Het nieuws van de week: kristen volksblad

1291 0
04 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 November. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 18 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fx73t9f457/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Kristcn Akemeen en Leterkundte VOLKSILAD Brieven, pakken en al wat het blad betreft, ge-!ieve men te sturen, vôôr Dinsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Ninoofsche Straat, 21, Halls. Medewerkers, buiten de redaktie, blîjyen verasitwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekende stukken worden niet opgcnonjen, Bestuur en Opstel : HALLE, 21, Ninoofsche Straat S AANKONDÎQINOEN t Kleine aankondigingen, de 3 regels, 1 Frank.— Verhoo-bingett en handehreklamen, prij^em volgeas duuc sr grootte.—Ailes in te zettde* lege* Donderdag morg&ti. 3EÏLICIÏT Toekomende week begint ons mengel-werkGeeraard de Zwarte Het Nieuws van de Week geefthi'ereen werk ten beste van zijn bekenden medewerker, den Heer Vinckx. En om zijn inhoud én om zijn zedelijke strekkingzal «GEERAARD DE ZWARTE» welkom zijn bij onze vrienden-lezers. Dit boeiend verhaal plaatst ons een wijle te midden het Brabant van vroeger. Een reden te meer om « GEERAARD DE ZWARTE » met voldoening te lezen. TIJDWIJZER îfovember : 30 dagea. Allerzielemaand, Slachtmaand, Nevel-rnaand, Windmaand. Deze maand wordt November genoemd, cmdat zij bij de Romeinen de negende was. (van novem - negen). In deze maand slachtte men vroeger veel vee voor den wintervoorraad : vandaar « slachtmaand >. November is ook gekend om zijn mistige dagen en heet daarom « Ne-velmaand » In November vermindert de dag van i u. 13 m. Hij duurt nog slechts nu.im. den ie en 9 u. 48 m. den 30e. Maangestalten. Laatste kwartier den 6e. } Ni'.:uwe llL&Uii ût±r* J.»*. 21e. Voile maan den 28e. Zondag 4 November : De zon gaat op te 6 12. 53 m. en onder om 4 u. 34. . 3e Zondag na Sinxen. « Dicit Dominus » 1 De Heer zegt : De gedachten die ik j'egens u heb, zijn gedachten van vrede en met van ongeluk ; gij zuit mij aauroepen en ik zal u verhooren, en van aile landen zal ik uwe ge-vangenen terugbrengen. » 'tEvangehe is van jesus, als Hij tôt het voik sprak en dat een overste bij hem kwam, die hem aanbad zeggende : « Heer, mijne dochter is zoo terstond overleden maar kom, | leg uwe hand op haar eu zij zal levendig wor- j den. » En Jesus opstaande, volgde hem met j zijne discipeien. En ziet, daar kwam eene j vrouw van achter die tvvàalf jaren het bloed- j-vloeien had, en zij raakte den boord van zijn j kleed. Want zij zéide in haar zelven : «In- j dien ik maar zijn kleed en kan genaken, zoo t zalikgezond worden. » jesus, tôt haar om- ' keerende en haar ziende, zeide : « Betrouw j dochter, uw geloof heeft u gezond gemaakt. » En ter zelver ure is de vrouw gezond gewor-den. Als Jesus in het huis van den overstege-komen was, en de treurspeelders en het woelende volk zag, zeide hij : « Gaat vveg, want het dochterken is niet dood, maar het slaapt. » En zij lachten hem uit. Als nu 't volk uitgedreven was, gmg hij binnen en nam het flochterken bij der hand. En het stond op. En 't gerucht hiervan verspreidde zich doorge-heel 't land. G. Gezelle. Maandag 5 November. Feest der H. Reli-quiën, of der Heiligen wier Reltquiën in de kerken van het bisdom worden bewaard en vereerd. Dinsdag 6 November, H. Foiliaan, bis-schop en martelaar te Fosse, f 655. Woensdag 7 November. H. Willibrord, bisschop van Utrecht eu belijder. Patroon van Antwerpen (f 740). Donderdag 8 November. Octaaf van het Allcrheiligenfeest. Vrijdagg November. Wijding der Aartsba-siliek van Onzen Heiligen VerlosserteRome. Zaterdag 10 November. H. Odrada, Maagd van Baelen in de Kempen, f VIII eeuw. KERKELIJK NIEUWS Si Willibrord Den 7 November is het 't feest van den H. Willibrord apostel en beschermheilige der Nederlandsche en vlaamsche streken. Hij werd geboren te Northumberland, in Engeland, in 658. Op den ouderdom van 30 jaren, werd hij met twaalf zijner gezellen naar Friesland gezonden. Paus Sèrgius I gaf hem voile macht en den titel van bisschop. Hij oefende zijne zending met iever m de Nederlanden en later in Denemarken. Teruggekomen in Friesland, vestigde hij zich te Utrecht : hij doopte Pepijn den Korte. Ten jare 739 stierf hij in geur van heilig-heid in het klooster van Echternach. St Willibrord wordt als apostel van Antwerpen vereerd, eene prachtige kerk is er onder zijn naam opgericht. Ook kennen wij in Vlaanderen eenige heiligdommen die het getrouw aandenken des volks betuigen. In de duinen van Lombartzijde staat te zijner eere eene kapel die zelfs bedevaarts-oordis.Te Wulpenbij Veurne wordt hij tegen de koorts aanroepen. Doch is die Heilige die het meeste recht op de algemeene erkentenis van het nederland- j sche volk kan doen gelden, te weinig gekend j en gevierd. Onder de talrijke zendelingen die aan ons land den waren schat, het onwaardeerbaar gélule des Geloofs brachten,schittert de geze-gende naam van vSt Willibrord met een bij-zonderen glans. Wanneer wij beschouwen hoe wij ons grootsten schat met andere volkeren door onze missionarissen in Mongolie, Congo, enz. kunnen deelen, dan mogen wij toch wel eens den blik terugslaan, om ons af te vragen hoe wij zelf dien schat bemachtigden. Dan rijst voor onzen blik op het beeld van j onzen nationaien held en heilige Willibrord. \ Een goed begrip van hetgeeu hij voor onze \ streken deed, zal gepaard gaan met ; eene warme liefde voor de missies. Met ; gevoelens van diepe bewondering en erkën- j tenis ir.oeten wij den moed van onze tijdge- \ nooten loven die ailes offeren om aan on- j bekende wilden de Blijde Boodschap te gaan ! brengen. Bijzonder moeten wij bedenken dat er in • de oudheid ook een maa ziin groen eiland ; verrret onrzrcn-ie «conten vescigfcn ce ni'aaen van onze voorouders, toen zij nog dicp in de barbaarschheid gedompeld waren. Mocbt op den 7" November zijn feest met | vurigheid-gevierd worden. _ Mocht door de gedachtenis der vooi'beel- s dige deugden van St Willibrord, ons geliefde \ nederlandsche volk naar het hemelsch va- ! derland geleid worden. - Priesteriijke beno«;ming. De E. H. Van Herclc, onderpastoor te i j Dworp, is in dezelfde hoedanigaeid benôemd in St Guramarusparochie te Lier. | _ ,_.ç ■ ac j TR0OSTM1 DDELEi Vele menschen klagen over de bedrukte toestanden waarin zij leven, altijd meenende dat zij alleen de grootsle ongelukkigen zijn. Wanneer zij echter wilden overwegen en rondzien, zouden zij aldra bemerken dat andere menschen in hunne onmiddelijke omge-ving, meer reden tôt klagen hebben dan zij. Willen zij nog verder blikken, naar de streken die meer rechtstreeks onder den druk van den oorlog liggen, dan zouden zij nog meer tôt de overtuiging komen. dat zij met al hunnen tegenspoed nog tusschen de geluk-kigsten mogen gerekend worden. Een andermans lijden mag zeker niet tôt troost aangewend worden, in dezen zin dat het eigen lijden niet meer inaanmerking komt of dat men zich verheugt in een andermans leed, maar toch kan het gelden als bewijs dat men geene onredelijke of overdreven klachten mag doen. Zij moeten zich dus troosten niet in en door het lijden van anderen, maar wel door de gedachte dat zij minder erg getroffen zijn dan andere medemenschen. Dit geldt voor aile standen en aile toestanden.Aile standen der Samenleving moeten hunnen toi aan het algemeen lijden betalen, de eene minder of meer dan de andere, maar dit moet geene aanleiding geven tôt bittere klachten of mismoediging, maar wel tôt ver-broedering en opbeuring. Dit wordt door velen in den besten zin begrepen, en daarom gedijen aile liefdadige werken, aile hulpbetoon, — en dit ook geeft i troost en opbeuring. > De gemoedstoestand kan er ook ietwat aan 1 geven, en daatom is het noodig ailes licht op F te vatten, zonder tôt zorgloosheid over te hellen. : Wanneer men dit goed in acht neemt, zal er minder te klagen zijn en de moeielijkste i toestanden zullea lickt om dragen wezen. Hildebrand. jlOND JDMKT OOMT.OG | \ J : - - , De slad Yper of leperen ; (Vervolg) 1 Onder oogpunt van praal- en gewone ge- | buwen was Yper gerangschikt als een der 1 lplangrijkste steden van het land. Zijne rao- ' famenten, die de bouworden van 1100 tôt feoo aantoonden, droegen den stempel van i en eigen karakter, dat men over het alge- 1 I leen den bouwtrant van Zee-Vlaanderen ] loemde ; zij waren gekenmerkt door smaak- ' ■ voile versieringsvormen en bonté, afwisse- ; lende materialen ; wat de meeste aandacht 1 jwekte, waren de belijste en gebeeldhouwdc paksteenen, die men tôt bij de geringste 1 gebouwen in groote mate aantrof. Eene gansch bijzondere melding verdienden hare ; kunstig gesmede sier-ankers die de voor-gsvels tooiden ; in een woord : de Ypersche bouwkunst was schoon, levendig, licht, en ; 1 vertoonde een fijner gevoel dan de gebou-; wen, rond dezelfde tijdstippen in hare zuster-1 steden opgetrokken. IGezien uit den Zuidoosthoek, leverde de groote markt een allerverrukkelijksten en onvergetelijken aanblik op ; langs den lin-; > kerkant van de ruime, langwerpige, onre- ' ; | gelmatige plaats, ontwikkelden zich de ma-■ • jestûeuze Halle en het machtige Belfort, die • | door schoone, eenvoudige lijnen afgeteekend • S waren ; nevens die groote massa leunde het 1 ■ mooie en kunstige « Nieuwerck_» dat, op | plilers gebouwd, eene opene galerij uitmiek ; in den hoek van dit gebouw kwam eene ' r, ansch(- rei schilderachtige gevels zich aan 1 Aei. vouruoem-ae geoouvv encen ; awars aoor : den zuilengang en boven gezegde huizen en Ihallen verhieven zich in den achtergrond het merkwaardige schip en de toren van de t groote kathedraal ; gansch die omvang • 1 vormde het heerlijkste tafereel dat men be-1 n wonderen kon. Hoeveel schooner moest die " ; plaats in vroegere tijden geweest zijn, toen | al de huizen en « steenen » rond de Markt in hunnen oorspronkelijken staat bestonden. j In den hoek van het « Nieuwerck » was de S schandpaal geplaatst, en vôôr ons, op het ; rondpunt van het Gasthuis, troonde eene ? : smaakvolle foniein. j De Halle, begonnen in 1200, werd met s ■ 1 reden het grootste en merkwaardigste ge- j s bouw van dien aard in Vlaanderen genoemd. ; H-t dwong door zijne uitgestrektheid, goe-\ den smaak en schoone verhouding de bewon-I dering van den aanschouwer af. Herinneren | wij dat, door de opvolgende grondverhoo-I gingen in den loop der tijden, de voetingen van het gebouw orntrent één meter bedolven s werien, en'er dus meer verhevenheid in het s monument was. De voorgevel (127 meter lang) was evenals de zij- en achtergevels in I zaud- of biksteen gebouwd, eene lange rij clubbele deur.en en vensters gaven in het gelijkvloers ait ; de opperlichten waren om- . lijst met kolommetjes en in twee verdeeld e \ door middenstaanders met ingewerkte t kolommetjes. Spitsbogen, versierd met lob-y ben en rozen voor Spiegelvulling, voltrokken t de deelen, die aan elkander door smalle - penanten en druiplijsten verbonden waren. De tweede verdieping was net afgeteekend t door een lange rei zwierige ogivale vensters t nogmaals met fijne lijsten en kolommetjes t verdeeld en omkranst ; het netwerk was s hier nog keuriger en overvioediger dan bij s de beneden verdieping, en tusschen de voeten II der druiplijsten waren talrijke figuurtjes uit de dierenwereld aangebracht. De helft der n 44 vensters was voigewerkt en diende tôt r nissen voor de beeltenissen van de Graven 11 van Vlaanderen. Het bovendeel van den voormuur was bezet met smaakvolle kanteelen, waarvan | het boogvormig versiersel op magere ko- I n lommetjes gedragen werd ; de uiteinden der 1, gekanteelde gaanderijen waren atgepaald r door slanke, hooge massieve achtkantige e hoektorentjes, die door acht gebloemde spitsgevels en zeer scherpe steenen naalden gedekt waren ; de randen en het toppunt der n naalden warengetooidmet loofwerk ; achter e de kanteelen verhief zich het kolossale dak, Ft bezaaid met standvensters en gekleuide wapenschilden, en als bekroningen waren n de looden vursten met doorzichtig gebladerte, p bloemtrossen en pinakels in vakken ver-e deeld en vormden een rijken, gebrodeerden kam als optooi. De uiteinden van deze fries il waren gebakend door middeneeuwsche krij-e gers met speervaan en hoorn. In het midden van den gevel verhief zich statig en kloek het fiere Belfort, de trots der ». | burgers. Nogmaals inocht dit kunstwerk als een model in zijne soort genoemd worden ; het had meer dan eene gelijkenis met het tegenwoordig uitzicht van het Gentsche Belfort, doch hier waren de afmetingen grooter en de onderbouw sierlijker en kun-stiger opgevat. Drie verdiepingen telde het, met gelijksoortige vensters als de Halle, en een knns van boogstellingen teekende de t hoogte van het dak der Halle. Eene eerste ^ gekanteelde galerij verbond de vier hoektorentjes, waartusschen een hooger verdiep, a in baksteen opgetrokken, en van boven door een laatste gekanteelde galerij geëindigd was. Slank schoten de hoektorenspitsen in (- de lucht op en kantonneerden den voet van de groote torenspits. Oudtijds was het dak I derzelve versierd met de gekleurde wapenschilden van Yper en Vlaanderen en met e goud opgesmukt ; het bovendeel was onder-broken "door eene opene galerij met acht c gevelspitsen, waarvan de toppen versierd Q waren met vergulde arenden ; in de openin-, gen van de galerij hing, langs buiten het klokkenspel van den beiaard en van binnen de werk- en stadsklok ; op het toppunt e troonde de vergulde draak, als symbool der . gemeente. Dit is in korte, koude trekken het uiter-!" , lijke van hetgeen die wereldberoemde Halle van Yper was ; onmachtig is onze pen, naar behooren het gevoel van kunst en schoon-d heid uit te drùkken, dat men bij het aan-4. schouwen genoot. De zijgevel der Halle, die 50 meter lang P was en de achtergevel (eeiste deel), die 75 '' meter lengte had, zijn in J-nzelfden stijl als het voorgebouw opgetrokken, aoedtft in het j* ;>ahoal csop on^.ëvfioaarde schoone eenheid n heerschte. Plet tweede deel van den achter-çj vleugel,evenwijdigaanhet eerste deel rechts ie van den voorvleugel, werd ingenomen door ,, het « vStedehuus », een gebouw dat door zijne menigvuldigeverminkingen, in verschillende ^ tijdstippen, geene kunstwaarde bezat; noch-^ tans toonden overblijfselen van deelen met-.t selwerk, zooals penanten in biksteen, uit-^ sprongen van hoektorentjes en gekanteelde jg zijgevel in Romaanschen stijl, een ouder tijdperk aan dan dat der Halle (1200); ons je dunkens waren dit overblijsels eener oudere kleine Halle, die .naderhand als model ge-et \ diend heeft voor hare meerdere. f,1". ç Achter dit gebouw bevond zich een schil-ti i derachtig binnenkoer, langs aile zijden om-sloten door hooge muren, het Belfort en twee fraaie, houten puntgevels met aan-,n hechtende galerijen ; de linkerkant was de o_ Schepenzaai" en de rechterkant die van de Raadskamer der XXVII ; gansch de breedte der gevels werd ingenomen door glasramen, r"l «nderverdeeld door belijste staanclers en _ zeer schoone timpaan-versiering. De top-^ g evel van laatstgenoemde zaal was rijker versierd en besneden dan zijn teg'enover-et staandc, en dagteekende van de XVIe eeuw. n. j (Wordt vervolgd). | BUITENLAND ie — ii. nederland Dat het moeielijk is eenieder bij het rant- rs soeneeren te bevredigen, blijkt uit het vol- 3S gende : het rantsoen aardappelen per hoofd ^ en per week is vastgesteld op 4 kgr., dit 31j mâakt omtrent 570 gram dagelijks. Verge- 211 leken met het rantsoen in Belgiii, is dit juist l!t drijmaal meer, en toch klagen de Nederlan- er ders en vragen eene verhooging van 'trant- °t soen ! 2n De prijzen van boter en andere eetwaren zijn even hoog als o België, zoodat de be- as middelde vluchtelingen daar eveneens onder 111 den oorlogsdruk moeten leven. :o- er De moeielijkheden met Engeland en Ame-rika, in 't bijzonder door de belemmering in 8e telegraphische verbindingen, zijn nog niet de opgelost. De Minister van Buitenlandsche en Zaken, M.Loudon, spantzijnebeste krachten er in om de onzijdigheid van Nederland te hand- er haven. Geen Ministerie heeft eene zwaardere taak te dragen gehad dan dit van Nederland, c'e maar tevens is het eene verlichting geweest, en dat de Godsvrede er nagenoeg volkomen is te» behouden gebleven. De enkele oneenighede» -1"- over de grondswetherziening, over de nieuwe en belastingen en rantsoeneeringen, zijn niet 'f.s buiten de païen eener gematigde en geoor- "'J" loofd betwisting gegaan. ch De waarheid omtrent den dood van d"èn Ur Rplfficrhpn k'r>r;•>:11 te Rotterdam. Ten ce- i>erde jaar -— 45e ^uramer 10 Centikn Zondag 4 Novembftr 191 i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods