Het volk: christen werkmansblad

1631 0
22 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5xn0x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ATte brlefwîsselingen rractit-Vrij te zenden aan Aug. Van leeghem, uitgevor voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n° 16, Gent. • Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachtoû, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Brac tant en Limburg : Viktor Kuyl, Win&erbroederstraat, 24, Leuven Men selirijft In s Op aile postkantoren aan 10 tp> per jaar. Zes maanden fr. 6.00k Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop tfl betalen. Rechterlijks herstelling, 2 ffc per regel. Ongeteekende brieven worden goweigerd. ÏELÈFOON N° 137, QenK Verseliijnt O ma al per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD S CENTIEMEN HET NUMMER ST&D GENT. BERICHT, De Burgemeester, Op bevel der Commandatuur dd. 15e Tanuari 1915 n°5331,brengt ter algemeene tennis de volgende bevelen : 10 De duiven lioeven niet meer in de tlagen ingesloten te blijven en kunnen vrij vliegen. — Enkel waar het militair be-Etuur zelf eenen duivenslag gesloten of verzegeld heeft, mag men maar met zijne goedkeuring den slag openen en de duiven àaten vliegen. 2° In Machelen, Nazareth, Maldegem en Kalcken is de muil-klauwzeer uitgebroken. Ingevolge daarvan is aankoop en uitvoer van vee uit deze plaatsen hiermede ver-îjoden.3° In den laatstentijdhebben inwoners pNWARE geruchten verbreid over den acliteruitgang van Duitsche operatiën, zooals over misstanden in het Duitsche leger. De Burgemeester heeft zijne gemeente te waarschuwen dat ieder die meldingen, EENDER OF WAAR OF ONWAAR, «ver aangelegenheden of bewegingen van het Duitsche leger over de grens laat ko-men of hier in het land rondbrengt, vol-gens krijgswet zal gestraft worden. Buiten-dien heeft ook de geheele betroffen gemeente Strenge bestraffing te ver-wachten.Gent, den 18e Januari 1915. EM. BRAUN. OflicieeleMededeelingen Op de beide Oorlogstooueelen. (Duitsche Melding.) t Gisteren te Gent uitgeplakt : In t Westen, tusschen de kust en de Leie, hebben voort artilleriegevechten plaats. > Noord-westelijk van Atrecht hebben Wij eene vijandelijke loopgraaf genomen. In de Argonnen ten Noorden van Seinheim, doen onze troepen vorderingen. j* t Oosten blijft de toestand onveran-derd.In Vlaanderen en Fransch-Noordeo. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 18 Januari. (Wolff.) Uit het groote lioofdkwartier : In de streek van Nieuwpoort zijn alleen artilleriegevechten geleverd. De vijand heeft de laatste dagen geen aanvallende bewegingen ondernomen. Aan de kust zijn op verscheidene' plaatsen Engelsche mijnen aangespoeld. Bij La Boiselle (ten Noord-oosten van Albert)hebben onze troepen de Franschen die zich weder op het kerkhof en de hoeve ten Zuid-westen daarvan hadden gesteld, met de bajonet verjaagd en drie officieren benevens honderd man gevangen genomen. ° In het Argonnerbosch hebben wij verscheidene loopgraven op de Franschen ,yeroverd en de Fransche bezettingen eryan bijna geheel in de pan gehakt. Bij den aanval der Franschen op onze stellingen ten Noord-westen van Pont-à-Mousson is op een heuvel, twee kilo-meter ten Zuiden van Vilcey (halverwege tusschen Pont-à-Mousson en Thiaucourt) de vijand tôt in onze stelling doorgedron-gen. De strijd duurt voort. • In de Vogezen en den Boven-Elzas hebben sterke sneeuwjacht en mist het knjgsbedrijf belemmerd. (Fransche Melding.) Van de zee tôt de Oise en voornamelijk op het front in België heeft stormachtie weer geheersclit. Bij Autriches zijn twee aanvallen der Duttschers afgeslagen. In de streek van Perthes heeft onze artillerie zeer goed werk gedaan. Wij hebben daar vijandelijke stellingen ver-overd.4)p het Oostelijk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) 18 Januari- (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : tmder<?°St~PrUisen is de loestand onver- lrachtNhifdR°Hen hebbcn de Russen ge-freStm- i; Radzanow over de Skrawa knn 1 7-)J Yier van den Weichsel) te komen. Zij zijn echter teruggesla^en is iïe£°van hTWesten van den Weichsel, is mets van belang gebeurd. (Oostenrijksche Melding.) Ten Noorden van den Weichsel zijn geen gebeurtenissen van belang voorgevallen. Op de heuvels ten Oosten van Zakliczyn heeft onze artillerie door kruisvuur de Russen gedwongen eenige hunner voorste loopgraven prijs te geven en terug te trek-ken. Deze terugtocht heeft zijn invloed doen gelden op andere deelen van het front, zoodat ten slotte de vijand zijne voorste stellingen over eene breedte van zes kilometer heeft ontruimd en onder krachtdadig vuur van ons geschut en onze machinegeweren in wanorde op de naast-bijliggende heuvelreeks is teruggetrokken, met achterlating van tal van geweren en veel munitie in de oorspronkelijke stelling.Op het overige front in West-Galicië heeft de strijd zich bepaald tôt weder-zijdsch geschut vuur. In de Karpathen zijn slechts onbetee-kenende gevechten tusschen patroeljes geleverd. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 18 Januari. (Reu-ter.) Van den generalen staf : Op den linker Weichsel-oever hebben wij op 17 Januari een nachtelijkën tegen-aanval ondernomen en de loopgraaf heroverd in de buurt bij het dorp Gum-mine, waarvan de vijand zich had meester gemaakt, waardoor wij den ouden toestand hebben hersteld. Aile Duitschers die zich in de loopgraaf bevonden, zijn in de pan gehakt. Ten Oosten van Petrokoff heeft onze artillerie een vijandelijke gepantserde auto vernietigd. Nieuwe pogingen van de Duitschers om Tarnow met zwaar geschut te bom-bardeeren,zijn door het goed gerichte vuur van onze artillerie verijdeld. Van onze andere fronten is niets van belang te melden. De Itussisch'TarkSGtie strijd. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 18 Januari. (Wolff.) Het groote hoofdkwartier deelt meê, dat onze Kaukasische troepen hard-nekkig hunne stellingen verdedigen tegen de Russen, die met eene overmaclit aanvallen. De poging van den vijand om den vleugel van een onzer legerkorpsen te omvatten is gefnuikt. Na een gcvecht tusschen onze en de Russische cavalerie, is de vijand ten Westen van Hoi op de vlucht geslagen, met achterlating van dooden en gewonden. De Aardbeving in Italie. Ds Konlng bij de gekwetsten. Wanneer de koning van Italië te Sora kwam, had de bevolking hem eene ont-vangst voorbereid, die eene ware uitdruk-king was van hare dankbaarheid en ge-negenheid. De koning bezocht en troostte de gewonden die in de gasthuizen verpleegd werden. Dan bezichtigde hij de stad. Voor de aankomst in Sora hield de koning zich in Fleckon San Domenico op, waar men talrijke gekwetsten uit Avez-zano gebracht had. De koning bezichtigde ook Sola, Ziri en Balsodana. Hij werd overal door de bevolking geestdriftig be-groet. Daarna reisde hij verder naar Rome terug. De Paus begaf zich weder naar het pau-zelijk gasthuis Santa-Martha, om de gekwetsten der aardbeving te bezoeken. Een vernlelde berg. Bij Monte Corvina, in de nabijheid van Salerno,scheurde een bergheuvel van 1500 meter lengte en 150 meter breedte en verdeelde zichin verscheidene deelen. Daar-door ontstond een dal met eenen 250 vierksftit meter grooten vijver. Sinds eergisteren morgen zijn 98 aard-schokken in afnemende sterkte waarge-nomen. De schade in het gebied der aardbeving is bijzonder groot, te meer daar het uitgedroogde Furciner zeegebied, waar men nu koren en andere vruchten won, opnieuw met water is bezet geworden. Telegrammen van deelnsmïng. Verschillende landen en steden hebben aan de gemeenteoverheid van Rome een telegram van deelnemeing gezonden voor de schade die er aangericht is aan gebou-wen en menschènlevens. Tempeest tljdens de aardbeving, Men meldt dat een vreeselijk tempeest de onderaardsche bewegingen te Napels vergezelde. Een hooge vloed had plaats tijdens de aardbeving ; deze was bijzonder hevig in de golf van Gaëta, gelegen tusschen Rome en Napels, in de provincie Caserta. Te Venetië heerschte de koudste teiiï-peratuur die men sinds vele jaren had waargenomen. De sneeuw viel in dwarrelwind neder. In gansch het gebied van het Alpengebergte daalde de warmtemeter tôt 15 graden onder het vriespunt. Geldswaarde aan 't Front. In een soldatenbrief in de National-Zeitung leest men : « Ile weet nog zeer goed, met well eene onverschilligheid wij het papierer, geld in ontvangst namen, dat ons lang-zamerhand als scheurpapier voorkwam daar wij er achter het front niets meê konder, beginnen. Den familieleden kwam dit zeei ten goede, daar allen hun geld naar huii stuurden, omdat men uit vertrouwbart bron vernomen had, dat men in Berlijn er omtrek « met het goedje » nog iels beginner kon. De heele buurt waar wij toen waren lag mijlen ver achter het front verwoes, en verlaten. » Ten slotte echter kwam ook voor om het uur van aflossing. Op een dag, toer we in eene onbewoonde plaats rondslenter den, heette het plolseling, dat eene mar ketentster zich genesteld had in een winkel : als een loopend vurtje ging het rond Spoedig stond de heele compagnie op ee,nt rei voor de deur. Er werden er altijd maai twee tegelijk binnen gelaten. Dat ging om echter veel te langzaam, want wij hadder, spoedig weer dienst. Eindelijk drong dar ook de heele troep naar binnen. De prijzen, die verlangd werden, waren buitensporig. Maar wij betaalden ailes zonder een spiei te vertrekken. We kochten ailes wat wt krijgen konden en we liadden het gevoel, alsof we het ten geschenke kregen, want hei geld, dat we ervoor gaven, leek ons toch niets anders dan waardeloos papier. Dezt kooplust is menigeen duur te staan ge-komen, want rolmops, chocolade, sardines, pruimtabak, bonbons (die naar zeep smaak-ten) en worst (die naar kaas rook) en nog andere dingen door elkaar, konden onzt magen niet verdragen. Toch ging het der volgenden dag weer zoo. Al hadden we ook ailes wat we noodig hadden, wij warer koopziek geworden. » Verder vertelt de schrijver dan, hoe hij ook later, toen hij in de stad kwam, de verleiding tôt koopen niet kon weerstaàn en allemaal dingen instoeg, die hij in over-vloed bezat. Drang tôt koopen was een « idée fixe. » Aïs hij ermee terugkwam, gai hij het gekochte als overbodig weg. Maai de anderen hadden ook overvloed en wil-den het niet hebben, want wat men te vel-de bezit, moet men ook meedragen. Dit besef bleek ten slotte het beste middel tegen de koopziekte, en zoo kwam men weer tôt normale Europeesche begrippen arfngaande geld. * ♦ * De Berliner Zeitung am Miltag ontleent het volgende aan den brief van een soldaat, die in Frankrijk te velde staat : « Onder de soldateh is een eigenaardig ruilmiddel ontstaan, waarvan de grondslag de sigaar is. Daar men, vooral in de dorperi achter het front, toch niets koopen kan, heeft het gewone geld al zijne waarde verloren. Men kan er met den besten wil van de wereld niets mede aanvangen, en het wordt bijna allemaal naar huis gestuurd. Daarentegen is de sigaar in waarde gestegen. Terwijl echtci bij ons muntstelsel een bepaald metaal, het goud, de onbewegelijke kern vormt, waarnaar al het andere zich richt, is het bij de sigaren hetzelfde van welk soort zij zyn. Of men een Henry Clay heeft of een Stinka-dores N° 2, het is ailes hetzelfde. Hunne muntwaarde is niet verschillend. » Zoo heeft zich dan zen zeer levendig handelsverkeer ontwikkeld, waarbij de sigaar de munteenheid is, en waarvan de koopwaar hoofdzakelijk uit den inhoud van de zendingen met liefdesgaven bestaat. Een stuk gerookte worst, zoo breed als een hand, kost vier sigaren. Een paar polsmofjen kan men voor 20 sigaren krijgen, daar het op het oogenblik vrij laf weer is; als het kouder wordt, zal ook de prijs weer stijgen. Eene flesch cognac, onverschillig van welk merk, kost 30 sigaren. Er zijn reeds bij-zondere ondernemingen gesticht, die geheel op het sigarenstelsel berekend zijn. Wie bijvoorbeeld zijne bemodderde laarzen weer eens goed opgeknapt wil hebben, kan ze bij de poetsmaatschappij voor twee sigaren laten schoonmaken. » * * * Die twee eigenaardigheden van gelds-waarde aan het front zijn niet alleen wetenswaardig als eigenaardigheid zelve, maar ze zijn tevens eene les. Wij ook, we leven in een omgang van waardelooze ruilmiddels : de papieren bons en bontjes, gelijk die jongens met hunne sigaren. Maar gelijk dezen moeten we er de koopkracht van waardeeren en er niet mede omspringen met onredelijke kooplust, gelijk die jongens in den brief aan de Nalional-Zeitung. Wij staan tegenover het front van den nood, en dezen moeten wij bestrijden met de koopkracht, die we vinden in de schijnbaar waardeloozè bons en bontjes, die ons tôt ruilmiddel verstrekt werden. Wie zijn kooplust bedwingt en zijne koopkracht tôt bqt uiterste berekent en ! bedeeW, die zal deh nood overwinnen. Bijzondere gebeden voor den vrede. De Osserv. Romano meldt : De Paus heeft bijzondere gebeden voor den vrede vastgesteld, die op aangeduide dagen zullen gelezen worden. Verder zullen, volgens den wensch van den Paus, in al de kathedralen en kerken van Europa op 7 Februari en in de andere werelddeelen op 21 Maart bijzondere kerkelijke diensten plaats hebben. De Osservatore maakt eveneens die diensten en gebeden bekend. Italie en Roemenië. (Duitsche Melding.) KEULEN, 18 Januari. — Naar de Kolnische Zeitung uit Rome verneemt, bespreken Italiaansche bladen de vraag of Italië en Roemenië aan den oorlog zullen deelnemen. De Nazione verklaart : Als beide landen ingrijpen, zal dat niet ten gunste van de Drievoudige Entente zijn, doch uitsluftend om hunne nationale • oogmerken te bereiken. Als dat geschied is, zullen dij dadelijk de wapens neerleg-gen.(Fransche Melding.) PARUS, 18 Januari. — Een vertegen-woordiger van de Petit Parisien te Amiens heeft een onderhoud gehad met leden der Roemeensche geneeskundige afvaardiging die een bezoek aan het front brengen, de doktoren Cantacuzene en Costinescu, die de verklaringen van Diamandy bevesti-gen, dat Roemenië in 't laatst van Februari of het begin van Maart aan den oorlog zal deelnemen. Belgisciie Yluclitelingen in Frankrijk, De Fransche regeering heeft besloten dat het postbeheer in Frankrijk voortaan aan de Belgisciie vluchtelingen het bedrag mag uitbetalen der spaarboekjes waarvan zij bezitters zijn. i&ai* de Lezsrs» De geëerde lezers, aan wien aile dagen het blad besteld wordt, zullen weer het Zaterdag- en Zondagnummer ontvangen en dit aan den zelfden prijs als voorgaande week. g; ."twb p ^ ^ ^ an De Nieuwe Bankbiljelten. De Société Générale de Belgique die in de drukkerij der Nationale Bank de nieuwe bankbiljetten liet drukken, zal deze weldra in omloop geven. Het Amerilaansche hulpkomiteit voor Belgiê. Ziehier het overzicht voor de week, eindigende op 11 Januari : Er zijn in die week uit Rotterdam naar België verzon-den : 5535 ton tarwe, 9915 ton meel, 368 ton rijst, 336 ton erwten, 181 ton boonen en 58 ton zout. Met de vooraf-gaande zendingen mee, 76.983 ton levens-middelen en andere artikelen. Uit de rekening en verantwoording, loopende van 22 October tôt 9 Januari, blijkt, dat er een kas- en banksaldo is van 184.62 pond sterling. Het komiteit schat de aanstaande vorderingen voor inkoopen en vrachtenop omtrent 1.700.000 p. st. Er worden nog 39 schepen met levens-middelen uit Amerika hier verwacht rond 12 April. Dit Antwerpen en omliggende. Het antwcrpsch bësluur heeft een briefje van dank doen drukken voor de Amcrikaansche kinderen,daar dezen zoo-veel deden voor de jeugd. Ziehier den inhoud van het schrijven : Chrislmas MCMXIV Belgian War Souvenir With the cordial thanks of the poor children of Antwerp to their kind-hearied comrades of the United- States for their nice Christmas présents. Ziehier de vertaling : Kerstmis 1914 Ge.denkenis van den Belgischen Oorlog « Met den hârtclijken dank van de arme kinderen van Antwerpen voorliunne goedhartige kameraden der Vereenigde Staten dm hunne schoone kerstgeschen-ken. » Van onder op het blad prijkt het wapen van Antwerpen met den datum 25 December 1914. De schoolkinderen zullen deze dank-betuigfng feekenen, welke daârna naar AmeriJja zal gezonden worden. De kinderen uij; Oost-Vlaanderen waren zoo gelukkig niet4 • % Naar wij vernemen is de gemeente Dcurne door de militaire overheid ge-straftmeteene geldboete van 2.000 frank, omdat aldaar telegraafdraden waren door-geknipt.De gemeente Borgerhout verkeert in hetzelfde geval, doch daar is men nog in onderhandeling, daar men nog niet juist weet waar de feiten zich hebben voorge-daan.Vreeselijk ongeluk te ZwîindrccM. Zondagmorgen, rond 11 ure, werd de gemeente Zwijndrecht in rep en roer gezet door een erg ongeluk. Leonie Vreesakkcr beging de onvoorzichtigheid petrool in de stoof te gieten, met het gevolg dat liare kleêren in brand schoten. Huilende van de pijn liep ze de straat op, gevolgd door haren man, die de ongelukkige in het slijk rolde. Intusschen kwamen de geburen ook buiten gesneld en wierpen natte zakken op het brandende lichaam der vrouw, en gelukten er alzoo in de vlammen te dooven. De vrouw werd naar 't klooster van Zwijndrecht gevoerd, waar zij de beste zorgen ontving. 's Avonds verergerde de toestand zoo-danig dat zij moèst bediend worden. De burgemeester der gemeente begaf zich ter plaats van het ongeluk. UIT ^£CH£LE*S. JAARWEDDEN EN PENSIOENEN DER STAATSBEAMBTEN. — Een be-richt van den burgemeester, aan het stadhuis aangeplakt, meldt het volgende : Naar aanleiding eener mededeeling van den bevelhebber van het krijgsdistrikt, wordt den belanghebbenden ter kennis gebracht, dat de pensioenen en de jaar-wedden der Staatsbeambten, woonachtig in het distrikt Mechelen, zullen uitbetaald worden door den ontvanger der belas-tingen.Om de uitbetaling der jaarwedden te bekomen, zijn de beambten uitgenoodigd, ten bureele van den krijgschef rechtzinnig de volgende verldaring te onderteekenen : « Ik ondergeteekende beloof liierbij, » overeenkomstig de bepalingen der Hager » Conventie van 18 October 1907, voort »te gaan nauwgezet en trouw mijn ambt » uit te oefenen, niets te ondernemen en » ailes te laten wat de Duitsche adminis-«tratie in de bezette Belgische gebieds-» deelen zou kunnen schaden. Ik verklaar »dat,sedert 30 October tôt heden, ik » clders mijne jaarwedde niet ontvangen » heb. » * * * De heer burgemeester verzoekt de burgers, die aan de forten gewerkt hebben en die nog van de gebezigde gereedschap-pen in hun bezit hebben, deze vôôr 17dezer maand ten stadhuize neêr te leggen. Na dit tijdverloop zullen al degenen welke. in het bezit van dergelijke gereedschappen gevonden worden, aïs verheelers aange-klaagd worden. » * * Na de beschieting onzer stad, was de Katholieke Werkmanskring, waar zich gansch het jaar door de gelukkige uit-werksels van zoovele goede werken ver-toonden, voor het welzijn der werkende klas, in de grootste eenzaamheid gedom-peld. Geen leven meer aldaar en die uit-gestrekte lokalen, met hunne studie en feestzalen, schenen als te treuren. Er kwam eindelijk wat beweging in dat troostend liefdadigheidsoord. De ongelukkige leden kwamen er elkaar hunnen nood mededeelen en wistenzichtemidden zware beproevingen, op de broederlijkste wijze, wederzijds moed en troost in te boezemen. Op 29 November werd de Kring opnieuw geopend, en thans ziet men dage-lijks tal van werklooze leden in het lokaal vertoeven, niet met het glas bier voor zich, maar om de dagbladen te lezen, de toe-standen te bespreken en maatregelen te nemen tegen de ellende. De werkmansvrienden Alf. Verdellen, Perckmans, Sander en Goovaerts bekom-meren zich met het ongelukkig lot der medeleden en staan ze bij met woord en daad. UIT 8RUSSEL. DE GAS TE BRUSSEL. — Uit het verslag der gasfabriek voor 1913 blijkt dat de regie dezer uitbating aan de ge-meentekas 2.262.062 fr. opbracht, dat er 131.007 ton kolen verbruikt werden, 29.625 gastoestellen werden verhuurd, er waren 7.415 lantaarns en 8.419.621 ku-bielc ' meter werden verbruikt voor de verwarming. Dat kan nogal tellen ! Maar of het verslag voor 1914 ook zoo schitterend zal zijn valt te betwijfelen, evengoed aïs vooi' dat van 1915... PASSIERSCHEIN. — Verleden week hing bjj den ingang van het Brusselsch Stadhuis éçg bericht waarbij gezegd werd dat S' Niklaas, Lokeren, Dendermonde, Àa'lst, Gent, Ninovo, Geeraardsbergen, Roussdaere en KorfrijJj plaatsen zijn in Vlaanderan, waatrvoor passierscheine af-jgeleverd wordeù.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods