Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

527 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 March. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 11 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sj19k4760b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«rffl JAARCANC Nr 9î9 VRIJDAC In MiSART i'.Ut HET VADERLAND Kleine aankondtgingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomsi Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Fronï en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vaorditbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Het Taylor=Stelsel Srooter voortbrengst in de nijverheid—Hooger loonen voor de arbeiders —♦ I VVij zagen in ons vorig artikel hoe het faylor-stelsel, door het onderzoek der verkmethoden, door waarnemen, wik-œn èn wegen, vergelijken en raadple-ing van de arbeiders, er toekomt de ainoodige stof of onnoodige bewegin-[en af te achaffen. Eene rationeele venkmethode wordt dan samengesteld, jie opnieuw aan vergelijikend onder-lœk wordt onderworpen totdat er een , stapdaardtijd » kan wosden. vnstge-steld voor het afmaken van een gegeven laat Voteens die nieuwe methode wer-tod, komen de beste arbeiders zoo dicM mogelijik bij den standaard en eene gepaste loonregeling laat hen toe fliiier daggelden te winnen. Naturlijik moet de uitvoering voort-lurend waajkzaam in het oog worden rehouden. Wij zullen onmiddellijk zien ihoe dit sbeurt : De uitvoering wordt verzekerd door le arbeidsregeling. Zij beoogt bovenal ■oor ieder uitvoerende de mogelijkheid e scheppen tôt regelmatigen arbeid; rashten op werk, loopen om materiaal n gereedschap moet voorkomen wor-len.Te dien einde is de arbeidssplitsing sfelmatig doorgevoerd. Het algemee-mrbeidsschema is ongeveer aïs volgt : Mer man heeft een beperfcte, welom-s'ireven taalk te vervullen (functie) en ï.rorctt naar gestreefd iedere plaats in le organisatie te doen bezetten door en man, die voor die taak ten voile ereikend is. Aan de onderneming, aan de fabriek, ie het Taylor-stel toepassen, is eerst i vooral een bureau verbonden waar e arbeid geregeld wordt. Dit bureau ecft aan w-elken arbeid moet worden erricht, met welike arbeidsweriktuigen a naar welike arbeidsmethode. De desbetreffende schriftelijke onder-cMingen ontvan'gt de werkmeester, die " zofg voor draagt, dat ieder werkman eeds weet wat hij te doen heeft en et voor de uitvoering noodige gereed-ihap en materiaal tijdig tôt zijn be-'hikking heeft. De noodige onderrich-ngen krijgt de werkman van den erkmeester bij den arbeid zelf. De werkmeester, zooals zijn Engel-henaam « gangboss » (gangbaas) aan-«ft ,heeft hoofdzaikelijk als roi het jufc in gang te zetten en in gang te Mien. Om het gebeurlij'ke belkomen van een îrsnelling van het arbeidstempo moet ij zich niet bekommeren. Daar zorgt in ander man " voor, de voorwertker, i® men in 't Engelsch passender speedboss » (spoedbaas) noamt. De « spoedbaas », die zooals profes-t Volmer zegt, op de versnelling van # werktuig aciht geeft, is teveos ook 5 vakonderwijzer in het bedrijf. Indien de arbeid voor den werkman ieuw is, indien deze laatste de arbeids-lèthode nog niet kent, dan verklaart I v'oonverker-spoedbaas hem de onder-phtingen, doet hem zoo noodig de be-,e?ingen voor en is steeds bereid hem 8 ïoelichtingen te verschaffen, die hij Bhoeft. werikt nu de fabriek, maar opdat ^arbeid nuttig weze, moet het product de gestelde eischen beantwoorden. "aarover kan natuurlijk alleen de nij-îfaar zelf oordeeilen, die zich in die II laat vervangen door een of meer , Recteurs. '«dien wij dus van den oorsprong af 1 V'errichtingen nagaan voor de voort- < rt'igst en den verikoop van een gege- : n product vereischt vinden wij : 1 bureel dat met de afnemers in trekking staat, alsmede met de leve- : lnciers van grondstoffen, werktuigen, ' ^voort. û't bureel staat rechtstreeks in betrek-"S met het hoogergenoemde bureel I r arbeidsregeling, waar ailes wordt J' -'epd wat betrek heeft op arbeids-'■ ,^e! taak. werkverdeeling en ar- eidsvoorschrift. ' ! f^> dit bureel hangen op hunne beurt : . ^ krijgen hunne onderrichtingen de l, rlbazen en werkmeesters, die dan lersee'"'^reeksche leiders zij der arbei- 6erS'ie bureel, 'dat de eischen kent, aan het product moet beamtwoor-' ^ndt buiten arbei<isreta:e>luiç'bu- I ! reel, buiten spoedbazen en werkmees-ters om, toezichters uit, inspecteurs, die de producten moet beoordeelen. Dit gebeurt het best geduTende de be-werking zelve. De taak van de product-beoordeelaars is minder fouten te « ont-de'klken » dan fouten te « voonkomen ». Dit zegt duidelij'k genoeg dat voor die taak geen bureelman, geen buitenstaan-der, maar een degelijk, ervaren en be-slagen vakman moet aangewezen worden.Uit dit ailes volgt nog niet, zoo vinden wij professor Volmer weer, dat ieder man slechts een functie zou mo-gen bekleeden. Noodzakelijk is slechts dat iedere plaats bezet worde door een ter zake volkomen bekwaam, niet overbelast man. In bedrijven met betrekkelijk een-vormige arbeidsverrichtingen kunnen derhalve zonder bezwaar meerdere functies in één hand gelegd worden, bij voorbeeld, die van vakonderwijs (voor-werker) en productenbeoordeelaaar (inspecteur).Buiten al deze bedieningen om is er nog een, die bij zonder belangrijik is, die namelijk van scheidsrechter. Deze re-gelt aile arbeidsgeschillen, voor zioover die buiten de directie om kunnen geregeld worden. Natuurlijk is het zaak nauwikeurig na te gaan of een ieder wel opgeiwassen is en blijft voor zijn taak. Wil de taak voor niemand te zwaar worden, dan moet voor ze hem wordt opgedragen zijn geschiktheid zijn geble-ken. Daarom geschiedt de aanstelling van nieuw personeel met bijzondere zorg, waarbij on antecedenten, scholing, lichaamsbo.uw nauwikeurig acht wordt geslagen. Ook verder wordt van ieders eigen-schappen regeilmatig in een stamboek aanteekening gehouden. Blijikt iemand onbekwaam voor een gegeven arbeid, dan mag hem dien verder niet worden opgedragen. Men tracht een arbeid te vinden, die hem beter past; maar op den duur moet iedere plaats in het bedrijf bezet werden door den besten man, die men er voor krij-gen kan. Dat is de toepassing van het beginsel der selectie, dat allengs ook in andere kringen aanhangers en verdedi-gers vindt. Een en ander heeft ten gevolge : a) Dat er minder menschen geplaatst worden aan een arbeid, waartoe zij de geschiktheid missen — en dus oneven-redige inspanning kost; b) Dat de productie per arbeidswerk-buig en per man stijgt, waardoor het mogelijik wordt; c) Bij beperkten arbeidsduur flinke loonen te betalen, zonder dat de prijs van het product verhoogd moet worden 3n de winst der onderneming er onder lijdt. De belangenstrijd wordt een belan-gengemeenschap ! F ♦ 1 * * Dit laatste is de conolusie van Professor Volmer, die, zooals men ziet een . geestdriftig voorstander is van het Tay-lor-stelsel.Ik wil hier natuurlijk de besluiben niet vooruitloopen, welke de Belgische : :ommissie uit de Vereènigde-Staten ziil ; Tiedebrengen over het stelsel en over de wenschelijkheid van zijne toepassing . >p onze nijvenheid na den oorilog. Wat ik echter wel wil doen — indien k den noodigen tijd daartoe vind — is ïerlang hier in « Het Vaderland » eene mderé klok te iaten hooren, want het raylor-stelsel vindt ook tegenstanders. Dit blad is tegen niets noch tegen nie-nand voor ingenomen. Het wil enkel în alleen het voor en tegen laten zien, 1 let zijne bijdragen, in de geringe maat ! /an zijn vermogen, om de groote vra-gen des tijds klaarder voor de openbare neening te stellen. : Degenen, die de eer genieten en de verantwoordelijikheid dragen van het i gezag, kunnen dan zien weliken weg 1 aun door den volkswil wordt aangewe- 1 sen. ( ALFA. < ■ ■ VVWU - ■ , LEEST ] OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN , VAN DEN NACHT m un MB i — Ziehier de twee laatste lijsten der Belgische militairen uit Duitsche gevang-schap naar Frankrijk overgebracht : Eerste lijst (26 Februari). Officieren : Roland Léo, kap.-kommandant, 14" linie; Fievet Karel, kap-kommandant, 9a linie; Van der Slijen Viktor, luite-nant, Congokorps; Vannisbecq Gustaaf, kap.-kommandant, 4° vrijw. korps. Onder-officieren en soldaAen : Oudermans August, korp., mil. 1902, 10° linie; De Gort Albert, sold., mil. 1911, 12° linie; Bertrand Gustaaf, sold., mil. 1900, 13° linie: Thomaes JaçQ-bqSj sold., mil. 1909, lî" lime; Van Looy Jo-zef, sold., mil. 1909, 14» linie; Schee-pers Hendri.k, beroepsvrijw., 1893, 13e linie; Maziers Désiré sold., mil. 1899, 8° linie. Demol Franciscus, korpor., mil. 1900, 8" linie; Liégeois Jan-Bapt., sold., mil. 1899, 9® linie; Huberty Gaston, sold., oorlogsvrijw., C. T., chauffeur; Destre-becq Joris, korpor., mil. 1910, 29° linie; Fox Jan, sold., mil. 1905, 13° linie; Lem-mens Aloïs sold., mil. 1906, 2e linie; Bruens Theodoor, sold., oorlogsvrijw., Congokorps; Geysen .Lodewijk, sold., mil. 1907, 33° linie; de Wolff, Fernand, , wacbtm., mil. 1913, A. F. L.; Debecker Alfons, serg., oorlogsvr., Congokorps; Van Parijs Hendrik, serg., oorlogsvr., Congokorps. Van Laere Alfons briig., beroepsvr., 1911, 4e lans.; Cougan Jozef, brig., mil. 1911, A. F. N., Mestiaen Theofiel, sold., mil. 1901, 12' linie. Gossiaux Herman, seng.-fourr., beroepsvr. 1901, Ie jagers te voet; Fromes Jaa^ sold., oorlogsvr., Congokorps; Del-planche René, sold., mil. 1908, A. F. A.; Moens Emiel sold., mil. 1911, 14" : linie; Deryck Emiel, sold., mil. 1913, A. F. A.; De Leye Baudewijn, sold., 1 oorlogsvr., 14" linie. Wigst Alexander, serg., oorlogsvr., 8° linie; Janson Joris, serg., oorlogsvr., 1 grenadiers; Bonvarlet Hendrik, korp., I mil. 1899, 10° linie. * Campagne Désiré, sold. 1° kl., 10e ' linie; Labaere Maurice, sold., mil. 1901, ! 23° linie; Hottois Hendrik, sold., mil. 1911, 4e linie. Joblin Arthur, sold., mil. 1907, 13* linie; Pollen.us Pieter, sold., mil. 1913, 14" linie; Kinet Justinus, sold., mil. * 1909, 13° linie. ' ; ' i Dîercxens Jan, sold., mil. 1911, 9" linie; Dubois René, sold., mil. 1910, 31' linie. Tweede lijst (4 Maart) : Officier : Albert Willem, kapitein-adj. van ad- . ministratie. j Onder-officieren en soldaten : 1 Masy Jozef, opperwachtm., mil. 1900; 5 A. F. A.; Baeyens Jan, wachtm., mil. ( 1907, 4' C. T.; Çoosemans, serg., be- ' roepsvr., 1910, 30* linie; Dutillieu Edm., korp., mil. 1903, 12' linie. t Bauwin Henri, korp., beroepsvr. 1914, c 13° linie; Maes Theofiel, korp., mil. 2 1909, genie-lucbtvaarders; De Laet Ja- ' ;obus, sold., mil. 1913, 8e linie; Mary | lozef, sold., oorlogsvr., Kongokorps; ' Elslhocht Jaq, sold., mil. 1911, 14° linie. Van de Venne Hendrik, sold., mil. ' L912, 30° linie; Flahaux Emiel, sold., c x>rlogsoorlogsvr., 1° grenadiers; Lang- ( lois Fernand, sold., mil. 1913, A. F. L.; 1 Bergh Emiel, brankardier-verpleger, Hosp. St-Servais (Luikj; Edmond Karel, -t ;old., mil. 1912, 34° linie; Sarlet Albert, < ioldaat, mil. 1905, 1° jagers te voet. \ Gouverneur Fernand, sold., beroeps- ^ vrijw., 1905, 29° linie; Godart Armand, sold., ,*nil. 1903, Hospitaal Doornijk; Bennes Jozef, sold., mil. 1911. 10° linie; Brebois Emiel, sold., mil. 1911, 10° linie; Van de Put Juul, sold., mil. 1913, 2 A. F. A. t Van Geersdaele Jozef, sold., oorlogs- ^ mjw., Kongokorps; Neesen Robert, ;old., mil. 1913, A. F. L.; Paudson Hen- z irik, sold., mil. 1911, Ie jagers te voet; r Vermote Jozef, gemilitariseerd, H. M., t Doornijk (mekanicien); Pirard Karel, {. ;old., mil. 1902, 30° linie. Bernolet Jan, sold., mil. 1907, 30° li- -lie; Hislaire René, sold., mil. 1912, 30° inie; Gérard Adhemar, mil. 1903, 10* x inie; Saquin Marcel, sold., 2' grena- | iiers; Van Houdenard Maurice, sold., ^ mil. 1904, 10° lini'&; Dufrenne Jozef, sold., mil. 1913, 13° linie. } Bertrand Alfons, sold., oorlogsvr., r Congokorps; Pavot Fernand, sold., mil. s 911, 22° linie; Gaucet Raymond, sold., r nil. 1912, 30° linie; Stevens Albert, r K>ld.. mil. 1912, 29° linie; Fievet Lode- s V oor soldaten-f amiliën achter 't front en in Frankrijk ZIJ KUNNEN ZICH IN DE KRIJCSMAGAZIJNEN BEVOORRADEN Dank aan de tussohenkomst van den heer minister van de burgetrlijke en militaire intendQncie, heeft de heeir minister van geldweizein van de Fransche re^ jmbliek, zijne toestemming gegeven aan de bevoarrading, door de magazijnen der troepen achter 't- front, van de fami-liën der militairen die aan 't front zijn krijgssevaregenen, verdwenen, ge-storven of gereformeerd zijn tijdens den oorlog. Om. hunne: aankoopen te dben in deze magazijnen zullen de deelnemars van deze kateg«.riën een boekje met bons krijgen op blauw papier. Deze boekjes worden afgegeven door de kommandan-ten van de Belgische sfcelling. De militairen aan 't front, ten einde rien toegang in deze magazijnen te ver-l'rijgen voor hunne familiën in Frank-tijk verblijvend, moeten aan deze eene verklaring laten geworden, door hen < elf geteekend, echt verklaard door het ïtandteekèn van den kommandant van i.et regiment, detachement, voorzien r îet den, stempel van deze overhedlen. Deze verklaringen zullen aanduiden : 1. Het juist adres der familiën; y • 2. Hunne samenstelling. De familiën der krijgsgevangenen, t ordwenen of tijdens den oorlog gestor-ien soldaten zullen zich aanbiieden bij j m kommandant van de Belgiische stel-'in? van hun sfetoied voorzien van een-îelvigheidsbewijzen en namelijk van de ^chriftelijke inlichtingen geleverd door ie militaire overheid ten tijde van de /erdwijning van den militair. Onder de benaming familie van mili-iairen 'aan 't front verdwenen, krijgs-revangcnen tif gestorven gedurende den lorlog, worden verstaan : De vroiuw, ie ongehuwde kindeiren en de ouders m gr 00 tourner s in rechtstreeksche liijn ran den militaire de ouders van de ,'rouw hebben op de bevoorrading geen •echt. Het is noodzakelijk dat die personen m der hetzelfde dak leven, dat wordt !,anzien als wettiga woonplaats van den nilitair. De woonplaats is deze waar de vrouw ie ongehuwde kinderen van den mili-air-weduwenaar, de ouders, vader of noeder of -een hunner, voor den onge-rnwden militair, verblijven. Op zicht van de verklaringen, een-lelvigheidsstukken, brieiven met inlich-ingen uitgaande van de militaire over-îeid en waarvan hierboven, sprake is, lullen .de kommandanten der stelling le aankoopsboekjes uitleveretn aan de amiliën in kwestie. De gerefoirmeerde soldaten tijdens den torlog of hunne disahgenooten, voor lezen die zich niet kunnen verplaatsen, iullen zich insgelijks aanbieden bij den commandant de.r stelling, ten einde de oelating te krijgen zich te bevoorraden n de verkoopmagazijnen. Deze schikkingen zijn toepasselijk aan le leden van de familie dezer militairen lie onder hetzelfde dak wonen, onder le voorwaarden van verwantschap hier->oven voorzien. Deze militairen zullen moeten bewij-en aan den kommandant der stelling, toor de papieren in hun bezit, dat zij verden gereformeerd tengervolge van vonden of ziekte in 't leger opgedaan. * ' * * De formaliteiten voor den toegang ;ijn tôt het minimum geixracht en heib-►en geen ander doel dan het eischen , an onontbeerlijke waarborgen. Van den anderen kant zijn de maga- 1 ij,nen voorzien van bevoorrading in ge- : loegzame hoeveelheid om zonder ver- 1 raging aan de vragen der nieuwe kliën- j en te voldoen. : j • 1 vijk, sold., oorlogsvr., A. F. N.; De | 'ierlant Jan, sold., mil. 1911, 10° linie;; myckx Jan, sold., mil. 1913, A. F. N. i Chamorre Ogkar, sold., oorlogsvr., ] Congokorps; Mernier Edmond, sold., i lil. 1911, M. H. Luik; Van Lier Jan, j old., mil. 1911, 11° linie; Grootaert Ro- 1 laan, inf. gemilitariseerd, M. H. Door- i ijk; Dumotier J.-B., inf., gemiliibari- ] eerd, H. M. Doornijik. j De Belgen tegen het Duitsch aktivisme Iemand, die kort geleden uit België ontsnapte, deeldie het volgende mede : Ondanks het verbod der Duitschers van af 1916, hebben de Sdhepanen en Gemeenteraadsleden der Brusselsche omschrijving vergaderd in de zaal van het Voedlingskomiteit voor het ontvan-gen der menigvuldige pirotesten der ge-rneentebesturen ,die hunne stem verhie-ven tegen de Duitsche verklaring als zou geheel Brabant deel uitmaken van het Vlaamsche gedeelte. De zaal was verlicht als in.vollen dag. De voorzitter van hgt biu^erlijk Duitsch bestuuir verschijnt op eens in de zaal en zei aan M. Steeins : Gij weet dat politieke betoogingen verboden zijn: gij hebt alleen het recht de stadszaken te bespreken. « Maar ik kan toch niet beletfen dat de gemeenteraden protest aanteekenen». » Waarom in deze zaal ? » Maar 't is de eenige die ons door de Duitsche overheid is gelaten. » Waarom deze over-veirlichting. » Om onze collegas waardig te ont-vangen.» Ik geef u bevel de zitting te heffen. » Dat ik des te gemakkelijker doe, daar ze toch geëindigd is.» Zoo liep het verschijnen van dit Duitsche heeirschaip in de zaal van 't Voe- dings-komiteit af. - »*"*» — - - IN ZWITSERLAND VOOR ONZE GEINTERNEERDE STUDENTEN Een werk der «Krijgsgevangen Stu-denten» werd gesticht in Zwitserland sinds 1915, want de hoogescholen der strijdvoerende landen zijn ernstig ge-troffen. Leeraars en studenten, van militairen leeftijd, spoedden zich ondler de vlag. De dood op het vedd van eer, heeft hunne rangen verdund, de hospitalen en de militaire gevangenissen bevatten er een groot deel. De studenten krijgsge-vangen of geïnteroeerd vormen een in-tellektueel kapitaal dat, ten nadeele van allen, veirminderd en te niet gaat door 't wegkwijnen in de kampen; en noch-tans, na den oorlog, zal uitgeput Euro-pa heel de reserve dier beschaafde jon-ge lieden noodig hebben om de steden herop te bouwen, de natiën te herinrich-ten en eene betere menschtieid te scheppen. Het werk heeft tôt doel «de oor-logsstudenten te vrijwaren van de phy-siologische ellende». Het hoogeschoolwerk versehaft aan dezen die willen studeeiren, studieboe-ken en tijdschriften; aan de ellendigen eetwaren, linnen, kleederen, enz. De leeraars stellen belang, in eenen geest van broederlijke solidariteit, in hunne kollegas die gevangen zitten. De peda-gogische vereenigingen, van eersten en tweeden graad, werken in denzelfden ifin. Voordrachten worden ingeiricht. De [(.kademisohe vereeniging heeft voor ze-n-iing het elementaax, midden en hooger underwijs te sch&pipen en te ontwikke-len. In elkeen der beschermde kampen bestaat eene akademisohe vereeniging met een komiteit, eene bibliotheek en se ne studiezaal. De taak is verdeeld, volgens de talen, Dnder de hoogeschoolkomiteiten van Base!, Berne, Freiburg, Geneve, Lausanne. Neuchâtel en Zurich (Federale poly-Lechnische achool en Hoogescho'ol). ^raaglijsen rondgedeeld in de Duitsche, Fransche, Oostenrijksche en Italiaan-•che kampen, keeren terug met bijzon-lore vragen der briefwisselaars. Tôt he-len heeft het middenkomiteit van Lau-lanme, aa,n de zeven hôogeschool-komi-eiten inlichtingen gezonden uit 380 campen, en het eigenlijk patronaat-;chap van heit werk breidt zich uit over neer dan 15,000 leerlingen; zij, heibben :en totaal van 65,000 boeken en 30,000 srochuren ontvangen (3,200 pakken net boeken, eetwaren, linnen, enz.). Een Hollandsche hoogeschoolkomiteit ïam sinds twee jaren de intellektueele' jescherming der Engelsche gevangenen n Duitsohland en der Duitsche gevan-renen in Engeland; een Soandinaafsch îoogeschoolkomiteit, te Kopenhagen ze-elend, heeft de bescherming over die lussisohe studenten in Duitschland en iver de Duitschers in Rusland. " GODELIEVE " (Vervolg en slot) 't Begijnhol lag eenig in déni schreiensmoeden dag als weleer toen ze voor het eerst hier was gekomen. Een afgevallen bladje ritselde even nu tegen i 't raam, trilde zijn stervenzang in 'tj hoekje van de ruiten en ging dan rotten op den rossig wakken grond. En nu kwamem ook de klokken wee-nen door de lucht, ze wiekten als klach-ten boven de daken en gingen de stilte storen die droomde om de boomen, de stilte die sliep bachten zooveel toeie deu-ren in witwi'jde woonsten. Hun zang gleed daar vreemd binnen als was huri stem te klaar onder 't gewelf. De zware klokken, de groote, deze dio Luiendta spreken van God en tôt den.) Schepper roepein de smairten der lijden-i de menschen; en de kleine, de wilde»' klokjes, die huppelende over de natte daken de meer aardsohe taie praten van 't lustig îevenszotte volk, vlogen door malkander als twee zielen die elk hun ideaal aan 't zeggen waren, hun eigen gevoelde meening over 't leven. En Godelieve gevoelde 't wel dat ai-toios haar goede ziel had medegestemd met de wijd-dreunende klanken der groote klok, dat ook zij hooger wild'G dan da daken spreken, tôt Hem die on-tastbaar ten troon zat in haar geest. Haar stille jeugd had ze giedragen alsi een kind z'en gouden lokken draagt,' immer zonnevolle lentelanen; van 't leven wist ze ook zoo weinig... De kinderjaren had ze doordrooimd voor een kuisch Mariabeeld in den zaoh-ten tempel van haar eiigen gemoed. En toen ze aan dit vroeger leven daoht, dan zag ze den grooten gebruisten God, de wijde gewelven vol wierook wasem, vol zoet gefluister van orgelende melo»-die, en het was als een bedevaart. ... Op den vensterbank lachte de bloeiende weelde van stille géraniums en de pot ten ,bloosden als de bloemen. Lager stond Wim's raam, en het doek geestdriftig aangelegd zong de vollf drift des levens en der kleuren. Hoe kwam dat nu dat Godelieves hert-je rapper sloeg talkenmale ze aan den schilder dacht ? Voor hèt eerst mis-schien gevoelde ze dat er op aarde buiten de mystiek droomende liefde van Christus, er zoete dingen waren die ge-luk en vrede brachten, zachte vrede en paasieloos verlangen. En met de wilde regendroppen wa» ook de geest van Godelieve aan 't dwa-len gegaan. Ze sloot haar oogen een wijle lang> op haar geluk, en 't leek haar nu of werd in haar een nieuwe men&ch gebo-, ren. Voor het eeret misschien kreeg ze het gevoelen van een tastbaar bestaan, miek ze kennis met de begearte naar-grooter en wijde/r geluk, gedachten waarvan ze voorheen nooit het besef, bezeten had. In haar eenzelvig leventje waren aile dingen onveranderlijk over haar ge-i moed heengevlogen, zonder oodt de mil-de ruist te storen van haar zoo vrome', ziel. I Het leven, de wereld met z'en kom-ji nieirnis, met z'en passâes had ze niefcl eens gekend, dit. ailes draaide baitenj haar begrip, rond de wallen van' dftT rustig begijnhof dat daar lag als eenl schijn vol zielen, in de milde rust var' zijn maohtig geloof... r En z.oo onbedachts was ontstaan in 't'; brooze zuster-zieltje een teere liefde voor dien jongen schilder.., zonder dat 't ooit zelf geweten heeft dat liefde was... zachte meisjeslietfde. En de jaren zijn gegaan hun droeven| gang... nu is Godelieve oud geworden,! maar onder de witgewolkte kap, zien, 110g immer haar oogen blauw, lacbt nog j steeds haar mond u tegen. De pater-hoster beeft wat meer tus-1 se hen haar vingers; de bouten springenl zoo zot niet meer op het kantekussen, ■ en er bloeien thans min géraniums op ' den vensterbank. En toch in hare lange gebeden komen ' de bllkken soms, als uit, een verren droom, over den witgekalktein muur ; waar nu Wims doek te prijken hangt. En vroegt ge haar hoe dit daar kwam dan sprak ze zeker wel : — « Nooit is hij teruggekomen ». En er trilde zooveel gevoelen in haar stem, dat ge gezwegen had om de rust niet te storen van 't shiimerende... van 't doode herinneren. André VAN ACKE&,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods