennestrijd gôvoerd, ten guiiste van het hoofd zijner familie. Deze laatste dingt naar de kroon van Bosnie en bewoonf Parijs : het is de hertog van Zalicz, die reeds menigmaal zijne protenties liet hooron. De hertog van Zelicz heeft ge-diend in de llussische vloot ; nu schrijft hij om zijne zaak te vordedigen, welko hij als heilig beschouwt. De nieurae irognopiis'ger Keizer Frans-Jozef iiceft geeu roeht-streeksehe afstammelingen meer, en het recht van opvolging komt toe aan den talc der Habsburgcrs, van het huis Oos-tenrijk-Esio. Het' hoofd van dit huis waa Karel-Lodewijk, de jongere broeder vac den huidigen keizer. Deze prins had drie zonen : Frans-Ferdinand, die nuis vermoord ; Olto-Frans, die getrouwd was met prinses Joscpha van Saxcn, zuster van den huidigen Saxisehen koniug. on die oen tiental jaren goleden stierf, tweo zonen achterlatond. 't Is de oiùlste dezer i twee zonen, aartshertog Karel-Frans- Jô-! zef, geberen den 17 Oogst 1887, die ïenrriaal zal goroepon worden de ko-| nings- ou kei'/.erskrooti te ervon. De nieuwe aartshertog-troonopvolger is bijgevolg oen kleinneef van Fracs-Jozef, ko zij u van don nu verraoorden aarts-hertog on tevens kozijn van den koning van Saxen. Zijne ruoeder leeft nog. Siinds het morganatisch lutwelljk van zijn 00m Frans-Ferdinand. hoeft de aartshertog de noodigo opvoeding ontvangen hem voorboreidend op het koningscliap. Hij is getrouwd met prinsee Zita van Parma. Hot huis Oostenrijk-Este is ongeloof-lijk rijk : het fortuin komt voort van do oudo hertogeïi van Modène, van vaders-zijde, sinds 1875. In 1888 kwam de fortuin met don naam Ooslenrijk-Es!e aan den aartshertog Ferdinand, het slachtoffer van de ijvselijke moord. De naam Oostenrijk-Esle behoort nu den aartshertog Karel-Frans-Jozef, den nieuwen troonopvolger. Deze zal dan ook de onmetelijke forroin ervon. Door te trouwen inet gravin Ghoteck, die niet van koninklijken bloede is, had de aartshertog Frans Ferdinand afgezien van de toonopvolging ^^oor de kinderen geboren uit dit Irawelijk : daarom kqn-nen de zonen van Frans-Ferdinand des troon niet bostijgcn. tfeizer Fcasîs-'cseî Se %'ccneB M-aandag voormiddag, 0111 11 u. 10, ia de koizer met zijn gevolg te Weeiton toegekomen. Hij werd ontvangen door aartshertog Karel-Frans- Jozef. De keizer reed in open rijtuig naar het kasteel van Schoenbnm. Onderwog word hij gee3tdriftig toegejuieht. De tatrijke nienigte wuift mot hoeden en zakdooken. Frans-Jozef was zeer getroffen doOr dit gonegenheidslwtooii. Toen do keizer in hot kasteel kwajri, ,boden hem do vraardigheidbelcloeders eh .'de diplomaton hun rouwbeklag aan. 1 De .vcK)rzi%r_van;\4e^%mêr.VîSB;*3eï^£j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection