Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

357 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 March. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ms3jw87w7w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote M. bU overeenkonast Dienslaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, vôorloopig te farijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur i Turr WKms i Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 ceutiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. I het werk van minister segers Wat m bezoek iu Oissei ieerde Niet lang geleden hadden wij de ge-■legenheid een uitvoerig verslag te geven ■over een broederlij'k feestje, dat, in den ■ voorloopigen zetel van onze spoorweg- ■ weridruizen, het personeel had verga-|derd.I Het was ons een bijzonder genoegen ■ bij deaelfde gelegenheid te vernemen ■dat M. Paul Segers .minister van spoor-■wegen, zijn personeel, voor hetgeen ■oorlogÈtoelagen betreft ,op denzelfden lyoet had gesteld als de Fransche spoor- ■ man/nen. Degene had wel gelij'k die B^roeger hier eens in « Het Vaderland » ■jchrtff dat minister Segers een man was ■met een hart... | Ben man met een hart, die voor zijne ■jjKjeiçeschikten doet al wat de omstan-■fc'gheden veroorlooven. Een man met Hereens ook, die niet met gekruiste ar-■men heeffc zitten wachten dat de oorlog ■eindigde en dat een wonder weer onze ■treinen aan het rollen zefcte. In het de-■partement van spoorwegen is gewerkt ■geworden, gewerkt voor u, voor ons, ■voor na den oorlog, meer gewerkt dan ■men zich kan voorstellen. I Ge zoudt moeten, zooals wij 3at en-■kele dagen geleden konden, een bezoek ■brengen aan de reusachtige instellingen ■van Oissel, langsheen de lijn Parijs-■Havre om u daar een denkbeeld van te Bormen. ■ «Reusachtige instellingen. *> t' Is niet ■iveel gezegd : honderd-vij ftig hectareni ftd groote hallen overdekt, waarin aile Borlen van machienen kloppen, zuch-1) proesten, krijschen, waarin ovens Hben en smisvuren gloeien en overal Bijvere arbeiders druk be«ig zijn. Een Klein gedacht van de uitgestrektheid der ■rerven? De binnenspioorlijn die ze be-■îent, is over de vijftig kilometer lanig, ■zoo iets lijlk de afstand tussehen Gent 1er, Brugge. I En wat wordt, er al niet gedaan ? Bij ■en grooten aftocht uit Befcië bleef het ■porwegpersoneel, lijk de soldaten, Bp plicht getrouw. De hoosrere ambte-Baren zijn nu nog niet U'i/i)gesproken ■ver de toewijding van ma^hinisten en ■fers, die soms twee en zeventig uur Hro? op hunne locomotief bleven », om te redden wat er te red-B ' v^l- Men redde betrekikelijk veel, ■Sien de mocilijkJheden, .waarover in ■wlestijd wel iets meer, ten voordeele Bai hooçer en laper spoorpersoneel, zal Bwn en moeten gezegd worden. I Het kwam op 2.000 locomotieven, B*50 reizigersrijtuigen en 11.380 goede-Biwagens, die allengsbens in Oissel Bwden samengetrokken. Gelukkig ge-B>'^ minister Segers niet aan « den van zes weken », Hij hadt het voor. ■ Personeel werd bijeengekregen van Bfit en west en het optui^en van ons Bîteriaal begon. Het werd zoo flink B^reezet dat we tm 1,250 locomotieven Bn t werk hebben bij onze bondge-B^n- 1,250 locomotieven, die aan den B'wtwat opbrengen, ons op onze eerste •rovraag zullen weengegeven worden Btenoods door machienen van gelijke BMFde. vervangen. Aan de Russen ston-■fn wij er ook af, maar minister Segers Bp uit Antwerpen is en iets van zaken B"'n'' kreeg eersit de Russische roebels B'°nze machienen vertrokken.. B | 'J spreken niet over het spoorweg-B'^iaal in Holland, in onbezet Bel-B De censuur zal ons echter wel laten B-"-n d^t van de 75,000 Belgische ■"'rmannen — een legertje — er 10,000 B ^ '€ger zijn en 3,000 in den vreem-|,7 flink aantal van deze laatsten B^t in Oissel. B 6 ?®hu-wden, die met vrouw en kin-B,^hier zijn, wonen buiten, meest in B.u'- w^ar een uitsluitend Belgische BJ' ^ " Niet rooken — Défense de B.'r *> enz-, hen s'avonds terugvoert ■ ^morgens weer gaat halen. De jong-BamT en gehuwden, die van hunne BL . ^escheiden leven, kunnen, in-B.j 2t' dit verkiezen, een ondenkomen B;„,en °P de werf zelf. in barakken, die | 1„ 'Tricht ziin- w'i hebben sedert H °°rtog in heel wat kampen geleefd. B. enkel kan het bij Oissel ha-B^n ° "^en, die we van binnen in ■v ~T middagmaa.1 was in voile B!:»i/. re g ~ kan in een « onder-B-.:, en;me68 n niet beter zijn .Eene Bnr - 'i * ^ vergad,erplaats en eer-Bii» 7; , 66116 'eeszaal open. Radinrich-B'; il;» i,6nzaal met twee dokters vul-B ^ ;tan> zonder te spreken nog Bfll!cJ^ ^enh°uwerij en van een krui-■^ikin/1 waar de prijzen ons in ver-KziQ,die van Parijs, met ver-10eçen. De spoonmannen weten het trouwens wel, want hunne kruide-nierderij alleen maakt voor rond de duizend franik zaken per dag.... Maar, nog eens, daar wordt in Oissel niet enkel geslapen en gegeten; de werk-dag is er flink gevuld en de arbeid zelf verscheiden. Niet al)een worden er onze oude machienen weer opgetuigd, maar daar wordt zelfs voor nieuw materiaaJ 1 gezorgd. Een handige overeenkomsl door minister Segers met de vertegen-woordigers van de Amerikaansohe re-geering gesloten stelt voor ons, Belgen. grondstof en gereedschap besc-hi»kbaar. die nergens meer te vinden zijn op het vasteland. En het zal meer dan één mensch verwonderen, dat BeLgië na den oorlog, bijna onmiddellijk weer, iijn spoorwegnet, het beste van de wereld. zal kunnen gebruiken hetgeen voor de bevoorrading van het hoogste gewient zal zijn. i Mar dit zal niemand verwondersn die . minister Segers en zijne spoormannen ! kent : bij hem vooruitzicht en ijver, bij ■ hen trouwe plichtsvervuîling. Van nu ■ af weten de spoormannen waar ze heen- moeten, materiaal voor vele statiën is ; reeds voorhanden, reiskaartjes liggen ' gereed en... de wer'khuizen van Oissel zelf kunnen lijk een kaartenhuisje wor- 1 den uiteengenomen en <t per express » j verzonden worden. j Mogen wij tevens een woordje rep- ] pen over een paar ontwerpen van den , minister van spoorwegen ? Het inrich- | ten van een bevoegden raad van nijve- raars voor ons spoor? De electrificatie , van onze ijzerenwegen ? ( Dat is voor later en daar denkt hij nu , aan. ( Wat hij nu deed en waar niemand { aan dacht : sedert den oorlog vertegen- ( woordigden onze spoorwegen voor den i Staat eene opbrengst van twintig miî- i lioen. Twintig millioen ! En de toestand 1 van het personeel werd zooveel verbe- 1 terd als het materiaal... ^ Minister Segers bluft er niet meê : j hij verdient des te meer lof ! C. f VOOR DE SOLDATEN | BERICHT AAN DE SOLDATEN UIT MECHELEN g - Een kring vân Mechelaars is gevormd g te Richmond (Engeland), voor doel beb- r bende hulp te vorleenen aan noodlijden- t d© stadsgdnooten aan het front en aan s diegenen «zonder familie» too te laten \ eene aangenaam verlof in Engeland door z te brengen. — Zioh wenden tôt den g heer Edward Verheyiien, 2, The Barons, v East Twickenham (Landen). BERICHT AAN DE SOLDATEN UIT DOEL Al de soldaten uit Doel worden ver-zorht het hunne bij te dragen tôt, het aanikoopen van eene kroon voor het graf van twee gesneuvelde Doelenaars. Sohrijven aan Michel Deckers Z 129 2" die of aan Josepf Van Nauw, Z 104 9" Cie. Florent B. — Z 87. — Kunt gij on? ^ niet zeggen in welke voorwaarden die r mannen vertrokken zijn ? En waarom ' werdt gij niet met hen gelijkgesteld ? Als we meer weten, trachten wïj wat te doen. h Michel D., Z 129. — Dat is heelemaal !i kosteloos. Wij zijn gelukkig genoeg iemand uit het kanton Beveren diènst d te kunnen bewijzen. v Fernand L., D. E. A. 329. — Nog al- Sl tijd niets van u gehoord, na uw verlof. Kunnen in afwachting niets doen. ' ' ' WMA/ i ■ y IN SPANJE si o Een Duitsche duikboot vlucht 11 z: te Ferroî binnen a I n Men meldt uit Ferrol dat een Duitsche ; h duikboot aldaar in de haven is binnen-1 v gel'oopen. Een Spaansch oorlogsschip j h was ze tegemoet gevaren. ri De duikboot is met twee 11 centime- d ter-kanonnen bewapend. z: De bevelhebber had gevraagd de har ri ven te mogen binnenloopen omdat zijn ^ boot zwaar beschadigd was tengevolge 11 van een gevecht met drie schepén. De h bemanning bestaat uit dertig man. o; IV LEEST * d OP DE TWEEDE BLADZIJDE vi DE LAATSTE BERICHTEN Z( VAN DEN NAGHT D Vier Duitsche aanvallen vonden de Belgen waakzaam 4 ■ ■ » ftn rw^rrrrofnîcro cn.liT'iiff xrnr> _ ! rînfn j. Een ooggetuige schrijft van het Bel j gisch front : I Den 18n 's morgens hebben de Dui' schers, na eein geweldige voorbereidim met hun geschut vergezeld met stikgra natein die bij honderden op het Belgiscî front werden afgeschoten, vier machtigt aanvallen met hun stoottroepen op onz* liniën gedaan. De earste greep plaats in de stre$ rond Merckem. Maar, onder het geweh: van ons spervuur, liet zich eenige vlot ^ iing en aarzeling in de vijandelijke ran j gen blijken, die spoedig met de hand granaten werden afgesiagen. Tegen onze stèllingen te Dï'ksmukîf» : werd de aanval door de Beieren gedaan 1 in drie groepen verdeeld. die van de ' hooge brug, aan de maalderij en ovei het kanaal van Handzaemo trokken ^ longs drie voetbruggetjes en op ver i scheddene geparitserde sloepen. Een ge-I weldig bofbardement met torpedogra-naten had gansch het terrein door ^ ploegd, er reusachtige kuilen in gesla-gen van vier meters diepte; stikgrana-ten hadden gansch de atmosfeer met hun giftige gassen bezwangerd,de vlain rnenwerpers hadden letterlijk een ze-ker getal van onze helden verkoold. Onze mannen, in hun dekkingen ge-weken, verdedigden zich nochtans mei een bewonderenswaardigen moed, ter-1 wijj onze tegenaanval losging, gedaan door drie detaohementen,respektievelijl< I aangevoerd door adjudant Barette aan ■ deri iinkerkant, luitenant Lefèvre in het midden en luitenant Galiohet aan den , rechterkant. De loopgraven die tijdelijk door de H-eieren waren bezet, werden geheel ver, nietigd; de meeste van de aanvalley.^ werden ter plaats ^edood; anderen tachtten te ontsnappen door zich in den IJzer te werpen om weeT hun st«llingen te bereiken, die slechts op twintig me-ter van de onze gelegen waren. Zes Beieren, die in een bootje waren ge-vlucht, werden neergeschoten door een groep mannen waarmee luitenant Bi-chard ter hulp was gesneld. Bij de hooge brug boden de loopgraven van de Duitschers, die door ons spervuur met den grond gelijk waren geschoten, geen de minste bescherming meer aan de Beieren, waarvan een twin-tigtal tijdfens hun terugtocht door onze schutters werden neergeschoten. De voetbrug,die over het kanaal van Hand zaeme was geworpen, was door onze granaten àtukgeschoten. Een vijandelijk ■ detachement, dat belast was de aanval-lers op te vangen, werd bemerkt door een Belgisch vlieger die, ondanks de ; granaatkartetsen en het goed gevoed ■ vuur van de machinegeweren, op min-i der dan 600 meters hoogte boven de ; plaats van het gevecht vloog; onder ons ' vuur gemomen, leed dit détachement zware verlizeen. De Duitsche aanval was 6 u. 20 be-gonnen; van af 8 u. 30 was onze toe-• stand getheel hersteld. Een vijandelijke - inachinegeweer bleef in onze handen. Een derde aanval werd om 4 u. 30 gedaan. Een ware stortvloed brisant en , stikgrânàten kwam op onze hoofdwach-ten te Stuyvekenskerke en Reigersvliet neer. Door den dichten nevel be-schermd, dook de vijand plots op nau-welijks twee meters van onze luister-posten en gelukte erin in sommige vooruitgeschoven elementen van onze voorposten voet te krijgen. Maar het garnizoen, onder de bevelen van commandant Perrin, bood een hardnekki-gi?n weeiretand. D'an, in volLen dag, kwamen onze tegenaanvallen los. Na een zeer vinnig gevecht was onze linie om 16 u. 20 geheel hersteld. Wij hadden 4 gevangenen en 2 machineg&weren buit gemaakt. De vierde aanval, ten slotte, werd op een gedeelte van onze liniën voor Nieuw-poort gericht. St-eeds tôt dezelfde wijze en maohtsmiddeilen zijn toevlucht ne-mend, kon de vijand eenige vooruitgeschoven elementen bezetten. Maar daar ook was zijne overwinning van korten duur en weldra werd de vijand ver-jaagd uit de punten die hij had kunnen bçzetten, terwijl hij talrijke lijken moest aehterlaten. * «i + Over gansch het Belgisch front blij-ven de Duitschêirs zich zeer bedrijvig toonen. Hun artillerie bombardeert voortdu-rend onze verbindingswegen en onze kantonnementen, alsook Veurne, of-schoon de stad geneutralizeerd en geheel van troepen verlaten is. La et er ons bijvoegen dat een Duitsche tweedekker verplioht werd in do onista-eken va.u De Panne te landen. De officier en de onderofficier die er in za-ten werden eevangen genomen. («H"t Vaderland» deedde srister reeds een uit-voeriger berichtjo over dit laatste voor-val mede). BELOIEMSUIIl ! " Geen vodjes papier ' ' zegt onze Regeering in eene nota Op 22 Maart l.L heeft de Belgische Regeering eene nola openbaar gemaak!. vaar aanleiding van den abonder lijken vrede door Rusland met de Middenri)-lcen gesloten. Deze nota iuidl ah volgt : Door het traktaat van 19 April 1839, heeft Rusland de Belgische onafhanke-lijkheid en onzijdigheid gewaarborgd. Op 4 Augustus 1914, werd de onzijdigheid, die nochtans door Busland was gewaarbogd, door Duitschland ge-schonden.Belgïë riep Rusland ter hulp. Dezen oproep beantwoordend beloofde het op 5 Augustus aan België de hulp zijner wapens. De Belgische natie trad alzoo in het strijdpftrk voor de verdediiginr van hare onzijdigheid en onafhankelijkheid, be-trouwpnde op de oawankelbare reoht-zinnigheid van het Russische volk ? Op 14 Februari 1916 hield Rusland er ; aan, plechtig de verbintenissen te vftf-j nieuwen, die het tegenover België «h&ld-| haftig getrouw aan zijne buitenlandsche , verplichtingen^i had a<ingegaan. Bus-| land verklaa,rde voor do gansche wereld, dat het geen eindo zou ? te lien aan de vijandelijkheden alvorens België in zijne onafhankeljkheid was hersteld en ruimschoots vergoed werd voor de geleden schade. Daarenboven beloofde het mede te werken aan de opbeuring van | handel en nijverheid in België. De macht gesproten uit de Russische omwenteling heeft op 9 Februari en 3 Maart 1918, traktaten geteekend, lui-dens dewelke zij de wapens neerlegt v voor de Duitsche en Oostenrijksche kei- r zerrijkein. België is echter nog altijd de z nrooi der Duitsche lea&rs, die het uitzui- V l ?en, zijne bevolking verniebigen door ^ iiterhande ontberingen en hartelooze \ )nderdrukknsr en het tevens blootstellen f lan alleriei zedeltjke folteringen. Aan dezen dfwang weerstaat de Bel-rische natie met de hardnekkigheiid die :ij put in het bewustzijn van haar recht; c n de-edslheid van hare zaaJ< en .hare ge- £ îenhtheid aan de vrijheid. De eerbied der traktaten is de grond- ^ •lag der wet.telijke en zedeîijke bet.rek- f tinge?n onder Staten en de voorwa^rde f ran een oprechte en regelmatige inter-îationaJe orde. In den oorlog meegesleept. omdat het vilde het traktaat, dat Rusland mede g >nderteekende, te doen eerbiedigen, zet y ielgië nu. onvcrschrokken den strijd a oart ten koste van de pmartelijkste of-ers. Het beschouwt het woord van d lusland, in wien het vertrouwde, als {, teeds vérpand ten zijnen opzichte. v Het weiq-ert te gelooven, dat, eens het v tussische volk meester over zijne otsbestemming, het onwederroepelijk r al voorfcgaan met de bel of ten te mis- l :ennon, die in zijn naam werden ge- v laan. 1 . België vertrouwende in de eer en de delhartigheid van het Russische volk, •e.houdt zich voor de uitvoering te ischen van verp-liohtingen, die wegens laar karakter van bestendigheid, onaf-lankelijk zijn van de wijzigingen van let innerlijk regiem van den Staat. z l ■ Wl\%\ ——- c ëieuws uit België ; b fîH AVT n NIEUWS UIT LEUVEN t «urgerlijke stand van 21 tôt 27 Decem- ber 1917 t< e Huwelijksverklaringen : k Alex. Rummens, schilder, geb. en ti •■on. te Leuven, Parkstraat, 58, en Ma- n ie-Joséphine-Franç.-Livine Baclaine, e jnder beroep, geb. en won. te Leuven, d lamingenstraat, 66. — Franç.-Jos.- y « Const. Lefèvre, boekbinder, geb. ei won. te Leuven, Bl. Inkomstraat, 79, ei Hort. Smets, zonder beroep, geb. ei won. te Leuven, Burgemeesterstraat, 20 — Martin Huysecorn, pa&werker, geb en won. te Leuven, Dietschestraat, 230 en Jeanne-Marie Hugaerts, dagloonster al- geb. en won. te Leuven, Hoornstraat >or 20. —- Pierre D'IIeer, voerman, geb. i de Hamme, won. te Kessel-Loo, Koornstr. «d 8, en Amelie Perdieus, strijkstër, geb in- en won. te Leuven Ridderstraat, 125. de ►ns Huwelijken : ?nt Frans Décos ter, bediende, geb. ei won. te Leuven, Peereboomstraat, 40 se- en Marie-Josèphe (gezegd Elodie) Tos ne- sjn, modemaakster, geb. en won. ti ke Leuven, Penitentenstraat, 41. je_ Overlijden : çn Kinderen onder de 12 jaar : 2 jongens Mannen, 5. — Aug. Boes, 58 jaar, ho jej. venier, echtg. van Marie-Thérèse De 33. mever, geb. te I^ovendeghem, won. t< Leuven, St-Antoniusplaats, 8. — Gust er_ Helsen. 76 jaar, hovenier, wed. van Ma „e rie-Eulalie Fets, geb. te Meerhout, won j°e te Leuven, Tervuurschestraat, 166. — iej. Bernard Cockx, 65 jaar, zonder be m. roep, wed. van Anne-Marie Demin er kj_ van Marie-Antoinette Roelants, geb. ti |rr Herent, won. te Leuven, Naamschestr. ^ 82. — Ade-lin Noël, 42 jaar, handelaar echtg. van Marie Larose, geb. te Bioul td- €I* won • — Antoine Smits, 72 jaar, ge en scheiden echtg. van Anne-Marie Me daest, geb. te Leuven, er won., Fr. Lint straat, 37. vv- Vrouwen, 3.- — Virginie Jacobs, 71 ^ jaar, zonder beroep, geb. te Sempst 1€ won. te Leuven, Naamschestraat, 82. -Bosa Dutzi, 41 jaar, kloosterzusler, ge ' " boren te Zeuthern (Duitschland), won en te Leuven, Minderbr.straat, 4. — Pau 3 line Debroux, 65 jaar, zonder beroep echtg. van J-Bapt. Artois, geb. te-Roo eu sebeek, won. te Leuven, Temmrschc en straat, 16. De verfraaiing van Leuven Een twintigtal ontweipen waren doo'i .. verschillende artisten opgemaaikt, waar van eenige gesteund op financieële groepen, die het gemeentebestuur ver schillende combinatiën voorstelden. u" Het onfeweip uitgekozen om onder ^,e worpen te worden aan de definitiev< goedkeuririg der overheden is dat var >e* architecte Goulet, aan wien men lie! monument Anspach, te Brussel, en hel 'J' stadhnis van Ariderlécht, te danker rI° heeft. Het plan voorziet de wederopbouw van de Statiestraat, met een groot ge bouw als hoekhuis in de richting var ' " de stad. De straat rechts ervan zal toe gang geven tôt de Grbote Mar'kt met uit zicht op het stadbuis, onder veel gunsti ger hoeJk dan eerfijds. Het prach'tig ge bomv van Mathieu Layens zal op deze nr wijze schitterend uitkomen. Binnen t® kort zal de gemeenteraad het plan be-,n spreken. ^i1- op de tram 10 Mevr. Jeanne W., kloosterzuster, had lt,; op de Rouppeplaats te Brussel, de tram "p~ genomen om naar haar klooster terug te gaan. Zij stelde later vast dat men haar een omslag met 300 frank, een op-eischingsbon van 1,100 frank en een ak-te van 6000 mark had ontstolen. sr- inbrekers et Bij mevr. B., Rossinistraat, te Kure-ie gem, werden de meubelen opengeibro-et ken; juweelen en pandbTieven werden jd srestolen. 'f- — Dieven dnonsren in de woning van n de wed. P., Ivouizalaan te Brussèî, die ls tijdelijk in het buitenland verblijft.Zil-verwerk, kunstvoorwerpen en andere werden gestolen. le — in de kamer van den heèr D.,Goen-raetstraat, te Sint-Gillis, werden alie ^ ineubelen opengebroken en een som e" van 10,000 frank gestolen. ^ OOST-VLA ANDEREN té een eeuwfeest 1s bij onze bloemkweekers f. te cent Ln Het zal weldra honderd jaar geleden zijn dat te Gent de Maatschappij van Irfindbouw en Plantenkunde werd ge-■* sticht. Deze bloeiende maatschappij stelt zich voor, dit jaar, dit ongewoon eeuwfeest te vieren. Zij richtte in 1819 de eerste Gentsche floralie in, in den welbekenden café «Frascati». De ten-toonstelling werd gehouden in de zaal naast de herberg en men telde een vijf-tigtal, deelnemers. Tijdens de laatste Internationale ten-toonstelling te Gent in 1913, prijkte, in eene zaa.1 naast de floralies, eene nauw-keurige weergave van den café «Fresca-sn ti-j en de earste tentoonstelling waarin a- men zelfs het honderdtal planten, die e, er waren uitgestaid, kon hervinden. i, dank aan een teruggevonden katalogus l- van de «floralies» von 1819, ) WIELRIJDEf» i IN'DEN WINTERVELODROOM DE SLUITINGSOAG S 3 Er was Zondag minder votk in den , Wintervelodroom. De Parijîenaarss . trokken in den rnorgen in maesa naai den buiten om van het puik wedertje — 't was een echte zomerdag — te ge-nieten.1 De koersen, de laatste koereen, van ■ het winterseizoen, waren heel belang. .1 - wekkend, vooral de Zimmerman-Prijs, | ; welke op schitterende wijze door Léo" Didier werd gewonnen. TEKNISCHE UITSLACEN : Aanmoedigingsprija Premielkoers op. 6 kil. (24 ronde^. ^Eindpremie : 1. Lemay; 2. Oharlier; 3. Jean-Pierre; 4. Derenne. Tijd : 7 m. 59 sec. 1^5. — Laatste-ron-de : 19 sec. De Zimmerman-Prijs Voor stayers. '— Afsland : 1.000 m. (4 ronden), stilstaand vertrek, in vier reeksen, twee halve finalen en finaal. Eerste ronde. — 1. Sérès; 2. Verkeyn, .1 op Ç0 m. Tijd'.- 1 m. 4/5. — Laatste ronde : 13 sec. 2/5. 9 j Tweede reeks. — 1. Egg; 2. Ellegaand, op 15 m. Tijd : 1 m. 3 sec. 4/5. — Laatste ronde : 13 sec. 2 5. Derde reeks.— 1. Léon Didiei1; 2. Pou-ehois, op 30 me ter. Tijd : 1 m. — Laatste ronde : 12 sec. 3/5. Viei'de ree-ks. — 1. Larrue; 2. Dupuy, op 50 ni. Ti jd : 59 sec. 3 5. - Laatste ronde : 13 sec. 1/5. Eerate halve-finaal. — 1. Léon Didieif; 2. Larrue, op 50,in. ^ Tijd : 59 sec. 1^5, — Laatste ronde : 12 sec. 2/5. Finaàl. — 1. Léon Ddier;; ;2. Sérès, op 25 m. Tijd ; 1 m, — Laafc&te ronde : 13 sec. Achtervolgingsmatch Darragon-Godivier1. Godivier; 2. Darragon. Godivier haalt Darragon in na 0 kil. 625 m. (26 1^2 ronden), afgelegd in 8 m. 57 sec. 2/5. Groote sluitingsprijs Op 25 kit. (100 ronden). Klasseering aile 4 ronden (1 kil.) Algemeene klasseering. — 1. Deschamps, 31 punten; 2. Paillard, 21 punten; 3. Vandenhove, 17 punten; 4. Ohas-sot^ 15 punten; 5. Beyl, 13 ptfnten; 6. Cornet, 13 punten; 7. Alavoine, 13 punten; 8. Lorain 12 punten; 9. Trouvé, 10 punten; 10. Rousseau, 6 punten; 11. Maniez, 4 punten; 12. Ricaux, 4 punten; 13. Choque, 4 punten; 14. Chardon, 3 punten; 15. Ali Neffati, 0 punt. Tijd : 35 m. 3 sec, 4'5. — Laatste ronde : 17 sec. 2/5. Handicap der 1/4 mijl 402 m (1 ronde+ 52 m.), in 8 reeksen en finaal. De reeksen worden respectitwelijk ge- fl wonnen door : Morillon, Morel, Char-lier, Margaron. Hemmery. Hély, Perrin, Matter. Finaal. — 1. Morel (10 m.); 2. Morillon (40 m.)); 3. Perrin (35 in.); 4. Char-lier (10 m.); 5. Hemmery (35 m.); 6 Margaron (30 m.); 7. Hély (35 m.); 8 Matter (30 m.). Tijd : 29 sec. 3'5. — Laatste ronde • 18 sec. 1/5. ' INTERIM. ' ■ . wWf%» • ■ - ■■ ■ Bericht aan onze kzers Teneinde vertraging te vermijden en aan onze verschillende diensten no*de> loos werk te sparen werden onze lezers vriendelijk verztcht aile brîeven aan-gaande de . Ahonnementen, Aankondigingen, Verkoep te richten aan dit adres : Ben Heer Beheerder van het dagblad u Het Vaderland » 3, Place dea Deux-Ecu», Paris (i-j Aile andere brieven en mcdedeelii» gen aan dit adres : M. Léo Van Goethem Directeur van het dagblad « Het Vaderland » {, Place des Deux-Eous, Parte (Ifl OINSDAC, 26 MAART 191W ■ sdeJAARGANi B, Nr 923.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods