Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

865 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 May. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Seen on 03 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk97g31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«1 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 18 Bekendmaking Ten einde de voeding van de bevol-king te verzekeren, heb ik besloten, in aanvulling mijner vroegere maatregelen, voortaan den uitvoer van aile levens- en voedermiddelen, slachtvee erbij begre-pen, mitsgaders aile zaden, meststoffen, landbouwgereedschappen uit het door mij beheerd gebied te verbieden. De voortbrengselen bovengenoemd zullen bijgevolg, voor zoover zij van Belgische herkomst zijn, bestemd blijven voor het verbruik binnen het onder mij staande gebied. Alleen voor overschietende voorraden van Belgische landbouw-voortbrengselen zullen uitzonderingen op dit verbod gemaakt worden. Ik laat deze enkele uitzondering toe. om te voorkomen, dat de landbouw en de tuinierderij, alsook de inlandsche han-del schade zou te lijden hebben, ten ge-volge van een uitvoerverbod op wat reeds voor den oorlog aan het buiten-land geleverd werd. Om de hier ge-wonnen stapels nog meer te sparen, heb ik, in weerwil van het recht, waarop ik mij krachtens artikel 52 van de Haag-sche Conventie onbetwistbar beroepen kan, voor de voeding der bezettings-troepen Belgische voorraden te gebrui-ken, de Intendantie van het leger (Armee-Intendantur) bevel gegeven, in het onder mij staande gebied voortaan geen opeischingen, noch onderhandsche aan-koopen meer te doen van boven-genoemde voortbrengselen met het oog op de voeding van het bezettingsleger. Daar de bezettingstroepen over het gansche land verspreid liggen, wil ik de soldaten niet verbieden, elk voor zich bij gelegenheid aankoopen te doen; ik wensch den plaatselijken handel name-lijk niet verstoken te houden van de verdienste, die deze aankoopen met zich brengen. Ik vestig er bij de bekendmaking van deze, door mij nu getroffen schikkingen de aandacht op, dat al de door mij tôt dusver in het levensmiddelenvraagstuk genomen en nog te nemen maatregelen, hooîdzakelijk een rechtvaardige verdee-ling van aile levens- en voedermiddelen ten doel hebben, opdat de voeding van de Belgische bevolking, wat er ook ge-beuren moge, verzekerd zoude wezen, inzonderheid ook dan, wanneer in de toekomst moeilijkheden of hinderpalen mochten in den weg komen bij den toe-voer van levensmiddelen. B r u s s e 1, den 22n April 1916. Der Oeneralgouverneur in Belgien Freiherr von Bissing, Generaloberst. Bekanntmachung. Zur Sicherung der Volksernàhrunj habe ich mich in Ergànzung meine frtiheren MaBregeln entschlossen, nun mehr die Ausfuhr aller Lebens- une Futtermittel, einschlieBlich Schlachtvieh sowie aller Sàmereien, Diingemittel uo< landwirtschaftlichen Gerâte aus den von mir verwalteten Gebiet zu unter sagen. Die genannten Erzeugnisse wer den daher, soweit sie belgischen Ur sprungs sind, fur den Verbrauch inner-halb des mir unterstellten Gebietes er-halten bleiben. Von diesem Verbote werden Ausnahmen nur fur iiber-schiissige Vorrâte belgischer Boden-erzeugnisse gemacht werden. Diese einzige Ausnahme lasse ich zu, um zu vermeiden, daB die Landwirtschaft und die Gàrtnereien sowie der inlândische Handel durch das Einstellen dieser von ihm bereits vor dem Kriege betriebenen Ausfuhr geschâdigt werden. Um die hiesigen Vorràte noch weiter zu scho-nen, habe ich, ungeachtet des mir laut Artikel 52 des Haager Abkommens zweifelsfrei zustehenden Rechtes, die Besatzungstruppen aus belgischen Be-stânden zu verpflegen, an die Armee-Intendantur den Befehl ergehen lassen, fortan in dem mir unterstellten Gebiete weder Requisitionen noch freihândig Ankâufe der oben benannten Erzeugnisse fûr die Verpflegung der Be-satzungsarmee vorzunehmen. Da die Besatzungstruppen iiber das ganze Land zerstreut sind, will ich gelegent-liche Ankàufe einzelner Heeresange-hôriger nicht verbieten, auch um dem lokalen Handel den ihm durch solche Ankâufe zuflieBenden Verdienst nicht zu entziehen. Indem ich diese, jetzt von mir ge-troffenen Anordnungen zur Kenntnis bringe, mâche ich darauf aufmerksam, daB aile von mir in der Lebensmittel-îrage bereits ergriffenen und noch zu ergreifenden MaBregeln vornehmlich dem Zwecke dienen, eine gerechte Ver-teilung aller Lebens- und Futtermittel zu erzielen, damit die Ernàhrung des belgischen Volkes unter allen Umstàn-den sicher gestellt werde, vor allem auch dann, wenn etwa kûnftig bei.der Lebensmittelzufuhr Schwierigkeiten oder Behinderungen eintreten sollten. B r u s s e 1, 22. April 1916. Der Generalgouverneur in Belgien Freiherr von Bissing, Generaloberst. Avis. ï En vue d'assurer l'alimentation de la r population et de compléter les mesures que j'ai déjà prises à cette fin, j'ai décidé ' d'interdire désormais, dans le territoire > placé sous mon autorité, l'exportation 1 de tous les produits alimentaires et four-1 rages, y compris les bêtes de boucherie, et, en outre, des semences de tout genre, des engrais ainsi que de l'outillage agricole. Tous ces produits, à la condition qu'ils soient de provenance belge, seront donc réservés à la consommation de la population du territoire dépendant de mon administration. Il ne sera fait exception à cette interdiction que pour les quantités superflues de produits belges provenant du sol. Je ne permets cette seule exception que pour ne pas porter préjudice à l'agriculture, à la culture maraîchère et au commerce intérieur qui pratiquait déjà l'exportation avant la guerre. Afin de ménager plus encore les approvisionnements du territoire occupé, j'ai ordonné à l'intendance militaire de n'effectuer, dans le territoire placé sous mon autorité, ni réquisitions, ni achats de gré à gré de produits rentrant dans les catégories susmentionnées et destinés à assurer; la subsistance de l'armée d'occupation, bien que l'art. 52 de la Convention de La Haye me confère incontestablement le droit de nourrir les troupes de l'armée d'occupation au moyen des vivres existant en Belgique. Les troupes d'occupation étant réparties sur tout le pays, je n'ai pas l'intention d'interdire les achats individuels des personnes appartenant à l'armée; je ne désire pas priver le commerce local des bénéfices qui en résultent pour lui. En portant les présentes dispositions à la connaissance du public, je tiens à faire observer que toutes lés mesures déjà prises et celles que je jugerai bon de prendre encore ont et auront pour but principal d'obtenir une répartition équitable de tous les produits alimentaires et fourrages, afin que l'alimentation du peuple belge soit assurée quoi qu'il arrive, notamment si, à l'avenir, l'importation des denrées alimentaires rencontrait des difficultés ou était entravée. Bruxelles, le 22 avril 1916. Der Generalgouverneur in Belgien Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods