Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1693 0
17 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hm52f7m171/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het maamer : 5 centiem (Froat 10 centiem (andere fenden). Per maand (vooruitbetaald) : Fracbrijk î.25f& Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eldera 3,flw. OP HET ITALIAANSCH FRONT Voortdurende Italiaansche weerstand » Venetië wordt ontruimd DE TOESTAND De Duitsoh-Oostenrijkers stellen ailes in het werk ten ci ride dan weer-stand der Italiaansche troepen tegen te houden. Zij werken in twee richtingen. Eenerzijdts dalen zij uit Trentino in den omtrak van den Asiago on den Cadre, rond, Felire, met het doel de ves-ting te bezeitten die het a oh ter s te ge-d>eelte van het Italiaansch leger over-heerscht. Anderzijds stuwen zij hun troepen langs het zeefront, en vallen met harduekkigheid de Italianen aan in (Je lagere streken van de Piave. De eerste bewegiing is de gevaarlijk-ste, vermits zij het Italiaansch leger in den rug aanvalt, waar zij tôt nu toe geen vordering vermochten te maken. Men is thans meer gerustgesteld en kalm nopens den aanval der Duitsch-Oostenrijkers tegen het front der Italiaansche troepen, die een zoo groot ge-vaar soheen te veroorzaken. Eien Italiaansch officier, die beveiheb-ber is in deze streek, heeft bevestigd dat de groote zaak bestaat in den hel-denmoed der soldaten. Hij beweert dat zijne/ troepen met heldhaftigheid be-, zield zijn zooals vroeger. Er zijn voorwasrden die het Ita liaansoh leger bevciordeeligen, er zijn | er andere die een sleoht uitwerksiel heb ben. De mist is den vijand voordeelig. t, Doch de tegenwerking van eenige troe- i pen is het niet min. Er zijn troepen } van het Italiaansch leger die zich held- c haftig gedragen, die giorieirijk zijn, c doch ongeluKkiglijk zijn er andetre die moeten geschandvlekt worden. Dat er s woeiingein ontstaan zijn onider sommi- c ge afdeelingen, zulks is niet te verwon- l deren, wanneer men vaststelt dat het 1 Italiaansch leger uit een miljoen man t bestaat. Hetzelfde kan men ten andere l bestatigen in het Oostenrijksoh leger. r VENETIE WORDT ONTRUIMD \ Venetië, 16 Novernber. — Venetië is c scnier gansch verlaten. Van de 160,000 inwoners zijn er nog 20,000. Deze blij- t ven kalm. In geval de stad aangevallen j wordt, zal men zich niet verdedigen, ï cpdat de kunstschatten bewaard blij- c ven. % De stadsoverste heeft kenbaar ge- „ maakt dat hij op zijn post zou gebleven zijn. Twee koffiehuizen, de «Florian» en de «Quadri», zijn nog open op de plàats Sint-Marcus. i Eenige consuls zijn gebleven. Ande- ^ ren zijn vertrokken. Eenige familiën, wier voorouders Doges van Venitië waren, blijven in de S stad en willen er geemszins uit vertrek- -ken. Mnp/sfîSgsfrjlrillei iD fli JoorSii (Vervolg) Een of twee lichte kruisers,waaronder I ooik de verirtetelde «Arethusa» — die | thans een wrak is, maar nog' steeds, als I om zijnen ouden strijdlustTe toonen,zijn K loodshuisje boven water uitsteekt — i en een paar torpedojagers hebben voor 1 hun stoutmoedigheid geboet, maar de Ischade en verwoesting, die zij onder ■ de vijandelijke lichte strijdkrachten I hebben aangericht, was zeer aanzien-! lijk. De vijand, die zijn tijd afwacht, tot-dat hij ze onvoorbereid kan aanvallen, blijft inmiddels op een respectabelen afstand. Deze onze lichte strijdkrach-1 ten zijn precies als de katten; een, die naar huis sukkelde, getroffen door ver-echeddiene 12 c.m. granaten, bevindt i zich nog steeds in, wat ik zou willen I noemen, de patrouilleer-linie, ofschoon I ik er niet zgker van ben, dat deze term I niet verkeerd is en « gevechtslinie » I niet een juistere benaming zou zijn. De lichte strijdkrachten zijn een I vroolijke en gelukkige troep. Aile jon-! ge manen, zelfs commodore Sir Regi-Inald Tyrwhitt, die een van de merk-I waardige « ontdekkingei» » van den loorlog is geweest en allen, die ik gezien 4"hebzijn de flinkste en schranderste iluidjes,_ die men ooit kan ontmoeten. j Dag in, dag uit zijn de mijnenvegers op zee. Zij weten zeer goed, dat nieuwe .fmijnen hen wachten, maar nauwgezet iyolgen ze de aangewezen route, totdat izij kunnen mpporteeren, dat een streek fceheel gezuiverd is. I De aandacht van het publiek is na-■uuriijk gevestigd op de enkele belang-rijke zeeslagen, die tijdens dezen oor-#og zijn geleverd, maar de actie der |lich!o strijdkrachten worden elken dag en elken nacht gevoerd en met veel heldhaftigheid zelfs, indien, al naar 'gelang der omstandigheden, vele hel-dendaden niet mogen worden bekend gcmaakt. B vsri de lichte strijd- ■trachten wordt even goed onderhouden al 3 dat van de « groote vloot » en -wordt geregeld gerepareerd op een wijze, ■Waarvoor den leiders en het personeel werven aile lof toekomt. Wanneer ■Blatty s vlaggeschip er uit ziet, alsof J* uit een groote hoedendoos was ge-™m™;. Tyrwhitt;s schip, alsof het uit «TO klcme hoedendoos was gekomen en o iciftr van de marine van een on-. J* • Mn^enooten, die eenige lichte hlflihûKK ht ,,kon <3en bevelhebber : « Ik denk, dat gij nooit VCn vei"!at is dit aan de zorgen, die aan onze lichte strijdkrachten worden besteed toe te schrijven. 't Lijkt haast, alsof de lichte schepen nooit uit-oopen ,maar de oorlogs-^esultaten be-yijzen ,dat het toch een beetie anders Er zijn natuurlijk commandanten en commandanten, evenals er admiraals en admiraals zijn, naar ik heb gehoord van torpedojagers, die 22 nachten aan een stuk op zee zijn geweest. Dit is een goede manier, om de schepen en de be-manning uit te putten, maar waar-schijnlijk is het een uitzonderingsge-val. Toch toont het, dat de lichte strijdkrachten zelfs tegen zoo'n taak zijn opgewassen. Na den oorlog pas zullen niet alleen de heldendaden, maar de verbluffende verbeteringen in tactiek, soheepstypen en uitvindingen op elk gebied worden beschreven, die uit den drang der oor-logsomstandigheden zijn voortgeko-men. Al deze verbeteringen hebben de macht van onze lichte zieestrijdkrach-| ten en van de geheele vloot enorm ver-meerderd. Over een van deze verbeteringen jammert de Duitsehe pers reeds en ik hoop en geloof ,dat zij nog meer zal te "jammeren hebben, alvorens het einde van den oorlog zal aangebroken zijn, want, wanneer aile geestkracht, aile vindingrijkheid, aile talenten van een groote, zeevarende en producee-rende natie als de Engelsche plotseling aan de werken des vredes worden ont- ■ trokken en in dienst geste! d van den ; oorlog, kunnen er groote dingen tôt i stand worden gebracht. De vijand heeft er tôt dusver slechts een voorproefje van gehad. i DE MldNEN-STRATECIE 1 i Er is een deel van onze strategie in de Noordzee, dat een mj^erie voor mij was, voordat ik ene bezoek bracht aan = de « groote vloot » en de lichte strijd- 1 krachten, en een mysterie voor mij is 5 gebleven. Ik, die de verrichtingen van 1 al onze strijdkrachten ter zee met bij- < zondere belangstelling volgde, teekende 1 op al onze kaarten van de Noordzee de ! grenzen van de verschillende mijnvel- 1 den aan, zooals zij waren bekend ge-maakt. Deze publicaties waren vroeg begonnen. i De Board of Trade deelde ons den £ dag voor de oorlogsverklaring mede. ' datt zekere Noordelijke Nederlandsc-he 1 ^eemondingen onveiiig waren wegens 5 de mijnen en dat Nederlandsche mij- 1 lenleggers gereed lagen, om, zoo noo-dig, aile andere mondingen te sluiten. Den volgenden dag, en nog voor de oor- ( log was begonnen, deelde ons hetzelfde 1 département mede, dat Denemarken 2 dezelfde voorzorgsmaatregelen had ge- fr nomen in de Sont en dat Duitschland ' mijnen had gele. I rond Heligoland en Cuxhaven en aan den mond van de Weser, de Jahde, de Elbe; eveneens, dat Borkum door mijnen was afgeslo-ten en de vuurschepen aan de Duitsehe ? kust van de Noordzee waren weggeno- i men. î Tôt zoo ver ging nog ailes goed en I toen wij de mijnenvelden op onze kaar- > ten hadden aangeteekend, scheen het een naturlijke zaak, dat een zwakkere r maritieme mogendheid dit had gedaan. z [Wordt vervolpd), . VOOR S0L0ÂTEN EN VLUCHTELINGEN VERLOF VOOR ENGELAND Soldaten schrijven ons om er over te klagen dat. er geen gelijkheid bestaat in het toekennen van het verlof voor Engeland.Naar het schijnt wordt het dengenen, die slechts oomst tantes, verdere bloed-verwanten of vrienden in Engeland hebben, heel wat moeilijker gemaakl dan aan degenen, die ouders, broeders of zusters kunnen gaan bezoeken. Zoomin als de soldaten, die ons schrijven, begrijpen we hiervan de re-den. Wij meenen dat, van het oogen-bîik dat het met„ het certificaat van hvisvesting in orde zit — om het even van wie het kornt — niemand er be-lang bij vinden kan jongens, zonder nieuws over hunne ouders dikwijls te berooven van een verlof dat ze zoo hard noodig hebben en dubbel en dik ver-dtenden.Wij gelo&ven dat nergens deze dis-tincties tusschen soldaten werden opge-legd noch voorgeschreven. Mogen wij vragen dat eenieder, die kan bewijzen dat hij weet waarheen zijn verlof beko-me ? Men moet geen moeilijkheden soeken waar er geen noodig zijn. GAMMA. T- G. b., D. 217. — Uw geval is hoogst intéressant, maar wij zien niet wat wij voor u kunnen doen. F. W. 83. — Die grens is indterdaad gesloten. Ook voor Fransche soldaten. Maar uw certificaat blijft wel geldig. H. V., D. 60. —- Wij zullen trachten u het gevraagdte te doen gieworden. Enkele dagen geduld nog. CAM. S., D. 149. — Wij denken in-derdaad dat gij reoht hebt. Wij zuPen de zaak een dezer dagen behandelen. GUST. S., D. 238. — Uit Vlaanderen zijn nog geen kinderetn a&ngekomen. J. V. G., St.-Lunaire. — Indien gij naar Parijs komt, zullen wij u wel kunnen helpen. Kom ons maar bezoeken, liefst in den voormiddag. JOZ. B., D. 13. —- Indien uw kom-mandamt niet mêewil is er niets aan te doen. Heeft hij redenen om uwe aan-vraag niet door ta zenden ? Dat moet hij toch doen. Aile aianvragen, die re-delijk zijn, moeten worden dioorgezon-den.Dr. K., Villiers. — Aan het Ministe-rie van Koloniën te Sainte-Adresse. Langs uw oversten, indien u militair is, wat we vermoeden. NIC. W., D. 34. — Zelfde antwoord als aan J. V. C. hierboven. P. R. ANTWERPEN. — Uwe aan-vraag richten tôt den minister van oorlog, langs uw kommandant. Wij hopen dat g© zult lukken. O. D., D. 81. — Wij kunnen u, onge-lukkig, niet inliohten. Het stuk kwam van een medewefrker, die niet hier ver-blijft en dien wij moeilijk kunnen tref-fen.R. V., rue St.-J., Le Havre. — In hetzelfde geval als gij verkeerend, begrijpen wij best uwe vraag. Daar zijn geen kinderen uit Vlaanderen aangiekomen tôt nu toe. Indien er komen zult ge in «Het Vaderland» de voiledige lijsten vinden. Verschoon on® dat we u niet persoonlijk schrijven. Wij staan onzen lezers kosteloos en gaarne ten dienste. GAMIEL R., D. 227. — Wij hebben uw geval rijpelijk overwogen en er met een dokter over gespiroken. Ge zoudt best die gedachten uit uw hoofd steken. Dan komt ailes weer op zijn effen. Onze inlichtingen zijn kosteloos. Dank om uwe gift voor onze werken. A. J., D. 24. — Gij schijnt ons inder-daad wel degelijk vrijwilliger te zijn. Wil uw kommandant de zaak niet wij» zigen ? Beproef het nog eens kalmpjes en beleefd. Dat pakt wel, hopen we. Zooniet, sohrijf ons weer. VOOR ONZE WERKEN Wij ontvingen nog van : , C. Dezeure, te Poperinghe, i fr. ; C. Mairtens, van Poelcapelle, 0.50 fr. ; Aug. BaekeJandt, van Roosebeke, 1 fr.; ; H. Sauvage, te Jonzac, 1 fr. ; Camiel ; R., in Dr 227, 1.25 fr. ; Familie Talon-Verbeke, te Mendon, 2.50 fr. i Andere giften worden in een voîgend nummer nog opgesomd. Aan allen on- < zen besten dank, G. j EEN MÎNISTERIE CLEMENCEAU Ondanks den tegenstand van de ra-dioaal-socialisten heeft <Je voorzitter van de Fransche Republiëk beroep gedaan op senator Clemenceau om het mi-nisterie te vormen, dat het kabinet Painlevé zal opvolgen. Gister namiddag reeds had M. Clemenceau zijn ministerie samengesteld en stelde hij zi j ne medewerkers voor ) aan den voorzitter der Republiek. 1 De verschillende portefeuilles werden : als volgt verdeeld : < Voorzitterschap, minister van oorlog... M. Clemenceau 1 Geldwezen M. KIotz Handel M. Ciérnentel < Binnenland. zaken.... M. Pams. 1 Koloniën M. Henry Simon : Arbeid M. Colliard 1 Reohtswezen M. Nail i Onderwijs M. Lafferre Zeewezen M. Leygues 2 Bewapening M. Loucheur Openbare werken M. Claveille c 1 M. Clemenceau, die ondanks zijn boogen ouderdom — hij is negen en zeventig jaar — nog zeer flink is, rnaakt weinig om het verzet van de ra-dicaal-socialisten en om de vijandige gezindheid van M. Caillaux. « Ik zal Dinsdag wel zien hoe de Kamer stemt », zegde hij, « meer hoef ik niet te weten ». Men denkt algemeen dat het ministerie Clemenceau krachtdadig den oorlog zal voortzetten en streng optreden te-genover de verraders, die thans ter be-Bchikking van het krijgsgerecht opge-sloten zitten. Dat M. Clemenceau çioor-tastend kan optreden bewijst zijn ver-leden ,dat hem den bijnam gold van « le Tigre », den Tijger. Nu hij minister-president wordt Iâat hij het dagblad « L'Homme Enchaîné » (De Geketende Man) over aan zijne medewerkers tôt.:, hij weer terugkomt. «a. "M ..... IN ROEMENIE De gr'aano^gst VoLgens de «Neue frei Presse» werden uit bezet Roemetnië voor 1 miljoen ton graan _ uitgevoerd, waaronder 800,000 ton tarwe geirekend worden. Oostenrijk heeft meer dan de belft van het vervoerde graan ontvangen. Het overige gedeelte werd uitgedeeld tusschen Duitschland,Bulgarije en Tur-kije. Men heeft insgelijks maïs, gerst, haver, olie, wijn en tabak vervoerd. >■■■ 'i/vwvy— i. >■« LUCHTVAART iuïtesB vliegtn'sje Mae«a gela;)!! Maçon, 16 Novernber. — Een Duitseh vlieger is geland op het grondgebied van de gemeente Senozan, nabij Maçon. (Frankrijk-Saone-et-Loire). In het tuig bevonden zich een lui tenant en een sergeant-majoor. Deze werden gevan- 1 gen genomefi door eene afdeeling van i het 26e voetvolk-regiment, dat niet ver ! van daar post had gevat. Zij hadden over ivancy gevlogen. Door een ongevaJ 1 waren zij genoodzaakt hun reis te on- 1 derbreken. Zij hadden echter den tijd 1 hun vliegtu'ig te vernietigen, alsook hun Daweren en hun |J OP HET WESTEBFBONT « ....AA Vijandelijke nederlaag te Houthulst De streek van Nancy beschoten DE TOESTAND De Duitschers ondernemen meer en meer tegenaanvallen in Vlaanderen met het doel hun toestand te verbeteren, die zoo zeer verslechtte sinds de verovering der heuvelkammen van Passchendaele. Onze bondgenooten doen echter al de vijandelijke pogingen mislukken. De vijand staat voor twee groote hin-derpalen : zal hij zijn vruchtelooze en bloedige tegenaanvallen voortzetten, zooals een bevel van Hindenburg het laat vermoeden; of zal hij achteruit-trekken ? Men kan nog niet bevestigen wat hij zinnens is te doen. Al wat men weet is dat de Duitschers den winter niet zullen kunnen door-brengen in dergelijken staat van ge-brek en onophoudelijke bedreiging. De kroonprins Ruppreoht zal onge-twijfeld al doen wat hij verïhag ten einde het noordelijk gedeelte van den verloren heuvelkam en de hoogte van Passehendaele terug te veroveren. Indien hij daar niet in gelukt, zal hij gedwongen zijn op 20 kilometers ach-teruit te trekken. De artillerie-bedrijvigheid en de voet-volkverrichtingen zijn, in Vlaanderen, voortdurend hevig. In den morgen van H Novernber, heeft het vijandelijk voetvolk gepoogd vooruit te komen. Hun aanval mislukte, dank aan het vuur der Britten. Een andere vijandelijke afdeeling, die traohtte de Britsche liniën te berei-ken, ten noord-oosten van Passehendaele ,werd insgelijks verdreven. De Duitsehe artillerie is voortdurend zeer bedrijvig in de streek vân Passehendaele ,alsook ten noorden en ten zuiden van dit dorp. Men vond in het bezit van een krijgs-gevangen Duitseh officier, tijdens de Verovering! Man Passehendaele ,op 6 Novernber, een briefje geteekend door t Hindenburg, waarin_ stond : « Indien de heuvelkam verloren is, moet hij kost wat kost heroverd worden. » Dit is thans, sinds drie dagen het doel dat de Beiersche kroonprins beoogt. Een eerste vijandeliljke aanval,die on-dernomen werd op 13 Novernber, mislukte heel en gansch; een tweede be-haalde niet meer bij val. De vijand had nochtans hulptroepen gevraagd en had de gelegenheid bekomen een dikken mist te baat te nemen ,die hem toeîiet de Britsche liniën te bereiken zonder bemerkt te worden. De stafoverheid onzer bondgenooten had echter met wijs beleid talrijke ma-chiengeweren gereed gezet op de voor-posten en de aanvallen der Beiersche troepen werden gansch afgeslagen. Passehendaele blijft in het bezit der bondgenooten ,alsook gansch de heuvelkam dien zij veroverd hebben. De Duitschers behoûden alleenlijk de steun-punten te Becelaere en te Gheluvelt. Aangezien de vijand den winter niet kan overbrengen in den modder en in de moerassen ,mag men zich afvragen wat de vijand doen zal. De uitslag zal naar aile waarschijn-lijkheid gunstig zijn voor de bondgenooten.FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De Duitschers hebben in Belgïë gepoogd een der Fransche steunpunten, ten noorden van VeSdhoek, te veroveren.De aanval is gansch misiukt. De vijand heeft aeware verliezen geleden. De nacht was kalm op het overige gedeelte van het front, uitgenomen op den reehteroever van de Maas, waar do artiUerîe-bedrijvigheid voortdurend hevig is. LUCHTVAART Duitsehe vliegers hebben de streek, ten zuiden van Nancy, beschoten. Er waren geen slachtoffers. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Brïîsch legerbericht meSdt, dat de Sritten met weigeiukken, een aanval ondernomen hebben, tijdens den laat-sten nacht, ten noorden van Zaam-poom.Vijandelijke verkenners, die poogden de Britsche liniën te geraken, ten noor- 1 den van Poelcappelle, werden verdre- 1 ven. Er is niets bijzonders te melden op hat overîae gedeelte van het front. L DE KANADEEZEK OP DEN HEUVELKAM VAN PASSCHENQAELE De Kanadeezen behoueîen met heldhaftigheid den heuvelkam van Passehendaele.Meer dan vier-en-twintig vijandelijkfe aanvallen en tegenaanvallen weriea door de Kanadeesche troepen afgeslagen. De gékwetste Kanadeezen, die op I het aehterfront toekomen, hebben vaâé 'gesteld aan den berichtgever van hçt agentschap Reuter dat de artillerie-bedrijvigheid tegen de DtKlsohe tegenaanvallen aller bewondering verdient. De Duitschers hebben, in den morgen van 16 Novernber, de Fransche troepen aangevallen, ten westen van het bosch van Houthulst. Zij werden verdreven. HET ARTILLERIE-GEVECHT TE PASSCHENDAELE Een beriohtgever uit FranferijK meldt op 16 Novernber ■ In de streek van Passehendaele ia dê artillerie-bedrijvigheid voortdurend hevig. Tijdens deze drie laatste dagen hebben de Duitschers met het meesie gëweld de streek beschoten. De Franschen beantwoordden met niet min hardnekkigheid. De Kanadeezen spreken^met den uit-bundigsten ^ lof en met bewondering over het werk der Fransche artillerie. Geen enkele Duiteche aanval gelukte erin de stellingen der Franschen te na-deren. Deze behouden de stellingen die zij veroverd hebben. Anderzijds worden de stellingen der Duitsehe kanons meer en meer onuit-staanbaar ten gevolge van het hevig ge-weld der Fransche tegen-batterijeo. Men denkt dat er geen hevigere artillerie-bedrijvigheid plaat? greep dit jaar op dit front. Het is de laatste wanhopige pogingf der Duitschers ,ten einde de stelling ta veroveren, die de streek beheerscht. Zij zullen niet gelukkeû. ECHOS Een kabinetsraad. — (Censuur) (Gensuur) werd Vrijdag morgen, te Sainte» Adresse, een kabinetsraad gehotide». Tn den loop der zitting werden d» termen vastgesteld van een besluit-wet in zake het toekennen van steun aan krijgsgevangenen in Duitschland. Voor de Belgische soldaten uii Duitschland of uit Zwitserland teruf-gekeerd, werd vastgiesteld dat zij vai^ allen krijgsdiemst vrijgesteîd en met verlof zonder soldij geplaatst worden. 's Konings feest. — Ter gelegenheid van 's Konings feest zal het Belgisch gezantschap te Parijs, op Zondag, t8 Novernber, èen plechtig « Te Deum » doen zingen, te elf utir 's morgens in de Eelgisohe kerk, 181, rue de Charonne» n * ♦ Het vertrek van kotonel Tombeur. -* Kolonel F.-V. Tombeur, die toi kom-missaris-generaal van de Oostalijke pro-vincie in Congo benœmd wesrd, waae hij het ambt van adjunkt bij den heet vice-goeverneur-generaal gaat waarnfN men, zal zich weld'ra naar zijn post be-geven.Kolonel Tombeur heeft dapper aan den IJzer gestrede®; hij heeft te Lon-den Miss Mar\r White gehuwd, die tô Kales een ambulancie gevestigd had, waar Belgische soldaten verzorgd werden. Miss White heeft, uit de handen des Konings, het kmis van de Orde van Leop<51d II ontvangen. Zij zal haar eoht» ïenoot naar Kongo vergeseîlea. » De Econemische Raad te Parijs. Verieden Woensdag vestigde zich te' Parijs de economische raad, onder voorzitterschap van den heer Paul Hy-nans ,minister van économisais zake». Deze economische raad heeft, zooals nen weet, voor doel de vraagstukken :e bestudeeren, die betrekking hebben >p het hersfeel van België op eommer-"ieel- en nijverheidsgebied; vijftig aatt<-îienlijke personen, tôt de handels- ei* wetgevende wereld behoorende, maliea 3r deel van. S® JAARGANC, Nr 739, s. , ZATERDAC, ÎY NOVEMBER 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods