Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

664759 0
28 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 January. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2ss6h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Verwarmt de a'kohol? Door Dr. med. S. Drucker. Jn dezen Wintertijd daagt een oud sprookje met zijn onwezen weder op: het bijgeloof, dat de alkohol warmte teweegbrengt. Zooals een door het gezond menscheriverstand sinds lang doodgeslagen geest nog in menigen kop verder voortleeît, omdat de geprikkelde zinnen meenen hem gezien te hebben, alzoo blijît dit alkoholvooroordeel nog bestaaa, omdat de drinker denkt de ver-vvanning bij. zich zelven te hebben bespeurd. Maar die waarneming be-rus* op eene zinsbegoocheling. De alkohol veroorzaakt enkel eene ver-wijding der bloedvaten in de huid; daardoor worden de huidzenuwen rij-kelijk met warm bloed omspoeld en er ontstaat eene warintegewaarwording, maar het lichaam heeît deswege nog geen warmte bijgekregen. Integendeel : door talrijke onderzoekingen op mensch en dier is ontegensprekelijk vastgesteld dat na alkoholverbruik te temperatuur zelfs zinkt. Want juist door de verwijding der huidbloedvaten komt een grootere hoeveelheid met de in den winter veei koudere buitenlucht in aanraking en wordt daarbij voort-durend afgekoeld. Daarnast belet hij bovendien de voortbrenging van n i e u w e warmte. SJechts. door het verduwen van voe-dingstoffen kan het lichaam warmte te-weeg brengen; gansch instinktmatig eet men daarom meer vet in het koude jaargetij en geeit er de voorkeur aan, daar het meest warmte levert. De alkohol vermindert immers den eetlust en belet terzelfdertijd nog de verbran-ding van het reeds ingenomen voedsel. F.veneéns beinvloedt hij een an der in den huiverenden mensch voorkomende lichaamswerking, namelijk de levendige beweging der ledematen. Wanneer het bitterkoud is, verhaast de voet-ganger zijnen gang, zooals bekencï, en wie buiten moet staan. trippelt heen en weer, slaat met geweld te armen over-een en dgl. Ook onbewuste onwille-keurige bev/egingen komen voor: het sidderen van armen en beenen, het klappertanden, een echt schudden van gansch. het lichaam; en het lichaam verwarmt zich! Dan heeît men de werkeude spieren, die veel voedsel ver-bruiken en door dezer ontbinding warmte voort brengen, welke gansch het lichaam ten goede komt. Ook dit natiiurverschijnsel wordt door den alkohol onderdrukt, hij maakt s 1 a p e -rig en s la p en ontneemt de lust tôt flinke .{ichaamsbewegiiTg. En dikwijls kan de gealkoholiseerde mensch de hem overva'llende vermoeidheid niet weder-staan, hij legt zich neer om te slapen en bevriest. Warmt der Alkohol? Von Dr. med. S. Drucker. Zur jetzigen Winterszeit treibt ein alter Spuk wieder sein Unwesen: der Aberglaube von der wamienden Wir~ kung des Alkohols. Wie ein vom ge-sunden Menschenverstand lângst tot-geschlagenes Gespenst noch in manchen Kôpfen weiter existiert, weil die er-regten Sinne es gesehen haben wollen, so hait sich dieses tôrichte Alkohol-vorurteil immer noch, weil der Trin-kencle an sich selbst die Erwarmung gespiirt zu haben meini. Aber diese Beobachtung beruht auî einer Tau-schung. Der Alkohcl bewirkt nur eine Erweiterung der BlutgeîàBe in der Haut; dadurch werden die Hautnerven reichlich von warmem Blut umspiilt, und es entsteht eine Wàrmeempfmdung, aber der Korper hat deswegen noch nichl an Wârme gewonnen. Im Gegen-teil: durch zahlreiche Untersuchungen an Mensch und Tier ist einwandfrei îestgestellt, daB nach AlkoholgenuB die Temperatur sogar s i n k t. Denn gerade durch die Erweiterung der Hautgefâfie kornmt eine grôBere Menge Blut mit der im Winter sehr viel kàlteren AuBenluft in Beriihrung und wird dabei fortgehend abgekiihlt. Daneben unterbindet er auBerdem die Erzeugung n e u e r Wàrme. Nur durch das Verdauen der Nàhrstoffe kann der Korper Warrne biiden; ganz instinktiv iBt man darum in der kàlteren Jahreszeit mehr als im Sommer und bevorzugt das Fett, das am meisten Wârme lieîert. Der Alkohol verringert jedoch die Efilust und hemmt gleich-zeitig noch die Verbreniîunt der be-reits aufgenommenen Nahrung. Eben-so ungunstig beeinfluBt er einen andern in dem îrostelnden Menschen sich regenden Naiurtrieb, den, die Glieder lebhaft zu bewegen. In schnei-dender Winterkàlte beschletinigt be-I kanntlich der FuBgânger-sein Tempo, und wer drauBen stehen rr.uB, trippelt hin und her, .schlàgt die Arme mit Wucht ubereinander u. dgl. Auch un-bewuBte, unwillkùrliche Bewegungen ! stellen sich ein: Zittern der Arme und Beine, Zâhneklappern, ein richtiges Schiitteln des ganzen Kcrpers; und der Korper erwàrmt sich! Denn die ar-beitenden Muskeln verbrauchen viel Nàhrstoffe und erzeugen durch deren Zerlegung Wàrme, die dem ganzen Korper zugute kommt. Auch diesen | Naturtrieb unterdriickt der Alkohol: er macht s c h 1 à i rig und s c h la p p, und unlustig zu îlinker Korper-bewegung. Und oît genug: kann der alkoholisierte Mensch der ihn iiber-fallenden Mudigkeit nicht widerstehen, er legt sich hin, um zu sclilaîen und — e r f r i e r t. - L Alcool rechauffe-t-il? Par le Dr. med. Drucker. Cet hiver-ci, un ancien préjugé reprend de nouveau ses droits, c'est celui de l'influence réchauffante de l'alcool sur l'organisme humain. De même que maint homme croit encore aux fantômes parce que ses sens excités le persuadent qu'il en a vu, chose absurde pour une personne sensée, de même le préjugée non fondé sur la chaleur de l'alcool se fait encore remarquer chez les buveurs qui prétendent avoir été réchauffés par ce poison. Cette observation ne repose cependant que sur une erreur. L'alcool dilate uniquement les vaisseaux sanguins cutanés et les nerfs cutanés sont ainsi baignés de sang chaud, ce qui cause cette sensation de chaleur qui n'est que superficielle, la température du corps ne s'est pas élevée, au contraire, on a pu démontrer par de multiples expériences sur les hommes et les animaux qu'après l'absorption de l'alcool la température * x interne baisse. C'est justement par cette dilatation des vaisseaux qu'une plus grande quantité de sang est mise en contact avec l'air froid de l'hiver et est continuellement refroidi. L'alcool ouvre donc les portes et les fenêtres de l'organisme au lieu de les fermer et d'éviter son refroidissement. En plus, ce poison empêche la formation d'une nouvelle chaleur il n'y a que la digestion des aliments nutritifs qui puisse donner au corps le calorique nécessaire. C'est instinctivement qu'on mange davantage en hiver qu'en été et surtout de la graisse qui donne le plus de chaleur. L'alcool di- * minue l'appétit et empêche en même temps la digestion complète, déjà com- g! mencée, des aliments. 11 influence aussi défavorablement l'instinct de l'homme qui a froid, instinct qui exige de lui des mouvements rapides de ses membres. Le piéton allonge le pas et celui qui attend à l'extérieur, fait les cents pas, bat des bras. Même des mouvements involontaires se produisent tels que claquement des dents, tremblement des bras, des jambes, en un mot tout concourt à dégourdir l'homme. Les muscles en mouvement exigent beaucoup d'élément nutritifs et en décomposant ceux-ci produisent la chaleur favorable au corps. L'alcool s'oppose également à cet instinct naturel, il en-gourdit, alourdit, empêche l'agilité et bien souvent l'homme qui a consommé de l'alcool n'est plus en état de résister au sommeil, il s'y abandonne et gèle. Le règlement sanitaire de guerre dit avec raison. "Il est dangereux de boire de l'alcool par les grands froids, ^ son influence est trompeuse." Het kood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Kouge. Nr. 4 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods