Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1393 0
15 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 October. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 23 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8jv9j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ ciSe JÂARdAfTdj Kr 706."\ HET VADERLAND Kleine aahkôfidigingen : 1 fr. per rej Groote ià. bij overeenkon Dienstaanbiedingen : voof gereforme den kosteloos. Belgiscb dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHËM, Directeur Hat ftafemer : < canfsrs (Front en Frankrij' 10 centism (and»re landeu). Pe? raaantî (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.2 Ondervinding in Oorloastijd De ondervinding is cie beste mcos / iWie ondervonden heeft kan mêei lèn of liever die zwijgt, | Die is de « Vir sapiens », !de W jaman van het Schrift. Ten einde ondervindingen op te d pnag men op zijn stoel niet blijven jten, geen menschenschuwer, geen h' kîuif zijn. Of we stoelzitters vonden onder 'iieden van ons landeke ? Laat het ons bekennen, zonder j ikes of paaikes, wij hielden meest a maal veel te veel aan 'n gemakke! stilleventje. Bezat men 'n huisje, 'n boomgaarc eenige vrienden om op tijd zijn kaai te spelen, vriendmnetjes om 'n praf te slaan, 'n koffiçtje te doen, eenige ' igelingen langs de Scbelde, de Maas, Leie, de Darme, wat weet ik al, «inde te kunnen drevelen, als 't ffaf, rond zijn dorp, zijn steedje, aan die of die gezellige hofstêe of sp&nning, waar men 'n pint boterm of 'n pint schuimenden blonden 1 •krijgen; was men lid van 'n bol of v maatschappij of van 'n ronkende rc irijkerskamer; had men in de week s iwerkje geleverd; 's Zondags, op smukt, naar de lcerk geweest; was n op sommige dagen wat luidruchti ggeweest, als 't kermis was of 'n and tfeestviering, met veel uiibundig lev • .'had men den vrede daar of omtr met de geburen en de omgeving, p eonnaadjes waarmede men moest ven, dan... dan bleek het leven vo dig. Zoo was 't op den buiten, zoo \ 't in' de stad. Op den buiten kende men den b gemeestsr, den paster, den koster, c brouwer, den champetter, den klc kapper, den herbergier rechtover Jcerk, men hoorde er reppen altijd o dezelfde dingetjes, dat de patatten gc zouden lukken; dat de koe (och, m •schoone beest), van boer Mien vah vuur geborsten was; dat Rozeken « den Pot », 'n tweeling op de wer< had gebracht; dat de Paierkes zouc ikomen preeken en dies meer. Was tijd van de kiezingen nakend dan \ I't er heel rumoerig, daar werd nog \ meer gedronken dan gewoonlijk, op kosten van de Kamerlieîhebbers; d; werd wat meer nog getbgen en veinsd, en daar werd wat meer nog vochten en gevloekt en getierd — verders bleef de rœring schier ait dezelfde. De dorpsmenschjes- bleven de kle: mensehjes hun leven door. In de steden ging het niet beter. stadsdutsen meenden meer te zijn te weten dan de" dorpslieden, keken met 'n zeker misprijzen op neer, o dat zij wat meer pronk en praal bluf te zien kregen, maar voor de rc ze bleven dezelfden jaar in jaar uit Het grootste ideaai van het meer< deel der menschen, was 'n stil ren rtiersleventje te mogcn slijten en herssens bleven hun klein werkje v richten bij armiierige, petieterige ringe gedaohtjes. Een niemendalle de de menschen zeer. 't Was oei en aai voor 'n neepke, vc 'n windje. De menschen waren meestal kruid. — roert m® niet. — De menschen « ' geteerden »... En aldus na jaren n geleefd te hebben, waren ze en blev ze tôt als Pietje de Dood kwam imrr * Gros Jean comme devant ». En aldus werden ze, eilaas, overro peld, en uitgebuit en achter den ri op den hoop toe, nog bespot door ldaarzienden, de kerels van ondervi ding, de durvers. 'n Mensch moet zien, daarioe he< hij oogen; 'n Mensch moet hooren, daartoe hei hij ooren ! S Zien en hooren zijn zoo'n belangrij dingen ! En om veel te zien en te hooren m men, den djanter, geen stoelzitf zijn ! 'n Zittende k^aai vangt niet ve maar wel 'n vliegende. Wat meer is, « l'homme est un êt Eociable », we moeten willens nilier onder het volk komen, en al heeft fi seaf Seneca aangepredikt de menigte schuwen, omdat hij beweerde m mensch terug te keeren na het Foru bezocht te hebben, en al heeft een n derne droomer beweerd : « Plus fréquente la foule, plus j'aime m< chien ». Neen, we moeten mensch worde heel en al, indien wij het maar h? zijn of in 't geheel niet — en het is n: tusschen zijn vier muren, of in 't bos< dat men zulks worden zal. Men wordt zoo week, als men afg zonderd leeft; het stilleven is zoo'n y* veerlijk ding ! ■v > ter. Van waar zou de ondervinding )ra- men ? En wat is 'n mensch zonder dervinding, 'n naief mensch ?... ijze Ei, kijk 'n keer rondom u, wie i felle, 'n krachtdadige kerel ? oen 't Is deze die ondervonden heeft, zit- is deze die op cigcn vleugels heeft r uis- ten vliegen, die gcslreden en gek heeft; lijden loutert. de Ach, wisten het die al die teei moedefs die hun kinders opbrer aai- me tsuiker en zeem, die struische t lté" hun kloeke zoon, die al 'n heele i lijk zou moeten zijn, en die nog zoo'n 1 is, en zich in de doeken laat wini Ije, zal later de gevolgen dragen van rtje opvoeding. 't Worden meestal ziek itje ke planten, die kinders, 't woi we- meestal beklagenswaârdige don de laars, wanneer ze alleen staan, k ten in de wij de wereld. pas : : tôt Door de omwenteling van den co af- is er veel beternis. elk De ouders zijn zoo week niet m son Men heeft leeren zwemmen tegen HO- T)p> nnrlrvçr hppff. pr VRl#iri a-Avnrmrl. Ioorlog heeft dudzenden « self ir mans » gemaakt. De jongens zijn in betrekkingen komen met menschen die anders i ken, anders zijn. 2e le«ren redenee j<0. ze zien verdere horiaonian. on_ Ze kunnan nuftegan 'n bult ei bluts. Ze zullen van geen klein geri s ^ meer verschiekn. Da weeke mensc van voorheen zullen zelden nog te ^ den zijn, en het zal er waarentig noe- slechter om gaan; menschen met den ra^ter Julien we alom ontmoeten, krachtdadigheid en met gezonde ^ere dachten; de menschen zullen besi 1(ren zijn tegen de moeilijkheden van ionk leven; krachtig door den storm vati [nan leven, zullen zij hei hoofd hoog 1 cjncj den, en de harten zullen stijgen "bc .jen al wat kleingeestigheid is en domli En wanneer we terug zullen nx keeren naar ons landje, dan zullei •don komen toegestroomd de benden, fine- volk, en iederesn zal een echat r brengen van ondervinding, van \ ' kracht en breede kloeke versche dachten, tôt zijn eigen gêliik en 1 r]0J zijn en tevens tôt -\|prhaerlijking en p rie van het onsterfelijk schoone eer grooter Belgiëland. tij'. T-, . n c,.r5n^p^!/ar:i^c ljll / £ ©P MET WESTEBFSeif ...U I W/WV'- ' jer S ïijaBâelilke rmhi in Vliaufiw er- * le- ^ ^ 741 ^evàngenen, waaroncler 41 ofricieren Z Hewm artilleriehedriivigheid op ds Aisn 11- -"N Je. Op 13 OctDber is niets bijzonde: C1, voorgevallen op de gevechtslijn; de à tillerie is er echter, .zooals gewooniij) ,, bedrijvig geweest. Het weder blijft regenachtig. Viet getal gevangenen, die door c ^ Britten genomen werden, is thans ti 714 gestegen, waaronder 41 officiere mogen gerekend worden. Voor den viiegdienst was het wed< ^ allerslechtst. En toch zijn Britsc'f ^ vliegers aan het v^erk geweest tôt ron f;1 1Q uur, ondanks den regen. Zij gela] ' ten er in de vijanaelijke stellingen aa ^ te -wijzen; zij hebben de beweginge j, van den vijand nagespeurd en als mi! •'""punten talrijke Duitsche battèrije aangeduid. Hun machienegewere ^ hebben meer dan 10,000 schoten gelo op de vijandelijke voetvolktroepen i . de loopgraven en op de banen. De Britsche' vliegers hebben ook vi andelijke troepen, die in vorming w; ren, en treinen beschoten. De verlii zen van den vijand, die uiteengedr-1 ' ven werd, waren zeér groot. Aangezien de Duitsche vliegers zef lp] gering in getal waren, waarschijnlij ja ten gevolge van het ongunstig wede: r» hebben er weinig luchtgevechten plaai e. gegrepen. ,cl Vier vijanaelijko vliegtuigen werde ' neergehaald en vijf andere werden g< 3r ncodzaakt in ontredderden staat nee te dalen. ^ 3 Twee Britsche vliegers worden ve; e. mist. i De westerwind, die zeer hevig loeid en het geweld der viagen, zijn de ooi zaak geweest dat een groot getal Bri sche vliegtuigen niet terug keerden. Een groot getal onder dezen behooi ^ den aan patroeljes die aan g,een enk< gevecht deelnamen; deze werden 'Voo: 9 zeker door het onweder verdreven. ft DE TOEST&ND Het gevecht in Vlaanderen duui ft voor t. Doch ten gevolge van den rege; en den modder zijn de verrichtinge ;e verhinderd geweest. Het lijdt echte geen twijfel, de Britten zullen na dez g overwinningen op hun lauweren nie >r slapen. 1 De ononhoudelijke artillerie en vite? dienst'bedri j vighei d getuigt genoes ■e zaam dat de Britten hunne overwir s, ning willen voortzetten. 3e FRANSGH LECSRBERIGHT n VAN DEN NAMIDDAG n ?n Eeigië, hebben orize verke^nin > gea, ïrs c!en îiacht, vijandeîijke palroel e jen aangevailen, voeraan ôrss nieuw n front. Zij hebben een cJas-tigtal gevangs nan genomen, waaronder een offieseK i, Op het front vari do Aisne, was d if artillerie bijwijien tamelijk hevig, m ît melijk in de streek van Panthéon es h op de hoogviaktç van VauXclerc en Ca ïifarnîë. Op het overige gedeelte van het fron - heeît cnophoudeSîjk kanongeschw piaats gegrepen m •s BRSTSCH LEGERSERîCHT r- VAN DEN NAMUDDAG - De vijandeiijke artilierie w as bedrî ; vig tîjdcns don nachtj- ten nocrcï-w» , [ten van lepsren, Duiischo verkenni; e î mislukten ten westen van Esc >t iaere en ten noerden v?n PoeScappeii n W'i heben met welgelukkcn een aa: va! ondernomen rond Huiiuch. e HET BRiTSCH 3JEVECHT d BOND PASSQHENDAEL c- ' Waarschijnlij k ' heefl de vijand o n zeker oogenblik gedacht dat da Britte n Passohendaele veroverd hadden, wai .. dit dorp werd rond den middag; m n aile geweld beschoten. a Op de westelijk« hellingen van de heuvelkam was d« toestand heel moe q lijk ; daar vormen twee sporen, "d van Belleue en dit van .Goudberg, ee j. SMrt van vooruitgeschoven bastion: t. t* Weffen van den heuvelkam. Daar had de vijand talrijke machl negeweren geplaatst. Men dient te weten dat een Duitsc r linie-bataljon uit 400 mafi bestaat, e |c over niet min dan 24 lichte machieni . geweren baschikt, en 10- zware, d g maakt ongeveer een machienegewee voor 12 man. Voog daarbij dat b Q steunbatal>on, dat insgelijks over ee dergelijk getal zware en lichte machii r riegeweren beschikt, deze ter beschil king stelt van het linie^bataljon, d maakt diensvolgens voor 400 strijdei 48 lichte machienegeweren en 20S^w: e re, zijnde ongeveer een, maohieniegi .. weer voor 6 man. Het is dus te begrijpen dat de vijan die zoo sterk mgericht is op eene klein .. stelling, die voor hem zoo gunstig i; 1 rond Passchendaele, tijdelijk ka .. weerstaan aan de hardnekkige aanva! len van zijn tegenstrever. AKELSGE STONDEM Rond 2 uur des namiddags, bego: 1 het geweldig te regenen. Daar ware: 1 geen vliegtuigen meer te zien. Moi 1 rpoest er ook niet. aan dçnken de tank r fn het werk te brengen om de brouwc J rij van Poelcappelle (e vernietigdn, e: de vijandelijke verschansingen. De Brit'sche troepen konden geduren " de één uur rusten, op een afstand vai 1,500 meters van Passchendaele, in eei veroverde verschansing. Talrijke obussen van 210 vielen rond om. De indruk was verschrikkelijk Een soldaat stierf van aandoening. Bui ten was de storm allerhevigst en d ■ beschietingen hielden niet op. , De vijver van Belward was als oei ' Doode aee in 't kleine; het stemde allé - maal tôt diepe neerslachtigheid. D ■ aarde, die doorweekt was van wate i vergde nog bloed. i i DE ENGCLSCHHM BESGHi&TEN DE SELG1S0HE KUST Amsterdam, H October. — Een snel ? hericht uit Oostburg meldt dat de Bel t gische kust hevig beschoten worcU .yas jop zee. HET SPORT e- IN DEM « VEL' » TE PAR! ' j Zid daar4! hier zit ik alweer te pi n neQ voor de talrijke lezers van « I it Vaderland »e! Na een -afwezigheid v 'ioo wat vier maanden is dit voor r i- heusch geen klein genoegen. Ind ?,t daad, mijn directeur noodigde mij i- om van mijn verlof te Parijs gebn }1 te maken om het verslag te schrij\ 3- over de wielrijdersvergàdering, die d Zondag 14 October in het Winterve 3t droom der Fransche hoofdstad pla ît greèp. i- Wij hadden het — ik met mijn g n den vriend « Intérim », die op zoo J. cchitterende wijze sinds mijne in' n ving bij het leger, de Vlaamsche spe ;e liefhebbers op de hoo'gte houdt — ne ls As overdekte wielersbaan van de i 3- Nélaton. Het ging om de sluitveree s- Iging van het... Parc des Princes; doi 3- misschien omdat het zoo 'n schoon \ 1- der was, werden de koersen in der 3- Vél' d'Hiv' verreden. n Wat volk ! Dukenden tceschouwi . verdrongen zich in dichte rangen lan, de winketten. Het was net of het voor niets wr Zooals het gaat wanneer de scep ' ons uitgedeeld wordt. Maar in pla. van de beroemde « rabat-de-cols » v ons leger, werden_ er tegen kjinker munt of gangbafe briefjes ingaj a kaartjes afgeleverd. OtTk, toen t ^ kwart over twee uur de drie jor || stayers Fassier, Larrue en Bétemos 1 rertrek namen voor den « Grand P: ; de clôture », was het reusachtige j bouw stapelvol. Wij ïuîlen hier niet lang sprek .ever dis eerate koers, die zeker m< ^antrek had gehad op de groote ba van Àuteuil, waar in halve-fond zw; jGotors kunnen gc-bezigd worden, Tsch, werd er driftig om de ov winaiHg gsstreclen, en Larrue, die zi . eerâU Maaçeerde, heeft goeden indr j" g«m;ait. ' J" 1 Iniisn de 250 meters van den W tervelodroom nadeelig waren voor aïayers^ hebben zij zeker veel bijged " j«n tôt den grooten bij val van de An !" ùkaansch# aflossingkoers. De talrjj iK>iangsleil«nden zullen zich hun i w>4dag niet beklagen, want tijdens 2 10# kilometers van die koers, in p achtereenvolgendo aankomsten v< a «ieiftJd -- 't is te zegg'en aile 4 kilorr Wra — werd er boeiende strijd ge ii T»rd. De toepassing van die nieuwe n n ihode voor zuike koersen schijnt 1 gooda doel bereikt te hebben en in t kjekomst hopen wij wel van de v< q relende lange koersen per ploegen, c soms uren e^i uren duren en waarv. de overwinning den «indsprint besl wordt,verlost te worden.De klasseeri; par optelling der punten heeft ook 1 ■a wezen, dat, zelfs wanneer eene pic a yedubbeld werd zij nog de eerste piaf L kan behalen en dus den strijd met he< 'j op te geven. Zoo i* het in deze koei r dat de plpeg Ali Neffahi-Vanden Ho\ ■ dii ésû ronde achter liousseau-Wi n thour stonden, vijf den geklasseerd zi i. met 45 punten en de tw«e laatstgenoei den er maar achter komen met 20 pu j ten. Voor wat de «ténors» betreft van • derde ingeschrevene renners, mogeii v zeggen dat zij hunne rnceiLe en il un krachten niet gespaard hebben mn h j b»la,n? van die koers nog te verhoogr. Onder hen past het zeker eprst. de ovt winnsnde ploeg te nperc.erV Darrago î Berthet, deze twee van ouo- beroenu Fransche rennars nebben oene s.-iiiil rende koers geleverd. Dorvogon olti evan kraehtig als in Jer; tijd dat w hem aagen strîjden tegen onze stayei i in Belgiô; en B«rthot, de m< i dig'ste van allsn, want ondanks eei i nog al erge wonde aan het linkerbee i Tofoonaaakt door eeji val in 't begin v; - de koers, haeft hij voor een groot g i deel ta cte leiding gehoudan. Belgie vceii'd d&ftig vertegenwoordis • door Deruyter, met zijn makker d< i Zwitser Suter. Thvs-Juseret, Vandenh i ve an den jongen Verkeyn. Doch, c beste onder hen was Deruyter, die i . 80 kilometers harden strijd nog in h waagstuk gelukte een ronde achterstar . in te lulen. } * t Ziehier de teknische uitslagen : DE TEKNISGHE UITSLAGEN : i De «Grand Prix do Clôture», staver ' koers, 25 kilometers (100 ronden). — B het vertrek neemt Larrue de leiding g volgd van Fossier en Bétemps. Het vc trek is aeer vinnig en Bétemps is spo dig op 1/2 ronds. Bétemps wordt doi • Larrue gedurende de 16a ronde en do< • Fossier gedurenda de 22e ronde gedu t beld. Larrue dubbelt Bétemps voor - -r-v\ n ni 11 nnn rî rv Ol « ■-wwvv ■ ■ > « ÎJS Gadurind» de 46e ronde wordt Fofi«: en. door Laxrua aang«vallen. Fossier»iost Het verliest twee ronden. Bétemps neemt tweede plaats in gedurende de (?le roru mij Fossier wordt voor da darde rnaai de jer_ Larrue gedubbeld (70a ronde); casr ujt, lost hij zijn gangmaker en variiez v ujjj nieuwe ronden. Hij wordt voor de ren maal door Larrue gedubbeld gedur?n 0D de S5e ronde. Voor dat de koers çind. 3lo-*verliest Fossier nog twee ronden. Eindklasseering. — 1. Larrue; 2. I temps op 2 ronden; 3. Fossier op 10 rc r0e- den. ' >n De 25 kilometers in 20 m. 44 sec. 3 lij_ 100 kilometers per ploegen. — Kl 3rt_ stering aile 4 kilometers. Eindk'ass aar ring bij optelling van punten. De ter: rue bij élise klasseering telt 5 punten; ?rii- tweede 4 punten, de derde 3 punten, eh, vierde S punten en de vij'fde 1 punt. kVe- Deelnemende plûegen : i. Darragt Berthet (Franschen), 2. ^h.y^-JuPe; (Belgjen), 3. Deruyter-Sutcr (Belg-Zvv ers ser), 4. Rousseau-Walthour (Fransc g-3- man-Amerikaan), 5. Neffati-Vandenho ° .(Tunisiaan-Franscikman), G. Lorain N: rjg ; (Franschen), 7.Trante-Verkeyn Frans-j-jjj man-Belg), S.Ghéret-Requis (Franseh^ ats 9. Ménsger-LemaY (Franschen1', : Thuau-Polledri (Fransch.-Italiaan), i lfje H. Barthelemy-Gcgnet (Franschen!, ; no-, Paillard-Derenne (Frajnschen), 13. Ch< 0^i que-Maniez (Franschen), 14. Col in-G' no-c mann (Franschen), 15. Veille', Mené-i het (Franschen). ru Veykeyn poegt te ontanappen ged rende de Ce ronde. Hij neemt 80 meU doch wordt door den hoofdgroop do cen Th?/s geleid terug ingehaald. Tussch 08r de 3e en 4s klasseering ontsnapt Ali Ni ^an fati. Vandenhove lost hem af en v< urc groot een oogenblik den voorsprong i'c ' geveer 100 m.j. Darragon on Thys bre fJu ïen hoofdgroep terug bij. J , Een ronde voor de 5° klasseering v< Ui Gagnet, Deruyter en Berthet in zijn v .. medeslepsnd. 5. " Tusschen de elfde en twaalfde kl; rj P seering gevan Derenne en Thuau 1 ' op. Pailard vormt ploeg met Pollec "Lc (junior). Tusschen de 13e en 14e kl.' seering ontsnappen- Thys-Juseret, M nager-Lemay, Darragon-Berthet 1 Ronsseau-Walthour. Na eenige rond; de groep terug in en wardt fel toeg juicht. Thys-Juseret en Menager-L. may veiToegen een weinig nadian r . een fellen strijd. Al d« ander# plo»f« ^ worden gedubbeld. fer fel^rau nsg ! j ?ond«n v« rijd»n. Sater entenapt e -, * wordt door Berujrkr goad afgekM ^ ?Hr»i0t ontempt «p zijna baurt m' ,na Rousseau in aijn wial an deze ?lo«g« ■ r" maken een hevige jachi op al de tegeï '8* ïtrevers. Na eenige renden hebben a een vcorsprong van 1/3 ronde. De tci j"1; stand is nu de volgenâc : cl 1. Darragon-Berthet, 1 ronde c gansch het lot; dan velgen de pleege 3 Deruyter-Suter, Thys-Ji,j#erat, Men; 1 " ger-Lemay, Rousseau-Walfoour, op , . ronde; al de anders plqegen sijn nu c 2 ronden. a#- ;ce- 1- Darragon-Berthet, met 9Q punte: te ' 2. Deruyter-Suter, 71 punten ; ,1e 8. Menage^r-Lemay, SI punten ; do 4. Thys-Juseret, 55 punten ; i. Ali-Neffati-Vandenhove, 45 punte: on- G. ROusseau-Walthour, 20 punten. Eenige lijden : , 10 kil. : 14 min. 15 sec., door Thy 3v0 Juseret. 20 kil. : 28 min. 10 sec. S/5, door Pai V lard-Derenne (record). Een half uur : 21 iùl. 300 met., do< Thys-Juseret (record). ^30 kil. : 42 min. 55 sec. 2/5, door D ,0" ruyter-Suter (record). '~c'_ 40 kil. : 57 min. 41 sec. 2/5, door M' pr_ nager-Lemay'(record). ~ i Ken sur : 41 lui. G00 met., door Da rag*n-B«rthet. 8® kil. : 1 h. 12 min., 4 sec. 1/5, doc iu- Paillard-Pelledri (record); ers #0 kil .: 1 *. 3S min. 19 sec. 3/5, doc 3or Darragon-Berthet. ien Een en kalf uur : Tfî kil. 400 met ef- door Da ruyter-Suter (record), er- 70 kil. : 1 «. 23 min. 45 sec 3/5, doc in-j Mensger-Lemay (record). jn- 80 kil. : l;u. 55 mip. 16 sec. 4/5, doc Darragon-Berthet (record). ait j Twee uren : S3 kil. 53 met., door M* ml i nager-Lemay (record). j ÔO kil. : 2 u. 0 min 14 sec. 3/5, doc as- ' Darragon-Berthet (record). net 100 kil. : 2 u. 23 min. 5G sec. 3/5, doc 1 ri Da r r fV/on-B s rth e t (record). as- Deze ryke eogst van records is we le- sprakend genoeg ©m niet langer aan 1 en dringen over da belangstelling van dei en gelijke koersen, vranneer or emsti ni- nnnr» r\a in v i p/h fi n Cp crûîrûk^n ^mr^rfL Twee Gebroeders Q , Een Belgische medewerker wifét il De Telegraaf aan tivee Temsckenaars j, de dappsre gebroeders van Raemdonck ' een QGestdriftig artikel, dat wij aan onz< • lezers niet willen onthouden. ^ Hier volgt het : J Zoo langzamerhand, eerst in de sol ! datenblaadjes, -aan het front, daarne in de Vlaamsche vluchtelingenpers ' komt er roering rond den wonderschoo ' nen dood van deze twee eenvoudigt ' jongens uit het Belgjsch leger. De om «tandigheden waa'rin beiden 't lever " lieten, zijn nu wel algemeen bekend haast al de bladen hebben er van ge-B sproken, eenige makkers hebben eer klein comiteit gevôrmd, dat geld ver l zamelt om later, zoo mogelijk, een ge-i denkteeken op te richten, dat hun idea' le broederliefde vereeuwigeh zal ; in ' schrijvmgslijstan gaan rond; er wordl propagande, gemaakt. Hier voor mij , ïigt het doodsprentje — het « santje ». " zbu Guido Gezelle zeggen — uitgegeven j door .hat comiteit en geteekend devoi • Joe English, een jong soldaat-kunste-naar, die ook voor den oorlog reeds in ' sommige studentenkringen naam be-s gon te maken. De teekening stelt de gebroeders voor, ^ zooais man hen gevoncîen heeft; acht-tien dagen nadat beiden als « verdwe-n«n » waren vermeld. Op den voor-I grond rechts een granaatkuil met een ^ gebroken/geweer op den rand; daar-naast, onder een afgeknotten wilgen-s stam, de een, nog teeder over den an-J der heengebogen : de beide broeders, ^ zooals de dood hen trof. Het prikkel-, draad, beneden aan een zachte glooiing. " vormt den soberen achtergrond. In dezen dood is dan ook iets heel moois. Zoo drie jaar oorlog ons nog niet voor zooveel blijken van moed hadden geblazeerd, we zouden spreken van de klassiake helden. die wij leer- - den bewonderen toen we, op de ban-i ken van sextor, met ons eerste Latijn - in « De Viris Iliustribus », ook met de - personnages van den ouden Corneille • kennis maakten. Iets heel teers ligt er in den dood • van deae twee jongemannen. Niettegen- - staando ruim vier maanden sedert het ; voorYal verloopen zijn, blijft het, te . middan van al d« ramrten an ellarulan ~t> . 1 van dezen oorlog, een dier dieptref-, fende voorbeeldon van innige broeder-, liefde, die nimmer te loor gaan, zoo- 2 lang een menschenhart vçor de eeu-wige gevoelens van trouw en liefde blijft kloppen. Het waren twee jongens van Temsche i bi> Antwerpen, die bij 't uitbreken van , den oorlog samen als vrijwilligers had- - den dienst genomen. De oudste broeder î was toen nog geen negentien, de jongste - was pas zestian jaaa* oud. Als brave, i groote kinderen, dia ze waren, haddan j se hun ouders toesLemming g^viaagd - «om het vaderland te mogon d'i' tft i dt-ze hadden dan ook wsenend, inaar ■ toch gelukkig, hun toeàemming gege- • ven. Van toen si hadden zij samen heel ■ den oorlog mûegemaakt; zij werden af--jgoriciit in ean van de kampen bij An U ; jwerpen, samen bij hataêifda régiment jingçdeeîd, bij dezelfde sompagm», bei-, iden to'. sefgeant bevordard, «n immer, i j-heel dien langea lijdenstocht dopr, die • de veldtocht yoor hafc Belgisch leger • soms was, k.'aveo aa bij alkaoïr. Twea kraniga kerajs, door hurincn overste geacht, door hunna manschap-pen bemind, die nimrnar zouden wijkeiv voor hât gevaar. Voor allen een voor-beald van opïaw«kthaid en plieht<febg«ef. De oorlog, mat het gemeenseh&ppalijfc doorgemaakt leed, d» gemaanschappa-lijk gedragen ballingschap, ver yan huis van ouders, bloedvarwanten en kennis-sen. Ipd beiden nag n&uwer met elk ander verbonden. In hun compagnie stonden ze bekend als de onafscheidelijke broeders, evenals ze bekend waren al? L-en paar joviale, ronde makkers. waai iedereen gralg mee te doen had. De oudste was een sterke, hoog opge-schoten kerel; een ru.wa bast maar met gulden hart. hij voeldo zich zoo wat varier en beschermor van dan jgngere,. dien hij sentimenieel en droomerig vyist, wien de afwezigheid van huis, de ramL pçn en el'lcnden van den oorlog, soms hard violen. Niemand wist beter dan hij zich aan hachelijke emstandighaden aa.rr te passe n; niemand bet»r, door een luch-tig vfoord. dsn ainkenden moed vv&ar op te bouren; niamand galijk hij het aoeda voorbawld te geven door zelf da hartd het werk ta slaan. (Wordt verv-olgd^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods