Het volk: christen werkmansblad

1478 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v69862ct3z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tier-en-Twialigsîe Jaar, - B. f 06 Godsdienst — Hnisgezin — Eigeniom Zondag, 19, en Maandag, 20 Juli J9H Aile briefwîsselingen vracht-*Tij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl, jnaatsch. « Drukiierij Het Volt », •{eersteeg, n° 1G, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefoj x 523 Bureel van Antwerpen, Bra-tant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK KEen schrijft ln: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Due maanden fr. 2.50. Aankondigingen. T'rijs volgens tarief. Voorop td betalen. Eecliterlijke herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekendc brieven wordea geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent. "Verselaïfnt O maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVGEGSEL Ha de feesten te Gent. • Acht dagen zijn nu verloopen sedert de onvergetelijke syndikaatsfeesten te Gent. Het heerlijlce beeld van dien dag blijl't voor altijd in onzen geest geprent : met zijn stichtende aîgemeene Communie des morgens in de Dominikanenkerk ; met zijn proppensvolle Sint Michielskerk en zijn machtig aanbiddenden, roerend smeeken-den Te Deum ; met zijn wereldbreede opening van het Syndikaal Congres ; met zijn uurlangen bevlagden zingenden en klinkenden stoet van 's namiddags ; met : zijn overheerlijke, verheffende, sterkend feestvergadering in de maatlooze Casino-jZaal. We hebben de macht van. de chris-'tene werkliedenorganisatie dien dag ge-voeld. Nu moeten we, op 't ordewoord on-zer voormannen, aan 't werk, om die or-ganisatiemacht uit te zetten, te volledigen, te verstevigen. * * * Eerst en vooral moet het ons klaar vôôr oen geest staan, dat het gaat om eene alge-heele verovering en verhefïing van gansch onzen werkliedenstand. Waar we 't veld nog heelemaal vrij hebben is het 't gemak-kelijkst. Waar de tegenstrevers, de ver-goddefoozende socialisten reeds voreii zijn, is het nog niet te laat : Al loopt de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, zegt het Vlaamsch spreekwoord. Vooruit dan, ter uitbreiding, volledi- gir.g en versteviging onzer organisatie 1 * ^ * In vele plaatsen bestaat er nog niets. Wat wordt het toch hoog tijd hand aan het werk te slaan 1 Wij allen werkers, die ook wel onze omgeving kennen, laten wij cens goed in 't, ronde zien : en waar er nog geen roering komt, trachten wij, spijts ailes, roering te brengen ! Als we, te dier plaats, een der voormannen kennen, althans een van hen die zouden moeten voormannen of inrichters zijn : laten wij hem voorzichtig, aanhoudend, kracht-dadig doordragend bewerlten, totdat wij hem onze beweging hebben kunnen doen vatten, totdat wij hem aan het werk hebben gekreg'en. Strooien we stilaan, door mondelinge onderliandeling, door het be-zorgen van lezing, ernstige ontwikkelings-en inriehtingsgedachten onder 't volk ; trachten wij een kern goede mannen te vormen ; en als men ter plaats zelf de stichting" niet aanpakt, zoeken we zelf hand aan den ploeg te slaan. Kunnen wij cens de werking aan gang krijgen : eerst zal ze misschien nog vreemde hulp noodig hebben, maar later zal ze wel zich zelf kunnen ontdragen. We zullen een deel volks voor de beweging gewonnen hebben. * * * In vele plaatsen, is onze werking nog vcel te beperkt. In vele plaatsen hebben we maar een of een paar of een drietal syndikaten, voor de werklieden b. v. die er het talrijkst zijn. Maar verschillendo reeksen werklieden, die ter plaatse of op 't vreemde werken, zijn er nog misschien die steeds niet ver-eenigd zijn ? Waarom zouden we ons ver-eenigingengetal niet pogen te vermeer-deren ? En hoe veel volk staat er nog niet buiten Suitenlandsche Politiok NOG SOLDATEN BIJ. La Croix, van Parijs, schrijft : Duitsch-land zal zijn leger nog versterken met 40.000 man ; nieuwe ijzerenwegen aan-leggen om Frankrijk te bemachtigen en, in den herfst, zullen incens 480.000 reser-visten worden opgeroepen. DE REIS VAN POINCARRE. De Berlincr Dageblalt, sprekende over de reis van Poincarré naar Husland, denkt dat er geliandeld zal worden, binst de reis, over een russisch-engelsche vlootverstand-houding.WAAROM? Het wordt duidelijker om welke reden Italië soldaten binnengeroepen heeft 't Is Albanië die haar verontrust. Italië en Oostcnrijk houden het met prins Wied. Frankrijk en Engeland, en ook Rusland, zien in den prins iemand die onder den invloed van 't Drieverbond handelen zal. Vandaar tegenstrijdige berichten in de bladen. Van over eene maand reeds melden de fransche bladen bijna dagelijks dat prins Wied de vlucht zal nemen en zijn toestand niet houdbaar is. Maar prins Wied blijft, en Italië zendt schepen uit om hem te beschermen. HUERTA. Generaal Huerta is bepaald vertrokken en op weg naar Puerto-Mexiko. De Ameri-kanen jubelen en wenschcn Wilson geluk om zijne politiek. Roosevelt is 't harte in I «wata «SàNÊsg? ÉS elke verceniging?.... Kunnen we dat zien en ons niet op de zenuwen gepakt voelen ? En niet seiîens aan 't werk vallen, langs aile kanten die grijpelijk zijn, om de onver-eenigden in de vereeniging te krijgen ? En de vereenigingen zelf : hoe kunnen ze nog niet verbeterd worden !.... 'le Wil veronderstellen dat de bijdrageli reeds be-tamelijk zijn, en dat de vereenigingen, op voldoende wijze, bij hunne verbonden zijn aangesloten. Maar hoe ontwikkeld zijn de leden reeds, zelfs de bestuurleden ? Kennen zij den toestand hunner nijverheid ter plaats, en op den vreemde. Kennen ze regeltucht? Staan ze vast in de schoe-nen ? Werken ze krachtdadig genoeg voor 't bekomen van aile mogelijke verbetering ? Richten ze bijwerken in ? Licbten ze in over sociale wetgeving en geheel het katholiek sociaal programma? Voeren ze hunne leden op tôt een geheel hooger leven ? Trachten ze den werkliedenstand in de maatschappij, bijzonder in de politieke maatschappij, de plaats te ver-overen waarop hij recht heeft ? Bestaat en bloeit er reeds een werkliedenbond, met verschillende afdeelingen tôt nut en ver-maak, tôt ontwikkeling, uitspanning of stoffelijke bate? * * * In vele plaatsen, zijn de volkswerken veel te veel versnipperd, staan ze te veel van elkaar afgezonderd. Ja, niet zelden gebeurt het, dat werken die toch ook voor t welzijn van 't volk zijn ingericht, de echte werkliedenorganisatie ongenegen zijn, tegenhouden, zelfs tegenwcrken. Dit is vooral het geval met zekere onder-linge bijstanden en volkswerken van on-dergeschikten aard. Dat mag zoo niet blijven duren 1.... In de eerste tijden moeten we er toe komen, dat al de werken ten bate van den werkman ingericht, tôt een geheel zijn samengeschaard, in de handen der werklieden beruslen, en de algeheele verhefïing van den werldiedenstand be-vorderen.» * * Wat ons tôt nog toe ook veel dere deed, was het gémis aan economische werken, die, benevens voordeelen aan de leden, ook ondersteiming aan geheel de organisatie en werking konden bezorgen. Ge-lukkig is dit in de laatste tijden, ook aan t beteren. Aan aile kanten richtte men samenwerkingen, volksverzekeringen, an-dere werken in, die na korte jaren aan ons volk en onze beweging veel deugd zullen doen. » * * Ge ziet het dus, werklieden van heel België ! Het werkgebied is groot ; nog on-metelijk veel is er te doen : slaat de handen aan 't werk ! Overleest dit artikel, en kiest er toch iets uit : stelt u te pande 't zij voor de bewerking van een plaats in het omliggende waar men niets of niet genoeg doet ; 't zij voor de uitbreiding en versteviging der vakbeweging in uw midden ; 't zij voor het stichten en vooruithelpen van een werkliedenbond met afdeelingen ; 't zij voor het meer samentrekken der verschillende volkswerken ; 't zij voor het tôt stand brengen van economische inrich-tingen. Vooruit met onze organisatie 1 H. VERLEYE. DOOR WIE FERRER VERDEDIGD WORDT. De gcmeenteraad van Barcelona heeft een besluit genomen over het voorstel om te Barcelona een standbeeld op te richten aan Ferrer. De meier heeft verklaard dat de ge-meentewet de stemming over dergelijk voorstel niet toeliet. Socialisten en anarchisten hebben na de zitting protestatiën laten hooren en kabaal gemaakt. De policie heeft versc'iei-dene dczer lawijdmakers aangehouden ; ze waren allen gewapend. VAN ALLES «T. HANDELSBEDRIJVIGHEID IN BEL-GIE. — Het Slaalsblad deelt den verge-iijkenden toestand mede van den in- en uitvoer in België van aile slach dieren en waren (eerste zes maanden 1913 en 1914): Invoer in 1913 : 2,484,791,000 frank ; Invoer in 1914 : 2,431,055,000 frank, of 53,756,000 frank minder dan in 1913. Uitvoer in 1913 : 1,782,187,000. Ûitvoer in 1914: 1,884,268,000 of 102,081,000 meer dan in 1913. Douanerechtcn in 1913 : 38,330,408 fr. Douanenrechten in 1914: 35,991,137, Min in 1914 : 2,339,271 fr. Havenbeweging : Ingevaren in 1913 : 5,680 schepen met 8,327,793 ton ; Ingevaren in 1914 : 5,646 schepen met 8,336,792 ton. Uitgevaren in 1913 : 5,688 scheuen met 8,337,702 ton. Uitgevaren in 1914 : 5,685 schepen met 8,389,796 ton. EENE ZAAG. — F. H. is in Vooruit geweldig aan 't zagen over de feesten der christen werkersbeweging, welke verleden zondag in Gent zooveel bijval verwierven. Zes hoofdartikels heeft hij daarover geschreven. Of dat iemand zal gelezen hebben, valt sterk te betwijfelen. Hier en daar hebben wij een oogslagje geworpen en 't is toch altijd 't zelfde geraas : « Wij zullen wij dit, wij zullen wij dat, de christene zijn georganiseerde \ erraders en fanatieke dweepers. De christene hebben ailes afgekeken van de socialisten, maar toch niets gedaan dat deugd. » Spelt daar goede visch van. Wat zagerij 1 HET DUUR LEVEN EN DE OVER-VLOED VAN FRUIT. — Het seizoen, dat wij nu hebben, mag waarlijk het fruit-seizoen geheeten worden ; althans in zekere streken van 't Fransch-Noorden. In de departementen der .Somme, Aisne en Oise zijn de boomgaarden overladen met kersen, stekelbeziëii en aile andere fruitsoorten-, die op de boomen moeten rotten. Het handwerk is dusdanig duur dat het den gewonen prijs der vruchten overtreft. In menige plaats zou de stedeling wel-gckomen zijn, die aan den eigenaar zou zeggen : — Zieliier, 20, 30 of 50 centiemen en laat mij kersen naar hartelust eten. — Neem al wat ge wilt, zou men zeggen, ik zal er aldus toch van af geraken. DE MIJNWORM. — Het Provinciaal Dispensarium van Henegouwen tôt bc-strijding der mijnwormzie_kte heeft zijn verslag uitgebracht. Daaruit blijkt dat in 1913 drie lion der cl eien-en-veertig aan-getaste mijnwerlœrs behandcld zijn. Van af het ontstaan zijn reeds 3,179 mijners verzorgd ge worden. Het totaal uitgaven voor 1913 be-draagt 14,745,99 fr. De kuur duurt vijf dagen gedurende dewelke de zieke koste-loos behandeld wordt. Tijdens de aîgemeene werkstaking in April waren de meeste zieken gekomen. Het dispensarium héeft reeds de beste uitslagen gegeven, spijtig, zegt de bestuur-der, wachten de mijnwerkers altijd te lang voor zij zich laten verzorgen, anders zouden wij nog betere genezingen hebben. IN HET LEGER. -— Een koninklijk besluit stelt den kader van het belgisch leger vast : In de afdecling-van den werkdadigen dienst, 12 luitenanten-generaals en 33 ma-joors-generaals.Bij koninklijk besluit van 15 Juli 1914, wordt de generaal majoor Leclercq, commandant der aclitste gemengde brigade, aangewezen om over te gaan tôt het korps gendarmerie en te worden belast met de bevelvoering over dit korps. VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS — Albanië, dat al zoovele reeksen post-zegels heeft uitgegcven, verrast de ver-zamelaars alweer m- t eene nieuwe reeks. Ze worden als Volgt beschreven : formaat eene liooge rechlhoek ; boven het woord Shqujpenia ; in het midden een dubbele adelaar ; beneden het waardecijfer (10, 20, 30 para en 1 en 2 grosh). Onder de dubbele adelaar een halve maan met ster en daar-boven de woorden Union Mohamedïst in de kleuren violet (10 para), rood (20 para), groen (30 para), blauw (1 grosh) en zwart (2 grosh.) BIJ DEN PAUS. •— Mgr Keesen, provinciale senalor voor Limburg, is door Z. H. Pius X in bijzonder gelioor ontvan-gen.FEBREB. Al wat eergevoel heeft in Spanje begint een geweldig.verzet aan te teekenen, tègen de landen die dien bandiet openbare liulde betuigdcn, — natuurlijk uit kerk- en priesterhaat — door hem als een held standbeelden op te richten. Zoo komen, zooals wij reeds meldden, aile dagen te Brussel honderd n verzoek-kaarten toe uit Spanje, om het Ferrer-standbeeld — daarbij een openbaar schan-daal — uit onze hooidstad te verwijdjren. Bij die gelegenheid wordt het « boekje » van dien kerel nog eens opengelegd. Het liberale Algemeen Handelsblad, uit Holland, dat destijds ook meêliuilde, schrijft door de pen van zijn spaansche briefwisselaar, doelen.de op het standbeeld te Brussel : « dat er bezwaarlijk in de » wereld een standbeeld gevonden kan » worden voor een onwaarcliger en triestiger » suject dan Francisco Ferrer. » Verder schrijft het Algemeen Handelsblad : « Tôt 190G wist het publiek van geen moderne scholen. Eerst toen in 1906 de boézcmvriend van Ferrer (en leeraar te- vens aan een der moderne scholen) den in den trein vermoordde, het lijk be- gruwelijken aanslag pleegde in de Calle roofde en met het blocdgeld naar Parijs Mayor op de van hunne liuwelijksinzege- vluchtte, doch aldaar eene dame, Ernes- ning paleiswaarts keerende jonge vorsten, line Meunier, van kant maakte. v,'aarbij 127 slachtoffers vielen, en Ferrer » In een brief aan een vriend (na zijn vervolgd werd als medeplichtigé, werd de terechtstelling afgekondigd in de Kol- aandacht van het publiek op hem en op nische) schreef hij in 1901, dat « het be- zijne scholen gevestigd. kend moet worden dat tegen de macht » De vroegere geheim-secretaris en me- van de Kerk geen ander middel bestaat dewerker van Ferrer, de ex-anarchist dan : « de boni en het vergif. » Constant Leroy, heeft onlangs in een Wat zegt g'er van deftige lieden ? schrikkelijk boek Los secretos del Anar- En zeggen dat de liberalen meêdeden quismo aan 't weldenkende publiek het om aan een moordenaar straatnamen te misdadig bestaan van Ferrer onthuld, en geven en standbeelden op te richten. o. a. verhaald hoe die bandiet een priester Wat ras 1 Arbeidersbeweging. EEN JUBEL IN NEDERLAND. Onze Roomsch-Katholieke vereenigde werkbroeders in Nederland, vierden zater-dag 't vijfjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Vakbureau, dat wil zeggen het Verbond der Ivatholieke vakvereenigingen Te dier gelegenheid kwamen dehoofdbe-sturen bijeen te Utrecht en te 2 u c werdt eene openbare vergadering ge-houden.Engels, uit Leiden, een gewezen tex-tielbewerker, sprak over het wetsont-werp over de ouderdomspensioenen. De feestrede werdt gehouden door volksver-tegenwoordiger Aelbersc, die voor Nederland deed, ongeveer wat een Verhaegen in Belgic bewerkte. Ons land was vertegenwoordigd door Hendrik Hcyman, voorzitter van het Christen Vakverbond. Vijf jaar geleden telde de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederland 9000 leden. Nu is ze 50.000 man sterk. Dan was ze geldelijk zwak ; nu liggen in de kassen honderd duizenden guldens. Op heden zijn er 40 vrijgestelde leiders en de beweging beschikt over 36 verschillende valc- of standsbladen. Bij deze gelegenheid wordt een Bloemen-dag ingericht. Bloemekens zullen gansch Nederland door verkocht worden ten voor-deele van het fonds, tôt bestrijding der tering « Herwonnen Levenskracht », dat ook heden in werking treedt. Het Bestuur noodigde zijn leden uit zondag den « Allerhoogste » te danken en nieuwen zegen te vragen, door een aîgemeene communie elk in zijne parochie-kerk.Het Volk brengt bij deze gelegenheid eene warme liulde aan de Noorder-geloofs-genoten. Niettegenstaande de vele moei-lijkheden hebben zij zich vrij gemaakt en zijn ze groot geworden. In een gemengd land van katholieken en protestanten is dat niet altijd gernak-kelijk.Onze nederlandsche broeders kozen radikaal het zuivere katholieke standpunt, en dat is wel hunne hoogste gloriedaad. Katholiek in ailes en boven ailes 1 EEN ORDEWOORD. Na al de lof- en eerbetuigingen welke verleden zondag hem werden betuigd, zegde Pater ïlutten : « De titel van witte generaal die men mij geeft is wel wat grootsch, gezien het nedcrig werk dat ik lever ; maar ik wil hem vandaag benuttigen en mijn ordewoord geven dat allen stipt moeten uit-voeren : wat Zijn Eminentie Kardinaal Mercier heeft gezegd, namelijk dat de christene syndikaten die nu 100 duizend leden teîlen, binnen twee jaren het twee honderd duizendste moeten komen vieren te Mechelen en met eenen dan de 25e ver-jaring van « Rerum Novarum », het uit-gangspunt aller werking. » Het ordewoord van Kardinaal Mercier en Pater Rutten is dus : Binnen twee jaar, met een verdubbeld vakvereenigingsleger, ten einde in Mechelen de 25e verjaring van den pauselijken wereldbrief « Rerum Novaru.il » te vieren. Wie zou aan 't gegeven ordewoord durven te kort komen ? Dus elk een nieuw lid in de rangen ge-bracht1DE KRISIS. Hoe langer hoe meer verslechting er komt in de katoennijverheid. Te Gent onder andere zal in den loop dezer veertien dagen eene voile week worden verlet. Van vele andere plaatsen bericht men ons ook, dat de voortbrengst immer meer wordt beperkt door één of twee dagen per week minder te doen \rerken. MIJNWERKERS IN STAKING. Vrijdag zijn de werkers der mijn Artistes, te Flémalle-Graude, in werkstaking ge-gaan.De wegzending van een werkman, die eene woordenwisseling had met een toe-zichter, was er de oorzaak van. DE STAKING DER TRAMBEDIENDEN IN DEN HAAG. Op enkele lijnen loopen zeer onregel-m atig eenige rijtuiger Kleine woelingen werden bclet, daar de policie de voorzorgen nam een 30tal straatjongens tôt 's nachts 12 ure in het droog te houden. Aan Burgemcester en Schepencn heeft het Trambehecr 't voorstel gedaan tegen 1 October een ontwerp van werkregeling voor te leggen. De stakers deelden daarop een manifest rond, verklarende dat ze zulks onmogelijk kunnen toetreden. Er dient,vooraleer de stakingeindigt,eenebe-paalde overeenkomst gesloten te worden, waarin voorkomt : De gevraagde verlofdagen zonder loons-vermindering, een scheidsgerecht in geval van betwisting, geen slachtoffers, en uit-betaling van 't loon tijdens de staking. Dit contract zou in voege treden den 1 October. Zoo ver staan de zaken. DE DOKWERKERS VAN LIVERPOOL (Engeland), zijn in staking. Er is kwestie de vereeniging te doen erkennen. UIT BREMEN-DUITSCHLAND. De staatswerklieden vragen den 9-uren-werkdag en 60 centiemen per week loons-verhooging.Aan de dokken is er uitsluiting onder de houtlossers. De bazen hadden besloten arbeid van 6 tôt 7 ure 's morgens niet meer als nachtwcrk te betalen. Daarop begonnen de lossers slechts om 7 ure, wat voor gevolg had dat de werk-gevers aile werk stillegden. BLOEDIGE STAKING TE ST. PETERSBURG. Men krijgt een bericht uit Rusland over eene werkersbeweging en ge moogt zeker zijn dat er bloed bij is. Waar de werklieden ernstig vereenigd zijn, gaat dat over het algemeen geheel anders. Vrijdag staakten te S4 Petersburg 55.000 werkmenschen den arbeid, dit om te protesteeren tegen de wreede onder-drukking op de werklieden van Bakou. De stakers trachtten een stoet te for-meeren doch kwamen in botsing met de policie, die gebruik maakte van de wa-pens en verscheidene werkmenschen kwetste. DAT WARE ERGER. Uit Marseille (Frankrijk) wordt bericht: Eenigcn tijd geleden hadden wij hier de werkstaking der schrijnwerkers, die verscheidene weken duurde. En dan heeft zich een feit voorgedaan dat slechts dezei dagen ter oore van de policie kwam. Werklieden hebben in de Werkbeurs twee patroons, gedurende een dag en half, opgesloten gehouden en ze onder doods-bedreigingen gedwongen het voorgelegd contract te teekenen alsoolc dat ze geen onvereenigde werklieden zouden aan-vaarden.Nu hebben die patroons gesproken en twee werklieden werden achter slot gezet, François Larnourette, 37 jaar, en Louis Brusson, 29 jaar. Het bericht geeft geen enkele inlichting nopens de verklaring der werklieden, en dat ware nochtans ook van belang. DE STRIJD BIJ M. BEKAERT, TE SWEVEGHEM, GEEINDIGD. Vrijdag was het juist 12 weken geleden dat die strijd, die de belangstelling van gansch België verwekte, uitbrak. In den loop der week werd nog verscheidene malen onderhandeld. Zaterdag-morgen waren al de stakers in 't Volks-hnis vereenigd en nogmaals de voorstellen der patroons besproken. Aan de grove draadtrekkers, die van 35 tôt 40 frank per week verdienen, werd een opslag' van 2 per honderd toegezegd. Nadat vriend Goetgebeur gansch den toestand klaar had uiteengezet, nam een der grove draadtrekkers het woord om zijn vrienden aan te zetten het werk te hernemen, gezien er met langer te staken niets meer zou kunnen verkregen worden. Daarop had eene geheime stemming plaats, waaraan de werklieden boven de 21 jaar alleen mochten deelnemen. Verleden week had soortgelijke stemming plaats en dan werd de voortzetting gestemd met 106 tegen 15. Nu met de ver-beteringen, deze "week toegestaaa, werd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods