Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

307 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 May. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 26 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w0b20x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de JAARCANG, Nr 973. DSNSDAC, 7 M El f19ig^ HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per rege! Groote M. *>>j overeenkomst Pienstaanbiediogen : voor gereformeer-den kosteloos. a&ïas SKŒ s&ffiaiM tassa) «saiiss Beîglsch dagblad, yoorîoopig t k Parijs9 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het aammer i 5 cerçtiem (Front en Fr-ankrijk). 10 çentiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fr, Engeland 2 sh. Hoiland 1 gld. 25. Elders ^.00 fr. ■»T>vi»mii.n«i'.iif«nii«»iMii ■! ■ ilvwni—■>imwmitaaJ«—Mili ONGESCHONDEN BELGÏE POLLINCHOVE (Fervolg en slot) • p Hier verdiieni bemerkt te worden 't p ge&n zeer te verwonderen is, dat de « vlammen niettegenstaende zij gehel „ de venster der zuydwester- gevelt ver-x woesteden en vooruytschoten, boven, f beneden en 'ter zyden, nochtans het ? foruysbeeld van den Zaeligmaeker (dat « buiiten tegen den gevel stond) ontaien m en ongeihindert gelaeten hebben, ten « 20 )dat men in dez,e gevaervolle oogen-i bikken noch menschen, benevens « noch eenige andere rampen te betreu-i ren heeft gehad, ten 3de dat geëne an-, dre gebouwen of huizen in brand zijn i geraekt, niettegenstaende den gewel- * digen en schrikwekkenden regen van « mer, die dryvende viel op het dorp, i mâts de wind uijt het noordoosten « fcwaem, maer die niet fel was. « Wait de oorzaak des brands gewest * âs, men weet daer niet af, de eene ■ spreken zoo, de andere anders; geloof-« weerdiige persoonen houden vast dat n zij vuer zagen in den kloktoo-ren, ter-« wijl het noch maer brande vooren in « de ki'uyabeuk ; andere meynen dat het « vuer zal aansteken hebben aen den « kruysauitaur, door de onoplettenheyd « der miséedieners, die naer het lof den > vuerpot van het wierookvat, noch « veusende, zouden gelaeten hebben bij « het koolbafesaken en op den voet des « autaers, wat er van zy, tôt noch toe « ailes zyn gissingen. Ondertusschen dit « weten \vy, dat het den wil des Heere > ègeweest^waer ae» wy ons met voile t overgeving onderwerpen; wy moeten « den'ken met anxt dat de Heer ons be-« proevende geslaegen heeft en met be-« trouwen verhopen, dat Hy 't zal ge-« nezen en ons met het weldaad beloo-i nen zal met ons eene nieuwe kerk te i schenken. « (get.) P. L. Scholaert, « Pastoor ». Vader rolde de stukken toe, stak ze ireer in ziijn schof en 't gene ik weet no-pens de oorzaak dier brand, zei hij, 't is dat dien dag de sehaliedekikers op 't kerkedak gevrocht hadden om de goten te di&hten. Zij hadden hun kaffoor met brandende bakkerskolen gebruikt en door onvoorzichitiigheid misschien, veu-zende kolen laten'wentelen in de kerke-beukens.Ziedaar, eindigde vader, hoe de jam-mertijke rampe voorvie-1. In 1854, den 20 Mei, na vele moeilijk-heden ,opspraiken en tegenkantingen is eindelij'k ,schrijft P aster Scholaert ver-ders, het plan, nevens de begrooting det nieuwe op te bouwen kerk dor het gou vernement onlangs goed gekeurd zijnde. de aenbesteding dezes wenks ter herberg van Petrus Beschuyt alhier, publykelyk by afslag aengeboden en door de hee ren Theodorus Vanacker, timmerman t< Merckem, en Placidus Herman, metseï leVlaemertinglie, aangenomen, voor der prijs van 39.800 francs, zoo dat den aen nemingsprijs bij de begrooting van der heer Buyck, bouwmeester der provintie vermindert is van 4.629 frs, niet inbe ?repen de te doen werken va,n den klok tooren, noch van den hocgzael, die lae fer en in 't bezonder in aenbesteding rcoete gegeven worden. Den 17 Junius 1854, zaeterdag des na middags, ten vijf ueren zijn wij plegtig lijk overgegaen tôt het leggen van der eersten s't-een, aan de uytbreyding o' verlenging der achterkerke tôt vier met (sers, welken ik ondergeteekenden ge kyd heb achter den hoogen autaer, toi lirïker zij de, onder den middel noord tiroomer en daernevens don Burgemees ter Petrus Bentui, den heer Cappclaen de overige leden van het kcrkbesieur er der gemeente. Heden 24 Augustus 1854, feestdag var h. Bartholomeus naer de vespers iieb ik de eerste schaltie geslaegen op he noorddak van de voorkercke, omtren 'n het midden. 0p 't einde van November in 't zelfdi 'jaer wierden de nieuwe klokken hie: S^pOten en den 5 December 1854 voo: m'ddag met eené solennele misse, hel bij Comm.is8ie van den heer Brou "in, in 't bijzijn der kerke leden. he o^meente besteur, 't armbesteur en veli Pûrochianen, soleneel de nieuwe kerk gowîijd met groote toestel. (get.) P. L. Scholaer-t, pastoor De oudste schriften der kerk van Pol •Wchove zijn geschreven door Ludovicu Pecoquere (contracensis) en gedagtee k®d van 4 Juli 1605 tôt 1 Ootober 1629 Door Gerardus Dejoncheere, pastoo 11 December 1629 tôt 29 Novembe >540, > En andere door Matthias Abalnis, ca- ^ pellanus, 25 December 1629 tôt 19 Maart 1647. t Van 2 December 1640 door Ant, Van- berghe, pastoor tôt den 12 Februari c 1647. Van 3 Maart 1647 door Jacobus Ma-naert, pastoor tôt 23 23 Januari 1650 en door Franciscus Verhaeghe, capellanus van 21 Maart 1649 tôt 23 Januari 1667. i G Dan van 22 Maart 1650 door Isdory f Van Wornyhx, pastoor tôt den 17 April 1657. , ^ Van 15 Mei 1657 door Franciscus Ha- \ ghebaert, pastoor tôt 3 Juni 1658, als- < ook van J. Froeije, pastoor van 5 No- > vember 1658 tôt 22 April 1668, en door } N. Sys, capellanus van 8 Juni 1667 tôt c 12 Juni 1668. Verders. door Cornélius Bogier, pas- i toor vain 19 Juni 168 tôt 28 Februari I 1672 en Franciscus Verhaeghe, capel- > lan<us van 8 Juni 1667 tôt 12 Juni 1668. 1 Verders door Cornélius Bogier, pas- ' toor van 19 Juni 1668 tôt 28 Februari 1672, en Franciscus Verhaeghe, capel- ^ lanus van 24 Juni 1668 tôt 15 Augustus ( 1679. . 1 Voorts door Abrosius Coolen, deser- , vitor van 25 Maart 1672 toit -1 Juni 1672, £ door Paschatius De Bein, pastoor van j 15 Juni 1672 tôt 20 Februari 1715 en door Jacobus Diedeman, capellanus van 1 , September 1681 tôt 19 Januari 1698. Nog door den kapelaan Jacobus Jo- t sephus Debaenst, 10 Juni 1698 tôt 12 < Januari 1729 en pas«toor Petrus Ignatius Van Benynghe, 18 Juni 1715 tôt 22 Oc- < tober 1743. Ook door den kapelaan C. < B. Van Renymghe 21 Februari 1729 tôt s 24 Juli 1734 en kapelaan Gregorius t Fauvarq ,van 28 Augustus 1734 tût 1744 5 ■ en eindelijk door P. J. Wasteels,. pas- ] toor van 17 Juli 1744 tôt 17 Augustus 1768, en pastoor P. J. Walvein, van f Ootober 1768. < Dan ontstond de Franscho Revolutie ( en geen godsdienst wierd alsdan meer ' uitgeoefend. De pastoor had moeten 1 vluchten en zoo zat Poltinchove zonder • priester gedurende den boloiken tijd tôt 5 rond 1820 als Scholaert daar kwam tôt 1 in 1856. Dan Bylo, daarna Debreuck, ( ver\"olgens Debrabander en nu Desmedt ( die er nog is. Rond 1865 werd de gemeenteschool ' gebouwd; zij is binsit dezen oorlcg afge- brand; in 1893, een nieuw nonnen kloos- j ter, eene afhankelijkhedd van het ge- , ■ aticht van Moorslede. De eerste steenwegen van de Linda -naar Loo, wierden in 1841 gelegd; de traml/ij.n Veurne-Yper, die door deze - plaats loopt-, in 1889. ( De siphon bestaande uit groote houten ( tonnen, die onder de Loovaart liggen en ( dienen om 't water te lossen van den 1 westlkant der Loovaart, werd gemaakt < in 1869. Verders vindt men er eenige handels- ! huizen en twee brouwerijen. Deze ge- ^ . meente is gelukkiglijk nog, gedurende 1 dezen bloedigen oorlog tôt nu toe ge- 1 . spaard gebleven. ' Pollinchove heeft een groot gehuchte | < De Futele » genaamd en waarvan wij ■ bierna de volledige beschrijving zullen 1 ■ geven. Herman VAN DER CUCHT. ; » 'WWW I ■ I Bericht asu cm lezers, Teneinde vertraging te vermijden en 1 | aan onze verschillende diensten noode- i loos werk te sparen worden onze lezers î , vriendelijk verzocht aile torieven aan- J gaande de £ Abonnementen, j Aankondigingen, N Verkoop te richten aan dit adres : i Den Heer Beheerder x van het dagbrad « Het Vaderland » t 3, Place des Deux-Ecus, c } Paris (|«) j Aile andere brieven en mcdedeefin-t gen aan dit adres : ? M. Léo Van Goethem. ; Directeur van het dagblad « Het Vadsrland » 1 3, Place des Deux-Eeua, '' Paris (Ier) 1 > S ? ■ ■ ■ I Il.. I .1 IWWVV ] LEEST r OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LÂATSTE BERiGHTEN VAN DRN MACH+ mm DE 0FF1C1EREH Terzelfdertijd als de ge'vechtsvergoe-:îing voor de soldaten van een frank op drie frank werd gebracht, stelde een Koninklijk Besluit nieuwe schikkingen vast voor de beteling van de marschvei'-?oeding, van de vergoeding voor ver-plaatsing en van eene bijzondere vergoeding voor gehuwde officieren. Wij deelen hier de teksten mede van die besluiten : Marschvergoeding der officieren en Vergoeding voor verplaatsing Overwegende dat de maatstaf der marschvergoeding moet herzien worden en dat onder de officieren onderscheid client ingevoerd naarmate den aard der vervulde diensten en op meer gemeirkte wi'jze- rekening houdend der graden welke zij bekieeden; overwegende, Van den anderen kant, dat de vergoeding voor verplaatsing dient beïnvloed door het stijgen der marschvergoeding, besluit een K. B. van 30 April : Eerste artikel. — Twee categoriën marschvergoedingen worden ingevoerd. De maatstaf der eerste catégorie is de volgende : Opperofficieren : 20 fr.; hoofdofficieren : 10 fr.; kapiteins: 8 fr.; luitenanten en onderluitenanten: 6 fr. Art. 2. — De maatstaf der eerste catégorie wordt. toâgepast op de tôt het Groot hoofdkwartier toeèehoorende officieren, tôt het kabinet van den Miais-ter aan 't, front, tôt de hoofdkwartieren van het veldleger en eenheden en diensten der legerdiivisies en der divisie cavalerie. De officieren der legertroepen en der hulptroepen van het veldleger door het besluit aangeduid. Art. 3. —De maatstaf der tweede catégorie wordt toegspast- op al de andere officieren. Indien nochtans officieren dezer catégorie hunne troepen begeleiden voor eene zending die aan deze laatste tôt do gevechtsvergoeding recht verleent, zoo t'rekken zij gedurende den duiur van die zending het bedrag der eerste catégorie.Art. 4. — Op voorstel hunner oversten en na goedkeuring van onzen ministei van oorlog, zal de maatstaf der eerste catégorie voort toegepast worden op die bij artikel 2 vermelde officieren, dit niet op hunne aanvraag, uit noodwen-digheid van clen dienst en om hunnt geschiktheden, voor eenen post aange-weaen worden die hen verwijdert uit de bij zelfde artikel aangeduide eenheden en diensten. De t.hans bestaande toestanden zullen onderzocht worden. Art. 5. — De officieren aan wie de vergoeding der eerste catégorie toege-kend wordit, be hou den ze wanneer zij tijdelijk hun korps verlaten wegens eene zending of om reden van onder-wijs als leeraars of leerlingen. Art. 6. — De officieren van het vlieg-wezen die de maandelijksche vergoe ding van vlieger trekken, ontvangen de marschvergoeding niet. De vergoeding van vlieger wordt voor de kapi teins op 400 fr., en voor de hoofdofficieren op 450 fr. gebracht. Art. 7. — Onze Minister van Oorlos zal uitspraak doen over de aan onderha vig besluit toe te brengen w,ijzigingen ingeivolge veranderingen aan de inrich ting van het leger tusschenkomend, er over de bijzondere niet voorziene geval-len, betrekkelijk officieren die toehoo-ren tôt eenhed'en of diensten waarvar de kaders in hun geheel bij de tweedt catégorie moeten gerangschikt worden. Art. 8. — De vergoeding voor verplaatsing, die nooit samengaat met de marschvergoeding, wordt vastgestele naar volgenden maatstaf : Opperofficieren : 30 fr.; hoofdofficie ren : 25 fr.; lagere officieren : 20 fr. Art. 9. — Onderhavig besluit, waar van de beschikkingen insgelijks op dt gelijkgestelden toepasselijk zijn, za: uitwerking hebben met ingang van 1 Januari 1918 voor wat de marschver goeding betreft, en met ingang van 1 Mei 191S voor wat de vergoeding voor verplaatsing aangaat. Nochtans zal de vermindering toege-bracht aan de thans bestaande marschvergoedingen van sommige bij d© tweede catégorie gerangschikte officieren, slechts toegepast- worden van af den 1 Juli aanstaande. Bovendien zal de toestand onderzocht worden van elk der officieren die, op dien datum, deze vermindering zouden moeten ondergaan, en onze ministei van Oorlog zal degenen aanwijzen die, bij overgangsmaatregel, de thans bestaande marschvergoeding zullen be-houden.Bijzondere vergoeding aan gehuwde officieren Een Koni.nkliik besIniA vat>. 30 Anril VOOR DE SOUDATEN t ncfilf i • Een onzer trnuwe v rien den, die in 't dikste van de laatste si a r/en heeft geze-îen, zendt ons, uit de loo-pgraven, on-derstaande regelen. Wij hopen dat hel cvanrjsLieivoord «vraagt en gij zv.lt ver-krijgen» zal worden bewaar/ieid, zoodra het eenigszins Lan : Niet kwalijk. De oorlogsvergoeding is van 1 fr. op 3 fr. gebracht. 't Was noo-dig. Wqu men een beetje voet bij stek houden met de levensduurte. 't Zal nog goed komen. Laat ons maar vragen... Er blijfi nog veel te doen om het le-vsn der soldaten te velde een beetje te verzachten. Iefe nochtans zou het moreel dade-lijk kunnen doen stijgen. Want het vol-staat niet de lofbazuin in de kranten op te steken om den moed en de dapper-heid onzer jassen te huldigen. Woorden zijn woorden. En een tafel vol zilver- en kristalwerik waar alîeen gerookite ha-ringen op voorgeschoteld worden lever! weihig belang op. Wat vragen de soldaten eerst en voor-a.1 nu de tijden zoo beroerd zijn? Dal de verloven zoo spoedig mogelijk weei zouden geopend worden. Ik weet niet of de burgers achter de lijn niet goed vatten hoe het wel koml dat wij zoo- heivig verlekkei'd zijn op on; verlof. 't Is nochtans niet heel moeilijk Verbeeld u dat ge honderd twintig lange dagen doorbrengen moet aan 't front, d. wTz. hard werken, wednig rusten. ieder oogénblik van den dag kunner doodgeschoten worden, vechten teger al de elementen der natuur, lijden naai geesi en lichaam, gespeend blijven var al de genoegens welke men aan de haardstede genieten kan, moet ik voort gaan ? De boog mag niet altoos gjespanner staan. De verloven zijn even noodzakelijt tôt. het opfleuren van het moreel als eer gevnlde bu,ik en warme voeten. In normale oorlogstijden zelfs word er nog te veel geci.i,ferd om eenieder nf vier maand een s uit den hellekreits te zenden naar vreedzamer oorden. Te dien propooste mochten sommige over sten wel eens wat beter den ministe rieelen omzend'brief overlezen, waarir bepaald wordt dat ieder soldaat hinner een tjidsbestelc van vier maand, rech heeft op een verlof. En wie onder ons mag den vingei opsteken en verklaren dat hij driemaa 's jaars op verlof gaafc ? Geloof me vrij 't. zijn rare vogels ! Hoeve:len wachter niet vijf, zes, zeven en meer maanden eer ze vertrekken mogen ! Verdiener we die veertien dàgen rust dan al nie zuur genoeg ? Strijden tôt we vallen willen we we doen, maar a. u. b. we eischen in vergel ding, de voile toepassing onzer rechten Is er soms iemand die daar wat op a te dingen weet ? Jan SCHUP. - ■ ■ 1/wwv--* 11 1 r* Aan deÂerschotenaan in 't leger t — Wij nemen volgaarnc voigonde not; op en hopen dat de oproep, dien zij be helst, voldoende zal worden béant : woord : De- Aerschotenaars van dfâ elerde leger divisie zouden gaarne, uit naam vai ; hunne stadsgenooten, een© rouwkroot 1 riederleggen op het graf van Guillaume Van der Hulst, van het,..1' linieregiment gesneuvcld te Merckem. Giften worden ingewacht door Poly door Van Welde, korporaat 248, C. M. I Belgisch leger. de bijzondere lasten overwegend die ii de huidige omstandigheden op de huis gezinnen der officieren drukken, ver leent aan de gehuwde officieren. tôt et met den graad van kolonel, met inbe grip der krijgsgevangen of geïnterneerd< officieren, eeno bijzondere vergoeding veranderlijk volgens de samenstellins van hun huisgezin. Deze vergoeding wordt vastgesteld al: volgt : 1" Gehuwde officieren : Vergoeding voor de vrouw : 360 fr. 's jaars. 2° Gehuwde officieren, weduwnaar: of wettel'ijk gescheiden met last vai kinderen : Voor elk kind beneden lî jaar : 180 fr. 's jaars. Deze vergoeding wordt tegelijkertije met de wedde en op dezelfde wijze uit betaald; zij is gegrond op den toestane van het huisgezin op den eeratea daj rn.ajT.pd. HET SPORT IN HET PRINSENPARK ■ ■■■ THIJS WINT DE UURKOERS Zooals wij gezegd hadden was de d « clou » van de vereeniging van Zon- b dag in het Prinsenpark ,de match van een uur achter tandems, waarvoor zich E Sérès, Godivier, Oscar Egg en Thys in s lijn stelden. De ko ers leed echter onder verschil- 2 lende tegenvallertjes : sommiige onder de gangmakers, die van Godivier name- n lijk, konden hun gang niet snel genoeg houden naar den wensch van hun kam- n per. De wmd, die volop in de aankomst- t( lijn zat bleef- hderaan niet vreemd. 1 Godivier kreeg driemaal oniklaanheid met zijn fiets, hetgeen hem natuurlijk sterk achteruit hield. d Sérès weerde zich dapper en had ge- r . va.ariijk kunnen worden voor Thys, in- E , dien hij wat fliraker steun had gevon-d»n. e t Oscar Egg werd door een van de gang- L makende tandems — teenemaal onvrij- c' willig — op den grond geworpen en . moest zich den arm laten verbinden. Hij 1 stelde zich niettemin terug in lijn, maar , kon natuurlijk zijn achterstel niet weer ; inhalen. e Deze ongevalletjes van zij ne mededin- ^ gers schijnen iets van de waarde der j overwinning van onzen flimken landge- 7 noot Thys te me>eten afnemen. 't Is maar | een schijn, want zelfs, indien de drie e anderen over al hunne middelen be-schiikt hadden, zou Thys de overwin- r ' ning van nabij hebben getroffen. Zelden was zijn gang regelmatiger. Zelden gaf hij blijk van meer wils-( kracht, van meer uithoudingsvermogen. Thys kon de koers winnen. Hij heeft ; ze gewonnen en 't was verdîend. TEGHNISCHE U1TSLAGEN : ^ Prix du Châlet i Scratch, 10 kil., zonder gangmakers ! (15 ronden) 11 1. Larrue. 2. Trouvé, op een half wiel. 3. Siméonie, op een half wdel. 1 1 4. Thuau, op ééne lengte. ' 5- Lorain; 6. Polledri, junior; 7. H. ' ; Ménager; 8. Lemav. Tijd : 14 m. 41 sec. 4/5. —-200 m. : : 13 sec. . < ' ( Match des Arrivistes ^ 1 In drie hernemingen met optelling van de plaatsen, 1.333 m. (2 ronden) 5 ! 1. H. Martin : 1, 1, 2=4 pun.ten. ' 2. Orlando Piani : 2, 2, 1 = 5 punten. 1 3. Mathieu : 3, 3, 3=9 punten. ( [ i Prix de sélection • Afvallingskoers voor tandems 1. Deochamps-Siméonde. ] 2. Va n d en ho ve - M or el, op één wiel. ] 3. Cornet-Ghocque. 4. Chardon-Ix>rain; 5. Ciaisy-Kum-bert; 6. Veillei-Dnpont; 7. Pt. Berger- i Evrard; 8. H. Ménager-Chéret; 9. Be- ^ gnez-Bemhard; 10. Poi'.edri, juhtior-Charrondière. , Tijd der 6 kil. : 8 m. 17 g.; 200 m. 12 sec. 4'5. i Handicap van het Kwari Mijl - 402 meters in zes reeksen en een finaai j Fînaal : 1. Besson (22 m. 50). 2. Matter (32 m. 50), op 1 îemgte. 3. Polledri junior (20 m.), ow 1 half wiel. ' I 4. Jean-Pierre (22 m. 50), 5. Forl-ini < (42 m. 50}, 6. Piani (scr.); 7. .Vermelin 1 (45 m.). ? ' Tijd : 29sec. 3/5. — 200 m. : 14 s. 4/5. c i Het uitzicht van do uurkoers < i De eerste ronden werden zaohtjes, ' - zac-htjes verreden. Thys liep vooraan. 1 - Egg kwam dan en werd gevolgd door i Sérès en Godivier. ' In de vierde ronde nam Egg de leiding 1 ; over, die in de ach.tsie ronde aan Sérès * , overging. Godivier kwam tweede en ? kreeg bandbreuk in de tiende ronde, vlak voor do lijn. Hij verwisselt van s machine, en pakt weer aan, maar het kost hem ongeveer 500 meters. Niette- » min holt hij zijne mededin gers na. { In de veertiende ronde krijgt de tan- ■' ; dem, die Egg trekt, bandbreuk. 1 i De 10 kilometers (vijftien ronde) in 12 ! î minuten 56 sec. 4/5. ' iln de zestiende ronde valt Oscar Egg '■ 1 en moet in het ren n e rskwar Lie r- zijn - rechiterarm en bil laten verbinden. 1 1 In do achttiende ronde bandbreuik en 1 r val van Sérès. Hij vertretot weer, doch 1 wnrdt ingehaald in de twmiigste ronde oor Thys, terwqjl Godivier zijn afstanc lijft behouden. In de zes en twintigste ronde vertreki gg opnieuw met tien ronden ;el. De 20 kilometers (dertigste ronde) in j minuten 33 sec. 3/5. Bij het half uur zijn 23 kilometers 333 îeters afgelegd. Te beginnen met de veertigste ronde ijden Egg en Thys sa men en winnen ;rredn van Sérès en Godivier, die insge-jks samen zijn. De 30 kilometers in 38 min. 44 sec. Bij de twee en vijftôgste ronde geefl e klasseering : 1. Thys; 2. Sérès, op één onde; 3. Godivier, op één ronde; 4. !gig, op tien ronde. In de vier en vijftdgsie ronde nieuw andongeval voor Sérès, die toch op-ieuw verirekt, zijn gangmakers Iost n alleen vooruitschiet, zood®t hij hij e negen en vijftigste, ronde 250 meters ngehaaîd heeft. De 40 kilomètre in 51 min. 50 sec. 3/5. j Godivier heeft. bandbreuk in de drie n zestigste ronde. Hij haakt zich ac,h-sr Sérès vast, wanneer deze voorbij-liegt en levert opnieuw een flinke rachtinspanning tôt hij in de zes en estigste ronde opnieuw oniklaanheid ; ;rijgt in zijn machine en den strijd op- ; eeft. In het uur worden 46 kilometers 50 neters afgelegd. Thvs is veruiit de eersie. INTERIM. 1 » niyVWA I ■ I «U " r BOTS tit Mm MITWERPEH BERICHTiSES UIT HERENTHOUT De tramlijn Santhoven-Heyst-Herert* \ hout is door de moffen gansch opgehro- ! ;en. ij — Op de laatste veemarkt, werd eene/ J toe verkocht voor 5000 frank. Huwelijken : Maria Smets met een il »on van Keyneri ; Emma Thyê» mefi f 3ust. Smets; Bon Bcirinckx met eene I Jochter van Dillen (Oostarhoven); Dr^ '( /an Houdt met Arnelie Van Mëohelen. j j Fient je Bouwen is getrouwdjnet een il :ekeren Dom, familie van den onder- ! jastoor. Zekeren dag, toen iedereeri | laar 't kontrool was, werdèn de heer.I mderpastoor en da man' vart Fientja ] loor de Duitschors weggevoerd. Su3.| i;an Nuffe-1 bracht hun boterhammen, | naar ze me>chten ze niet aannemen. Jugeke Cambré zit ook in 't gevang; ï îi j schreef aan zijne vrouw : «Ween iiet, het strekt mij tôt eer.» NIEUWS UIT BGUWEL Martha Cambré is ook door de mof-< ' en aangehouden. Irma zat reeds (î j naanden opgesloten. Martha zit ts| rurnhout evenals haar vader die ©r voot-i le 2e maal is. Jef Dé Beuoker en zijne 5 lochter Louise, Isidoor Verbraecken en | neester Helsen zijn daar ook. Miel PosfJ s nog altijd in Duitschland. De secret ; aris is weer. HET ZONIENBOSCH Het Zoniënbosch zal besc-hermd wï>iv|| len door de Moffen. Van nu af is het! 1 r'erboden er te jagen of hout te nemen! 1 .onder toelating van het « Militai r Foret-§| imt ». Het besluit van von Fa^kenfcuau-iB ;en (1 April 1918) bedreigt den overtreJ 1er met eene gevangzitting van 2 pa.ren|| )f eene boete tôt 10,000 m. Daarbij loopîffl lii nog eene boete op van 50 maal JeM .vaarde van het gestolene goed. De po-11 ring is strafbaar. V e r teu r d ver k i ;iri m a f mn het geweer, jachthond1, .jadstgerief, :nz. WES7- VL&M ëiBEREN UIT DUDZEELE , Leopold Destickerc, die woondo langs«' le LisKeweegsche Kalseide is ook over-l eden. Bij de schuur van Krock V'eat-H neuk'n staat de paal -waar 't Duitschf, cantonnement van Dudeerfe eindigt.w )aar begint hel kantonnement van liis-i ; ;eweghe. De Duitsc'ners die in rust liggan irvl Dudzcele mogen dus nie?, vercter gaar, vandel-en langs den ouden sleenweg, fan Lisseweghe. Tôt in 't kort meer nieuws nog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods