Het nieuws van den dag

359 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 May. Het nieuws van den dag. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p844x8d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ger!l§s?e Jaargang Mr lit 2 centlernen per nummer Brusssl, Vrljdag 29 Me! 19(4 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen J te munie"» : 4 frank. 0 Pkbjaa». 8 frank Wr flolland » . 11 — t ;r de andere landen van het postverbond ». 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16, Brussel TBL.EPOON A 171 DAGBLAD Gestioht door Jan HTTYGHE BUREEL DER ELEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gevraagdâ en aangeboden plaatson. Cewone, per kleise regel •. » 36 0» In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. m >'s Zondags <0 e. voor 2 groote regels. lederen regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., ppregel 2 fr. I Postrekeningen I ne dienst der postrekeningen, sedert 16 ■ , [9i3 jn al de postbureelen des lands < Kge gebracht, heeft zoodra eene gewich,- < E mtbreiding genomen. Na verloop der E: eers e maanden, namelijk in october 1913, EL 3' f63 postrekeningen geopend, waarop IL teir'oed van 9 1/2 miljoen voorkwam ; KVîMientlijke inschrqvingen bedfoegen als-Ki reeds de ont-zaggelijke som van 867 ■La îsank ; in september werden 150 mil-E iii^esohreven, en 173 milj .en gedurende Ewad october, waaronder 66 1/4 miljoen tealandsche overschrijvingen. In januari Kj ras het getal der postrekeningen ge-Len tôt 4,700" en de gozam'entlijke iaschrij-Eja tôt 1,330 miljoen frank. ■fedendaags' telfc men bij de 6.000 post- : ■ienimen en het bedrag der inschrijvingen 1 Beikt"reeds een tiataal van ruim 2 miljards ! > Eei einde het gebruik der postxekeningen : E verde; uit ta breiden en eenieder ter be-Bil-king te sbellen heeft h,et Postbeheer < li oartargsom van 100 frank verminderd op > ■tlfrnk Itdereen, kan hedtndaags, in gelijk ■à p«buree!, eene postrekening aanvragen Eopzijnen naam doen openen, mits vooraf- 1 Ejelijk in de handen van den postmeester Eeraarboig'soin van 50 fr. te storten, de-E> som aanstonds op zijne rekening wordt Eschreren en een iatresb van 3 t. h. aan E storter opfarengt. Deze 50 fr. als waar- < Ei; gestorb zijn geen verloren geld ; zij wor-Ealb;d op zijne rekening en op zijnen naam Meschonden bewiaard, zonder mogelijkheid En verlies of vermindering ; zij worden zon- 1 Et aitrek. met de verloopen intresten aan E eiçrcnaar terugbetaald in geval deze na-Bfad, volgens keus en goeddunken, zijne i Btetening doefc opzeggen en vernietigen. B vereisckte storting dezer onbeduidende ■ttrbarg van 50 frank. belioeft niemand aî te ■Aken noch te be^etiten eene postrekening . ■nijïen n-iam in gelijk welk postbureel te ■ ■ De offieieeio lijst der bezitters of titu-■fsiMi van postrekening-en in België ver-Hracn in januari 1914 wordt te koop ge-Held in al postkantoren aan den prijs ■uO centiemen: het is een boekdeel van HO bladzijden, v.mrin onder alphabetischa nede de steden en dorpen gerangschikt ■«" met aanduiding hunner ing-ezetenen op Bk mm eene postrekening is geopend, ^Hsgaders hun adréé en het nummer hunner De steden zijn tamelijk goed ver-Hpircoràijrd, dooh de dorpen koinen niet Bis voor: \elen staan niet vermeld, en som-Bf' voikiijka gemeenten tellen sohaarséh één Htese:iillcsoortige titularissen.Wij bestatigen Bal de kantoren der be'.astingén, der registres ^Bder douanen, der hypotheken, derrecùtsza^ Bien der domeinen van ambtswege onder de Bilarisscn van postrekeningen werden irrge-Btînii; de naamlooze maatschappije^ de ■jttuizc-n, de bandels- en nijverheidsg^tieh-E- notarissen komen op deze lijst talrijk E- de inriohting van dezen dieûst had •■verhorot in België voor het eers te jaar 1/ ® duizend postrekeningen te verkrijgen. •^Œtslag heeft aan deze verwacbtingen der Hirato beantwoord. Wij tellen zes duizend ■wjvers. Dit getal zal zonder twijfel in tijd verdubbeld worden, en nog onver- : toenemen, eens dat de handelaars, de »®gaoener8, de ambachtslieden, de winke-*5, kortom al wie soms ontvangsten of be-naar afgelegen plaatsen te verrichten beter het gemak, het voordeel, de vol-B®'e ^^erheid en veiligheid zal beseffen ■'t ke de postrekeningen aan iedereen kun-aanschafleo.bttalingen, de schuldvereffeningen ten 3Taa.d®i bezitter eener postrekening door iedereen, in al de postbureelen K .f"5- bij, middel van stortingsbulletijns e® centiem het stuk bij al de post-J6r'a%'3aar> gedaan worden. Men ae te verzenden geldsom, naar gelijk urce'î men stort deze som in de Bstn V-?iD ^en P^tbediende met verzoek E, ovaJ^enden naar het cheksbureel Ht b J' t ?m '^^clveven te worden op Bsi-r p r Postrek;elling van den schuld-6 znlksoortig© geldverzending tôt Bïost -a° Tan ^i^OO frank liost enkel de gewcnen posttimber van 10 Ht iKtK1 c'€n stort'ingsbnlletijn te plakken. «f Mieaden, die dienstveerdige en be-^Es»n0eaSClleQ ~ kunnèn zij de H* huiz ^ Ve'e ^e(i'en<den onzer nationale n™j'n 2uUen gereedeliik op aanvrajuar H atoi-H?6 ?0'lr!j^verk tlot het invnllen van ■i»» 11 eigènhandig verrichten, ^Eli3îf»„ noodige inlichtingen en hulp HïfiiveniiV- /°?.t v?rzendt ûet geld op ri., 'wc°rdelijkbeid, verwittigt den ti-^ ^euing op wiens krediet de H" i® m>i!w Tordfc ingesehreven, en gseXt H W u 1 een bewijs van storting H>% tsohrift aal dienen. Zulk- ^E^en'ïô,' \er2en<^wgea en betalingen ge-nrrh M zonder geloop, zonder HU biino rt^Ies! noch verantwoordelijk-^Kfcaen t»3 r ont°sten, want voor 11 ° men tot aan 'ien duizend ■ h fe Terz^den. ^Ttr Va,n F'Strekenincen kunnen m\H himne betal'njen verrich- reken,Van enl:ele overaohrgving van te ve 1 ° ail|iere zonder een koct oi^fen; *-e®'er dezer overschrij-Vtot ] , 5 c-a iemen, het is ge-' uearag de overgeichrevene som en nermgdoeners hebben H ^ati jnale 4 , Pen<^e rekening hetzij in vttr;. J™1»: te Brussel o"f in eene ^E!r ÎRimo 11 10,nale hulpbanken, hetzij in mkClhSth*™*- Deze bmaa be-^■®ciirsven1JU"^^rekening op hun eigen naam ^Kl teiû a.^ea tijde gelds.tnrtingen Hr K^t ve,'7r ^ 'aS van zuikdan g b.mk-Tei?œk aaa de bank ^ som, >p hare postrekening gestorti, te willen in sehrijven op het krediet- van gelijk welk aan jeduiden persoon die bij baar eene loopendi rekening heeft. Daartoe hdeft men enkel 05 :1e keerzijde van het stoft/ingsbullelqn me le' pen de melding te d ien dat de bani rerzocht wordt deze gestorte som te wil en inschrijven op de loopende rekening va: îullc aangeduiden persoon, en deze duarvaj :e verwittigen. De p'is.rekéning van de Ean] can alzoo worden benut'tigd door iedereei ;en voordeele van al de personen die bij dez Bank eene loopende rekening hebben. alhos vel deze persuônlijk geen postrckrn ng be ïitten; op dezalfde manier kunnen over-olirxj .'ingen op de loopende ueken'ngen van kalati ;en van een bankhuis woraen verriolit. Bij het officieel boek der postrokeningei vnrdt de lijst der titujarissen van loop n 1 •eieningen bij de Natii ;nale Bank van Bel jië bijgevoegd. Voor het buitenland staai ;nkel 22 postrekeningen vermeld! Zulks i schromelijk weinig! Buitsc.hland telt mins'en L 15,000 pustrekenmgpn, terwijl enkel 14 deze luitsche rekeningen ia ens boek vermeld wor len. Onlangs lazen <(vij met verbazing in ee: jlad een geweldi^ artikel begen dezen diens 1er postrekeningen en der oversclirijvingen Volgens dezen kittelachtigen kribbelaa.r wa îulk eene onearlijke en schadelijke conçut •entie tegenover de bankiers ; de mensche: roo£ betalingen, ontvangsten en geldverzen lingen lccpéu alzoo naar de postbureelen i plaats van dte hulp der bankiers in te roeper xan dewelk/è daardcor de gnnstige gelegen aeid ontsoapt voor zulksoortig werk en me lehulp ai'wie bij hen komt aankloppen t pluimen en hunne beurs te verlichten ! ! Het is veel beter, veel gemakkelijker, vee joedkonper de bankiers te ontwijken, en voc sulksoortige, geldverhandelingen den dienst de 30stre,kenin,geu en overschrijvingen te benut ;igen en bij het postbureel te gaan aan iloppen I HIER EN DAAR Aan hat Hoî. — Majoor d.u Roy d Blicquy. gToot-ritmeester van het Hof, i benoer/id tôt eere-ritmeester van den konint Vorj aarcl ag1. — Gisteren donderdag wa iet twintig jaar geleden dat te Brussel he huvrelijk ingezegend werd van prinses José ph:/ne van België, met prins ICarel von Hc hf/nzollern. De prins was toen 22 jaar. Onze nijverh.aicL — Verschillende groot Werkhuizen hebben eenige bestellingen onl vangen uit den vreemde, die hun zullen tue lalen weer eenig&n ttijd het hoiofd te biede aan de nijverheidskrisis. Zoo zijn er 22 wagons besteld voor Siam, 215 voor de ne derlandsche kolonies, 168 voor de spoorweg'e in Rumenië en 3 lokomotieven voor Nedei E'gypte. Ailes bijeen is nog niet heel vee maar 't zal een groiob getal nijverheidswerl lieden t-och weer voor eenigen tiijd bezighei verechaifen. De Kevolutia in Albanie. — De gc beurtenissen in de Balkans hebben in de Laatsten ti|d de heele wereld bezig gehoudei VToore,erst had men daar den wreeden oorlo t-usschen Turkije en de vereenigde B;ilkar staten, welke afliep met de verbrokkelin van het ottomansch keizeirijk; dan volgd een bloedige broederoorlog tusschen de Ba, kanstaten zelf, Servie, Buigaxië en Grieker lland die onder elkander vochten om he gQDotste deel van het veroverd turksch rijk t îaemachtigen. Dit verwekte de tusschenkoms der europeesclie mogendheden; de twistaj pel der Balkanstaten, was de streek va Albanie. De europeesche mogeniheden beslisten da Albanie noch aan Servie, noch aan Bulgarii noch aan Griekenland zou toebehooren. A banië werd dan opgericht als oaafhankelij koninkrijk, en prins von Wied tôt konin gelcozen. Prins von Wied is pas eenige maanie koning. of er breekt eene bloedige revoluti uit; Essad pacha wordt verbannen, de konin moeb vluchten, kortom het land is in voile op; oer. In den c Vlaming1 > van zondag zal me over deze laatste gebeurtenissen volledia bij zonderheden vinden, en tevens de portrei ten van koning Willem I van Albanië, i zijn uniform van koning, en van de konii gin. Dsarnevens zaJ men 00k het portre vinden van Essad pacha, die uit Albani gebannen is, omdat hij aanzien wordt al leider en opstoker der oproerige beweging. Verders geeft de « Vlaming » het portre van den engelschen vlieger Gustaaf Hame die in de Noordzee verongelukt is. Op d vijfde bladzijde van den « Vlaming s sta£ eene groote en prachtige plaat, voorstelloi de de grootste waterleiding der wereld i Amerika met vcllodigen uitleg. Tolegraaï. — In den loop van het ja£ waarschijnUjk in augusti of in september, z£ er een prijskamp geopend worden voor d aanweiving van vrouweJijke en mannelijlî bedii'nden bij het bestuur van telegrafen e telefonen. Melkkoeien. — Het bartellistisch meentebestuur van Gent besckouwt de bf lastingbetalers als echte melkkoeien. Het vooj stel der nieuwe leeaing' van 17 miljoen i woehsdag namiddag door dte verscliillend kommissies van den gemeenfeeraad goedg( keurd. Binnen kort zal het aan den raa zelf voorgesteld worden, en de stemming e van is zeker, want het geld moet er ziji kost wat kost. De leening zou aangegaan wo] den aan den intrest van 4,58 p. "h. 't Zî dus weldra weer nieuwe taksen regenen o den rug der gentscke belastingb».Ulers, di over eenigen tijd reeds met een miilioen fcal-sen geslagen werden. Stamt dan al voor d liberalen of voor de socialisten! Men 01 dervindt nu te Geati ket best. hoe ver me daar»ede koint, Naar Iiet kamp. — Het le régiment gid- - sen, dat eenigen tijd in het kamp van Bever-? loo gaat verblijven, zal te Brussel vervan- > gen worden door het 2e regiment lansiers, i in garnizoen te Namen. Een miliciaan van gewielit. — Voor ; den keurraad te Thuin verscheen donderdag ■norgend een miliciaan van 19 jaar, wegende t '56 kilos en metende 1 meter 89. Zal men ! nu niet een afzonderlijk regiment moeten in-richten voor dien reusî Rooie lsfaards. — Een katholieke weTk-"■ man en propagandist, M. Slingeneyer, van Marchin (Luik), is thans bedlegerig en ver-keert in doodsgevaar t-engevolge eener laffe aanivand-ing, waarvan hij het slachtioffer ge-^ worden is. Toen hij verleden za.terdag op " prapagandjatoeht was voor de kiezingen, werd hij onverhoeds overviillen door een twaalftal apachen, aangevoard door een gckend social st. Deze laatste bracht Slingeneyer ver-" scheidene slagen toe met een boksjzer en met eene matrak, en kwetste hem zoo ijselijk, dat de geneesheer veertien wonden moest toe-naaien. Het parkelb heeft de zaak in handen , en de roode Bonnot zal voorzeker zijne straf niet ontloopen. Dis roode lal'aards, als zij in getal zijn, deinzen voor niets terug, zelfs 3 niet voioa- de misdaad, om hunnen haat te ikoielen tegen de lva.tholieke propagandisten. 1 die hen noichbans uibsluitelijk met eei'lijke ^ middelen en in 't vlakke lichb bekampen. ■> KTaar Parijs. — De leden der schepen- - kol.egies en v.rschei'lene gemeenteraadsleden van Brussel en van Antwerpen, zullen maan- e dag, Tweede Sinxendag, te Parijs de ont-vangst bijwonen, ingericht ter eere der en-1 gelsche, russische, spaansche, nederlandsche r en belgische gemeenteraadsleden. Het bezoek r in de fransche hoofdstad zal heel de week ■- duren, en voor elken dag is er een afwisselend - programma cpgemaakt, zoodat de vreemde-lingen zich hun reisje naar Parijs niet zullen - hoeven te beklagen. Ds groot3ts hervormiïlg'. — Een fransche wijsgeer heeft eens gesehreven: « Èr is Q eens hervorming die al da anderen #imvat : s 't is voor ieder persoon zijne eigen zedelijke , hervwrming. Ailes zou gered zijn, al de po-litieke, o'pvoedkundige, maabscîiappelijke en s koloniale vraagstukken zouden opgelosb zijn, t indien elkeen zedelijk weerd ware wat hij kan weerd zijn ». Dttt, ailes 'Aou voorzeker zoo - zijn, maar liier op darde is ailes, ongelukkig-lijk, aoo einçleloog verre van volmaaktl e Saevaartoongrss. — Danderdag morgend i- had in het ministerie van openbare werken eene vergadering plaats der bestendige kom-n missie van de internationale zeevaaricongres-6 sen. Na àfloop der vergadering. werden de leden door M. de minister Helleputte op een n lontbnt uitgenoodigd. Ten 2 1/2 ure zijn zij - met aubomobiels naar Tervûeren gsreden, waar l. zii het lcoloniaal muséum bezochtnn. en vervol- > gens naar Laeken, waar zij een bezoek brach-i ten aan den japanschen toren en aan heti chineesch paviîjoen. ; Staatkundig Overzicht L FTlj&lSriCFlIJIC rr t De vrouwensterm-echtkwestie teistert 00k d- verscheidene fransche gemeenteraden. Nu is % heb de municipale raad van Reims die, . woensdag, een wensch te bespreken had, strek-. kend om aan de vrouwen het stemrecht te t verleenen alsool; de kie.îbaarheid tôt munici-s pale ambten. Na eene lange bespreking weid t, deze wensch, met acht stemmen tegen acht, naar eene bijzondere kommissie verzonden. a T3 U11 SCHZjA1\ JD De kroonprins van Duitschland, komende . per automobiel van Ereiburg, langs Oud-Bri-'' sach en Mulhouse, is woensdag namiddag te I" Colmax aangekomen, in gezelschap van den grooten opperstaf. De prins en zijn gevolg S zijn in een hôtel afgestapt. 's Avonds, rond 7 ure. wandelde de prins alleen in de straten Q van de nieuwe stad. Hij werd door eenige e nieuwsgierigen gevolgd. Ten 9 ure had een S fakkeltocht plaats, waaraan gansoh het gar-a nizoen deelnam. Donderdag namiddag is de kroonprins vertrokken. g jïïiïT aSUAND De rom&nscbrijver sir Arthur Conatt Doyle, n schrijver van « Sherlock-Holmes », vernam bij ^ zijne ontschepdng te New-York dat er geen t opstand in Ûlster uitgebroken is ter gele-ë genheid der difinitieve stemming van het s <> home rule » ; hij verklaarde : « /Wat er zal gebeuren zal zeer erg zijn en gslijk staan ;t met een burgeroorlog. Die lieden van Ulster ', zullen er noe-it in toestemmen dat er een e parlement in lerland zij ». , ,b OO S TSM HIJ 1L-I-1 ON GA.RIE n Waarsohijnlijk zal keizer Frans-Jez-ef op 't einde van juni naar Ischl vertrekken om daar twee maanden en half be verWijven. De r toestand van den grijzen monark is terug zeer il goed geworden. e Z W EDJ3N ® Woensdag hebben de Booialisten in de zweedsche Kamer een nieuw stataltije hunner deftigheid (?) gegeven. Heb was tijdens de be-i- «preking over het budjefc. Een groep jonge >. social is ten wierp van uit de tribunen, oa-•- d©r 't uitbraken van de grofste beleedigin-s gen, revolutianaire br»churen. De ruststoor-e ders werden onmiddelHjk aangehouden, en i- de zitbing werd, te midden eener groote op-â schudding, voorbgezet. * GR1îlK.ENZ.A.NX> / De inwaners van een dorp van het eiland j Samos zijn tegen Griekenland in opstamd ge-^ komen. De troepen, die ter plaats gezonden p zijn, hebben gemeene zaak met de oiproerlingen gemaakt. g SJPA.NJE l- De woelige Kamerzitting waarvan wg ge-a sproiien hebben heeft in de wandelgangen der Spaansche Kamer een weerklank gevon- den. De rajdikale afgeveerdigde M. Riodego Soriana was, woensdag, in de wandelgangen in gesprek met eenige vrienden, toen M. Antonio Maura^ zoon van den gewezen eerste minister, op hem toesprong en hem verscheidene vuist- en stokslagen toebnacht. Verscheidene volksvertegenwoordigers snelden toe en scheidden MM. Alaura, en Soriano. Deze laatste bloedde overvloedig uit den neus. M. Maura wilde zich wreken over de beleedi-g-ing « lafaard >/ door M. Soria.no, tijdens de beruchte zitting, aan M,. Maura, vader, ge-richt.TURKXJ35} Woensdag heeft de turksche Kamer vijftien wet-ten gestemd, welke voorloopig van kraoht waren, namelijk de kwijtschelding van straf voor de bevolking van Dodecanese, voorzien door het vredestraktaat van Lausanne, en de afschaffing van de tolrechten van 100 ten honderd, tcegepast tijdens den oorlog tegen de Balkanstaten. Zij heeft 00k de loopenide uitgaven gestemd, 't zij 8,774,123 turksche ponden, waarvan 2,169,193 voor het leger en de vlocit. jp&Hzm In Perzië blijft de toestand beroerd. Het was reeds eenigen tijd geleden dat meni nog iets over den toestand aldaar verno-men had. Eene depeche, woensdag uit Téhéran verzonden, meldt dat er te Pourdjir, in den Louristan, een verwoed gevecht gele-verd is, tusschen een oproerigen stam en de perzische gendarmen ; deze laatsten verloren 11 dooden en 16 gekwetsten. In den Kurdistan heeft de Sirdar Mouldai aan den stam der Kalbatskhen's eene beslis-sende en bloedige neerlaag bezorgd. De stam-hoofden werden gevangen genomen en ge-fusiljeerd.IÎUSZjJSlN-D Het verwerpen door de russische Kamer, van het wetsontwerp waarbij aan de gemeenteraden van russisch Polen het gebruik der poolsche taal verleend werd, heeft op de poolsche Kamerleden een zeer pijnlijken indruk gemaakt. Verscheidene hunner spreken van hun ontslag te geven, daar hunne tegenwoordigheid in de Douma geen reden van bestaan meer heeft. Verscheidene klassen reservisten van heb russisch leger zijn voor de maand october onder de wapens geroepem. De oostenrijksche drukpers toonb zich over deze binnenroeping ongerust. De « Zeit », het groot weener dag-blad, aoemt heti : « eene algemeene repetitie " vian een grooten oorlog I » In Rusland daarentegen bevestigt men dat er alleen kwestie is van eene gewone leger-oefening. Die tijd zal uitwijzen wat er van is. CH.ZNA. Een presidentieel besluib is donderdag te Peking afgekondigd, waarbij de inrichting en de samenstelling van den Tsoiuan-Chei'^-Yuan (nieuwe Seaaat) geregeld wordt. De leden zullen aangeworven worden in de ma-g'istraticnr, het legsr, het oaderwijzend korps, het bestluur van buitenlamdsche zaken, nijver-heid, enz. Men vraagt zich af of de verfcagenwoordi-ging der verschillende klassen de gelukkige uitslagen hebben zal, welke men ervan schijnb te verwachten. MCAROICICO Op 'verzoek van den sultan, heeft de fransche resident in Marokko, generaal Lyautey, woensdag morgend te Pez, den Dlar-el-Maghzen,, het paleis van den sultan bezocht. D'e generaal was vergezeid door den conservator der ge-schiedkundige gebouwen, die last gekregen had de noodige herstellingen aan te duiden. Generaiol Lyautey heeft het paleis zelf zeer aiandacbtig nagezien en vervolgens 00k een santal Ideine paleizen bezocht, die in den loop der eçuwen, door de sultans, rendom het groot paleis gebouwd werden. Mien heeft bestatigd dat sultan Moelaï-Hafid, die over een paar jarea, afgetreden is, in het paleis groote schade aaugericht heeft, vooral door het vernielen van verscheidene aude deurea en kostbare meubels. 's Avoutts heeft generaal Lyautey de voor-naiamste inboorlingen en versoheidene fran-scihen in gehoor ontvangen, en hun den nieu-wen toestand uitgelegd, door de inname van Taaa veroorzaaktr « De gebeurtenissen in Albanie 32en gezant van prins von Wied Te Durazzo is heb gerucht in omloop dat de hofmaarschalk van den prins, M. von Trotha^ met eene bijzondere zending gelas t, naar Bei'lijn vertrokken is. De verlia2en der opstandelingsn De verliezen van de ops'.andelingen, tijdens do laatste gevechten, zouden nogal groot zijn, alhoewel de opiroerlingen daarover het grootste stilzwijgen bewaren. Zij zouden meer dan 100 dooden en gekwetsten gehad hebben. De regeeringstroepen en de vrijwilligers verloren 27 dooden en gekwetsten. Tusschen de gesneuvelden bevindt zich zekeren Rodolf Buger, afkcmstig, zegt men, van Schlezië, die als totrist in Albaaië verbleef. De oproerige troepen Volgens ovareeiisteùamende inlichtingen, ge-leverd door de vreemdelingen die te Siak gevangen ge'Weest zijn, bestaan de oproer-fingen uit lieden van Kruja, Tirana, Siak, Pokini en Kavaja. De echte aanlciders van de oproerige beweging, die te Tirana verblijven, hebben zich niet laten zien. î>> losgelaten geva.ngenen hebben kunnen bestatigen dat er tusschen de oproerlin.îen vijftien musulmannen waren, die beter ge-kleed warein dan de anderen. Zij Ijebben 00k kantiens voor officiers gezien, maar geene officiers. De katholieke dorpen nemen 00k deel aan de beweging. Er wordt gemeld dat 700 albaneezen, aan de regeering getroruw gebleven, naar Kavaiàl oprukken. Eene samenkomst Donderdag heeft de internationale toezicht'* kommissie zich bij de opstandelingen begoven< Tusschen de^e laatsten blijven er den prinaf gtnegen. Een kleine groep heeft zich voor de opstandelingen verklaard. De groote meer-derheid weet niet welke partij te kiezen. Het schijnt meer en meer bewezen dati men te doen heeft met eene beweging die sinds lang op touw zou geeteld zijn, en aan-ge^nurd met profijt te trekken uit de ver-i scliillende plaatselijke misnoegdheden. Men1 verwaeht da;t de opstokers TO-n den opstand1 spoedig hunne kuiperijen zullen ontmaskeren, Eene nota der opstandelingen De opstandelingen hebben aan de toezicht-kommissie eene nota gezonden, waarin lij volgemderwijze het doel der nationalistische beweging bloot leggen : lo Wij verlangen dat de vorst van Albaaië het onderwijs vaa den godsdienst, dat d« grondslag is van ons geloof, meer luistec bijzette ; 2o De personen aan wie de vorst het regee-ringsgezag boegekend heefb, zijn lieden dia sinds lang de bevolking vervolgden en die haar neg vervolgen. Daar wij het eenig doel dat wij beoogen wilden uitleggen, heeft heb gouvernement tegen ons het kanon gebruiktj het heeft alzoo onze veiligheid en ons ver-trouwen geschokt. Het is daarom dat wi| teriig wenschen te keeren onder het gouvernement van het ottomansch keizerrijk,; waaxtoe wij altijd behoord hebben. 3o Indien het onmogelijk is dit doel te be» reiken vertrouwen wij onze zaak toe in de handen van da groote mogendheden, ten einde van de tegenwoordige regeering verlost te worden. Wij verzoeken u in dezen zin ta handelein en ons te beschermen tegen aile soort van verdrukking van wege het gouvernement en van zijne vertegenwoordigers, totdat mein onze grieven zal hersteld hebben. Eene verwittiging Het intexnaticnaa] toeziohtkomiteit heeffi van wegu do bevolking van Elbasan, Dera, Coritza en Valma, telegrammen ontrangen vraarbij het verzooht wordt op te passen, in' zake van gebeurlijke to&gavingen aan de opstandelingen te doen. Deze laatsten zouden het volstre'kt niet eens zijn over hunne eischen. De indruk scbijnt zich te bevestigen dat heb zedelijk brandpunb van de beweging niet in het lïamp van de oproerlingen gelegen is, maar wel te Durazzo. Men hoopt dat da coe-zichtkGmmissie erin gelukken zal licht ta breingen in de nog duistere kanten van da beroerde zaak. Wat zullen de mogendheden doen? In de politieke kringen van Berlijn oordeelfi men dat er thans geene reden bestaat om aan eene gezamentlijke optreding van de mogendheden in Albanië te denken. De eenige mogelijkheid die kan ingszien worden zou heti zenden naar Durazzo zijn van de internationale t-roeçen die te Scutari verblijven. Dat zou in aile gnïval slechts een voorzorgsmaat-regel zijn, een plaatselijke policiemaatregel, en goanszins eene eigentlijke internationale tus-scheakomst.Moest eor, wat niet te voorzien is, tôt eena internationalei ontsoheping te Durazzo besloten worden, dan zal Busland eraan geen deel neme'n, dech aan Frankrijk en Engeland de voile vTijhsdd van handelen laten. Een bulgaarsch oordeel M. Radoslavof, eerste minister, heeft woensdag in de bulgaarsche Kameir verklaard dat de regeering van koning Ferdinand met da grootste aandacht de gebeurtenissen in Albanië volgt. « De eerste tijdiegen die ons toekwamen, voegde de minister erbij, waren slecht en deden een ongeluk voor Albanie vrejtzen; doch op dit oogenblik komen ons inlichtingen ea verklaringen van europeescha staatslieden toe, die geruststelland zijn. Da europaesche tussoheokomst, welke men voor-zag, schijnt niât te zullen gebeuren. Albanië zal zijn leven hernenaen voor zosveel het zijnen tooetonal vaa aieuwen staat toelaat. Wat een albaaeesch diplomaat zegt De diplomatieke vert#genwoordiger van Albanië, te Weenen, Sureya bey Vlera, woensdag, over den toestand in zijn land onder-vraagd, heeft verklaard dat de openbare macht, onder de bevelen van hollandscha officiers, onvoldoende en te gering in getal is. Er zijn internationale troepen noodig, vijf tôt zes duizend man ten minste, en de internationale toezichtkommissie zou het beheer der staatszaken in handen moeten nemen;,-onder he>; g»zag van den vorst. « Wat de opstaad betreft, zegde de diplomaat, deze is van musulmanschen aard en' laian de vreemdelingen vijandig, dex;h geens-zins tegen de ohristonen gekaat. Essad-pacha heeft de musuimansche dweepzuoht uitgebaat, en hem naar Albaaië terugroapen, met het gedacht van den vorst te redslen, zou eene gevaarlijke daad zijn. Ik vrees niet voor heti leven van dea prins en van zijn huisgezia^ De vorst mret zich evenwel sterk tooaea en Durazzo niet verlaten. Misschien ware heti doelmaitiger geweest dat hij zich te Valona vestigde, waar ik mijp paleis te zijner beschik» king gesteld had, maar thans maet hij ta Durazzo blijven. Hij heeft verkleefde partiji gangers, zooals Abdi bey; deze is een neef van! Essad, maar meer volksgezind dan Essad en met meer vaderlandsclae gevoelens bezield. »; De Iïlalissoren Men weet dat de katholieke Malissoren prins Willem ter hulp gesneld waren. Bij hun ver-trek heeft de prins hunne hoofdlieden ten paleize ontboden en hea bedankt voor den spoed waarmede zij zich met zijne bescherming gelast haddeli. Hij heéft hun verzocht, vermits zijn leven in .geen gevajar meer is, van rinn.r hunne heerdstcdea terug te keeren. De Malissoren zijn thans op den terugvrcg naar Scutari. Da prinses van Albanie Prinses von wied heeft woensdag te Durazzo eenige gekwetsten bezocht, die bij de oosten'-rijksche Zusters verzeu-gd worden. Dje sta(d i? op dit -oogenblik yolkomen rustig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods