Het nieuws van den dag

530 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 May. Het nieuws van den dag. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm7374f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iabonnementen t La,: 4 ta»*. Pra J"s' 8fraBt U » . Il - ilsandere Ianden van het postverbond • , 20 ~ BESTUUR EN QPSTEl.! Zandstraat, 16, Brussel TBLEPOON A 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HUYGHE BURËEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zaniistraat, 6, Brussel TBLEPOON A 7048 aankondigingen ! Gevraagde en aangabcden plaaîson. Gewone, per kleine regel... 80 8. In de week 60 c 's Zondags. .75 c. W -s Zondags 40 0. voor 2 groste regels. lederen regel ineer ■ 30 o. in de week; ^ bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlij ke herstell., pr regel 2 fr. I kiezingen 5 van zondag, is de katho-ïid, die in 1912 tôt 16 ge-12 stemmen geoUia.ld. Het tig te loochenen dat dit een islag is. J dat eene meerderheid mil . de Kamer meer dan volet mini'sterie aàn het hoofd oaden: eeiiigen tijd. hebben îet zes stemmen — de helft aeerd rhe-d — liet land be-;en bovendien dat liberalen jp aile wij zen de régeering :n, om ze hatclijk te maken er kiezers: eenige leugens. jn van geen tel in het rr/od t kamp; en aile îniddeltjes 3 katholieken te bestrijdea. :nige eenvoudige menschen. beet nemen. Eindelijk was rigd dat het bes tarin zelf iet het minste gevaar liep: [ van 16 stemmen. eenigs-n, om den grootèo. aanval >e jaar. van nu af, voor te .et eenige dat onze vijandea Mi erin gelukt : en wij zijn te erkennen dat de katho-n schier in al de arrondisse-ijk min stemmen behaald 1912. In het bijzonder is m twee zetels in de katho-s Limburg uiterst spijtig: hadden wij ze op de libera-in nu rukken dozen ze ons tellig moeten wij daar een 1 houden; en dien zelfden ook elders toepassen. ui zondag is, zonder hoego-iderlaag te zijn, toch eene îing voor de katholieke Ka-jor geheel de regeering. îhtuit spreken. Do nieuwa et « alleman soldaat », dat naar de kazernen opeischt, ten verbitterd ; en nu nog, t een klîw-en en duidelijken :rèktè noodzakelijkheid van în dwang niet bewezen. Op :t men wel is waar gezegd, haald, dat de palitieke om-.'an Europa zullc ©en reus-ran ons afdwongen; maaï «paalde beweringen heeft inig aan ons vers tand ge-n niet klaàrder gesproken? rop de kiezers blinidelings i aan hefcgeen de politieke srklaaï^en, zijn verre we-g: If in hunne zaken klaar zien i ailes beseffen. bewapeningen hebben ook ngen niodegebracht ; en al-tœr het eerste voorstel van m financiën eenigszins ver-ijft het altij4 waar dat die zwaar zijn om te dragen. delijkheid der legerwet en in rust echter uitsluitelijk ijde; want de liben-alen, die net ook weze, ons land wil-ij zijn oneerlijk maar ook geweest om de. katholieke ids in den steek te lat-en. temming van zondag hebben i hooren dat er naar hunnen serk moet gesteld wordeq îldigend militai-ism : die wil iag in den wind niet gesla-^Huiuen ; en M. de Broqueville, die vo«r *-'y r^eds aile verzwaring van krijgs-~ " ' logenstraffen, had er het voor- ■ iaat ons hopen dat die aanhoord worden; laat ons ools H ' men het léger, waaiin men al m*°> Mijft, weldra op belioev ■ Zl ™ verzedelijkcn met het ambt k®aiaîoez^-'niers srnstig in te rich- waar ^ noodig is, cenen H, ' ~oen ii en rando'Qi de kazernen. ^^tingen hebben ook in het te weeg gebracht dat , ''n ,van het land te wenschen » waal"' n>aar onze vijanden l€ugen overal rondgestroi»id ; ™3g-en dat het ongeluk-^Blnk , j met zijn ont- ■ j. ® met de re-isacktige uit-Kr... e minister der koloniën daar- ! 00§®n heeft doen schemeran, Hî?i Hm0811 'ezer in de war konden „■ 13 ^betwistbàar dat de open-Cnnimf moet beheerd worden, en ■ùi W i j ol1 av0Qtuur e.nigen on- ■ V6rW6kt heeft- Biei no° eeae zekere dwang-B voor hpt j een?Sen tij4 vo<>r het ^■l'îliike „ 0Û, ■l'wijs, voor de maat- u-ringea1' enz- Sevo€rd Rlri?eboezeiJ f62®1'3 wantrou- «u kJ i eeft» llisbruiken af-mc ^dig b&teugelen, is wel H fffi aàn i r 0m e IWde Gods, dat ^PWitieker T ?,enei1 °f den anderen onze vrijheiâ ^PePste van vrijheidszin is in S«w«t^8jbart geP*«at 5 &a het mm, ai, de schoolwet, bij MU obt ?roatste 'verdienste heeft, ûuisvadara in de keus der scholen te waarborgen. Al wat onze VTij-beid eerbiedigt valt steeds in den smaak van het volk ; om ze te verminderen, -most men zeer voorzichtig te werk gaan en al-leenlijk als het anders niet zijn ksn. Er zijn nog andere lessen uit de kiezing te trekken: op tijd en- stond zullen wij erop terugkomen. Ter eere der katholieko kiezers mo'eten wij hier echter nog zeggen dat endanks aile leugens en allen laster, ondanks de netelaoht.ige omstandigheden' waarin de strijd gevoerd wexd, de over-gi-oote meerderheid \-an ons kiesleger, uit gewetensplioht gestemd heeft voor de katholieke kandida,ten. Uit ganseber herte brongen wij hulde aan hen : eens te mear bebben zij getoond dat wij voor het goode des lands en tôt verdediging van gods-dienst en Kerk al tijd op hen rekenen mogen. — ^ De welge vende kieziDgen van 24 II ei Zondag- hadden in de provinoies Oost-Vlaan-deren, Htînegouw, Luik en Limburg de Kamer-biezingeu plaa.ts, te midjden van eene betrek-kelijke kalmte. Hier en daar zijn er evenwel eenige woelin-gen aan te stippsn. Onder aniere, in het arrondissement Audenaarde hebben onze te-genstrevers zich gemeen aangosteld. Zater-clag nacht ging het te Audenaarde en te Housse nogal woelig toe. Te Leupegem, op eene tegensprekelijke meeting heeft een libérale kandidaat zijn katliolieken iegensp-reker, M. Vindevogel, bij het hanr gevat en geweldig geschud. Daar ook vielen de liberalen de katliolieken, die zij in een valstrik gelokt hadden, lafhertig aan en sloegen en stampten als bezotenen, en wierpen met blauwsel en peper, bierglazen en herhergstoelen. Er zijn verscheidene ge-kwetsten. Het gereoht heeft de zaak in lian-den.Te Audçmarde werden, eveneens op eene tegensprekelijke meeting, de kalholieken, die men verzoe ht had als tegensprekers te willen optreden, door de liberalen afgeranseld. Te Hemelveer.legem, St-Maiten's-Lieve, Syn-gem en AVortegpm, hebben de liberalen [Kik onlusten vcrwekt, met het duel de katho-lielcen te beletten te spreken. Ds helden van do Blauwe Vlain vrcezen de waarheid als de uilen het lieht ! Te Melden, naar verzekerd wordt, heeft een kerel M. Vindevogel met de dood bedroigjd, zeggende: « Moest ik dezen avond Vindevogel onder mijne handen hebben, ik stak hem neer ! <> Een andere schuimer riep : « lk ben Eonnot ! » Men heeft, tijdens den kiesstrijd kuimen opmerken dat de liberalen meer en meer nap.r het socialism beginnen over te hellen. In 't WalenlaAd hepen de socialisten, acnowéit overal met muziek rond, en hielden een straatlawijd van aile duivels. ©Ilicieele ïiiSslagesi Ziehier de volledige en offioieele uitslagen der kiezingen: OOST-VLAANBEBEÎÎ Gent Kicsdeeler: 11805. — Katliolieken: 82S40 stemmen. Zijn gekozen: MM. Begerem, Slffer, Van Cleempntte, Maenhant, Verhaogen, Huys-hauwer en Vergauwen: plaatsvervangers : MM. Pus-anier, Kervvn, de Smet, Demunniok, Gce-ûjinne en Verstraeten. Liberalen: 43.192 stemmen. Zijn gekozen: MM. Braun, Mechelynck en Buvsse, plaats-vervangers, MM. Lippens, Desaegher en Bo-dard.Socialisten 24325 stemmen. — Zijn gekozen: MM. Anseele en Lampens ; plaatsvervangers, MM. Vanvleyghem en Maver. De lijst der flamingaiiten bekwain 4119 stemmen, en deze van de vrije socialisten 1441 stemmen. Aalst K:esdeeler: 11359. — Katliolieken: 36139 stemmen. Zijn geko'en: MM. Woeste, Moyer-soen en de Bethune; plaatsvervangers. MM. Cosyns, Vander Linden en Vanderstaelen. Liberalen: 11359 stemmen. Zijn gekozen: M. Bons ; plaatsvervanger M. Dewinat. Daensisten: 20118 stemmen. Zijn gekozen: M. Daens ; plaatsvervanger M. Planequaert. Bo sooialistische lijst bekwa.m hoop en al 3832 stemmen! Bendermonde Kiesdeirier : 10319. — Katholieken: 30958 stemmen. Zijn gekozen: MM. Tibbaut, Bruy-ninclcx en VermeerSch; plaatsvervangers: MM. Leirens, Maeyens en Rubbens. Liberalen: 12732 stemmen. — Zijn gekozen: M. Van Damme; plaatsvervanger, M. Van Cauterea. 0e socialisten bekwamen 1741 stemmen, de daensisten 1035 ! Audenaerde Kiesdeeler: 10,940, — Katholieken: 21,880 stemmen. Zijn gekozen: MM. Thienpont ert Behaghel; pjaatsver\'a.ngers, MM. Ite Baedt en Ponette. Liberalen: 15,163 stemmen. Zijn gekozen: M. D'hauwer; plaatsvervanger, M. Anelot. De daensisten bekwamen 1,066 stemmen! St-N ikolaas-W aes Kiesdeeler : 13209. — Katholieken : 30621 stemmen. — Zijn gekozen: MM. Baemdonck, Nobels en Van Brussel; plaatsvervangers, MM Van lia,ver en Hevman. Liberalen: 14294 stemmen. — Zijn gekozen: M. Pei'saons ; plaatsvervanger, M. Van Hoey-landt.Eene afzonderlijke lijst bekwam 1786 stemmen.LIMEURG Hassèlt Kiesdeeler: 11631. — Katholieken: 27429 stemmen. Zijn gekoaen: MM. Ooms en Ramae-kers ; plaatsvervangers, MM. de Meeus en Raelants. Liberalen: 11631 stemmen. Zijn gekozen: M. Peten; plaatsvervanger, M. Saroléa. Tongeren-ïflaeseyok Kiesdeeler: 13j28. — ICaiholieken: 40582 Stemmen. Zijn gekaaen: MM. Helleputte, Schaetzen en Gieien ; plaatsvervangers, MM. Deploige, Ceelen en Meyers. Liberalen: 15066 stemmen. Gekozen: M. i Neven. LTJIK Luik. Kiesdeeler: 13840. — Katholieken: 55361 stemmen. Zijn gekozen: MM. Goblet, Dalle-magne, Pclet, en de Fonthière; plaatsver-' vangers, MM. De Géradyn, Tschoffea, Fran- ciotte en Paquay. ' Liberalen: 47732 stemmen. — Zijn geko-1 zen: MM. Vanhoegarden-Braconier, 3STeuj<jan eu Journez ; plaatsvervangers, MM. Dreze, Dig-neffe en Neef. Socialisten: 89808 stemmen. — Zijn gekozen: MM. Troelet, Demblon, Dfjardin, Don-nay, Galopin en Schniler; plaatsvervangers MM. Lambrechts, Van Belle, Mertot, Gérard, Delvigne en Jeansenne. Twee afzrnderlijke lijsten bekwamen opvol-gentlijk 1534 en 442 stemmen. Verviers. Kiesdeeler: 10528. — Katholieken: 28585 stemmen. Zijn gekozen : MM. Davignon en Borboux; plaatsvervangers, MM. R.utten en Winandy. Liberalen: 16074 stemmen. — Zijn gekozen : M. Mullendorff ; plaatsvervanger, M. An-delbrouek.Socialisten: 21056 stemmen. — Zijn gekozen: MM. Dauvister en Pirard; plaatsvervangers, MM. Niezette en Hoen. Een afzonderlijk lijstje bekwam 611 stemmen.Hoei-Borgworm Kiesdeeler: 14101. — h.alholieken: 28203 stemmen. Zijn gekozen : MM. de Liedekerke en Imperiali ; piaatsvervangeiis : MM. Oornet-Depeissant en Sohoenmaekers. Socialisten: 29-101 stemmen. Zijn gekozen: MM. Hubin en Wauters ; plaatsvervangers: MM. Lebeau en Berotte. De liberalen bekwamen slechts 14087 stemmen, dus 14 stemmen te kort om den kiesdeeler te bereiken en een gekezene te hebben! M. Giroul liberaal is door M, Wauters, een socialist, vervangen. HENESQtfWi Charleroi Kiesdaeler: 15679. — Ivatholieken : 50299 stemmen. Zijn gekozen: MM. Levie, Pirmez en Drion; plaatsvervangers, MM. Duvieu-sart, Dermine en François. Liberalen: 31,359 stemmen. Zijn gekozen: MM. Buisset en Briart; plaatsvervangers, MM. Eourcault en Bero. JSooialisten: 101023 stemimen. Zijn gekozen: MM. Destrée, B.unetl Cavrot, Léonaid, Lam-billot.be en Caeluwaert : plaatsvervangers, Mil. Souplit, Ernest1, Lombard, Ligot, Ricard en Maseaux. Bergen Kiesdeeler: 14072. — Katholieken : 33140 stemmen; zijn gekozen MM- Harmignie en Servais; plaatsvervangers, MM. Hecquetl en Slo*te. Liberalen: 23524 stemmen; zijn gekozen M. Masson; plaatsvervanger, M. Maistriau. Socialisten: 562S8 stemmen; zijn gskozen MM. Maroille, Pépin. Brenez en Bas tien; plaatsvervangers, MM. Dendal, Verdure^ Mou-ry en Delsaut. Thuin Kiesdeeler: 19252. •— Katholieken: 22259 stemmen. Zijn gekozen: M. Gendebien; plaatsvervanger. M. Levie. Liberalen: 19252 stemmen. * Zijn gekozen: M. Warocqué; plaatsvervanger, M. Viiain. Socialisten: 21062 stemmen. Zijn gekozen: M. Berloz; plaatsvervanger. M. Rousseau. Zinnik Kiesdeeler: 14630. — Katholieken: 28507 stemmen. Zijn gekozen: M. Mahille; plaatsvervanger, M. Gravis. Liberalen: 15479 stemmen. Zijn gekozen: M. Boël ; plaatsvervanger, M. Lepaivre. Socialisten: 29260 stemmen. Zijn gekozen: MM. Mansart en Branquart; plaatsvervangers, MM. Penninck en Pocan. Doornik-Ath Kiesdeeler : 15066. — Katholieken : 45197 stemmen. Zijn gekozen: MM. Duquesne, Hoyois en Bova.1 ; pïaai.svervangers, MM. Renard, Hou-tart en Éoucart. Liberalen: 35978 stemmen. Zijn gekozen: MM. P.-Ji .Tanson en Jouret; plaatsvervan-gors, MM. Roger en Battaille. ° Socialisten : 26905 stexnmen. Gekozen M. Royer ;plaa tsvervanger, M. Defaux. Bs îîleuwe Kaaer Voor de kiezingen van 1914 was de Kamer samengesteld als volgt: Katholieken 101 Liberalen 44 Socialisten 39 Daensisten 2 Totaal : 186 Achi ' en tachtig leden waxen aan her-kiezing onderworpen : Katholieken 43 Liberalen 19 Socialisten 25 Daensist 1 Totaal : 88 ;Zijn gekozen: Katholieken 41 Liberalen 20 Socialisten 26 Daensist 1 Totaal: 88 De nieuwe Kamer zal bijgevolg samengesteld zijn als volgt : Katholieken 99 Liberalen 45 Sfcialisten ^0 Daensisten 2 Totaal: 186 .Uit* deze cijfers blijkt dat Se katholieken twee zetela verliezen ; dat de libsralen twee astels winnen en er een verliezen, en dat d!e socialisten een zetel bijwiBoien. Da katholiake meeràerheicl, die van 16 stfemmen was, is tôt 12 stemmen verminderd. »** De nisnwe gekozenen De nieuwe gekozenen zijn : M. Paul Van Hoegaerden-Braconier, liberaal, te Luik gekozen in vervanging van M. Ch. Van Marcke, een liberaal, die de vernieu-wing van zijn mandaat niet gevraagd had. M. Alfred Jo.urnoz, libaraal,. te Luik gelco-zen, in vervajigiag van M. Fléchet, liberaal, die, voor gezondheidsraden, zijne kan«li;àattiur niet meer gesteld liaà. M. Paul-Emile Janson, lib<?raal, te Doornik gekozen in vervanging van M. Asou, liberaal, die niet meer wensclite in de Kamer te ze-telen.M. Neven, liberaal, te Tongeren-Maeseyck gekozen, in vervanging van M. Van Orme-lingen. katholiek. M. Peten, liberaal, te Hasselt gekozen, in vervanging van M. de Menten de Hornes, kaitholiek. M. Joseph Wauters, socialist, te Hoei-Boigworm gskozen, in vervanging van M. Giroul, liberaal. HIER EN DAAR Onze Vbïsten, — Heden dinsdag ver-trekken de koning en de koningin naar Val-mont, in Zwitserland, waar onze vorstin eenigen tijd gaat uitrusten. De afwezigheid van den koning zal niet van langen duur zijn. 't Is met den internationalen trein van Bazel, die heden avond, ten 6 ure 35 uit de Neordstatie vertrekt, dat HH. MM. de reis zullen afleggen. Er zal eene berlien aan den trein gevoegd worden. Vertrsk. —- Prins en prinses Karel von Hchenzollern, die zaterdag morgend in het koninklijk paleis te Brussel aangekomen wa-ren, zijn maandag morgend temg naar Duitsch-land vertrekken. De lord-mayor van Londen. — Het be-zeek van den lcrd-rnayor van Londen te Brus-sol zal plaats hebben van ' den 21 tôt don 25 juli, gedurende de nationale feesten. Erijgsoeîening. — Heden dinsdag heeft er cp het plein van Stockcl eene krijgaoe-fening plaats voor de troepen van allô wa-pans. Generaial-majoor Deruette, bevelhebber der 20e gemengde brigade, zal de leiding hebben. Het weSsr. — Het laatste kwartier dat begon den 16 med en eindigde den 24, is allerprachtigst geweest, buiten den voor-laatstlen en laatsten dag, toen "t weder door den dondçr brak en zoo regenachtig en koud werd. Zoo mogen wij dus drie weken schoon weder verwaohten, buitlen vier af vtijf dagen dat hett kan regenachtig zijn en zelfs wel regenen. Trokpsei'den. — Nooit 1s de handel in trekpeerden in ons land zoo bloeiend ge-weest als op heden. Talrijke duitfiche koop-lieden daorreizen Eelgië, en koopen overal de beste peerden op tegen nog nimmer be-taalde prijzen. 't Zijn vooral de bside Vlaan-deren, de provincies Braband, Antwerpan en Limburg die door de reizenda kooplieden bezoêht worden. De prijzen zijn met 10 ten hondërd gestegen tegen die r§,n verleden jaar. Terug uit Cons'o. — De stoomboot «-^Albertville » is maandag morgend, tien 11 1/4 ure uit Gongo fis Antwerpen aangekomen, met 125 passagiers. Ds nieuwstijdingen zijn zeer zeldzaam. Het belangrijkstle feit, dooir de reizigers aangehaald, is een opstandje in het zuiden van Kasaï, waar een rechter aangevallen werd omdat hij verscheidene in-boorlingen veroordefeld had voor het niet betalen" hunner belastcngen. Kammandant Si-moinettli is er in gelukt de overgave te bewer-ken van drie opperhoofden, die zich gevan-gen gegeven hebben en opgesloten zijn. Een zeker getal inboorlingen hebben hunno belas-tingen laetaald en werden in vrijlieid gesteld. HET CONSSSTORIE Maandag morgend werd in het Vatikaan, te Rome, het Consistorie geoprnd waarin Z. H. Paus Pius X verscheideae bisschoppen tôt de hsoge weerdigheid van itardinaal zal ver-heffen.De bisschoppen. wien deze groote eer te beurt valt zijn: HH. DD. HH. Mgr Dr von Hartmann, aartsbisschop van Keulen; Pejin, aartsbisschop van Quebec; Meenendez, aartsbisschop van Toledo; Seraf.ni, assessor dc-r Congregatie van het Heilig Officie; délia Cbièsa^ Wrtsbisscliop van Bologna; Cser-noch. aartsbisschop van Strigonia; Sévi», aai-tsbisschop van Lyon; Bettinger, aartsbisschop van Mun'hen; Piffi, aartabisschep van Weenen ; Giustini, sekretaris van de Con-o-regatie der Sakramenten: Loga, deken van het," tribunaal der Roto : Tecchi, assessor der consistoriale Consrregatie : Gasquet, voerzit-ter der eng«lsahe b nrdxtijnsche Con^regat'e. Het oonsisboi-ie van maandag mo.gensl was ^geheim en alleenlijk de cudere Icardinalen mochten er tegenwoordig z jn. Db prelaten en de edelwacht-en van het Vatikaan ver-(a(ezelden den H. Vader naar de Gonsistorie-zaal, waar deze dan alleen bleef met de oudiere ka.rdinalen. Zijne Heiligheid hield eene merkweerdige toiespraak over de vredeskwc3tJie. Na aange-toond fie hebben, hoe proot en algi'ineen de zncht van het tnenschdom naar vrede is, \vaegde de Paus erbij : « Er zijn bevoegde en zeer ernsti<ge lieden, die het welzijn der naties en zelfs hlefi welzijn van het mensch-dofn beoogen, en Uie daorom bij gemeenzaam (owerleg imiddelen 'zoeken «m de gruwelen ,van den oiorlog te ver.mijden en aldus de wel-dadeu eanea vrucb'tbaren vrede tfâ ver- schiaffen. Dit îs zeker een lofweerdig in-zicht, itoaar er ia daar kwestie comferen-cies, die weinjg goeds zullen voortbrengen, indien toen terzelfdertijd niet met hart en ziel zoajgt diat de voorschriften der clms-tJelijke liefdadgiheid en rechtveerdigbeid in-geplant worden in de harten der menschen. » Pius X toonti vervolgcns d'e noodlott:ge çe-voljgen laan van het gebrek aan chris tflijke tuchb en bewijst welke groote hulp de H. Kart ban verleenen in het beheer der bur-gerlijke safmenleving. Nochtans, deze t«estand mag ons niet! ontroeren. ij weten door het voorbeeld van Christus, da.t de H. Kerk geroepen is om g'oed te doen en dikwijls onrechtveerdigheid als vergelding harer weldaden ontvangt. WTij weten cuk da.t Gads hulp, zelfs in de grootste moeilijlcheden, haar nooit zal ontbireken. » Na deze toespraak ging de H. Vader over tôt de benoeming der kaadiaalen. De Paus heeft ook kardinaal délia Vslpe tôt kamerling der H. Kerk beneemd, in verva,nging van kardinaal Oreglia di San Stefano, overleden, # Staatkondig Ovèrziclit jsteheiuA. NT> De deensche vorsten hebben zondag Scbe» veningen en het Vredespaleis te 's Graven-hage bszocht. Koning Cbristiaan en de prins-gemaal hebben ook eene groote hoeve en eene melkfabriek in den olmtrek van den Ilaag bezocht. Zijne Majesfieit en Zijne Ko-ninklijke Hoogheid waren vergezeld door den minister van landfaouw. Maandag morgend zijn de vorsten naar Amsterdam teruggekeerd waar aan boord van de deensche koninklijke yacht t Danebrog » een' ont'bijt opgediend' werd. Koningin Wïlhelmina en de prins-ge-maal vergezelden de deensche vorsten tôt! in ®e statiie der Residentie. Ivoming Ghristiaan heeft voor zijn vertrek verklaard dat hij uiterst vergenoegd is over het ontihaal dat hiem te beurt is gevallen van wege de nederlandsohe natie, tlie zoo-veel genegenheid voor het deenschie volk aan den dag gelegd heeft,. Maandag namiddag, ten 2 ure, zijn de deensche vorsten. aan boord van de « Danebrog », uit Amsterdam naar hunne hoofdstad, Kopen-< hagen, teruggekeerd. HjN G-SJZjA. IST'Li Te Londen heeft eene suffraget', zaterdag namiddag, met bijlslagen ,in het British-Mu-seum, eene vitrien verbrijzeld, waarin eene oude egyptische momie lag. De policie heeft de suffraget en twee andere vrouwen aange-hcuden.Te Edimburg heeft eene andere suffraget', in de Koninklijke Akademie van Schotland, een portret van den koning met eene bijï daorkerfd. Te Balfroi heeft een bewaker van de water-leidin.g van Glascow twee bommeri gevonden. Hadde do nachtwaker de wiek der bommen niet bij tijds uifigedoofd, de helft van Glas-cow ware van water beroofd geweest. In de wijk West-End, te Londen, hebben de suffrigatten een aantal ruiten verbrijzeld. —■ Men bericht ons per telefcon cUt het « Home Rule » maandag in het Lagerhuis aan-genomen is met 77 stemmen meerderheid. FFlJmiCPlIJK. Zondag was Parijs bevlagd en 's avonds, op vele plaatsen verlicht ter eere van Jeanne 'd'Arc, de Mp^agd van Orléans. EÈn groota stoet, minst twee kilometers lang, trok door de straten van Frankrijk's hoofdsbad. Het was vo»ral de jeugd, de leerlingen van de katholieke onderwijsgestiohten inb»grepen, die aan deze vaderlandsche betooging deelnam. Er waren dertig duizend betoogers. Aan de standbeelden van de Gelukzalige Jeanne dArc, op de Place des Pyramides, Place St-Augustin en Place Saint-Marcel, werden eene macht van kronen neergelegd. De bevlagging der huizen was vrij algemeen en op zeer vele plaatsen wapperden" naast de na.tionale ook de kleuren van de Heldin. Op meer dan eene plaats hing de nationale vlag uit. Op meer dan eene plaats wapperde de pauzelijke vlag. Er werd in den stoet noch geroepon, noch ge-zongen, aan de standbeelden werden geene redevoeringen uitgesproken. In verscheidene kerksn vati. Pai'ijs hadden denzelfden dag schitterende plechtigheden plaats. In de hoofdkerk, Notre Dame, ondar andere, die prachtig bevlagd en versierd was en waar het beeld van de Gelukzalige ta midden van een berg van planten, bloemen en van honderden brandende keersen troonde, wesd de plechtigheid voorgezeten door Z. Em. deji kardinaal-aartsbisschop van Parqs. Het gelegenheidsermoon, een juweel van welspre-(kendheid, werd gehouden door den E- H.; Tliellier de Poncheville. Wanneer de kanselredenaar zegde dat weldra door de heiligverklaring va.n Jeanne d'Ara de hartewensch van het geloovige Frank-rijk zal vervuld worden, en dat dan voor immer het hart van Frankrijk door den geest van de Maagd zal ingenomen worden, juich-ten de duizende toehoorders, ondanks de heiligheid van de plaats, in geestdriftig gejuich toe. De processie met den standaard en met het beeld der gelukzalige had vervolgens, binnen de kerk plaats, en de plechtigheid werd geslofcen met den zegen van het Aller-heiligsto Sakrament. Wanneer de Kardinaal. Aartsbisschop de kerk verliet werd hij op het voorplein door een aantal geloovigen eene ovatle gobracht. 's A vends leverde de met bengaalsch vuur verlichte basiliek van het H. Hart, die Par. rijs beheerscht, een indrukwekkenden aan-blik op. To Rijssel, Troyes, Bar-le-Duc en Marseille hadden ®ok schoone plechtigheden ter gele-genheid van 't feest van Jeanne d'Arc plaats; ta Saint-Etienne eveneens, ondanks het verborl. van den prefekt van het Loiredepartement. In laatst genOemde stad gingen honderde Per!lgîfe jaargang Br 124 2 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 26 Mel 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods