Het volk: christen werkmansblad

377 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 07 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fq9q23s97w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Allé briefwicscliogen vracht» <viij te zer.dcn ann Aug. Van Iseghem, uitgevc-r voor denaaml. anaatsch. « Drvikkerij Het Volk», JL'eer&teeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandcren« Saston Bossuyt, Recollettea-8trcât,14, Korlrijk. HET VOLK Men schrljît !t : Opalle postkantarçnaan 10 fr< per jaar. !£es moanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankontilgingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteerkcnde brieven worden . geweigerd. I TELEFOON N" 137, Gent. Verschijnt & maal peî* week CHRISTEN WERKMANSBLAD S CerstJemen Iiet siissiisraei* DaïlsclîeSlededeélinsen en Yerordeningen. ' § 12. — Betreffende de aflaverir.g des oogsts van vroege aardappel n ontvangen de lard- 1 bouwers onmiddcllijk voorschriften. Zond.er bijzonder bavel der Kommar.dantur is elk ii'.oogsten van vroege aardappelen voor 10 Juli verboden. De behandelir.g van den overigen ap.rdappeloogst zal la/ter bestemd worden. § 13. — De lahdbouwers worden nadrukkelijk vermaard, in de eerste plaats van broodgraan, matr ook van gerst en baver in dit jaar al 't geen s:j volgens deze verordonirg afleveren moeten, ter aflevenYg te brengen. Zouden de leveringen van broodgraan in dit jaar met hetzelfde te kort gesehieden als in 't verl don jaar, thar.a" kunnen de inwoners van het Etappengebied in 't vervolg zekcr vecl minder broodgraan ontvangen ris tôt nu toe. Derhalve wordt nog-mfrals het voederen met broodgraan uitdruk-kelijk verboden, omd.at de verdenking voor de band ligt, dat in 't verlcden jaar een deel van 1) t broodgraan door de veemagens gegaan is. Maar ook do gerst en de baver moeten geheel en al afgeleverd worden, omd.at zij mogelijk ook tôt de voeding der menschen moeten ge-biiiikt worden. § 14. — Opdat de bevolen levorirgen in hun voile sitgestrelctheid en stipt op tijd gesehieden, worden er in elke Kommandantur bijzondere door de Etappen-Kommandanture.i gelaste haadelaars benoemd. Deze liandelaars worden van een b Jwijsetuk voorzien en hebben het recht en do plicht de verbouwlijsten te onder-zoeken, de landbouwers tôt bespoedigirg der aflovering aan te spore ri, de gedorsehen voor-raden vast te stellén en de aflevering op de voorgeschreven termijnên te surveilleeren. De namen der handelaars zullen door de Komman-dnnturen aan de gemeenten medegedeeld worden.§ 15. — Overtredingon dezer verord.ening of der op grond ex-van door de Etappen-Komman-doiituroa genomen schikkingen worden met ten hoogsto 10.000 mark geldboete of met gevangenis tôt 3 jaar gestraft, ook kunnen baide -itrafien tegelijk toegepast en de in strijd met bover.staar.de bestemmingen gebruikte voor-werpen vefbeurd vorkl ard worden. Zijn be-voegd de Duitsche militaire rechtbanlcen en militaire besturen. E. El. Q., 2S Juni 1917. Der Etappeninspekteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. 308. - BEKENDMAKINO. Ds in artikel 7 van de wet van 10 April 1890 ©n 3 Juli 1891 badoelde jury, belst met het bekraehtigen van door middelbare onderwijs-inrichtingen afgeleverdo getuigschriften, en met het ai'nemen van de in artikelen 10 en 12 dier wet bcdoelde voorbereidende examen, zal in Augustus 1917 zitting houden. Aanvragen om bekrachtiging van getuigschriften en om toelating tôt de voorbereidende examen, moeten van 16 tôt en met 26 Juli a. s. garieht worden tôt den Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur (Praesident der Zivilver-wnluing) der betrokken provincie. Aan na dien datum ingédiendo aanvragen om bekrachtiging van getuigschriften wordt g:en gevolg gegeven. Na dien dat.um ingédiendo aanvragen om toelating tôt de voorbereidende examen worden slechts dan in aanmerking genomen, wanneer zij uitgaan : 1. Vars kandidaten, wier getuigschrift van volledige middelbare studiën door de jury nfgewezen Word en die, in den loop van de aan -8taor.de zitting, een voorbereidend exaam wenschen af te leggen; 2. van kandidaten, wier getuigschrift van Volledige iiumaniora door de jury aangenomen werd ou die, in den loop van dezelfde zitting, het voorbereidend exaam tôt den graad van « kandidaat in de natuur- en wiskundige weten-schappen » en tôt den graad van « kandidaat-ingenitfur » wenschen af to leggen; 3. van kandidaten, wier getuigschrift van volledige humar.iora door de jury aangenomen Word on die, door het aflcggen van een der aanvullende examen, voorzien bij koninlclijk regel i i igsbesluit van 14 Octobor 1890, gewijzigd door het kor.iiildijk besluit van 10 Fe bru a ri 1896, dit getuigschrilt willen geldig maken voor de toelating tôt een ander akademisch exaam, dan het er op vermelde. De onder 2 en 3 opgesomde kandidaten zijn gehouden, bij het overleggen van hun getuigschriften van middelbare studiën in handen van den heer Voornitter van het Burgerlijk Bestuur, te verklaren of zij voornemens zijn in den loop der aanstaande zitting het voor-bereidond exaam af te leggen. Brussel, den 12 Juli 1917. Der \ erwallungschcj bel dem Oencralgouverneur in Belgien. Im Aujtraga : TRIMBORN, Generalreferent juer das Untcrrichtswesen. Bovenstaande bekendmaking breng ik door flozo ter openbare kennis. E. H. O., 7 Juli 1917. Der Etappeninsvelcteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. 369. — Uilvocringsvoorschrifl loi de schikkinn van 15 April 1917 over de verzorging der bur-gerlijke bevolking in hel gebied van het 4° leger met vleesch (Et-Vcrordeningsblad 71 W 317.) § 6 dezer sebikking wordt gewijzigd als volât • NoodgeJachte bî.sten (runderen, zwijnen" •cliapen, paarden) moeten in het Etappengebied', -aan de door de Etappen-Kommandanturen in-" gcrichte slachthuizen geleverd worden. Het bloed van noodgeslachte beesten moct in een zuiver vat (emmer) gedaan en insgelijks daar afgeleverd : Worden. Het is verboden noodgeslachte beesten te yillep en aan stukken te snijdcn, voordat zii < nan lut slachthuis geleverd .n docr den veearts ' fnderzocht zijn. Daarentegen moet voor het 1 Vervoer de buikholte geopend worden. De dar-ïuen en hefc ingewand moeten er aanstonds uit- ' «ehaald en afzonderlijk aan het slachthuis se- ( ieverd worden. b , E. H. den 6 Juli 1917. Der Etappcninspeldcur 1 von SCHICKFUS ' £ General der Infanterie. .1 NOC BE V0EDIN6. r Over deze lioogst belJingrijke kwesiic, k v o or 't oogenblik wel de beknigrljkste in i stoffelijk opziclit, ontviiigan \vc vcflgende 1 twee bnc-vcn : * Tsgen dsn Woeker- i Gent, 15 Juli 1917. , Heer Opsicllcr, | In uw nummer van 13 dezor las ik met veel belangstelling het zoo lezenswaardig j artikel : « De Vooruitzichten », vvaarin wordt gehandeld over den voorzienen oogst 1 der veldvruchten en in 't bijzonder over den thans rijpenden oogst der aardappelen. Gesteund op officieele cijfers wordt er in 5 aangetoond dat, zoo de voorziene opbrengst 1 dier voor de "voeding onzer bevolking zoo : onontbeerlijke knollen, ter besohikking der bevolking onzer streek gesteld wordt, elke s inwoner er minstens 250 kilo zal van lieb-ben. Aan 20 frank de 100 kilogr., prijs voor de vroege aardappels bepaald, en mits eene 1 opbrengst van 15.000 kilogr. per hectare, ' wat voor dit jaar zeker niet overscliat is, ' maakt dit 3000 frank per bectare, hetgeen, ? niemand kan het betwisten, als een loonende 1 prijs voor den voorfcbrenger xnag aanzien ' worden. ; Het is dus, mijns dunkens, gezien het gebrek aan levensmiddelen waaronder een groot deel der bevolking lijdt, lioogèt nood-' zakëlijk, om niet te zeggon strenge plicht, voor al wie er gezag of invloed op heeft, den landbouwérs dringend aan te zetten, de voedingsmiddelen aan de bevolking niet te ohttrekken en er hen op te wijzen dat het 1 wraakroepend, ja Godtergend ware, bijzonder in de tegenwoordige cmstandig-' heden, alleen uit overdreven v/instbejag, ' een groot deel der bevolking den honger prijs te geven door het achterhouden van ' den oogst. Dat zij dus, die van aanzien zijn op den buiten of er gezag hebben, hun plicht be-1 grijpen en al liunnen invloed gebruiken om de woekerzucht tegen te gaan. En voor-> namelijk dat men die boeren, die de onontbeerlijke levensmiddelen achterhonden of • aan overdreven prijzen verkoopen, toch niet traehte te verschoonen door ailes op ) den ruîr te schuiven van voortverkoopers t of smokkelaars. Al te wel boeren maken zich thans schuldig aan woeker en in de tegenwoordige tijdsomstandigheden is zulks, meen ik, min dan ooit te verschoonen. i Dank voor de opname. M. V. Be patatsnkwestie. Met zeer veel belangstelling las ik het artikel in uw geëerd blad, mifsmer van 13e dezer, get-itekl : « De Vooruitzichten », en waarin gehandeld wordt over den graan-en aardappeloogst. Daarin staan groote waarheden vermeld, maar wat den lezer vooral zal getroffen hebben, 't is dat daarin bewezen wordt, dat er aardappelen genoeg zullen zijn, om mits goede verdeeling, iedereen zijn noodzake-lijk cleel te verschaffen. Maar juist daar ligt de groote knocrp, waarmede de menschen nu erg bekonïmerd zijn. Ik en velen met mij vreezen dat zekere gemeentebesturen te la'at maatregelen zullen nemen, ofwel te flauw zullen handelen opdat er eene goede verdeeling zou knnnen gesehieden. 't Is waarom ik zoo vrij ben hier eenige wenken neêr te schrijven. Naar ons oôrdeel diende het volgende zonder uitstel gedaan te worden : In iedere gemeente de juiste oppervlakte stipt opne-men. Natuuriijk moet daarbij relcening gehouden worden met de kwaliteit van het land en de hoodanigheid der aardappelen, zoodat er volgens onze meening wel drie tôt vier klassen van voortbrengst zouden mogen bepaald worden. Eens de steektijd aangekomen, zouden de openbare besturen moeten eene regeling treffen waarbij wordt vastgesteld, wie er moet leveren, hoeveel ieder afzonderlijk per week o£ per maand er moet afstaan, enz. (Over den prijs werd in voornoemd artikel genoeg gezegd.) Indien de opeisching aldus geregeld streng zou doorgevoerd worden, 'k wil zeg-gen, dat er-geene omkooperij of lieve-kinder-stelsels zou geduld worden, geloof ons, dan zouden aile menschen van den aardappeloogst rijkelijk gebruik kunnen maken. Het zou ons dunkens ook streng moeten verboden worden. kleine aardappelen aan de kiekens en zwijnen te voederen. De eiers en het vleesch die daardoor gewonnen worden, kunnen het verlies van pataten niet vergoeden. Met op die manier te handelen zou men eene goede verdeeling der aardappelen hebben, de menschen die weinig of geen land hebben, en zoowel de stedeling als de buiten-mensch, allen zouden er voordeel uit trek-ken. Maar er is nog iets meer. Nu reeds worden vele aardappelen op het land wcggeliaald zonder te betalen. Waarom gebeurt dat? Omdat vele menschen a'.dus redeneeren : « Verleden jaar heeft men ons zonder aardappelen gezet, terwijl er nog zooveel waren, als we er nu niet bijtijds ac.htergaan zal 't van de jare weêre zoo zijn ». En 't gevolg daarvan : De boer is kwaad en wreekt zich met vele dingen te weigeren af to staan die hij missen kan; de behoeft.ige leert stelen en uit dat ailes volgen dikwijls haat en zelfs bloedige botsingen. Ook die spijtige zaken dienen vermeden. , 't. Is waarom wij aan aile gezagvoerders dringend vragen, voorzorgon te willen nemen in den zin als hierboven aa^gewezen. Doen ze dat, dan vervullen ze nog -tiiaar enkel hun plicht, niets meer, niets min. Een boerlce van Lovendegem. Een bemerking voor Se stad. Met beide die I»iieiw,5t;c4a8i's z.ijn wij ten voile t'akkoord. We willen er echter iets bijvoepcn. Ons dunkens is 't vfinwege het stads-bestuur geen verslano.ige handcîwijze, den sardappcîvoorraad. zelî te keld.erën. Men heeft rtat verleden jaar genoeg oiider-vond.en aan de vele duizende kilo aarn-, appelen, die den weg van aile bederf op-pe';at«n zijn, terwiil \ele duizende menschen geen aardpapelen te eten hadden. Men levere in cv?nredigheid voorraad aan ieder huis^ezin, dat zeîf beter de vrucliten zal bev/aren dan de stad. We zijn overtuigd dat dit d,e wenscli van omtrent geheel de bevolking is. IN DUITSCHLAND. Afscîieltl van Betliffîaîiîi-iMlwsg. BERLIJN, 23 Juli. — Zondag waren de Pruisischc minisfcers, de staatssekretarissen en de bcambten der Rijkskaus.li rije-n vi'.n het Staatsministerie, ten huize van den Rijkskin-selier vergaderd, om afscheid te nemen van den vroeg ren Rijkskanselier. De ondervoorzitter van het Sfcaafcsmi isterie, Dr Breitcnbach, gaf in ccnige woord.en een beeld van de werlcing van den scheidenden staatsman en sprak den dank uit van het Staatsministerie aan zijnen vroegercn voofzittar, voor allés wat hij, door zijn wijs oordeel cil door zijr.e zedelijke kracht voor Pruistn en liet Rijlc heeft gedaan en ein-digde met den hertolijkst. n wensch van gélule voor zijn verderen levensweg. Bvtlimann-Holl-weg antwoordde in eene l inge aanspfaalc met woorden van warmen dank voor de ondersteu-ning, die hem verzekerd werd in de jarcn van zwaren Erbeid, door de Staatsministers en de staatssekretarissen, en gaf de uitdrukkir.g van zîfn vast vertrouwen in het gclulclrig einde van den oorlog. Hij mim dan afscheid door het liand-drukken van de aanw:zigcii. Kort nadien ver-lict Bethnvann-Kollwcg het palais van den Rijkskanselier, om zich naar Hohcnfinow te bcgeVen. Rijkskanselier Dr Micliaelis bracht een bezoek bij Bcthm'jnn-Holhve^. IN RUSLAND. Ds Minlst?rv§ranflsrlng. ST-PETERSBURG, 23 Juli. — Ministervoor-zitflfer vorst Lwow werd Ondervrsagd over de reden van zijn ontsleg, < n verklearde : 1 Ik geloof op het tegcnwoordig oogenblik geene reden te kunnen mededeelen over mijn ai'treden. De rogeering is nog niet samengesteld;, en alleen wannee.r de krisis zal opgelost zijn, zal men kunnen spreken over de bijzonderbed.cn. In aile geval bohoud ik nog de leiding der Wetkir.gen tôt mijn opvolger benoemd is. Ik zal aan elezen geheel en gansch mijne mocht overdragei . Zulks zal■Waarsohijnlijk V: ismen een of twee dageh zijn.» Volgens n.ededeelir.gen vaïi de regeeringsge-zinde zijde is het aftredfn van vorst Lwow te wijten aan meeningsverschilmet demeerderheid eler regeeringsleden over grondkwestiën, volgens elewelke vorst Lwow zou deelmaken van de wetgevevde ver-gadering. Voïst Lwow stelde Kerenski vcor als ministérvoorzitter. deze zou terzelfdeitijd het ambt van oorl gs iiinister behouden. Kersnskl naar 't Front- GENEVE, 23 Juli. — Reuter meldt- uit Sint-Petorsburg : Op verzoek van èle middencom-missie van (ien Arbeidei- en Soldatenraad weid de bemanning der Oostzeevloot, d:e aange-houden was, terug in vrijheid gesteld. De Bcrsenz'Uung o'eelt mede dat afvrardigingen van het Preobrastiensregiment en ar dere leger-afdeolingen aan het front den wenschte kenn'n hebben gegeven Kerenski ontaiddeHij k volledige volmacht to verleenen. Kerenski is zaterdag naar het front vertrokken. Oensraal Guîaw effîezeî. ST. PETERSBURG, 23 Juli. — Generaal Kornitow, vroeg re militaire gouverneur van St. Petersburg, is benoemd tôt opperbcvel-hebber van het Zuidwestfront, in de plaats van generaal Gutaw. Maalregelen tsren fle Yerraâers. ST-PETERSBURG, 23 Juli. — Do Sodntcn-en Olficierenraa.d aan het Roemeensch front, heeft aan Kerc-nslci en c'en Arboiders- en Soldatenraad een t 1 gram gezonden waarin de voork.opigo regeering aangezet wordt, in over-cenkcmst mît den Arbejders- en Soldatenraad, de scherpste maatregeltfn tegen de ophitsers te gebruil.cn. Susiand rspijllak? KEULEN, 23 Juli. - Van de ZwitSCTse.be " grenzen wordt aan de Koln. Zei'ung gemelù : Volgens de Roomsehe bladen uit Parijs meldon heeft de Russische miiristerraftd besloten tôt het onmiddellijk uitroepen der republick. Een bo-paald bssluit zou genomen worden van zoohaast do voltrekkingscommisKie van den Arbeiders-en Soldatenraad over het voorstel t'akkoord is. Een MlnlstemsiJ. YvEENEN, 23 Juli. — De Korrespondenz Rundschau meldt uit Kopenhagen : De eersto ambtswerking ^a.l Kc'renski, rfs ministervoor-zitter, was het bijeenroepen van een minister-raad, waariu hij huit nge-wone volmachten krceg. Iiij heeft het inzicht ook het min isterie van Buit.nlandsehe Zak.n voorloopig over te nemen, om de Russische buitcnland.sche politiek in de eerstkoinende uren eene vaste en bepnalde liehting te geven. Kozakken bezetten St. Petirsburg, wafr nu rust is. Daarentegvn duren de onlustcn \cort in Kroonstad, Sebastopol, Reval en Odessa, zoodat Kerenski in e,-ne bijzonder a proclamatie deze steden aaazct, zich te onderW'.rpeu. Ds M!nlsterl8?ls Vtranfierîîigen. ST-PETERSBURG, 23 Juli. - In de zitting van den mir.isterraad heeft de voorloopige regeering kennis genomen van het aftreden van vorst Lwow van zijn ambt als rnûûsiervoor-zitter en mip.ister van binnerlandsche zaken, en het aftreden van den minister van financiën, Schingarew, den minister van verkecr, Rekra-sow, den minister van onderwijs, Mannilow, den miiùster van openbare welvacrt, vorst Scheehowskoi en den minister van justieie, Perewerlcsew. Deze ontslagen werden aangenomen en Kerenski benoemd tôt ministervoor-zitter, met behoud van het ambt van oorlog en marine. Nekrasow werd minister benoemd zon-d6r portefeuille en met de vervanging gelast van Kerenski als ministervoorzitter, in dezes afwezighoid. Tscherestelli werd minister voor 't binnenland benoemd, terwijl hij voorloopig het ambt behoudt van minister van postwezen. Het ministerie van onderwijs zal waarschijnlijk opgedragen worden aan den tegènwoordigen minister van landbouw, Tschernow. In aile geval bleef deze kwestie hangend. Ook werd de zaak der overige ambten tôt de toekomende zitting van den ministerraad uitgesteld. "'■«nu ■il'él'l i ■ i l.'l — m i IN FRANKRIJK, De Koiifîrestie te Parijs. KEULEN, 23 Juli. - De Koln. Volfcszeitung verneemt uit Zwitserland : Met Sonnino reist ook eene vertegenwoordiging Vpn den Italiaan-se.hen algemeenen staf, naar oe Konferencie te Parijs. ! * KEULEN, 23 Juli. — De Roomsehe mede-werker van de C'orriere délia Sera schrijft : De konferencie van het Vierverbcnd te Parijs zal zich ook bezig houden te hebben met de nieuwe krisis in Rusland, alsook met de officieele uit-latingen van de Middelmachten, IN NEDERLAND, Est Engelsch-Nederlanclscli gessbil. LONDEN. 23 Juli. De marit ebrieïwisse-Iaar van de Observer spreektin een artifel over de bescl ié'„ing der Duitsche schepen in de Neder-landsehe waleren en zegt dat het erkennen dtr hooge wateren er van afharigt dat de eene oorlog-voerelide niet op kosten van den ahdere bevoor-aeeligd wordt ; het ware on verdi aaglijk wanneer ue Duitsche schepen oe Engelsche blokkade zouden zotder uitwerking laten, door onge-stoord door de Nederlandsche boege wateren te mogen varen ; deze voorwaarden der onzijdig-heid zijn enkel zoo lang rechtsgeldig als de on-zijdigheidsgcest gewaarborgt blijft. De Belg. Kurier antwoordt hierop dat daar geene be-gunstiging der Duitsche handelschepen in is on de Observer zulks ook weet ; de bemerking laat hierdocr de eenzijdigheîd der neutraliteilsip- vatting zien der Engelsehen, * * * DEN HAAG, 23 Juli. — Over de beschieting der Duitsche handclsschepcn, door de Engelsche terpedojag-rs, eleelt d,e loods Hoogvlijt uit Amsterdam, volgens de Nieuwe Courant van 19 Juli mede dat de Engelsche nog voort schoten wanneer de bemanniugen reeds in de booten zaten. Deze verklaring werd door verschillende leden dsr bemanning van de Renale Leonhardt beVestîgd. Een Nederlandsclie wachtpost, die het gansche voor val g >zien heeft, verkla.art ook dat hij de beschietilig der reddingsbooten gezien heeft. Siain v?rklaart den oorioi- DEN HAAG, 23 Juli. — Reuter meldt uifc Bangkok : Siarn wrklaart zich in ooriogstoe-stand met Duitschland en Oosfcenrijk-Hongtrië. Aile Duitschers en Oostenrijkers werc'.en gevan-gen genomen en hunne handelshuizen gesloten. Negen stooinschepen met een tôt le inhoud van 18.955 ton werden in beslag genomen. N. B. — Siam is eene monarchie in Oost-Indife (Azië) en heeft bij eene oppervlakte van 6500 V. klm. eene bevolking van 7.000.000 inwoners. IN AMERSKA. 03 Vosdincswet. WASHINGTON, 2S Juii. - De Se,naat heeft met 81 stemme ■ tegen 6 de wet over de bewakin g der levensmiddelen aangenomen. De tekst ver-schilt bij het ontwerp, over eene maand aame-nom n, hierin dat Wilson nu voliedig de vcl-macht heeft, het verkeer der levensmiddelen, voederstoffen en brar dstoffen te rcgelcn. De wet gaat nu naar eene gemeenzamo commissie van Kamer en Senaat om eene eenheid bij te brengen. ûfficieeleigWfieîiBfififl la Viaaiîderen. Fraiikpijk en Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 22 Juli, 's avonds. — Uit het groote hoofdwartier : In Vliandcren vuurstrijd. — BERLIJN, 23 Juli. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprins Rupprechl van Beieren. — In Vla.anderen is de artillerie strijd tôt voile kracht ontbrand. Hij duurele gansch den nacht voort. Onze voor de leiding van den vuurstrijd onontbeerlijke lcabelbaîlons werden langs geheel het front het doelwit van vruchteloos vijande-lijk verrevuur. Oostelijk van Yper werden zij t'ec-ns ook door talrijke vliegtiûgeskadcrs ; an-gevallen. Onze kampvliegers en afwceikanonnen deden deze luchtaanvallen mislulcken. De kabel-ballons bleven ongedeerd. Acht vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Ve-rkenningsstooten van Engelsche bataillons mislukten. Hevige nachtelijke aanvallen volg-den tusschen Avion en Mericourt. Aanvanke-lijke kansen van den vijand werden vereffend. — Legergroep van den Dnilschen kroonprins. — Bij goed zicht leefde de vuurlK-ilrijvigheiçl doorgaans op. Aan de Noorder hclling van deii Winterberg bij Craonne gelulcte het, in lcrachti-gen, door vuur goed voorbereiden aanval, de eigen stclling op een lcilometer breedte vooruit te leggen. Brandenburgsche en Garde-troepeu wierpen de Franschen uit verscheidenë graven-linies terug en brachten meer dan 230 gov'ange-nen in. Aan den Cornilletbcrg, Zuidelijlc van Nau-roy, hadden ondernemingen van Ilessenscli-Nassauer stootstroepen goed gevolg. — Een onzer vliegtuigosKaders wierp glstcr-vooiTiocn met waargenomen goede uitwerking bommen op Harwichaan de Engelsche Oostkust. De vliegtuigen lceerden voltallig terug. — BERLIJN, 23 Juli, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Artillerieslag in Vlaanderen onverminderd, (FRANSCHE R1ELDÏNG.) PARIJS, zondag 22 Juli. — Officieel avond-beriebt : De slag werd binst gansch den dag met bui-tengewone hevigheid voortgezet in het gebied van Hurtebise-Craonne, waar de b"schicting tôt ongehoorde kracht stecg. Zeer talrijke vijandelijke batterijen, die in bedrijvigheid waren, werden door onze waarnemers gedwongen an-dere plaatsen op te zoelcen. De vijand riclitte zijne hoofdinspanningen voornamelijk tegen cle lioogten der Kazematten en van Californie. Hij heeft zonder ophouden met gesloten korp-sen aangevallen. Onze troepen hebben met be-wonderenswaarclige dapperheid weerstand gebo-den, man tegen man vechtend en in hevige tc-genaanvallen. De vijand, die zich op de hoogte der Kazematten vastgezet had, werd er meer-maals afgc-worpen en lced ongehoorde vcrliezen. Op de hoogte van Californie gelukte het den vijand na herhaalde pogingen, 's namiddags vott te vatten in onze eerste linie, waar de strijd met verbittering voortgezet wordt. Van het overige front niets te meldon, rfge-zien van Champagne en den lir.ker oever der RIoezel, waar levendige artilleriebedrijvigheid zich c eel opmerken. — PARIJS, maandag 23 Jidi. —■ Officieel : Duitsche aanvallen, verg-zoki van hevige beschietingen, hebben gistL-ravond voortge-duurcl op de hoogv-lakte vôûr Craonne. In de bhk. 47 CAPITOLA — Afgezoîîdcrd Van elk veik er met andere menschen, leefc'.e ik hier verre van het " :woel der wereld. Maar hoc g-lukkig gevoelde Ik mij in mijac stille cenzaamheid des wouds en sleciits omgeven van de t.edere opl.ttendheid va n mi]rien ecbtgenoot 1 Op de k-jude lente mijns levéns volgde een wame, g<?zegende zomer, en evenals het aardrijk door de zon wordt bezoc-ld en haar slâimerende k.a-chte'li tôt voile ont-wikk lin g gebracht worden, zoo ook werkte de nabijhcid van mijaen ecbtgenoot bczielend en verheffond op mij i bestaan. Doch mij a "olâk was te groot,om lang van duur te kunncn°zij:i. "Weldra trad er een trcùrige ommekeer in. — Dat was te voorzien, mompelde Herbert. , — De eerste fout giïig uit van mij. Ja, Herbert. ik zelf draag de eerste schuld aan mijn ongeluk. Het zou oci,c valsche verschooning van mij zelve zijn, als ilc al het onrecht op zijne schouders Wilde laden. Luistcr Herbert en oordeel. Zoo geuklcig, zoo claakbaar ik ool; wrs, evenzoo schuchter en bedeesd en zoo terug-houdend gedroeg ik mij tegenover mijn ecbtgenoot, wien ik de hartstochteluke diepte mijner liefde op gecnc andere wijze durfde te open-baren, dan door blinde onderwerping aan zijnen wil. Deze onbegrensde, maar stille onderdanig-lioid, die ik in mijne beschroomdhcid g 'en leven-diger uitdrukking wist te geven, die ik niet onder woorden kon breng n en door verzeke-rii.g n en b.tuigingen vermocht goed te doen uitkomen, hicld majoor Warfk ld voor een tij 'clijk\ koele gehoorzaamheid, die hem niet voldecd. Iiij verloor zij ïe ongedwongenheid tegenover mij en vroeg mij dikwijls, of oen jor.g meisje, zooals ik, een man van zijii keftij l k-n beminnen? 1k zegde ja en altijd ja; me: r dit W's mijaen echtgcnootniet g noeg. » Eens had ik den moed t: zeggon, datais hij dood zou g,'an, ik met hem zou willen stt rven. Metcen spottend lnchje antwoordde hij mij, dat hij zulk eene betuiging eenvoudig Voor overdreven hiekl. Dit antwoord, gepaard met zij i lachen, sloot mijn mohd voor altijd. Dikwijls meende ik, omdat ik niet genoeg verstand bezat, hem gelukkig te mak n; maar ik durfde niet meer van mij ne liefde te gevvag n. Op deze eerste ontstemdheid, waaraan kliarblijk lijk ik alleen de schuld had, volgden nieuwe onaau-genaamheden van geheel andere natuur. » Ons huwelijk was bakend geworden; de officieren hadden mijne verblijfpkiats ontdelct. Herhaaldelijk vertoonden zij zich in de nobijheid van het lar dirais. Vooraf een z»k?r fcapitein Lenoir, zooals mij lsiter bij geruchte ter hoore lewam; geen vriend van mijn echtgenôot, was hij bijna in de omgevirg der jâcht. Kliar-blijkelijk wilde hij cl--n mfljoor doen gfevoelen, dat mijn bastaan, door hem zoo zorgvuldig geheim gehouden, voor de ofiieieren van het fort gèen gîhîim m er was. Th .ns staat mij dit allas Icl-tar en ckiiclelijk voor den. géest; nu doorzie ik het g cîreg van dien man, wions loensche bl kken mij drt.tijds arg..t i; boez^mclen. Kapitein Ler.oir's optrc^l^n werd hoo 1 >rger boe dnester, ac-lfs waagde hij zich par mijnô deur, nu eens oin een gl >.s W3t»r to vr sg n, dat Laura, mijn dienRl^m^i-je nooit- welgorde, dan woer met. buitgemaaki vvild, dat hij mij ton g^scher.ko bood, hetàv.lk echt-r door Laura, in mijnen nnam, zoo. la van z If sproekt, steed» werd geweig:rd. » D ar k'pitein Lenoir ififerkfo, d"t "1 zijne pogh'gni om met mij in kounia te k>men mis-lukten, zoodat hij geon reden vond, om myn eehtgenoot kwaad te m'kon, nam lùj ztjn too-vlueht tôt. logon en verte lde aan de oftioiarcn dat hij het zeldzame geluk hul gehad de jongo vrouw van majoor Warfield aan te treffen en geen woorden genoeg kon vinden om hare be-minnciijkUeid te prijsoo. I Ct Veavolgt.) le>moB-T^m!lgsîe Jaar. — N. 173 Goflsàienst — Hulsgsim — Eigenioni Wuensdag, 2SJîili S917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods