Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1855 0
24 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 October. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542kk9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

L Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overcenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad9 çoorloopig te Parijs, 3, Place des Oeux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numjner i 5 centiem (Front en Frankrijk)* 10 ccntiem (andere Ianden). Per ma and (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 ftà Op Verkenning — IDit gebeurde ten noorden van Dik: luiden, twee dagen geleden, in de Icht van 20 op 21 October. Per ui ■ndering, heeft het Belgisch legerbf ■ht er ditmaal melding van gemaak ■aar voor één enkele maal dat die da tlijksche «communiqué officiel» or Ils meer brangt dan «het artillerie lel of de gewone bedrijvigheid .onze Irkenners», hoeveel honderden dergt ike heldenfeiten gaan er niet te loc ■rider op die grauwe strook niemand: lljnd, die de beide vijandeiijke loopgre |n van elkander scheidt. Zoo mog ie lezer, uit één enkel voorbeeld, zic >er. denkbeeld vormen van het leve jjnder aan het kalme, rustige, Belgi Iïo front. Bleel den dag door had de artilleri In beide kanten van den IJzer geblafi Ize batterijen, die het ditmaal op d landelijke verdedigingswerken g< pnt- hadden, schoten raak; men ko fen hoe er ginder zware schade wer àngericht. wlaar ook de vijand liet zich niet oi Ituigd. Onder het geweldige vuur va le Duitschers hadden onze pionnien toïek het werk voortgezet. |De toestand scheen dus gunstig or ■en een tochtje aan genen kant va fen IJzer te wagen, eens te gaan ki. In of er, in de stuk geschoten werker j|et eenige laatste Duitscihers nés tel In,en zoo mogelijk, met eenige krijg; evangenen terug te komen. IZooals altijd was het niet moeilijl il" de noodige vrijwilligers voor zoo'i fchtje te vinden. Het bevel werd toc ërtrouwd aan luitenant Kervyn d ioerendre, en zonder tijd te verliezei ssife men zich op weg. Eerst de rivis |er, en dan den donkeren nacht m SI onhekende te gemoet. Daar de eerste vlakte sirook grond heel bloot gesteld is aan het vuur vai t Duitsche machiengeweren,die voort ■rend het terre in schoon vagen, moe In op handen en voeten vooruitslui In over dein drassigen bodem, te mid In van de granaatkuilen en waterplas 11, terwijl nu en dan boven hun hooi In een akelig sissende kogel heenflu ■met ©en slag tegen de vochtige aard fcrpletst. fcindelijk toch hebben zij de vijande Ke verdedigingswerken bereikt-.Vaa, Inen de donkere aardewerken af 0] In grauwen hemel;in de flauwe klaar [bomerkt men overblijfsels van stul fcchoten dekkingen, verwrongen prik Idraad, en hier en daar een paal et ri plank, die boven het vormeloozi pister uitsteekt. »)ok de vijand heeft lont geroken Iker hebben zij locht gekregen vai Ize verkenners, en lijk eene vluch lisschen zien deze de laatste grauwi Jiaduwen in het donker van dei Icht uitoen stuiven. Onmiddallijl>: trop, slaat een eerste granaat vlal | henvin, terwijl een geweldig artille vuur losbreekt op den langen loop aaf dien zij meenden te doorsnuffe i. Bij dat geweldige spervuur, voo m muuT van staal en schroot, aarze i onze mannen een oogenblik. Mer a dénken dat het onmogelijk is dit 1 door te komen. Maar het zal nie zegd zijn dat onze jongens zoovei n doorgedrongen, tôt vlak bij de zo< ig beloerde vijandeiijke stelling, zon r dat ze hun opdracht hebben uitge-erd.— Vooruit jongens ! er door ! Het is de stem van luitenant Shodei î zoo zijn mannen aanwakkert en. Ehct voorbeeld gevend, vooruitsneit. an volgen de anderen natuurlijk als zelf. Zonder zich te bekommeren om het odelijk gevaar dat hen van overal dreigt, zonder te letten op dien sta-i regen van schroot, waarvan iedere 'aal, iedere d ra ppel de dood betee-nt, springt sergeant Shoder den loop-aaf in, doorsnuffelt de dekkingen, it geen enkel hoekje ondoorzocht, en fidt eindelijk wat hij hebben moet : droom van elk soldaat : Duitschers, hij als krijgsgevangenen in triomf >r de liniën terug zal brengen. h een nog bijna ongedeerde dekking pft hij twee Duitsche soldaten ont-M. Maar sergeant Shoder is alleen; n mannen zijn hier en daar, evenals i op zoek, en doorsnuffelen gansch [n loopgraaf. De kerels trachten weer-®d te bieden; vlug gooit Shoder den De van zich af, springt op den andere E. slaat hem de wapens uit de hand, 1 in een oogwenk ligt deze gekneveld (1"ijl zijn makker nu ook op de "tht slaat. Dan, onder den voortdu-B<len regen van graiiaten die op den |rlaten loopgraaf blijft inslaan, keert li naar zij ne makkers terug. Ondertusschen is het kleine troepj £ weer bijeen gekomen, en, door die | cersten bijval aangemoedigd, heeft d aanvoerder besloten do verkenning no verder door te zetten. s- Het stond geschreven dat de avonti n reri van onz» patroelje nog niet te t- einde waren. Te midden van den zwr i- ren knal der Duitsche zeven en zever ;. tigers, mengt zich nu ook de scherper slag van handgranaten. 5 En inderdaad, daar vlak bij, heeft e een Duitsche patroelje onze mannei r opgemerkt en bestookt de onzen o{ deze wijze. Maar hier ook hadden d r Duitschers buiten den waard gerekenc een waime ontvangst was er hun b( L" reid. Het was een kort maar vinnig g( 3 vccht. Eerst op een flink geweervuu 1 onthaald, dan met een flinke vlaa 1 handgranaten van de onze bestorme ten slotte nog bedreigd door de Belgi scha artillerie," die reeds van adhte: e onze liniën hare grove stem laat hoc " ren, zetten de Duitschers het op d-e vlucht. n Nu is er aan onze jongens geen hou ^ den meer, en zonder op het gevaar t ktten stormen zij den vijand achterna Van granaatkuil tôt granaatkuil word n de spannende menschenjacht voortgc ■s zet. Hier en daar, door de duisterni bedrogen en met den schrik op de hie n len, plonst er een tôt over zijn corei tl in den modder, en dan is het voor zijn makkers geen kleinigheid den drenkt Img weer op vasten grond te krijgen in zooverre dit drassige niemandslan als vasten bodem kan beschouwd woi den. c Een enkele Duitscher nog, komt nie i tijdig los uit het shjk. Met een kree - van angst tracht hij op den rand vai e den kuil houvast te krijgen, en pion? i telkens weer in de modder, tôt een vai r onze mannen hem opvischt, druipeni , nat lijk een poedel. Zoo vervulde de patroelje van luite ' "ïtant Kervyn de Mcerendré ftnar 1 yaarlijkcn tocht. Ondanks aile weder " waardigheden, kwamen allen heel huids weer van hun avontuur. Zeif geen schram ! En al de mannen die er aan deel na men, vprlangen niets vuriger dan zic] nogmaais, gelijk echte roodhuiden q weer op net oorlogspad te begeven, ori dezelfde gevaren en dezelfde krijgskan son te loopen. PAUL KENIS. D -avvvvv*— 1 . isiMitssiiiBrsœ Zooals «Het Vadcrland» het had me , degedeeld, heeft M. Bcrnardino Ma t chado, voorzittor van de Portug'ee&chi ; republiek, het Belgisch front bezocht. i Hij was vergezeld van MM. Alfonst Costa, voorzittor van den ministerraad ; Soarès, minister van buitenlandschf - ?.aken, Alves da Veiga, gezant van Por - lugal in België en generaal Tamagnini - bevelhebber van het Portugeesch korp: op. het westerfront. De voorzittor werd ontvangen dooi generaal Tilkens, adjudant des Ko ' nings, op het Belgisch front. Na een be zoek aan een vliegplein, eene voetvolk-■ brigade, aan verscheiderne ruiterijscha drons, aan eenige batterijen, aan en 1 kele gasthuizen, ontbeet de presideni met den Koning en met de Koningin die insgelijks hadden uitgenoodigc MM. baron de Broqueville, ministe; van buitenlandsche zaken, generaal de Geuninck, minister van oorlog, gravir Ghislain de Caraman-Chimay en gene-raals Buq'.ioy en Tilkens. De voorzitter was opgetogen ovei zijn onthaal. Hij verliet onzen Koning f-lechts te zeven uur 's avonds en werd door hem tôt aan do grens vergezeld. Uit Boulogne, op de terugreis, zond M. Bernardino Machado een telegram van dankbetuiging aan onze Vorsten. —C I ■■ -—\Wvw ... - - ■ « IN FRANKRIJK Ûe minîsterieeie krisis ONTSLAC VAN HET KABINET PAINLEVE De medewerkers van M. Painlevé hebben ontslag gegeven. De kabinets" overste was op het punt ook ontslag te geven. De Président der Fransche Bepubliek antwoordde echter dat hij dit ontslag niet kon aanvaarden. M. Painlevé zal dus een nieuw kabi-net trachten te vormen : OP HET WEOTESFB01T q I ■ I *wv\w DE FRANSGHEK VOOR LENÎ n e Een vordering van 3 kilom. op 8 r ' 3,000 gevangenen --19 kanonnen : Verscheidene forten g Op 22 October hebben de Britten m< , welgelukken op het gevechtsfront vei - richtingen ondernomen, in den omtre * van Pdëlcapelle. Het Fransch leger anderzijds was b( ï drijvig ten zuiden van het bosch va Houthulst. Ten oosten van Poelcapelle hebbe: e Britsche bataljons, op een frontlengt ■ van ongeveer twee en half kilometen t aanvallen ondernomen. Zij veroverde: - een zeker getal gebouwen, die sterk ir s gericht waren, alsook verschansinge: - op de hoogte ten oosten van dit dorp i De regen, die terug viel tijdens dei 3 nacht maakte den grond glibberig e; - verhinderde de verrichtingen der troe * pen. De Britten bereikten echter hunn 1 punten en berokkenden zware ver lit zen aan den vijand. Ten zuid-oosten van Poelcapelle het t ben zij andere belangrijke stellinge: t veroverd. ! Meer ten noorden hebben de Brittei [. tezaam met de Franschen, op een fron i van 3 kil. 200 m. aanvallen ohdernc i men, tusschen den ijzerenweg vai Ieperen naar Staden en een punt tei noorden van Mangelaere. Een hevig ge yecht heeft vgrooraaakt dat de zuide lijke verdêclijingspùnten van het nosél van Houthulst, aîïook een nieuwe liji , van ingerichte hoeven en steunpuntei veroverd werden. Do bondgenootei hebben zich sterk ingericht in de zui " delijke richting van het bosch. 1 De vijand heeft, in den morgen, eei i hevigen tegenaanval ondernomen, di 1 gericht was tegen den ijzerenweg' vai - Ieperen naar Staden. Hij gelukte erii den vooruitgang der bondgenooten te gen te houden langs de beide kantei van den ijzerenweg, doch hij kon 0] ■ geen enkel ander punt verhinderingei teweeg brengen„ j De Duitschers, die zware verliezei geleden hebben ,lieten ongeveer 200 ge vangenen achter. Tijdens den nacht ondernam de vij * and een aanval, die gericht werd tegei " een der Britsche posten ten zuiden vai 3 de Scarpa. Eenige Britsche soldaten worden ver > mist. , Dank aan het gunstig weder hebbei ; de Britsche vliegers den vijand hevi; - beschoten en folo's opgenomen. E , werden vier ton bommen uitgeworpei ; op vliegpleinen van Kortrijk en Roesse laere, op eene belangrijke plaats var . batterijen, nabij Douai, op lcantonne menten ten oosten van Lens en anden punten, in de gevèchtszone. In den avond, werden ongeveer dri( ton bommen uitgeworpen op vliegplei nen, in de nabijheid van Kortrijk er Roesselaere, alsook op de statiën var Roesselaere en Lichtervelde, waai brand ontstaan is. Een Britsche vlieger, die over een Duitsch vliegplein vloog, op het oogen blik dat een luchtsmaldeel ging opvlie gen, wierp bommen uit te midden de vijandeiijke vliegers. Het gevecht was zeer hevig, voorna-melijk binnen de Duitsche lijnen. Er werden twaalf vijandeiijke vlieg-tuigen neergehaald en drie andere werden genoodzaakt in ontredderden staai neer te dalen. Een zestiende Duitsch luchtschip werd door de spéciale ka-nons der Britten neergehaald. Zes Britsche vliegers worden vermist. Een onder hen is verloren geraakt tijdens eene beschieting in den nacht. De smaldeelen van de zee-lucht-vaart, hebben deel genomen aan al deze verrichtingen en hebben een groot getal vijandeiijke vliegtuigen neerge" geschoten. De Australische smaldeelen zijn thans ook bedrijvig; zij toonen zich waardig van de geroote befaamdheid die men hun toeschreef bij hunne aan-komst.DE TOESTAND Terwijl de bondgenooten in Vlaande" ren meer en meer grond veroverdem waren de Fransche troepen zeer bedrijvig op d® Aisne; zij ondernamen een aanval met het doel een der uitkanten van de Chemin des Dames vrij te ma" ken. Deze aanval werd ondernomen in it den morgen van 23 October, nabij Jou^ r- tusschen Sancy en Laffaux. k Be eersto berichten waren voorde< lîg; de Franschen hebben nîet alteei lijk vooruitgang gemaakt, doch zij m n men insgelijks gevangenen. Terzelvertijd, op den anderen uil n kant van den heuvelkam der Chemi e des Dames, boden de Franschen een he , vigen weerstand. n FRANSCH LECERBERIGHT 1 VAN DEN NAMIDDAC ) Dezer» morgen, rond vijf uur en eei kwart, na eene artillerie-voorbereïding n die verscheidene dagen duurde, hebbei onze troepen een aanval ondernomei 0 tegen sterke Duitsche stellingen, in d , streek van D'Allemant en Malmaisor op gansch het aanvalsfront; wij hefc u ben een grooten vooruitgang gemaak n en talrijke gevangenen genomen. Ten noord-westen van Reims, was d n artillerie tamelijk bedrijvig tijdens dei , nacht. Drie vijandeiijke aanvallen, die g€ t richt werden tegen onze kleine posten :1 ten wsctsn van Bermériccurt en tei ^ «ootsn van Neuville, leverden geen uiî _ slag *?. , in Àrjsnna, drongan de Pranaohen il L de Duitsche locpgraven van het boscl -, van Chsppy binnen en de vijand leei ^ zwitre viirliuan tedien gevolge. Er wer den vïjaridelijke gevangenen genomen Op ,d#n r&chteroever van de Maas, i , de artiSierie-strijd hevig geweest op ho 0 einde van den nacht in de streek tei 1 ncorden van hoogte 344. BR1TSCH LECERBERIGHT ^ VAN DEN NAMIDDAG 0 Het Britsch legerberich meldt dat, i» den avond, de Duitschers opnieuw onzi vooruitgeschoven posten hebben aange 1 vallen in den omtrek van het bosch va» _ Houthulst. De Britten waren genood zaakt een weinig achteruit te wijken. Op het overige gedeelte van het fron 1 hebben zij ai hun aanwinsten behouder ^ en versterkt. De regen valt voortdurent en het weder is zeer onstandvastig. r • i « * r (Zie verder over den slag în Vlaan j daren onder « Laatste Berichten var r den Nacht »). i ■ " ' A.WWI ' '■ —C ; VO0R SOLDÂTES i EU VLUCHTELINGEN i i ZEELÎEDEN BSJ HET LEGER Léo Van Goelhem onlvangt van eer aspirant-zeeof/icier, die bij 7 léger is 1 cen brief, welhcn wij hier lalçn voc gen : « Ile heb zoo juist uw artikel ovei zcelieden in Staatsdienst gelezen en hci ■ verheugt viij ten zeerste dat er noQ vrienden zijn, die zich het zeemansloi aantrehken. » Mag i/c u op mijne heurt eenige re-gelen schrijven omirent de zeelieden hier aan het front en mag ik hopen dat het een plaatsje zal vinden in uw veel-gelczen Vlaarnsch blad ? ■' Er is namclijk te Gr. een dépôt des équipages ingericht, nu omirent 8 hiaanden geleden, met het doel de zeelieden in hun vak te'volmaken en som-itnyen onder hen lot officier op te lei-den.n Nu hebben de meeste zeelieden te-genwoordig op het front, langs hun commandant, hunne aanvraag gedaan om zoo mogelijk naar bovengenoemd dépôt te worden gezonden en alzoo hunnen diensl op zee le kunnen doen Maar, zooals het meestal gaat, geraak-ten onze aanvragen verloren. In aile geval, kwamen ze af niet ivaar ze zijn rnoesten, wij 1er e gen in elk geval geen entwoord. Zoodits, echte zeelieden zijn op het front gebleven en mannen die 3 à 4 maanden soldaat waren en bijge-volg niet op het front geweest zijn, en vjaûfvan de helft çeen zee gezien had den, werden in groot getal naar he depot gezonden. V kvml wel begrijpe, dat schcepskapiteins die zulke perso tj nen als matroos aan boord krijgen, wt reden lot klagen hebben, wanl aardt J werkers of schrijnwerkers zijn gee'i matrozen ! » lie, bij voorbeeld, heb 4 jaar al matroos gevaren; voor den oorlog wa ik op de zeevaartschool om mij voor t, bereiden lot het stuwmanscxamen. Ni ik gelegenheid vind in hei genoemd. dépôt, mijne studies te voltooien, kai ik niet, daar onze aanvragen en klach len niet aanhoord worden. » Ik schrijf in dezen brief uit naav der meeste door mij gekende zeeliedci hier op het front, die hier nog gesladu hun plicht trouw blijven vervullcn, al hoewel zij zeer ontmoedigd zijn doo de ie onrechlv aar dig heid hun aange - daan. » IVîTr -oettéden, kunnen beter or. " zen plicht vervullen op zee dan op he land, daar het ons vak is, en tegelijker - ts.jd kan men sluurlieden van ons ma 1 ken, zoodat men na den oorlog zic/ - niet tôt vreemde natiën moet wender om officieren te vinden voor onze har. delsvloot, zooals het voorheen het geva, was. y » Hopende enz. » , Onze vriend, de aspirant-officier i heeft gelijk. Van verschillende zijder i reeds vemamen wij dat er in het dépô, 3 voor scheepsbemanningtn eene masse , jonge mannen werden opgenomen, dit - nooit in zee geweest waren, terwij, t long bevaren zeebonken op het fron, of in ander& diensten bleven hangen. 3 Daar schijnt nu echter beterschap ir 1 te komen en dagelijks worden er man nen, die niet voldoen, uit het zeemans ' dépôt naar hun vorige verblijfplaab i leruggezonden. Zelfs warm aanbevo-' len zoontijes en neefjes werden aldui " terug aan wal gezet. t Wij wcten anderzijds dat men korle ( lings meer en meer bekwame zeelieden I zal noodig hebben voor een werk, dai niet zonder gevaar wordt, uilgevoerd. Zou het nu de tijd niet zijn om de aan-" iragen der zeemans op het front door | te zenden of, beter nog, om aan de ( kerpsoversten om de volledige lijst !e vragen van de bij hen aanwezige zeelieden ? Wij denken van wel en hopen hier-mee de aandacht van wien het aangaat , on dit belangrijk vraagstuk le hebben . gelrokken. \ GAMMA. i Een Vlaamsche jongen. — 1) «De De-troitenaar», Belgien Weekly Paper. • j'efferson Avenue te Détroit (Michigan) ; v. s. .a. I 2) Hartelijk dank voor uwe aanmoe-digende woorden. Post tôt naufragia porlus. — Uw laatste brief is hoogst belangrijk maar, in deze omstandigheden, onrustwek-kend. Ik zal trachten er over te spre-ken, zonder het ergste te zeiggen. A. D. S. — Het zou niet meer dan rechtvaardig zijn wijl er zeker wel on-getrouwden ginder zrjn. Laat uwe vrouw het nog eens beproeven met een verzoekschrift aan den minister. F. G. G. — Daar is niets beslist voor dergelijke gevalleq: ge kunt altijid eer.e aanvraag doen om vrijgesteld te worden.IL W. — Voor uw zoon hebt gij recht op 1.25 fr. per dag. Maar dan vallen andere vergoedingen van Belgische en Fransche regeering weg. A. H. — Indien gij geteekend hebt is er niets aan te doen. L. T. — Een dezer dagen verschijnt een nieuw artikel daarover. Indien gij een bepaalcl kind kent zullen wij zien of het niet hier is. L. C. — Die vergoeding wordt enkel hier betaald; ginder bestaan andere toelagen. Gij zoudt in onbezet België, in Frankrijk, in Engeland of in Holland een familielid moeten kunnen a an wij zen, dat zou kunnen die vergoeding voor u ontvangen. A. T. — Zelfde antwoord als L. C. hierboven. S. S. Brigadier. — Uwe aanvraag moest gericht worden tôt den konsul-generaal van België in Rotterdam. Be-proef het nogmaais. G. _ , ■ ■ ■ www ■ — — LEE3T OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT ■ t AMERIKA EN DE OORLOQ : nrara m n % Londen, 23 October. — Een snelbe-richb uit Toronto aan de « Time^ » s meldt : Men is voortdurend bezig met de in» t lijving in het leger, volgens de nieuwa , krijgswet. ^ De eerste minister is overtuigd, dat' het nieuw kabinet eene sterke inrich-' ting zal uitmaken, die bekwaam is om ta werken met wijs beleid. Hij is vanr 1 meening, dat de hulptroepen, die ec ' noodig zijn in het leger overal in ' gansch het land zullen te been gebracht " worden. r • ZAL MEXICO MET DUÎTSCHLANO AFBREKEN Washington, 23 October. — D« ! « New-York World » meldt, dat e.e». snelbericht uit Mexico zegt, dat het Mo - xicaansch senaat gestemd is ten voor-t deele van de Bondgenooten. Er wordf i thans geredetwist over een voomemenf • waardoor Mexico onzijdig zou blijven, l doch in een breeden zdn, tegenover d# Bondgenooten. Talrijke senators verklaren zich gestemd om heel en gansch af te breken ; met de centrale keizerrijken. Anderaijds hebben eenige leden van de Kamer eene aanvraag ondertee-kend, waardoor zij wenschen dat , Mexico met de Bondgenooten zou mee" ; spannen tegen de Duitschers. EEN COEDE VANCST i Londen, 23 October. — Men seint uit New-York aan de « Times » : Agenten van den Geheimen Dienst hebben de hand gelegd op stocks koper, staal, petroieum en nickel, die te New-York in magazijnen geborgen waren en zouden gebruikt worden ten voor* deele van Duitschland en wier waardo , uit 2,500,000 dollars bestaat. De berichtgever van de « Times ■ voegt erbij : « Ik verneem dat deze eerste opei-sching slechts het begin is van d£ maatregelen, die de regeering zal ne" men kortelings en die zullen teweeg brengen, dat de soldaten der Bondgenooten in het bezit zullen gebracht worden van talrijke bevoorradmgen, die in 1915 en 1916 aangekocht werden door Duitsche agenten op het Ameri-kaansch grondgebied. Wanneer men zal ontdekt hebben hoeveel bevoorrading er nog verdoken zit in Amerika, zooals munities en vet-stoffen, en wanneer men de waarde er-van zal kennen, zal de wereld verbaasd slaan. De stocks katoen die opgekocht werden in 1915-1916 hebben thans eene waarde van 150 miljoen dollars. EEN TANK TE NEW-YORK New-Yor', 22 October. — Lord Rea-ding, heeft door 'een redevoering die hij uitgesproken heeft in de Carnegie Hall, ten voordeelc van de leening van de Vrijheid, een hevigen geestdrift te-weeggebracht, door aan te kondigeft dat een Britsche tank in de Vereenigde-Staten aangekomen is. De tank die hier toegekomen is, vol modder van Vlaanderen beklad, zal tentoongesteld worden, nevens den duitschen veroverden duikboot. ■ ■ WWW * HiHsyitlelp: Y • ANTWERPEN TE MECHELEN DE NIEUWE WAARNEMENDE BURGEMEESTER (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Door het overlijden van den heer Victor Van Hoorenbeeck, die het ambt van burgemeester had waargenomen sedert de dood van den heer Charles ! Dessain, wordt dit ambt door schepen# Gabriel Hei'sens vervuld, die dit reeda zes maanden lang « ad intérim » deed tijdens de ziekte van den heer Van' Hoorenbeeck. — In de nijverheisschool werden twee nieuwe leergangen geopend; een, voor telegrafie en telefonie, en een ander voor toegepaste elektriciteit. M&MSZOZ U17WS2ff DE STAD DGORNIK ONTRUIML» De Duitschers komen, naar « Ijes Nouvelles », van Maestricht meldt, de» stad Doornik en de omliggende gej meenten door de burgerlijke bevolkinsj te doen ontruimen De uitgewezen bur-gers worden naar Brussel en het bia* nenland gezonden. JAARGANC, Nr 715. WOENSDAC, 24 OCTOBER 191-R

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods