Het nieuws van den dag

1154 0
20 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 November. Het nieuws van den dag. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1c1td9p79p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-dertîgste jaargang. — Nummer 3 10 centiemen per nummer Brussel, Woensdag 20 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AÂNKON CIGiNGEN Per klcino regel 1 fr. Tusschen de NieuYvstijdingen, per regel 3 en < p. Sterfgevallcn pet- regel C Jr. BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 1G TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticlit door Jan HUYGHE BURHEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: De prij'zcn zullen later vastgesteld worden. AAN DEN ARBEID! Den dag waarop onze innig geliefde Vorst,koning Albert, aan het hoot'd zijncr heldenseliarcn, zijnen glorievollen in-tochfc deed in de op den vijand veroverde stad Brugge, richtte hij zicli tôt de inwo-ners. Na lien bedankt te hebben over het zoo gui als geestdrii'tig onthaal, was eene der eerste bezorgdheden van onzen edelen Yorst, de bevolking aan te manen zoo spoedigmogelijk aan het werk te gaan. Die wensch van koning Albert moet wet zijn voor heel de belgische bevolking, ten minste voor zooveel het mogelijk is. Ja,we weten wel dat het voor vele groote nijverheidsinstellingen uiterst mocilijk, zoo niet onmogelijk is onmid-dellijk te herbeginnen. Wij, die het vreemd gespuis in onze bureelen en werkhuizen door geweld hebben.moeten dulden, wij weten er van te spreken wat het is orde te brengen in een wantoe-stand, verwekt door de Vandalen. Maar, wat we ook weten, 't is dat, door kracht-dadig, onverpoosd optreden, er middel is een einde te stellen aan den ergsten warboel, al is deze dan ook veroorzaakt doorkerels die de wanorde en verniel-zucht met de moedermelk schijnen iege-zogen te hebben. Ea daarom zeggen we dat het misschien wel mogelijk ware vele, tll'ans slap neerhangende armeri, aan te wenden om in de groote nijver-heidsgestic'iten allés, in de mate van wat zijn kan, in gereedheM te brengen tegen dat het uur der bepaalde werkhtr-nemingzal slaan, Overtalrijké werklieden zijn, tenge-volge ' van den rampspoedigen oorlog, ruim vier jaren tôt lèdigheid gedoemd geweest. Immerg, er was niet aan te denken aan eikeen werk of bezigheid te verschaffen in de bestaande openbare diens'.en, zooals het Nationaal Yoedings-komiteit, cnz. Het mag nu niet gezegd worden dat die menschen, fcengevolge van de lange, al t) lange werkonthou-ding, luierikken geworden zijn en de lust tôt arbeiden lien begeven heel't. Neen, ons volk is heel de wereld door gekend als een volk van arbeidzaamheid, van taaie wilskracht, van liere zelïbc-wustheid. Onze deftige arbeidersstand vraagt niet beter dan met beide handen het werk te hervatten. De werkgevers hebben dus tôt plicht al hunne krach ten in te spannen om een einde te stellen aan den bestaanden staat van zaken, om alzoo te trachten den wensch van onzen dierbaren Vorst in te willigen. We vragen natuurlijk niet het onmo-gelijke; we eischen niet dat men de maan uit het firmament haie. Wat we hier neerschrijven zijn slechts wenschen, ingegeven door onze bezorgdheid voor den arbeidersstand, door ons vurig be-trachten naar de herwording van ons innig geliel'd Vaderland. Waar men al de armen niet kan bezigen, bepale men zicli met te doen wat men kan. Hoofd-zaak is dat men in de mate van het nio-gelijke trachte zooveel volk mogelijk van de straat te houden. Er is daar niets goeds te rapen, wei integendeel. Te veel beweging, in deze dagen van ongewone drukte, verwekt allicht opstootjes, welke soins tôt erge tooneelen kunnen over-slaan. Zulks moet kost wat kost verme-den worden en 't is plicht, voor allen die er kunnen aan meedoen, te zorgen dat er geene doellooze zwervers in de straten blijven ronddolen. Wanneer koning Albert, met zijne dap-pere legioenen, zijn plechtigen intocht zal houden in zijne Hoofdslad, zal het nog een blijde feestdag wezen. Dan moet en mag jong en oud, rijk en arm zich op den doortocht verdringen om mede te joelen en te jubelen, onze helden ter eere. Maar, een s die dag voorbij, moet al wie arbeiden kan, terug zijne gereed-schappen opnemen en er lustig op los-gaan. Rust roest, zegt het spreekwoord. Welnu, men moet ditmaal toonen dat de j gedwongen rust van ruim vier jaar de | ledematen niet doen roesten heeft, aidas het bewijs leverend dat ook spreekwoor-den niet altijd de juiste waarheid vertol-ken maar er ook al eens kunnen neven-. slaan,De oorlogs jaren moeten beschouwd worden als eene nachtmerrie ; men blijft er;even wat onder den indruk van, maar dàn herleeft de bewusthcid en men .^chudt ze af. En ten slotte, men vergete niet dat de herwording van ons innig geliel'd Vaderland geene kleine, maar wel eene hoogst J belangrijke en zeer moeilijke zaak is. ; Eikeen moet daartoe het zijne bijbrengen ! en er al zijne krachten voor veil hebben. ; Het is eene gemeenschappelijke taak, die . op de schouders van al de Belgen drukt. Onze dappere soldaten hebben met hun 1 bloed onzen hcerlijken geboortegrond : vrijgekocht. Aan hen, die thuis bleven ; in het uur des gevaars, aan lien is het ; opgcdragen het werk onzer helden te ; voteindigen, en dat op vreedzaam ge-| bied, iets wat geen bloed, maar enkel krachtinspanning kost. Handen uit de mouwen ! De hertempe-l ring van België moet het werk zijn van allen en van cemeder in het bijzonder ! De Koning komt Vrijdag s, M. Add£ Max heel't d'nsdagop do uni l'eu der 8' ï stad Brussel don eorsten plakbr of doen aanp.lak-Y ken, bekload met zijn handteokon, sedert zijne lieraanstellihg als bmgenieester. IIù Irengt do bevolicing ce blijd 3 maro der intreda van onze 01 t Vorsten te Brussel. nl " BÉSTÉ MÉDEBURGERS l " Ik heb liot genoegen U mede te dco'.on dat d ® do intiede \an koning Albert in do licoMstad d Il zal plnats I ebben vrijdag an s'aande rond 10 ure Il voormiddag. t n/.o doorl::cliligo Vorst zal verge, °] zold zijn door de Jjoningai de j 1-inse.i Leopold d; en Karel en piSnsps J.'a• e-lo;é. Koaang Albert ^ zal aan het Uoofd zijn van t\,eî al'djcliiîgen van k l- bel belgisch leger, vaaraan doiavlieineiiton der verbondtn; légers zullen torgivoegd zijn. De u q sloct^in'.cme.ido langs den Ge.us •beiistoonwog, tc , ,.al den vo'gô:ulen wegwijzçr nc;n 11 : Yl Vlaamsi lie l'oort, Vh>amscl.e t-'teenwpg, Sinto-I- Katholijnejtraat, K i ? 1-: eu ma r k t. A n sp acli 1 a an, Dj Biouckeroplavîts. Koordlaau. Kruidtuinlaan. Ko- . n îiings'raat, \\ o'straat Xatieplaats. ' Na eene zilting in ):oc Parlement bijgewoond ° le hebben cil vervolgens wap useho iw geliou-'t don to IiebLeu o\cr do iroepen op de î atioplaa s, zal onze Vorst zich naar liot komnklijk pale s ke- lo ge ven langs de Wets'.raa' e.i de Kon ngstraat. le i' Denzelfd-Mi dag vrijdag, om S ure namiddag tf :al do koning z cli naar het. sladhu s brgevé'n t( îl langs de l'aloizenplaals. en Kon'nkiijke plaa'.s. U 11 den Berg van 't Hof, do Coudonbergstraat, d.n oi ^ Magdalouasleenwcg en de Ileiivelstraat. I Ken buitengowoon geeitdrit'tig onthaal staat z> onze geliefde Vorsten te ^vachteu; a'dus ;al de 4 i- hool'dstul hare herkenlelijklnid en liare bewon- v e dering betuigen aan den Koning, dio onder ons di .g weorkeert be'laden met roeni en eer; aan de Ko- b; niiigin. dio gansch den ooi log gelec'd heel't te k ' fuidden van onze soldaten; r.au do pi inten dio t *- in on'-o oogen de toekomst van het Vaderland n veroenzelvlgen; aan de heidhaltigo en zogevie-^ ri n rende treepen, die den vijand uit ons land Ui dreven hebl en, on vaaraan Belgie te danken : " heeft dat bot terug zijne p'aats kan inuemen in de rangen der vrije en onal'hankelijke volkeren.. î" Lève de Koning! Leve âeKoningint î> Leve de Prinsen ! Lève ons Leger ! d Leve de Bondgenooten! j -6 Erussel, 19 november 191S h te de Burgemees'er I (get j Adolf MAX « g li J Eui-gigi-naf de Jonglie d'Ardoj-o ea graaf s ' de Baillet-Latcur, kwestors van den Senaat 0 'e en MM. Pirmez en X. De Bue, kwestors 1- der Kamer van Volksvertegenwoordigers, bren- 8 le gen ter kennis hunner kollegas dat Z. M. ( de Koning vrijdag .ajanstaande te Brussel zal ' tei'ugkeeren en zich naax liet Paleis der Xa-tie zal begeven. J> De leden der twee Kamers zullen bijeen- K C- kornen in. cle zittingzoal der Kamer van volks- v 1(| vertegenwoordigers om Zijne Majesteit te ver-welkomen. t De heeren Senators en Volksvertegenwoor-fS digers werden verzoclit, indien het mogelijk ^ ;n is, heden woensdag te Brussel te zijn. Voor ,j-| bepaalde inlielitingen kunnen zij zich wen- j ' den van 'J tôt 12 en van 2 tôt 5 ure, ter 3 Kwestuur, welke voorloopig ingerieht is op in 't eerste verdiep van heb « Belgisch Staats- c-blad._», 10, Leuvensehéstraat. j q_ M. J'aeqm-ain, schepene van openbaar on-j- denvijs, te Brussel, heeft maandag te Gent ^ le een onderhoud gehad met den Koning, om V(i zekere kwesties te regelen voor den terug- ( n, keer van onzen Vorst in de hoofdstad. 3r ♦ ; g Nog de hulde-^ betooging Max 1 d- Zooals onze levers weten werd zondag namiddag, 0_ tijdens de indrukwekkende plechtighi id ten stad-)T1 huize van Brussel, den gevierden burgenieester Max ' twee ingelijste plakkaarten als aandenken aange- ' boden. el Van 't begin af der bezetting der hoofdstad hadden de duitsehers door allerlei leugens en valsche ge- , i.p rueliten de gemoederen pogen ter neer te slaan. M. Max logenstrafte een dèzer duitsehe leugens , 'I1- op de volgende wijze. Hij deed llet volgende be- , e- richt op de stadsmuren plakken : ] « De duitsclie gouverneur der stad Luilc, lui-în tenqnt-generaal von Kolewe, heeft de, volgende ! je plakkaart doen ùitliangen : « Aan de inivoners der stad Luik. n_ « De burgemeester van Brussel heeft laten } 7 weten aan den duitschen bevelhebber dat de , lit fransche regeering aan het belgisch gouverna- \ et ment heeft bericht dat zij in de volstrekste igj onmogetijkheid is België, op wellcdanige wijze . _ ook. aanvallenderwjza bij te staan, daar zij zelf tôt de verdediging verplicht is. » pr « Ik logenstraf ten stellijsle deze bevesti-alAdolf MAX. » Den 10 september 1914 liet de brutale en walge-d. lijke duitsehe gouverneur van Brussel, genei-aal de vrijheer von I.uttew'tz, per plakbrief aan de brus-Jp selsehe bevolking weten dat hij de belgische via?, die nog aan de huizen vapperde, beschouwde als fS eene uitdaging voor de duitsehe troepen, en ervan' >r- de intrekking bevook 3l- M. Max antwoordde mot de volgende fiere pro-testatie ; vd Geachte Medeburgers ! j ft « Een bericht, heden aanfeplakt, maalct ons ai* bekind dat de Belgische Vlag. aan de vensters p.-, onzer woningen uitgehangen, beschouwd wordt als eene uitdaging voor de duitsehe troepen. « De veldmaa'rschalk von der Goltz zegdc de nochtans in zijne proklamatie van 2 september : »r- « Aan niemand te vragen zijne vaderlandsche ,gj- gevoelens te verloochenen. » IVjj konden bijge- ! volg niet voorzien dat de bevesiiging dezer ge- 'S- voelens voor eene belaediging zou gehouden En worden. 11. « Dc plakbrief waarbj ons zulks lcenbaar ge- [jg maakl, werd, ik erkenliet, is in bezadigde be- . woordingen opgesteld. vl* « Zij zal niet te min onze vurig e en fiere frein volking van Brussel diep kivetsén. fl(l « Ik vraag aan dez» bevolking een nieuiv be- en icijs te leveren van koelbloedigheid en ziels- .. groofheid, waarvan zij. in deze smartelijke 'V-1 dagen, reeds zoovela bewijzen geleverd heeft. te « Laat ons voorloopig de opoffiering aanveei- ;C- den u-elke ons opgelegd u ordt : halan ivij onze -gj vlaggen binnen. ten einde aile betoogingen fe voorkomen, en laat ons geduldig het uur der verlossing afwachten. 3e_ « Brussel, l(j September 1014. an « De burgemeester, r S Auocf MAX. t Het zijn deze twee kranige oorkenden, de oor-^ spronkelijke afJrukken, die den burgemeester aan-Br gebo'den werden. |-, Tôt aanvulling der praehtige reddvoerlng door j 10 M. Lemonnier uitgesproken dieiu nog herinnerd ( ;c te worden dat, in )914, de duitsehers de stad eene c: 2^ oorlogsehatting van SO miljoen oplegden, die ineens c moest betaald worden, M, Max bekwjm dat zij in r veseheidene maîen zou uitgekeerd worden en zulks f bij middel van gemeente-kasbons, welke door de ^ at duitsehers in de banken konden uit6ewisseld wor- ^ Ul den. _ t i-o De duitsehers gingen de verbindtenis aan geene o, opeiscliingen van levensmiddelen meer te doen, ( ld dan tegen komptante betaling. Y Men weet dat zij nog geene acht en veertig uren )- Ui hun wooi'J konden houden, en dat M. Max aan de c ot. banken bavai de kasbons den 30 september niet j, )0 uit te betalen. De aanhouding van den burgemees- i ■ r: ter was het antwoord van de sehaamtelooze woord- j verbrekers. De hulde van de Stad Parijs " Ilot burcel van den Municipale.i Raad van Pa- f rijs liecft het volgende adres gezonden aan bur-)(1 gen e.'ste,- Max: u- " Waarde Burgemeester, . s, " Op 't oogenblik dat gij, uit de duitsehe kerkers ver-e- lost, in uwe stad terugkeerd en uw ambt herneemt, wil-len wij de eersten zijn om U onzen groet en onze hulde g te bieden, in afwachting dat het ons gegeven worde 0 en te Parijs, in ons Stadhuis, te ontvangen op eene wijze C s. Uwer weerdig, en weerdig ook van de gevoelens welke ' n onze harten vervullen. < Hulde aan den held van den plicht, aan den edelen i a t zoon van het verheven België, dat, onaantastbaar door 1 de de verleiding als door de vrees, niet ophield het verzet } n- van het beleedigd geweten te slingeren in het gelaat van us de zegevierende barbaarsekheid ! Schande aan de bar- 1 o- baarschheid die met niets anders zooveel ficren moed te kon beantwoorden dan met verbanning, gevang en mar-lio teling! ' )d Leve en weze immer voorspoedig het vrije België, om- 1 ic- ringd door den eerbied en de erkentelijkheid van t'ansch -ue wereld 1 en (Get.) Adrien MITHOUARD, s de Voorzitter van den Municipalen Raad * van Parijs. >< I . 1 I A i!î C Do gemecnteraad van Brussel heeft besloten aan r de Noordlaan den liaarn te geven van « Adolf Max- ^ laan »; de Anspachlaan te veranderen in « Maurice ( Lemonnier-laan » en de Zennelaan voortaan ^ « Emifcl Jacqmain-laan » teheeten. Deze blijk\an A liulde aan de drie mâgistraten die door de duit- 1 schers aanq;ehouden werden, omdat yij nietgedwee i: ^ onder den hatelijken dwang wilden buigen, wordt { ^rs door de bevolking der Hoofdstad met het grootste n genoegen vernomen. " ; t DE WAPENST1LSTAND » Zekci-o bepaliïigea van den -wapsntilstand ; n" meeton in een vastgesteld tijdverloop uitge- j :s" vcci-d worden. îx"" Dan J1 november onn[crfcpekxn.cl, zullen z.ij bp de volgende datums voltrokken zijn: ??ÎJ 25 november. -— Aflevering van al de on-'Jlc derzeebooten. or 26 november. — Algelieele ontoaiiming van n" Fiankrijk, Elza<s-Lotharingcn, Be'gie en Lu-er xembuig. |°P 12 december. —- Algelieele ontruiming door ':s" den vijand van dan liuker RUijuoevor en van lieti op don. reehter oever voorzien gebied. >n" De terug naax huiszending van al de bur-nt gigj-ijjke g'einterneerden. >m Aflevering van de lokomotieven en wapens ■S" en van de spoorlijnèn in Elzas-Botharingen. 17 december. •— Aflevering van vijf duizcnd — autewagens. | s ^ MaarschaBk FOGM foi zijiie iegers T [2 Maarsohalk Foch, opperbevelhebber over de ge" x alllerde legers, heeit de volgende proolamïtie ge-richt tôt zijne troepen : Algemeen hooidkwartler : n Oîficiers en soldaten van de verbon- dene legers ! '• Na eerst de vliandelijke legers toi ls staan gcbracUt te liebben, zijt gij zelf ;- overgegaan totden aanval met eeoen bewonderensweerdigen moed, wils-/. racht en betrouwen. Gij bebt den la grootsten slag gewonnen, die ooit in de geschledenis zal voorkomen' en gij hebt de heillgste der zaken gered — de vrijheid van de wereld ! f Weest dus fier op wat gij tôt siand bebt gebracbt! Gij hebt uwe stan-daards omgloord met eenen oxtver-' gankelijken roem. Het nageslacbt zal U eeuwig dankbaar gedenken. y FOCH, Maarschalk van Frankrijk en Opperbeyelhebber der geallieerde legers. » ✓ ONZE KRIJGSGEVANGENEN al Wij begrijpen maar a' le best in welkon toa-s. sland van hoop, o'ie en to eus bauge verwach'ing de i'amilies van onze krijgsgëvan; enouin Duitscli-,1s lar.d verkeeren. Zeker, do vot rwaarden \ ail don m' wapeustilstand bepalcn dat onze jon; eus gii der in vrijhe d moeten gestold worden, doeh de slaat van rcvcluli-, waarin Duilscbland verkeo t, is van aard bij de familieleden d >zer bannelingen groote onrust en vrocs te verv. ekken, te meer daar er reeds bawcerd is gewon'o i dat ce invrij-ig heids'.olling der jongo.is een heelen tijd ging ver-rs schcvea worden, omlat er g3b:ek is aan spoDr-H weginatcriee1. Wij zijn gelukk'g onze lezers eenige geruststel-le ende inl.ch'ingen te kunnen îneedetlen, 011s r: reclitstréeks bezorgd-door eon krijgsg:vangeno 'ic komende uit Duitsebland._ De jongon was nog in c- liet doukerb'auw unifornï mot de roodbestroepte e. pots. Hij kwam van î-'o'tau, en \ertelde ons dat >n or uit d.t kamp aile da gen treir.en m .'t b -'gischs krljgsgevaugenEii verlrokken. Die irjinen bron-c. gen lio.i tôt Luik en van daar uioetca do jon-e. gens maar li^n dag z'j ti voot o£ por tram lii nue woonplaats beiviken.Van de revolutio e, in Duitscliland hehben de krijgagevangenen niet te lijden ^eliad. e. De bevolking was n'et tegen de gevangenon ,s_ Toroitterd. maar wel tegen de hooga m'.litatro te leid rs. d'o zoo lang een b detsel voor den \rede geweast zijn De ellende In do oms're.en van SoltasTis groof. « Doch, voegde do jo'ngon orbij, zc dat ze g'nder doen wat ;o w.llen, t bijzoï.dersti fe is dat ik or weg bon 'k Z t daar nu bijna v er <»;• jaren, want ik werd in't beg n van den ooilog aan mijn ï een j;ekwetst en atdus l.ebbeu ze nnj gevang n.» Tls to liopen dat er ro'v treir.en vertrakkea uit de andere kampen, zoodat onze jongen; spoedig weer tliuis komen. lûiJûr uv-iii i i? rtu | î- In Kamer en Senaat Dî duitsehers hebben in de gelxrawen dei J' Kamer van volksvertegenwoordigers en vai den Senaati huis gehouden op eene wijze, le dat men zich zou a.fvrag3n of er menschen 3S ofwel verkens verbleven hebben. D3 bevloe-111 ring der gangen is zoo vettig, dat men zich g'oed op de beencn moeti houden oai er niet e op uit te glijden. Overal smerige plekken, c~ wijn, inkt.. bestanddeelen van don. twijfelach- tigsten aa.rd. le De duitôdiers hebben, natuurlijk ! di pen-3i dulen gostclen uit de parlementairo gobou-wen, alsook al het koper. De overprachtige jn ballusstraden dio da twee trapopeningen van 'e Senaat en Kramer bekroonden, zijn wegge-et kaapt en vervangen door eenvoudigo houten s" bekieedingen. OnK de voetstukken der zui-len zijn verdwenen. In de zalen van de afdeelingen, van de voordrachtcn, enz.. is de grond bozaaid met een mengelmoes van voorwerpcn: stinkeud beddegosd, ledigo flesschen, kisten, stukken wapens, enz. Hefc getal ledige flesschen grenst aan. liet ongeTooflijke. Hier en daar overschotten van het ontbijt: broodkorsten, r- teilen besxrekon met eene dikke laag boter, il- enz. I11 do kamors waar de vetlappen verble-Je Ven hebben, staan mg de waschkommen met U heti vuile water. Alhoewol men aanst-onds M lalles opengazefc heeft om de luclit te verte verschen, stijgt er overal een walgelijken geur op. Toen men 11a hefc vertrek va.n liet vreemd 5I1 janhagel voor heb eerst in de gebouwen kwam, or brandden er al de iiclit.en en in een der zalen et van den Senaat lag er een hoop papier aan în 't vlammen i.11 den hoerd, ttâbij een grooten x- leunstoel. ed Eenige scliilderijen zijn gescliourd; over r. 't algemeen liebben ze hunne omlijstiag be-houden. Een girooton kuisch zal seffens gedaan n. worden, zoodat ailes weldra terug ia goeden cli staat zal zijn. In de lokalen va.n de ministeries liebben de stinkers zich nog erger gedragen. Overal ga-te'11 in de muron, in de plankenvloeren. en lalles heeft het uitïicht alsof liet dienst gedaan lieoft voor stallingen, voor keukens, enz. Hier en daar lagen er maskers voor stikgassen: m men zou ze mogeii opzefcten als men een bc-x_ zioek aa,n do lokalen brengt. Daar ia de ce ontvangstzaal het ofxicierscasino îagericht m was, staat er een biljard; in de voordrachtzaal m van den Senaat) staat er nog een vleugel-t- piano en eenige muzieklessenaars. Verder lig-ee gen er hier en daai- aanplakbrievcn verspreid dt en papierafval in massa,. :te Kortom, 't ziet er daar lief uit. Ons ver-wondert dat echter niet al te veel. De ver- tegenwoordigers van de duitsclie « kultuur ». die arie weken in onze bureelen en werkhuizen messter gespoeld hebben, lieten ci ailes in zoodanigeii smeiigen toestand lig-id gen, dat eene algemcene ontsmettiag van de e- gvootste noodzakelijklicid was. HIER EN DAAR | Hoo ze hem eerau. — Door sommige Z1 paiijzer dagbladon wordt het gedaolit vooruit-gezeb koning Albert te doen benoemen tôt maarschalk van Frankrijk. Of zulks moge- t, lijk is, weten we niet. Maa,i", liet feit dat p men liet viiaagt, bewijst. hoe lioog onze> kra-nigo Vorst* door' de Verboiidenen geschat wordfc. Il y, Konmg'in Elisabeth. — Be regeering van a: de fransche lîepubliek heeft aan onze zoo k innig geliefde Vcrstin koningin Elisabeth liet d groot-lint van het Eerelegioen doen overlian- v. digen. Zulks ais erkenning liorer bewonde- A - rensweerdige dapperheid en goedheid, gedu- ti rende de vier jaar van don oorlog. ù Prins Leopold. — Onze beminde kroon-' prins is benoemd tôt ridder van hefc Eere- li . legioen en zal veroerd wordfen met hefc iran- d sclio oorlogsla-uis. Onze koningin. — Koningin Elisabeth heeft 1 de. wensch uitgedrukt dat de belgische verniinkte 4 . soldaten, die nog in het Paleis van Brussel verblij- e ver, den rechtervleugel zouden blijven betrekken. r l Aandoenlijke wensca van de doorluchtige Mçe- j l der onzer soldaten ! v ' Aan het Hoî. — Z. M. de Koning heeft ' " M. 1 aïoii lloger do Borchgrave, gewezen ge- = zant te' Téhéran, benoemd tofc zijn kabinets- ? J overste, in vei-vanging vtin wijlen graaf ï'ritz J vjan Ûen Steen. j Voor de uitbating der gronde n. - De * Koning stelt ter beschikking van het ministerie van " Landbouw eene som van 25,000 fr., als belooning 11 " bestemd voor den Belg die het beste en praktische a ^ ontwerp zal leveren voor de in uitbatingstelling van de verwoeste belgische gronden. (j Ons Ministerie. — Op 't oogenblik dat 1 et « >; belgisch Ministère Sainte-Adresse (Fiankrijk) ver- « l'or was het samcngcsteld als \olgt : MM. Coore-" man. ekonomisclie zaken; II. Carlon <'e Wtart. juc- v r ticie; P. Hymans, buitenlandscl.e zaken; P. Ber- 1; " ryer, bimien'aiïdsclie zaken; I'. Poullet, weten- -v sehappeu en kunstea; Van de Vy^e.o tlnaneics; 1 T Se ers. spoorwegen post- e:i telografea; Hclle- r ' putîe, landbouw en openbare weriten; Hubert, nij-vcrlieid en arbeid; Renkin. kolonièn; generaal v De Céuninck, oorlog; E. Bruiiet, graaf Goblet : t d'Alviella, îninisters zonder portofcui'le; Lie- 1 s br.ert, slaa'sminister „ Van aE 1 januari 1916 lot in jmi 1017 was 1 p M. Vanderveide ininis'.er van inîe.idencie. 1 M. Lco Delacroix, stokliouder \ai bot Order 1 . der Advokatcn b:j liet Veibrekin. s'iof, is door den -•_ Koning ge ast het Gouvernement van de 1 Natio- i nalen Hcropbouw samen te s'el'en. Het nieuw minist 'i'ie zal samengestehl zijn uit i, s zes le Icn van de rechterzijde, drie lede n van de 1 e libéraislinkerzijde en dr'e leden van de sae'al s-i, tisclie linkerzijde. 3 M. De'aeroix lieefl zich îeidsin betrekking ge-t s'eld met de vei-schi'londe politseke çroepen. 3 Men vermoedt dat,langs ll'berale zijde, MM. ■ " Paul Ilymans, Louis Franck en Masson zullen [. \ orzoclit wordjên 0111 d ;el uit ta make 1 van do . n niouwe regeering; men sprrekt ook van M. P.-E. Janson, indien M. Masson l.et aantod moest wei- ] ,t gei'311. Van l10tminUt3r.evr.11 191i- zouden slcclits een n of t«oe lcdei in ambt blijven, waaiseliijnlijk 0 MM. Van de Vyverj en Renkin. e El' is spraak dat rçeii. langs katlioliçke ii.(do, n de mede Acrking van MM. baron Ruzette, X i b - baut en Alfred Nerinckx zal vragon. ; j Do beigisclio socialistiselie 1 artij Lecft M. AnJ ir seela, Vanderveide en Wauters aangeduid voor g de ministerieele zetels die aan de uiterste linker-ij zijde toegekend worden. 1 it Het belgisch leger. — Dankelijk zal er g eene belgische legerafdeeling voorkomen tusschen de troepea der Verbondenen, wanneer zij Linnen eenige dagen hunnen intocht zul-, len doen te Parijs. ^ . Het belgisch leger zal een seetor .bezet'« -r ten van het duitsehe grondgebied, dat, gedu-® rende den w~apenstilstand, toevertrouwd is aan ' de hoede der \ erbondenen. Onze troepen zul-len waarschijnlijk de stad Aaken en den om-trek bezetten. =t Gedenkteekens. — 't Is zooveel als ze-a> ker dat er te Brussel weldra verschillende a- dîenkmalen aan den oorlog - zullen opgericht! worden. Onder anderen: aan de nagedachtenis ■l- der Belgen die op hevel der duitsehers in de Na tic ira le Schiefcbaan gefiïsiljeerd werden; aa.n ;e de nage'daehtenis onzer. gesneuvelde soldaten, -n enz. n Het belgisch uniform. — Onze fiinko i- officiers en soldaten dragen een uniform van engelsche snede, hetzelfde voor het voetvolk le en voor heb paarfenvolk. 3t VToor het voetvolk is de hoek van den d halskraag • xcod, uitgenomen voor de jagers n te voet, voor wie de g'roene kleur gekozen ?n is. De xuiterij draagt gaele of witte kraag-ir boeken, de kanonniers zwarte, de soldaten a, van den trein blauwe, en de manschappell r, van den geneeskundigen dienst bruinrùode 3- henkennixigsteekens. Er zijn ook mouwstro->t pen: degenen die gekwetst werdan drageu is ze a:ui den rechtar arm. Da anderen dragon r- aan den linker arm ee-n « front-chevron »' ir voor heb eerste jaar ta velde, en een bijge-Ld voegde streep per zes maanden die zij langer a, laan do vechtlijn doorgebracht hebben. m n Onze troepe i. 0 n ;d ig zijn er afdeelin-n fon grenad or-:, a'-o ik ee 1 SOtal lastautos van do g dsen 10 Brussel aangekomen >r In den namiddag k-rioelde net. van volk o,p Ce De .r.qilaàts in do An'0011 Daniaert-traat <r. n .n de l'ichting van den Gtntschen steenwcg. Mai \er» m wat lit Le nog andere lioapen. Geen af. ondailijko Yserlîe d on voorbijkomen of hij werd sah'er op le d • arm. 11 gadi age.i Ee 1 tooinlooze gees drtl't liad x- zich van denieuig emeei'ergemaakt. m Wat zal lie', dan vrijdag zijn ! ,11 Hulde aan onze gesneuvelden. — Da 1j gem enleraad van Bri s ol heaft d nsdag nàmid-c. da in korps-een bezoek gàbracht aan de grave» je enzer solda en, gesneuve d \oor het Vaderlai d, en b >gi aven op het l.erkhof van Evere. Er wér-den blo„men op de gi\ vju neergelegd. 1- g- De hertog van Arahbejg. — Da hertog id van Arenbeigr hoeft zich bepaald in Zwitser-lancl gevest,igd. Als vergoeding aan de Ka.tho-r- lieke Hoogescliool van Leuven, die zoo vrec-r- selijlc galedën heaft van de woade der duit-5, sche Barba.ren, heeft de liertog haar zijn k- prochtig domein van Heverlee, met de 25 er hectaren grânden en bosschen die er bij bo-g- hcoren, afgestaan. le Da oude woning van de hertogen van Aron-beig, in de Woistraat, i3 door de stad Brus- — sel aangekocht voor 7.500.000 fr. Voortaan ial hofc g-ebouw den naam dragon van Egmont-paleis. Heb zal vcorbehouden worden aan fees-ten en kongressen dio voorta>an ,t/a Brussel =3 zullen gehouden worden. °t Hersteld. — De ijzerenweggemeenschapi tusschen Brugge en Parijs is hersteld. Ook at post en telëgraaf zijn er in voile werking. a- —^ at De bevlaggîng. — De bevlagging der hoofdstad neomt van uur tos uur nog too, in het vooraitziclit van den terugi.eer des ivouiiigs. Op m al de Etaatsgebouwen, op de torons der hoofd- 00 kerk aan de paleizen dér rijk s o zoowel als a"an iot do nederigsto von'.ngon der ; rms'e inwonors n- wappeien de vlaggen. Uin do sôcialistische le- Voîkshuizen van oroot-Brussel prijken de na-u- tionale kleuren naast de partijvlag. Alwie Ee'g is, zonder ondersclieid, liijsclit de t.ere beigisclio Drielcleur m- Al de tranirijtuigen zijn met nationa'e en geal-;e- lioerdo wimpels opgesmukt en verlioogen'nog .11- do a'gemeene\ersiering. Vliegplein van Evere. — De duitsehers eft hebben in de vlieghangaars, te Evere, eeni it® 40tal vliegmachienen achtergelaten. 't Is reeds ■J" eene oebeduidendo afkorting op het oorlogs--n- materieel dat de vijand, krachtens de be-)e" palingen van den wapenstilstand, moet aflo-veren aan de Verbondenen. Do vliegtuigeni die moeten in bezit gesfceld worden van de En-gelschen, staan onder bewaking van de bel-gisehe policie, die van geweren voorzien is. 't Is een goeide maatregel, wanfc er is daar nog veel benzine voorlianden en er zouden' licht ongelulcken kunnen gebeuren. De •an Aanboudîngen.—Het parket, bestuurd doo.i rig magistr'aat Benoidt heeft de volgende personen doen ;he janhoudon en in het gevang van St-Gilis opsluiten : ,an Aimé Hutt, André Moressée, Grimberghs, Ghcs-quière en Ray Nijst, van « La Belgique » Rietjens, Jef Herremans. Gielen, Haerinck en Stegers van 1 et « De Tijd « (Rietjens had ook medegewerkt aan cr- « De Toorts ») ; Georges Ghislain, van de « Pays re- Wallon»; Wilhelm Vogel, bestuurder van de «Re-u£- vue Economique Internationale » ; Coremans, aige-cr- meeiie sekretaris van Wetenschappen en Kunsten en- van het Aktief ministerie, en nog eenige andere es; kerels die tijdens de bezetting niet den vijand sale- mengewerkt hebben nij- aal Eigendommen van duitsehers. — Er ilet zijn ibij hcogdringendheid maatregelen geno-ie- men voor de vrijwaring der gebouwen, boe-lioorende san duitsehers die vroeger in ons tas midden verbleven. Da policiekommissarissen, hetiben, bijgevclg, bevel ontvangen per groep rler van o!ngeveer vijftien huizen eeû eerbaar in-laa v/oner to gelasten met de bewaking van die tio- in den steek geia.ten gebonwen. Te Brussel telt men zoowa.t 500 van die huizen. Er zal uit gewaiakt worden opdat er niet geplunderd de woade en ook om nog erger tponeelen te 1 s- vooikomen. ^ (YQ . im. De Belgen te Parijs 'cn Zondag werd er in de kerk der Vlamin-de g,en_ ;n ,[ > Cliaro>nnesferaafc, te Parijs, een -lî- plechtig « Te Deum > gezongen ber gelegen-lieid der zegepra-len van d® Verbonden legers, en ook 1er eere van de belgische Vorsten e®n v.oor het'iiaamfecst van Koning Albiart. lijk Onder de kerkelijko pleohtigheid liet de mu-ziek van do Bepubiiekeingohe Waelit zioh id®, hooren. De Belg Noté, van hefc Opéra, zong - - 0- de c Brabançonne -• en de « ilarseillaise ». Tussetien de officitelo personen, die aanwo-AnJ zig waren, bamcrkta men: MM. baron do 'oor Gaiffier d'Iifcstroy. gezant van België: graaf .er- Lambert, gezantschapsboegevoegde graaf de Lauoospiu, gezanbsci.apsraadsheer ; M. en Mevr. Beyens, Mevr. Leghait en Gaiffier. Da er président der RepubUek en de minister vaa tus- buibenlaiidseiie tùen dedea ?ich yertegea-. îeer wo>ordigen, . I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods