Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

445 0
22 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 September. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w37kp7w43c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ fcfe JAARCANC G, Nr 9i0< ZONDAG, 22 SEPTEMBER 1918. HET VADERLAND pjeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belglsch dagblad, voorloopjg te /arijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk> 10 centiem (andere landen}-Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ff« Engeland 2 sb. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fi*. Het Moffenschip heeft lek « ■ La het sohip lek heeft, springen d< ïitén overboord, zegt het spreekwoord Waaraohtig het spreekwoord heefi een ongelijk: nu het Duitsche schip lek gekregen, verhaasten zich de on-ijdjcre vrienden van de Moffen om over-bord te springen en op edgien hand hur e! te redden. Wel willen ze het mei an handigheidje doen en willen ze on-pcemerkt langs een spuigat weg, maa.ï esien worden ze toch. De Amsterdamseihe «Tijd», die des-jds zoowel de kunst verstond om de m fclokken te 'laten luiden — eeij foote Duitsche basklok en een klein ve sohel-achtig bandgénootenklokje — be-int le spreken over de mogelijkheid ar een Duitsche nederlaag. Wel moet ge dat gaan zoeken in een rçr artikel, met suiker en zeem vooi i Duitschers, maar het staat er zwarl iwit. We knippen voor onze lezers suikei i zeem weg en ontleden wat er in hel iimmer van 5 September, onider den ti-I « Een wapenstilstand in zicht » te zen staat. De «Tijd»-medewerker zegt dat hel et kiesch zou zijn vanwege iemand. e jarenlang de Duitsche gastvrijheid ;noot, indien die omtrent de stemming. ti« in Duitschland tôt uiting komt ten-ivolge der Entente-sùccessen aan hel pstelijk front meer veropenbaarde dan etgeen daarover in de Duitsche pers live verluidt. » Dit wil zeggen, indien wij tenminst; ederlandsch verstaan, dat er over de emming in Duitschland op dit oogen-lik nog beel wat meer te zeggen val! m hetgeen de Duitsche bladen zelf on-aarover reeds lieten vernemen. 't Wa; iders al bar genoeg: en dat de waak-ime Duitsche Censuur zoo vlakweg et zeggen dat misnoegdheid en ontmoe-fring aan de orde van den dag zijn be-ijst dat die misnoegdheid en ontmoe-iging een onrust.barend hoogte punf i>ben bereikt. Hoe die misnoegdheid en die ontmoe-iging zich uit-en zullen we liever den irrespondent van «De Tijd» zelven la-n zeggen : Het gezond verstand (in Duitschland) i met enkel meer in volkskringen rede-Bert aldus na den Duitschen aftocht >t Indien nu reeds zooveel bezet land i zooveel Duitsche manschappen moe-n worden prijsgegeven, voor welke te-inslagen zullen wij dan het volgen.i iar kornen te staan, als de Amerikanen i hun voile kracht zullen loebreken 1 n wie zal de stukken moeten betalen in de door den oorlog verwoeste gebie-sn in Frankrijk en België voor het ge-i! dé Duitsche terugtocht verder wordl lortgezet ? Zoo dringt het steeds dieper tôt hel wustzijn door, dat een vrede, nog dit ar te sluiten, heelwat verkieslijker zou jn, dan hem af te wachten in een on-srekenbaren tijd, wanneer door een nmekeer van den toestand in het nog seds vulcanische Oosten ook de vrede m Brest-Litowsk van een chimaerische 'aarde zou zijn geworden. » Wij zouden gemakkeilijk kunnen voor! înhalen, maar des medewerkers zinnen evestigen het feit dat hij jarenlang aan b Duitsche eet- en schrijftafel zat; zijn dziimen zijn wat lang, wat gewron-8", wat Duitsch. Wij omschrijven dan liever zonder maar in het minst aan den inhoud ts bij te voegen : Er zijn menschen in Duitschland — & "Tijd-)-medewerker is er een van — Wgelooven dat Duitschland in staat is " zich nog vele jaren te verdedigen. lâar diezelfde menschen weten «dat de 1®eir sterker georganiseerde oorlo'gs-■1 der Entente-landen» toch Duitsch-nds vemietiging onvermijdelijk zou l5Ken, al zou dit dan ook de bondge-"oten nog groote offers kosten. wat dan gedaan ? De medewerker van «De Tijd» schijnl H ingewijd te zijn in de geheimen van ^u^sc^e hoofdkwartier, want hij er|elt dat bij de jongste ontmoeting van f 'wee keizers gesproken werd over hel an prn aan de bondgenooten een wa-®stilstand voor te stellen. 'Z0U). volgens den zoo wel ingelich-n medewerker van het Hollandsche ' gebeuren bij hèt begin van hel nstaanide winterseizoen, als het we-L 6 kri.ig5verrichtingen heeft stilge v en de zoogenaamde vijfde wintei s loopgraven dreigt te beginnen. , m op een goeden uitslag te kunneri I) e(n6°- zou het wenschelijk zijn dat de 1 N,"h -Oostenri j kscho strij dkrachten, bepaald frontgedeelte, een zekei ^ behaalden. Dlficf Ï0U er weer' in eene "Qta of in 629 gespreklken nadnuik worden <«>■ h» - ■■ ) legd op het nadeel voor aile oorlogvoe-, renden den krijg nog een jaar voort te zetten en nieuwe kostbare streken van Europa te zien verwoesten. En vertrou-welij'ke besprekingen zouden worden aangeraden over aile vraagstukken, wel ke tôt den oorlog in betrekkirig staan. Duitschland zou zich bereid verklarei; — ik geloof u — het denkbeeld van Lord | Edward Grey over een volkerenbond bij te treden. Terzelfdertijd zou men aan België on-voorwaardelijk zijn zelfstandigheid willen laten. Men zou de aangerichte ver-woestingen bestrijden uit een inteirna-tionaal fonds; onderhandelingen zouden worden aangeknoopt over de ontruiming van de Fransche Noorderdepartementen ter uitwisseling met de Duitsche kolo-r.iën. Besprekingen zouden volgen om de Elzas-Lotharingenkwestie derwijze op te lossen dat het eergevoel der Fransche natie ongeschonden blijve, mits ook aan Duitschland zekere koloniale en andere concessies worden gedaan en ein-delijk de herziening van den vrede van Brest-Litowsk. Was de medewerker van het onzijdige blad niet zoo goed ingelicht als wij rr.eenden ? En faalde hij lichtelijk bij het aangeven van het tijdstip waarop het voorstfel moest komen en van de voor-waarden, die dit voonstel zou bevatten 7 Wij hebben sedertdien het Oostenrijk-sche voonstel tôt vertTOuwelijke besprekingen reeds gehad en de voorwaarden, : due wij hooger aangaven zijn lang m:et de voorwaarden, die, bij voorbeeld, in de door Duitschland natuurlijke gelo-genstrafte voorstellen aan België werden gedaan. Krijgen wij bij het begin van den wirater een nieuw voorstel met hooger aanpeduide voorwaarden erin ? Wij zullen het wel zien. Maar wat we nu al zien is dat Duitschland wel de-gelijk de hand heeft gehad in het Oos-tenrijlksohe voorstel en dat het valsche vredesvarken reeds voor September ir het, Duitsche boofdkwartier was door den buik gestoken. Intusschen doet het ons wel genoegen te zien dat de Duitschers bij het uiten van zulke voorstellen vooral om zich ze1-ven bedac'nt te zijn en dat zij beginnen inzien dat het den bondgenooten waar-lijk ernst is met deze laatste phase van den oorlog en dat zij beginnen inzien dat, tenzij Duitschland voor den dag kcmt met een eerlijken en rechtvaardi-geri vrede, de vernietiging van Duitschland onbetwistbaar komt. En dat vroeger Duitschgezinde onzij-digen een voor Duitschland zoo beden-kelijke taal beginnen spreken, zien wij ook niet zonder voldoening. Het Moffenschip heeft lek, leelijk lek. LEO VAN COETHEM. -WWW tijst m fle BelgiscliG gelnterneerSen in Ziitserlai Geinterneerden uit Duitschland aan-gekomen den 24 Mei 1918 : AESCHI, Hôtel Baumgarten : Rousseau Léon, sold. 29e lin.; Poche François, ,korp., 31e lin.; Ausloos Joseph, sold. 9° "lin. AESCHI, Hôtel Friedegg : Jeanmart Joseph, solH., 13° lin.; Laboureur Jean, sold. 12° lin.; Maquestiau Jules, sold. 14e lin.; Parisi Alexandre, sold. 26° lin.; Dauchot Désiré, sold. 15" linie. AESCHI, Hôtel Beau-Site : Jacquot Fernand, sold. 10° lin. AESCHI, Hôtel Niesen : Balestnie Emile,, hulp.. ond.-luit., 6e jag. te voet; Benoit Victor, ond.-luit., transp., 6" D. A.; Brouhon Paul, ond.-luit., A. F. N.; Garlier Victor, ond.-luit., 7° lin.; Lisfranc Lucien, ond.-luit., 26° lin.; Nannan Félix, ond.Juit., 13® lin. AESCHI, Villa Stocker : Boxus Robert, hulp. ond.-luit., mit. wielr. CODIWIL, Hôtel Alpenblîek : Vander Molen Emiel, sold. Ie kar.; Di-dit Henri, sold. A. F. N.; Puttevils Alphonse, sold. Il6 lin. ; Dupuis Jules, , sold. 28e lin. SAINT-CERCUE, Hôtel Auberson : Levarlet, kom., 14» lin. HET BELFORT IWordt vervolgd.\ EEN SCHANDIC BEDROC DER DUITSCHERS Hoe zij Vlaamsche gevangenen misbruiker Onze soldaten, zoo schrijft de « Legei bode », kennen de hatelijke kuiperijei van de Duitsche propaganda, die in be zet België fotos neemt van de misleid ouders der Belgische soldaten uit Vlaan deren, ze over drukt in een geïllustreer. blad dat in de Belgische loongravei van den IJzer wordt geworpen met d hoop er desenties udt te lofkken of mins tens de aangeduide soldaten verdacht t maken. Dezelfde geillustreerde uitgave, opge steld in het Vl-aamsch en zonder naan van uitgever, noch nummer, noch d;. tum, publiceert fotos met andere fami liegroepen, krtijgsgevangene Belgisch soldaten toonend, gefotografeerd naas hunne ouders, ter gelegenheid van eei gunatverlof, door de Duitsche overheii toegestaan. De opschriften onder de fotos, doei uitschijnen dat deze krijgsgevangenei een verlof kregen om hunne familic « waarvan zij zoolang verwijderd leel den, te be zoeken», en het blad hemel de buitengewone edelmoedigiheid de Duitschers op, die, « niettengenstaand den laster der Entente ,menscheliij<kheii toonen in de praktijk en niet in woox den ». Eindelijk pocht het blad ap de ui1 zonderlijke zachtheid van het lot de soldaten die in handen der « Duitsch barbaren » vallen. Indien men het blai mag gelooven, is het verblijf bij dei « barbaar » het aardsch paradijs; d Vlaamsche soldaten vinden in hen eenen echten broed-er; het is « de vreug de ,de veiligiheid na het vreeselijk loop gravenleven; men zou er bijna bijvoegei dat het « de vrijheid en de heroverd vrede is ». De doorzichtige artisten hebben eei zwak punt vergeten in dit lachen-d tafe reel; zij druklken er te veel op da Duitschland zooveel zorg betoont aan d Vlaamsche gevangenen. Wanneer eei Duitscher het over de « ethnische broe derlijikiieid » van Duitschland en Vlaan deren heeft, wordt hij begeesterd ei gaat hij aile païen te buiten. De Vlamingen uit bezet België ,zooal de Sleeswijlkenaars der Hertogdommen — insgelijks « rasbroeders » der Duii schers — weten door de bezetting, wa zoo'n sympathie waard is. De minst geleerde Vlaamsche vluch teling, die België verliet, weet dat d Duitsche gevoelens jegens VJaanderen ingegeven zijn door een politiek machia velisme, meer dan door het bewustziji van een onduidelijk rasverwantschap De Vlaamsche soldaten van het Bel gisch leger weten zeer goed, wat de mo van rechtover bedoelt. Zij komen al lerbest overeen met hunne Waalsch makkers in de loopgraven. Zooals ail Belgen schatten zaij de « gelijkheid hoog ; dat de Duitschers voorreohte; willen geven aan Vlaamsche gevange nen, bij uitsluiting der Walen, vervul hen met weerzin en misprijzen. Deze wel berekende uitsluiiting toon den grond der Duitsche kuiperij aan Duitschland heeft geene menschelijk gevoelens, maar wil den schâjn deze gevoelens benuttigen, ten einde de lag politieke listen tegen de eeniheid vai Belgenland te steunen. Maar daar is meer en nog slechter De onderneming heeft zoo'n laag ka rakt-er van schijniheiligheid, dat mei geene woorden vindt om ze te bestem pelen. Het « verlof » toegeataan aan enfkel Vlaamsche knijgsgevangenen is een mi? bruik van de kinderliefde der soldate: en van de lichtgeloovigheid der familie Men geeft hen de toelating hunne ou ders te bezoeken ,alleenliijk om de g.e legenheid te hebben de groep te fotc grafeeren en de Duitsche propagand te helpen. De brâve lieden, slachtoffer dezer list, begrijpen deze zelfs niet. Terwijl zij allen blijde vergaart zijn komt een goedige fotograaf te plaatse met zijn toesitel, en biedt zic! aan om voor eene geringe som, of zelf kosteloos, eene herinnering- te trefcke: van de gebeurtenis.Wie zou aan zulk bekoring weerstaan ? Haastig schaai men zich te zamen; de vrouw, de kin deren, de oude vader, de oude moe der, de familieleden, soms de verloofde en de buren uit den omtrek ,aan wi men ook eene foto belooft voor eenig centimen. Een kiekje ! En de goedige man -een agent der kommandantur — bezi .zijn cliché. Hij zal niet komen melde: waartoe hij het gebruikt,, maar het ge volg versc-hijnt in het schandig naam loos blad, dat later in de Belgische loop graven wordt geworpen. Ander voorbeeld van schijniieiligheid Het verlof aan enlkele Vlaamsche krijgs . gevangenen toegestaan loopt weldra ten I einde; men vraagit zich af : Wat ge beurt met hen nadien ? Het blad roer daar niet over en laat veronderstellei - dat zij te huis bldjven, en dat hunn î ellende over is. Helaas ! Wanneer men de ongeluk e kigen voor de fotolist heeft gebruikl - heeft de Duitsche overheid al het ge 3 wenschte voordeel getrokken uit d i « rasbroeders »; zij stuurt ze eenvoudi 3 terug naar de Duitsche kampen, waa - de andere Vlaamsche en Waalsche ge s vangenen verblijven. En hier, tenzij zi de verzoeken der aktivûstische agente: - inwilligen, worden zij onderworpen aa: t het uitputtingsregiem dat men kent e: '•wa-aronder het werk in de fabrieken - trnder zedelijken of lichamelijke: b dwang, nog het dragelijkste is. t Het tastbaar bewijs onzer bewering i i geleverd. Onlangs ontving men uit Duii i sche kampen rechtstreeksch nieuws va: verschillende Vlaamsche soldaten, gefc i tografeerd en bij name aangeduid i: i het geillustreerd blad. , Laat ons enige voorbeelden aanhaler - De genaamde B... M...., T linàe ,gevan t gene in heit Dulmerikamp; M... A..., 5 r grenadiers, in het I Munsterikamp ; E 3 E..., onderofficier 1° grenadiers, in he J II Munsterkamp; S... R..., 5' lanciers - in het Laugensalzakamp, enz. Al deze militairen staan gefotogra fieerd met hunne familie of hunne bu r ren, in drie verschillende nummer b van het propagandablad, in hetwelk, i i dichterlijke bewoordinpen, de voordee i len en de bekoorlijkheid van het verblij j der Vlaamsche gevangenen worden op i gehemeld, alsof in de handen valle: - van het edelmoedig Duitschland, gelijl - stond met het hoogste geluik op aarde. i Daar is de Duitsche publicatie eiger b lij-k een werfk van verraad en leuger het heilig familiegeYoelen uitbuitend te i gen den plicht jegens het vaderland, ge - wetenloos de lichtgeloovige Vlaamsch t bevolking van het bezette land en d s eenvoudige gevangenen misleidend_, e i dezer bedriegelijke en kortstondig . voorrechten gebruikend als aanloksel te - de desertie hunner makkers. , i Het zou moeilijk zijn de trouweloos heid e nhet hatelijke verder te drijver s — 1— -WVWVr — OP HET BRITSCH FRONT t Wat het legerbericht : niet zegt ^ Een ooggetuige schrijft, in dato 20 de f zer, van het front : De bedrijvigheid op het Belgisch fror 3 verzwakt niet. De Duitschers, woeden 3 tengevolge van het door onze bewonde „ renswaardige soldaten behaald succe; i trachten door nuttelooze pogingen d . verlorene posten te hernemen. Met woe; t te vinnigheid betwisten zij namelijk d door onze stormdetachementen verovei t de stellingen in den nacht van 10 tôt 1 . September, langs weerskanten van de 3 Ivippe-Dixmuideweg. r Voor twee nachten vielen de Duii e schers met sterke macht de Belgisch 1 garnizoenen aan die op het veroverd toi rein gevestigd waren, op een uitgestrek . front, zoowel ten N. als ten Z. Ondank ^ de krachtdadigheid hunner pogirigei ^ mislukten deze heelemaal. De stosstruf pen werden letterlijk weggemaaid dco ons artillerie- en infanterievuur, en vei mochten zelfs niet onze stellingen te be e reiken. In een middenpunt, gelukte de vijan 1 erin, na woedende aanvallen, in enkel ' posten te drintren. Maar den 18 's avond begonnen de Belgen eenen tegen aan va na eene mtzonderlijk krachtige artilleri voorbereiding. 1 Ter stond, lieten de het gevaar vermoe s dende Duitschers, hunne alarmvuurpi, ier; op, terwijl hunne batterijen ee ^ zwaar afsluitingsvuur openden met gai r granaten. Een pikzwarte nacht lag ove 1 htt doorweekt terrein, omgewoeld doo s het. onophoudend neervallend schroo i bedekt met prikdraad, gedeeltelijk vei ? riield, gedeeltelijk ongeschonden. Dez t omstandigheden vergrootten nog de me - gelijkheid der onderneming. Daarbi - hadiden de Duitschers aile mogelijke vei ; sptrringswerken voor hunne posten of b eengehoopt, en het bevel gekresfer; te e allen koste, hunne stellingen te Ix-hoi den. Zonder een voetbreed te wijker - verwachtten zij de aanvallers in hunn t defensieve posten en bod-en eenen harc lijitkkigen weerstan^, dcnwelkin hjjtld NIEUWS UIT BEZET BELGIE mm "■ Il ^illiilfc.1» ANTWERPEM | NIEUWS UIT CONTICH EN , OMSTREKEN t 1 De aktivistische beweging 3 Het kanton Gontieh, dat als recht-streekschen veiiegenwooirdiger in de . Kamer M. Frans Van Gauwelaert heeft, mocht voorzeker op de eerste lijn ge-1 steld worden in den strijd voor onze B Vlaamsche Idealen. y Politieke verdeeldheid kon wel de een-j. heid van werking belemmeren, maar de strijd op Vlaamsch gebied was en bleef • een der hoofdpunten van het politiek 1 programma elker partij in onze omge-t ving. 1 Op dit terrein, dat hun zoo- wel toebe-reid toesoheen, meenden ook de fameu-^ ze «Aktivisten» nen rijken oogst op te doen. g Hunne propagandabladen, boven de handteekens van Borms, Raphaël Ver-^ hulst (van Contich), en Van Den Bran-| den, met de geldelijke ondersteuning en ' de hooge bescherming der Moffen, kon-den dagelijks de «Entente» van aile mis-drijven beschuldigen en Duitschland als den redder van het Vlamingendom toe-^ juichen: maar de bevolking, bleef, kalm ' en wachtte. Zij had te veel scherpzinnig- • heid om niet te beseffen van waar al die ^ propagandamiddelen kwamen en waar-' toe al die beweging voeren moest. De slrekking immers, zoo schrijven onze •" medeburgers van uit het bezette gebied, was duidelijk: de Bestuiurlijke Scheiding s te bewerken, om daarn-a zooveel te ge-f makkelijker het hoofddoel te bereiken: !" de bevolking tôt de inlijving van Vlaan-f deren bij Duitschland voor te bereiden. Vleierij, bedrog, geweld en uitkoope-1 rij waren voorname wapeins. Het Vlaam-> sche Volk is met ons, schreeuwden zij op< aile tonen; en ofsohoon het bewijs - nooit geleverd werd, moest men het , maar gelooven. In naam van dit Vlaam-!- sche Volk werd dan zonder meer de i- zelfstandigheid van Vlaandeiren uitge-e roepen, en de aiktivistische drijvers als e afgevaardigden bij die nieuwe Regee-ri ring aangesteld. e Ongelukki.sr.lijk voor hen, wilden de->t zen door uiterlijk prachtvertoon die roemrijke «Bevrijding van Vlaanderen» vieren !! Jammer voor hen. Elkeen heeft met fierheid gelezen, hoe, niettegen-staande de bescherming ' der Duitsche bajonetten, te Antwerpen, Mechelen en elders, de optoc-hten van de verraders met eenige verdwaalde schapen en uitge-kochte knechten, door de veronitwaar-digde bevolking werden uiteengeblazen, hoe hunne meetingen werden beant-woord, en welke herhaaldelijke kranige proteslen al de regelmatige Besturen van het Vlaamsche Land bij de bezettende macht indienden. Natuurlijk te vergeefs. >- Maar in de bladen was het nu uit met : Het Vlaamsche Volk is met ons; hetzelf-t de volk was in eens TE DOM geworden; i en om het gedacht van zulke domme menschen hoefden zich die fijne heer-kens toch niet te storen !!!! e Zoo wordt, onder de hooge bescher-5- ming der «Kultuur» en ten bate van den e landsvijand, onder den dekinantel der •. Vlaamsche belangen, eene verdeeldheid 1 in stand gehouden, die door het over-ri groot gedeelte der Vlamingen en Belgen veroordeeïd wordt en als landverraad . geschandvlekt. Wee u, slaven in dienst e van den gemeenen vijand, wee u in het •. uur der wraak H t Ziehier hoe het er te Contich toeging. s Na een welgelukt weldadigheidsfeest i, gegeven door den Katholieken Vlaam-i- se hen Bond, werd eene bestuursverga-r dering beroepen. Een paar leden legden ■ verzoek9chriften ter onderteekening neer i- ten voordeele der Bestuurlijke Scheiding. Na eenige vinnige bespreking wei- s hoeft gebracht. Met handgranat-.-n moes-:, ten deze steunpunten vernietigd wor-e den. Met het gasmasker voor het aange-i- z;cht, ondernamen onze onversa/tgdt i- soldaten — besloten ondank s alies te ;) overwirmen — gevechten van allerhe-5- vigsteai aard op al de punteu. r In den donkeren nacht greep een epi-r sche strijd plaats. Een onzer nelien, t, wiens wapen gebroken was, berl-enele •- zich van een licht machiengeweer als e van een gewoon geweer en van vlak bij schoot hij eenen band patronen af in j der. buik van eenen Duitscher, die •. trachtte eenen gekwetsten Belgischen u officier omver te werpen. a Na een uuir vinnigen e<n< praohtigen [. strijd, hadden onze mannen al de pos-l. ten weer ingenomen. Een dertigtal ge-e vangenen en twee machiengeweren wer-|. den- achter 't front gestuurd. Het overige e[van het Duitsch garnizoen was gedoo.d. gerden de meeste bestuuirleden zulks te teekenen; zij beriepen zich op het ge-» dacht der leden, en stelden voor eenei algemeene vergadering te beleggen,waan een spreker de zaak zou komen uitleg-gen, en waar er stemmdnig zou uitge^ bracht worden. De aktivistische bestuur< leden wei gerden zulke wijjze voorstellen^ gaven hun ontslag van den Katholieken^ Viaamschen Bond, en vereenigden zicH tôt een Onpartijdigen Viaamschen Bond„' Deze heeft steeds een armtierig bestaaiM gehad. Borms is daar dan voor eenei led-ige zaal komen tempeesten; en daar?' het gedacht der domme bevolking fcochit voor raiets telt, stelden die heeren zich? maar zelfs als hunne gekozenen aan. î Hier noemen wij de afgevaardigden-van het kanton Contich voor den Pro-vincialen Raad van Antwerpen bij dent Raad van Vlaanderen : j Voor Contich : Emiel Beeckman, vee-' arts, en Jules Hellemans, nijveraar ; Voor Wilrijck : Robert Boen, koopK man; ) Voor Linth : August Boen, brouwerJ Voor Bouchout : Ingenieur Mom^ maerts. \ •k ★ -k Men gelieve aile inlichtin'gen en bip dragen te zenden : Voor Contich : aan Jan De Belder, Ateliers de précision, te Graville; en Hendrik Verstappen, Motocycliste. Z 211, E. M., Belg. leger te velde; Voor Bouchout : aan Alfons De Poo-ter, Z 142, 3S Cie, Belg. leger te velde. QÙST'VLM AtiSJEREM DE ONTVOERINCEN Uit Gent zijn behalve naar 't front# ook veel burgers naar het nijverheids-gebied van Westfalen gestuurdv Die Gen J tenaars worden genummerd als slaven. LANDSTORMERS NAAR RUSLAND j Landstormafdeelingen die in het noor-»' den van Oost-Vlaanderen patrouille- eni commandantuurdiensten verrichten,zijqi naar Rusland gezonde-n. PATENTEN. — OPCENTŒMEN Te rekenen van i Januari 1919, zai et ten voordeele der stad Gent geheverï' worden : t. 25 opeentiemen op de hoofd-se;m van al de patenten vastgesteld over-etnkomst-ig de schikkingen der wet van' 21 Mei 1819 en van art. 3 van het besluifê van 18-21 Mei i916 (landbouwpatenten)w — (Klimmend patentrecht niet inbegre; pen). 2. 75 opeentiemen op de hoofdsorr» der patenten (klimmend patentrecht) op-gelegd aan de personen die onder toe-passing vallen van art. 4 van het besluif/ van 18-21 Mei 1916, dat luidt als volgt ': Par. 1. — De patentplichtige van wie< de in-een of meer gemeenten behaalde, of verkregen beroepswinsten, wed ien of -verdiensten, in hun geheel ten minste fr 10,000 per jaar bereiken, worden ove-rt deze inkomsten belast op grond van een porcentagevoet, bepaald op het tiendui-zendste van het totaal, zonder dat ge-melde voet 5 mag te boven gaan Deze bepalingen zijn insgelijks van toepas* sing wanneer de inkomsten voortvloeien-c'e uit meerdere be'roepen, nijverheids-of handelsbedrijven, ambachten of ne» ringen, voor een jaar te samen 10,000 fr. bereiken of overtreffen. Par. 2. — De ontvangers der -echt-slreekscihe belastingen zijn met de in-ning gelast. OPCENTIEMEN OP DE STAATSTAK» OP DE INKOMSTEN EN WEZEN-LIJKE WINSTEN DER VBN-NOOTSCHAPPENTe rekenen van 1 Januairi 1919 zullen er jaarlijks, ten voordeele der stad Gent,1 vijftig opeentiemen op de taks op het'1 inkomen en de wezeralijke winsten ge- ; ïnd worden, verwezenlijkt door de Ven-1 nootsebappen per actiën door zekere fi-nancieele en nijverheidsbedirijven en door hunne beheerders, commiissarissen' en vereffenaars. (Taks geïnd door den' Staat overeenkomstig de wet van 1 September 1913). Deze schikking is niet toepasselijk op het deel taks betreffende eie interesten» premiën of loten van obligatiën, of de winston verwezenlijkt in afzoncierlijke» ; gesticihten gelegen in den vreemde of in de koloniën, noch op de reeds bestaande (25) gewone opeentiemen geheven op aï de patenten. Al wie deze belasting verschuldigd is,, zal desgevallende, voor zij ne taksen op; de ste)ompaarden, het getal werkliedea of andere dergelijke lasten, een vermin» dering bekomen, tôt beloop van de opf brengst der opeentiemen op de tafcs deï jnkomsten of wezenljjjçe winstei.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods