Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1103 0
07 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t43hx17343/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ET VADEBLAND Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur m r. wm «s i>. - * m$m Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groole Id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Het numm"r : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk l-i3 tt. Éngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fi*. li iMmmli liBksrrleBgei bedrelot OP HET ITALIÂANSCH FRONT Zooals « Het Vaderland » het giste: meldde, heeft de vijand de rivier Tag liamento overschreden. Thans hebben wij ontroerige berich ten des aangaande en verre van eei vijandelijke nederlaag te zijn, zooal: eefie misgreep in het plaatsen van d< titels ons deed zeggen, is deze nieuwi verrichting een erge tegenslag voor on ze Italiaansche bondgenooten. De Tagliamento werd op verschillen de punten door de Duitscn-Oostenrij kers overschreden, voornamelijk ir k aijn middenloop. Men kan echter nos I niei juisfc zeggen hoeveel vijanden op [den rechteroever van de rivier konder Ipost vattcn. I Naar het schijnt rukt de vijandelijke legermacht op in de richting van Pievt di Cadore in het noorden, van Bellone in het midden, en van Treyine in hel zuiden. Vanaf de eerste dagen van den aftocht der Italianen zochten wij op de landkaarten welke natuurlijke hinder-palen den opmarsch van de vijande lijke legers konden stuiten of op zijr minst vertragen. Zooals iedereen von den wij den Tagllamento, die een tame lijk belangrijke stroom is, vooral wan Ineer hij door het wassen in den Herfs [zijne natuurlijke bedding nog ver ibreed ziet. Een leger, zoo dachten wij Sjkon, om de vlakte van Venetië te ver 'dedigen, een sterke stejling vinden op •den Tagliamento. I Wij hadden echter gedacht dat de fiftocht van Cadorna's leger niet zoo isnel zou gegaan zijn. Het werd echter leen algemeene aftocht, belemmerd door pet medevoeren van bagage, kanonnen, Ivliegparken, munitie en de Italiaan- De vijand over den Tagliamento a p sche opperbevelhebber kon het wonde - niet vernieuwen, dat wij, Belgen, vei wezenlijkten na onzen aftocht uit An - werpen, toen wij op eene lijn, die ve< î min natuurlijken weerstand kon bi< 3 den dan de Tagliamento, onze IJzei î lijn, inrichtten. i Hefc is voorloopig nog onmogelijk ee ■ bepaalde lijn te voorzien, waarop onz bondgenooten zouden kunnen blijve • stand houden. Te meer daar zij, vooi aleer erom te denken het leger tegen t i houden, dat hun in 't midden en o ; hun rechtervleugel aanvalt, het grool > ste belang erbij hebben hun linker vleugel niet uit het oog te verliezer noch hun achterhoeden. Volgens berichten uit Turijn hebbe' twee plaatselijke aanvallen plaats g* grejXîn nabij het Garda-meer. Mis schien wil de vijand nu zijn kans wf beproeven in Trentino. SGHOON WEDER GNGEWENSCHT Londen, 6 November. — De berichl ^ever van de « Daily Mail » bij het Ita liaansch groot hoofdkwartier, zegt da Indien het schpon weder, dat mei thans op het front ziet, uitmuntend i - voor het moraal der troepen, het noch : tans den Italianen nadeelig is. Ovei - vloedige regens zouden de waterloope: . hebben doen wassen en zouden dei Tagliamento tôt een vervaarlijken hir i derpaal hebben gemaakt voor den op marsch der Oostenrijksch-Duitsch troepen. De betrekkelijke droogte heeft afii den vijand toegelaten terzelfdertijd ver richtingen te ondernemen in de bed ding zelve van de rivier en op haa westelijken oever. il IN HOLLANDSGH », ITALIE V Een telegram van de « Associatec Press » uit het Italiaansch Groot hoofd kwartier, aegt, dat de Italianen ove machtige verdedigingslijnen béschik ken op hun achterfront. De Taglia mento is van iet hoogste nut gëWees t>ij défi aftocht en de vijand siaat ni Jroor andere sterke stellingen. De na f luurlijke stellingen ten westen van d< î rivier zijn vooral sterk. , Dit gewest heet « Hollandscht Ita jf'l'e omdat het, evenals Holland, dooi ■ssooveel vaarten en rivieren wordt door eneden. Het meerendeel van die water l'Pfjen stroom t in rechte lijn doorheer de linie, welke de Oostenrijksche Stoiïnkolonnen moeten volgen. ■ OM DE TUOHT TE HERSTELLEN ■[Londen, 6 November. — De bericht gever van de « Associated Press » op Êphet Italiaansch front, seint : ^Ëpadorna gebruikt de meest doeltref fende middelen om zij ne troeper met nieuwe kracht te bezielen en op nieuw strijdwaardig te maken. Hij on ■derdrukt ten strengste elke zwakheid |Een bevel werd aangeplakt waarbij be ne c wordt dat ieder soldaat, die bin 'I™?'1 ,de viif dagen niet op de naamaf-^^■ping van zijn eenheid zal aanwezia , Z*1 beschouwd worden als we? jg lo^)cr in tegenwoordigheid van den vij I Ailes laat voorzien, dat de krachtiïf maatregelen waartoe werd overgegaan ï? wTÏf Llen Sewonsn toestand zul-len hersteld hêbben. ■ f rndVnE°rHvEN B!J DEN AFTOCHT ■ Londen, 6 November. — Een bericht Jfcover van de « Daily Mail » op het Ita-laansch front, meldt dat, op ecn acht I' fcl kilometers van de overzijde van den ■fl flPUiarrmntrv 1 sche troepenmachten weîden waarge- I nomen. De vijand richtte een bruggen- - hoofd in te Pinzano en beschiet nu den • anderen oever, waar do staties gelegen -(zijn. Hij is echter nog niet erin gelukt - j zij ne zware artillerie aan te brengen. tj De overtocht van den Tagliamento is II geen nieuwe Duitsch-Oostenrijksche • zegepfâal, daar de stroom slechts een s der eerste vèrdedigingslijnen is, die den inval in noordelijk Italie sullen • stuiten. De strijd zal vooral bestaan in ■ een verloop tusschen de vijandelijke ■ zware artillerie en de hulptroepen der ■ Bondgenooten. Komt de zware artille- : rie van onze tegenstanders het eerst aan, dan wordt de toestand erg onrust-wekkend. Komen integendeel de hulptroepen van de Bondgenooten het eerst ter plaats, dan kan de kans spoedig keeren. De onvermijdelijke nood aan munitie en de zware verliezen door de artillerie geleden berokkenen een groot nadeel aan de Italiaansche verdediging. Noch-tans beschikt het leger over stellingen die, van natuur uit, zeer sterk zijn ^n die nog sterker kunnen worden gemaakt.Men ziet in den laatsten Oos!enrijk-schefi aanval in Treritifto, tefi westen van het Gardà-meer, eefi voorteekefi van nièuwe meer uitgebreide verrich-tingen in diè stfeek. Ook op dien sel r van het Italiaansche front mag fiiéft zich âan zware beprôevelngen veru^achten. DUITSCH-OOSTENRIJKSCHE VERLANOENS Van de Zwitsérsche grens wordt in dato G November gemeld : In do « Deutsche Tageszeitung » schrijft graaf Reventlow : zal nu de gelegenheid hebben eens voor die naar het front trokken, werd ge al zijn toestand op de Adriatische zee kenmerkt door levendige betoogingei te verzekeren. Oostenfijk - Hongarije van sympathie. 1 heeft behoefte aan de vrijheid (d. i. on- Overal bracht de bevolking fruit, si der Oostenrijksch bewind) van de garetten en zelfs bloemen aan voor dt Adriatische zee. Deze vrijheid is even- Britsche soldaten, wier flinke houdinj eens hoogst belangrijk voor de politiek diepen indruk verwekte. van het Duitsche rijk op economisch en op scheepvaartgebied... Wij Duit- ERNST VAN DEN TOESTAND schers willen bijdragen tôt de heer- ^en n^et het zich niet ontvemzen schappij van onzen bondgenoot over de toestand op het Italiaansche front i: Adriatische zee, en hierdoor, over de zeer "nstig en zooals wij hooger zeg er Middellandsche zee en in de gansche ^en hangt ailes af van het min of mee: ^r- wereld. » spoedig ingrijpen der hulptroeper it- Heelemaal geen vredespreken meer door do Bondgenooten gesonden of noj sel nu het weer wat beter schijnt te ga-an. te ^endcn. jc. " Het is -dan ook niet te verwonderén ,r DE AANKOMST DER BRITTEN dat al de Italiaansche dàgbladen, ei Reeds op 4 November schreef een voornamelijk de « Corriere délia Sera : 3n Engelsch berichtgever op het Italiaan- en de « Secolo » aandringen op d< 20 sche front : ^rootste hulp mogelijk vanwege d< ,n De dcortocht van de Britsche troepen bondgenooten. : Lied voor de.a Aanvs De dooden nu gewroken ( Al de armoede en het wee ! De dijken doorgebroken, Het wa.pen uit de schêe I Geblonken en op srtêe. Het water overschreden, Ton aanval, hand in hand ; Oenoeg gezwoegd, geleden : Door den kanonnenbrand t Den vijand aangerand ! i i Vol vuur en vol betrouwen, VqI hoogmoed en vol lust, Voor grijsaards, kinders, vrouwci^, l Den vadergrond gekust, a Bewogen en bewust ! Gevochten zonder dralen, (jestorven met een lië3. " 't Zij Vlaming of 't zij Wale Die hier zijn leven biedt : Een Belg, en aarzelt niet ! November 1917. Fritz FRANCKEN. - UlWt » Onxe Vliegers Werd eervol bij Legerdagorder ver meld en ontving het Oorlogskruis : Lallemand, Joris, adjudant, militai vlieger : « Loods van eersten rang ijvervol en koelbloedig. In den loo] van meer dan 200 uren vlucht, heef bijgedfagen tôt het welgelukken vai talrijke inschietingen. Den 22 Octobe 1917, aangerand door drie vijandelijk vliegtuigen, terwijl hij bij het insChie ten hielp, liet, dahk zij zijner kalml en zijner behendigheid, âan zijnei waarnemer too eon hunner in onze li niën neer te halen ». Wcrden benoVmd toi ttidders in dt îjeopolsôrde ; Kervyn de Lettenhove (baron), G. M fj. G., onderluitenant, M. VI. : Loodi van eersten rang, met tegen ailes bé «tando kalmte en moed. Heeft meer dar 400 uui* vlucht afgelegd boven 's vij ands liniën, om photcgraphische opna rnen te doen. Vond eeen roemrijk< dood, den 21 Juli 1917, in den toop var eenem luchtkamp bij eene verkeinnings opdraoht. Was drager van het Belgi sche en het Fransche Oorlogskruis. de Meeus (graaf), Jaak, M. Vl. Iioods mèt ongemeene wa-arde, heefi voortdurend door moed en toewijdins uit.gemunt. Legde meéir dan 400 uui viucht af boven 's vijands liniën om photographische opnamen to doen. Vond eene roemvolle dood, den 21 Juli 1917, in den loop van eenen luchtkamp bij eene verkenningsopdracht. Hacl reeds het Belgisch Oorlogskruis Ver-wofven. „ >■ I • -wvW» ■ n Nlfiti! lier orze Soidaten Honoré De Rudder, II 254, 2de kom-panie, vraagt inlichtingen over Prôs-per Truts, gendarm, eehtg. van Hermi-nia Verschetse, van Oost-Roosebeke, verblijvende te Moerbeke (Waes) voor den oorlog. Kustermans Emiel, D. 264, S9e kom-panie, vraagt naar zijn neef Remi Ja-cobs, 13e liniéregiment. J. Clerckx, mitrailleur, D. 247 K., vraagt naar soldaat Piot Roggemans, uit Antwerpen, Falcônpléin, voor zijn broedor, in Diiitschland gévangen. bénis Eudoiie, Ommegâng West-Roôsebeke, vêrzocht te schr'ijven aàri A. Gôeman, D. 72, 2de kompanie, Bel- - i i « l !] Dienslwdgsraars lVervolg> Maos, Jozef, geboren te Esschen ir 1895, gehuisvest te Esschen, verblij vende te Roosendael (Holland). Somers, Frans, geboren te Cappellen den 25 Mei 1897, verblijvende te Putti (Noord-Brabant) (Holland)v Van Aert, Lodewijk, geboren t< Cslmpthout, den 4 December 1892, ge huisvest te Calmpthout ,verblijvende Putte (Noord-Brabant) (Holland). Van Regemofter, Aloysius, geborer te Lier, den 1 Juli 1895, gehuisvest t< Lier, Berlarv, 72, verblijvende te Roo sendaal (Holland). Wouts, Gorneel-Adriaan, geboren t< Esschen, den 8 Januari 1894, gehuis vest e . Esschen, verlbijvende te Roo sënda&l Holland). Amede, Prudentius, geboren te Gilly den 1 Augustus 1886, gehuisvest ti Charleroi, verblijvende te V. O. Nuns peet, zaal Van Galen, 8 (Holland). Anseeuw, Adhémar, geboren te Bor gerhout, den 28 October 1896, gehuis vest te Borgerhout, verblijvende te Put te (Holland). Brulin, Hendrik, geboren te Antwer - pen, den 14 Juli 1895, gehuisvest ti Antwerpen, verblijvende in het kamp r van Nunspeet, zaal Coen, 25 (Holland) , Caluwaert, Eugeen, geboren te Hevst j op-den-Berg, den 25 December 1895 t gehuisvest te Heyst-op-den-Berg, ver i blijvendo te V. O. Nunspeet, zaal r Tromp, 21 (Holland). ? Geulemans, Frans, geborén te Ant " wêfpen,, den 22 Maart 1887, gehuisvès 3 fe Antwerpen, verblijvende in hé 1 kamp van Nunspeet, zaal Van Dycfc " (Holland). Cobbaèrt, F ran?, geboren te Mer , xem, den 15 Februari 189'1, géhuisvês te Merxm, vrblijvende te V. O. Nuns peet, zaal Elisabeth, n. 6 (Holland). Coenaerts, Gonstans ,geboren te Ter haegen, den 27 Maart ,1893, gehuisvesl te Terhaegen verblijvende te V. O. Nunspeet, zaal Hildebrandt, 17 (Holland).Combaire, Gaston-Jân-August, geboren te Gent, den 23 October 1893, gehuisvest te Gent, Sp>é!denstraat, verblijvende te V. O. Nunspjset, Padvinders Wacht (Holland). Combaire, Renatus geboren te Gent, den 25 Februari 1898, gehuisvest te ' Gent, Huidevettersstraat, n. 11, verblijvende te Nunpeet, Padvinders Wacht (Holland). Coppieters, Renatus, geboren te Ham-me, den 14 April 1896, gehuisvest te Hamme .verblijvende te V. O. Nunspeet, zaal Gats, G (Holland). Crabbé, Juliaan, geboren te Leuven, den 17 Augustus 1896, gehuisvest te Kessel-Loo bij Leuven, verblijvende te V. O. Nunspeet zaal Barends, 21 (Holland).Daube, Marcellus, geboren te Je-meppe sur-Meuse, den 1 November 1896, gehuisvest te Jemmepe-sur-Meu-se, verblijvende in het kamp van Nunspeet zaal Van Artevelde, n. 27 (Holland).Debels, Juliaan-Cesar, gebofen te Antwerpen, den 12 Maart 1892, gehuisvest te Deurne, verblijvende te V. O. Nunspeet, Fleemskerk, 42 (Holland). De Haan, Èdmondus, geboren te Luik, den 8 November 1887, gehuisvest te Luik, verblijvende te V. O. Nunspeet, zaal Albert, n. 15 (Holland). De Zweert, Frans, geboren te Antwerpen, den 21 Januari 1891, gehuisvest te Hêffiixém, Verblijvende in het kamp Van Ntfnspwet, zaal Elisabeth, n. 24 (Holland). Dillen, Alfons, geboren te Nylen, den 8 December 1893, gehuisvest te Nvlen, verblijvende in het kamp van Nuns- l 1"» 1. itffl nn / î r i i i .i ii : MerieMrilvioM in IMerra n| OP HET WESTEBFBONT l; Aanvallen nabij St-Qi ?- n DE TOESTAND >g De Britten hebben de lijn hunne voorposten vooruit geschoven ten zuid i, oofcten van Poelcappelle. n Ten westen van Becelaere werd eei » vijandelijke aanval, die tegen de Brit le sche posten gericht was, afgeslagen. [e De Duitsche batterijen hebben dei sektor der Britsche troep»en, ten noor den van d&n ijzerenweg Ieperen-Roes " selaere, hevig beschoten. De artillerie-bedrijvigheid der Brit sche troepen is voortdurend hevig. Op 4 November heeft de vliegdiens ten gevolge vàn den mist, weinig ver richt. Langs de kust was hij echte bedr'ijvig. n De beschiètingsvliegers hebben daa )* een Duitsch'vliegtuig nèergehaald. Al de Britsche vliegers zijn onge i, deerd terug gekeerd. Se Op 5 November was het kalm o] heel de frontlengtô;, er grepen êchte ;e eenige aanvallen plaats tegen de Fran 3_ sche kleine posten; die aanvallen wer ^ den echter afgeslagen in het boscl van Goucy, in de omstreken van Be zonvaux en in de Vogeezen. n In Vl&anderen, hebben de Brittei c vorderingen gomaakt ten zuid-oosten J~ van Poelcapelle. De artillerie-bedrijvigheid is voort durend hevig in den omtrek van dei 3" ijzerenweg van Iepereft-Roesselaere. De vliegdienst heeft niet veel verrich tingen kunnen ondernemen, ten gevo! !, ge van den mist. s- FRANS0H LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC p. In België grepen patroelje-gevechtej 3. plaats. t- De Fransche troepen ondsrnamen ta! rijke overvallen in ds Duitsche liniën t. namelijk ten zuiden van'Saint-Ouentin 0 ten westen van Aubcrive hebben zij ge p vangenen genonisn. )- Een vijandelijke poging, die gerieh t- was tegen de Fransche kleine posten 3, ten westen van Gornillet, is mislukt. f'- Op den rechteroever van de Maas V was de artillerie-bedrijvigheid tamslijî hevig in eenige aektors. ^ Da nacht wss kalm op het overlgi it gêdselte van het front. ;t k 6RITSGH LEftERRF,RICHT VAN DËN NAMIDDAG •t Met Britsch legorbsricht meldt da esn rsieuwe aanval ondernomen wsrt itt de omstrekôn van Paesehendaeie. Volgens de eerste berichten is dsz? j aahvâ! uitstêkend vvôl gilukt. De troe ^ pen maken vorderingen. VWVK 1 1 — » senti n en in Champagne ♦ - ».—_ VOOR DIKSMUIDEN EENIGE BiJZONDERHEDEN OVER DEN BELGISCHEN TOGHT VAN 27 OOTOBBR 191T ! (Van een Ooggetuige) Belgisch front, 3 November. Het was tijdens dien toeht, toeal# ! mon het reeds gemeld heeft. dai de B*l-. gen voor de eerste m&al gebruik Vfi| . stikgassen maaktên. Het inriehten vta de gasbussen voor Diksttiuideil, . eenige meters afstand van de Duitsefee liniën ,vermeerderdé nog de meeilijli-' t heden van de onderneming «n gettii|4 . van de stoutmoedigheid di« »sn den r dag gelegd werd om m tôt een feed einde te brengen. r De Belgischo artillerie, uit eereake van de nabijheid der vijandllijke stêl-. lingen, had geen derftoleervuur dellijk voor den aanval kunneï» uit-, voerén. Zij moest er tich toe Repaie» r spervuur uit te voêren, wat zij ©veri-. gens, met merkwaardige fcekeriiiid en . nauwkeurigheid, tijdèns ganseh den j duur van de krijgsverrichting d«H. De tocht werd door onze maniien bewonderenswaardige kalmte en dap* , perheid uitgevoerd. Voetvolk en pi«» niers, na in den vijandeljjkeft leep-graaf te zijn doorgedrongen, zuiverden . ze geheel en al, en stelselmatif. of» ! schoon de vijand. op 40 meters amanéj» een goed gevoed geweervuur ondèf-. hield, en daarna een fctrijd met hand-. granaten begon, waarin korporaal D«lb cole gedood en korp>oraal ernstig gewond werden. Op het oogenblik dat de Ëelgefl storni liepen, sloten de vijandelijke maehien-j geweren zich op in hun dekkingen; een zwaro keten met hangslot maakte het onmogelijk ze open te krijgem De post werd fcoêft met ftârtdgrâflft* \ ten aangevallen en weldfa tfloog de ' deur open. Twee bedienaars èft huô geschonden màchiengêwéer wérdén huit gemaakt. Duifsch vôétvolk, dat ui* * de Ajidrinôpel loôpgraaf een sftelvtiur > riehlte, wëtden éllSfi gédood êi gêvttâ* gen gemaakt. , De Belgisché piôniêrt dêden vervèl-c gejîis een bôrfiménwcrper spfingen, dlé te" zwaat was om mëdé gènémê*. té ( wnrder, a!«ook gebetonAèérde gên. Ze^ en twintif vàn de ©«zen méfi van dezën tocht fftèt seëtWia |e-vangerten <?n één fisàehieftgêwéer tétuf« Heel dé strijd ftad sleohtS véêfti^ iftiau-ten geduurd. Hij was vinrtig #n gewel-t dig, doch werdzond ët oph©yd ef «»*-î der aarzeling vôoft fêMI t-èt feij rellé-: dig gèlukt \Vâs, Ofêfhoôn de Duitsfcke?6 op hun ààngevAllen vér^edifingéWeflc ! twèe féusârhtige bornés Wierpen, di* ' op nàuwelijks 10 metérS afstaAd vin ionse dappéfen ofitplôftéft. I- : Wat Kanada voor België deed '1 . è l Tegen over ons land heeft Kanada ' zich uiterst edelmoedig getoôfid. Reèds in September 1914 kwam daar een " werk van hulpbetoon aan do ooflogs-8 slachtoffers in België tôt stand, on der " de hoogere bescheftning van défi her-tog van Connaught en défi hertog van ' Devonshire, goc-verneur-genRraat van 3 Kanada, het voorzittersohap Van vnten 3 algemeenen consul, don heer Goor, het ondervoorxitterschap vàn N. do Sola, onzen consul te Montréal. Het verslag uitcebracht ovef dit werk door den se-r kretaris, den heer De Jardin, is ons toègekoifiën. Het gaat OV6f het tijdstip vervat tusschen September 1914 en Juni 1917. î Het werk van hulpbetoon, ftiet hûofd-. komiteit te Mofitféal ên tâlrijke pfovlfi-Gie- en onderkômitëiten, Wèfd gesticht, om het doôr Kahâda. op ^ôo milde Wij-i ze aan België geschonken geld, âan de t Belgen te doen gewofdën. • Te diën tijde, déed zich het gebrek aftn voédsel en kleeding voornamelijk gevoelen; eéne over heel dé wereld ver-: takkingen hebbende inriohting, de kommissiê tôt éetwareïlVoorziening in ' Bêlgië, kwam in Engeland tôt stand, om zich onledig te houden mot de in 1 te voêren waren. Het centraal uitvoerifigêCOmiteit, be-sloot de talfijkê giftën in geld, klce- dingstukken, eétwaron, fwdlkè het in zijnè ruime majrazijnén ontvifig, dflêf bemiddeling dier inriéhting, naèf België te verzenden. Er werd ook besleten de giftën in geld té besteden om in Kanada ifil^ndsche produktén âan te ke©-pen en zé onder dè bêschefming v&rt de kommissiê tôt eetwarenvoorzi«ning uit de Kafiàdeesche hàVëftS M&F Sëtgfê f» zenden. De inschrijvingen vas heii Kènà* deesch volk, door de bemiddeling va* het Kanadeesch centrafel uitvoprirt^see-miteit, beliepen den 15ii Juni lftt ftedê ecn totaal van 2,835,536 doit. 56. (ïewichtige sommen • gelds werden ook rechtstreeks door Kanadeezen var-zonden naar de Belgische idrichting tôt hulpbetoon in Engeland, het natienoaî komiteit tôt hulpbetoon in België, of aan verscheidene lieMadige worken, door de zorgen van den Belgischen «tn» sul-generaal in Kanadô. Die gif ten be> dragen eene som van 234,855 doll. 25. De ontvangefi giften irt natura bésfon* dén irt allerléd warein, zooMs graan^ gerst, rijst, verduurtaamd vleeseh, dere verduurzame waren, aardappelén,' dekens, klcédifigsstukken, ofidtt^éed. enjs. Nôdit TÂl België dé edélftioediffheii der Kanâdéezên vei'gêtèh. Het tv'éet eélî al te wel dât dit ëympâthiéK Volk rtîët alleén allés heëft gédaan dm éflfé hiilp-loozê landgefiootêfi bij té stâàh, raaaf ôok zijn éigon isofién nMr dé fiSurc^êê-?chô slagvelden hééft âfgèÉônd^, MU daaf met ônxt'rikbàfifen ffléêd déft gè- meenschàfibeliibôn te békàSï* ! Den 3dé JAARCANC, Nr Y29. "WOENSDAC, ? NOVBMBE» iUt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods