Het volk: christen werkmansblad

570 0
13 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/td9n29qm7m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijfea-Twinligsîe Jaar. — Fi 303 Godsdlenst*— EolsgezlB — EigMioa * laferdag, U November 191$ /Il le briefwisecKrgen vrscht-rrij t« zen den. aan Aug. Van Ifc(rh<m,uitgevervoor deneem). frualfch. « Ihukkerij Het-Volk», IVcrtlfrg, n° 16, Genh Buree! voor West-Vlaanderens Ba^fon Bossuyt, Recolletten-Itraat, 14, Kostrijk. Burrei van Antwerjjen, Bra-fp! t pn Limhurg : Viktor Kuyl, Viiartstreat, 9, Leuven. HET VOLK Men schrljfj In : Opalle postkaatorçB aan 10 fr. per jaar. Sfes maanden fr. 5.00. i>rie maanden fr. 2,50. AankoMdigingen : Prijs vofgeiis tarisf. Voorop te betalen. Rechteri^ke herstelling, 2 t% pes regel. Ongeteekende brieven worâen geweigerd. ÏELBFOON N° 137, Seat. VerscliSjnt 6 maal per weeîi CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemea het imminer ■ 3j 1© Ceatiemen per week luHscheleMeeliageB ea Yerorileaîngea. Voor het opzamelen en verladen van eikels kastanjes en boukenoten worden volgende bedragen toegest»ah, wolke aan de troepen oî aan de bevolkmg in gereed geld of met « bewija van opeisekingi » voor levens- en voedermiddelen uitbefaald worden. Voor eikels 14 Mark de 100 kilo. Voor kasiisaîjes 11 Mark de 100 kilo. Voor beuke-not en 45 Mark îe 100 kilo. Do vruchten zijn af te leveren aan de « Gutersammels; elle », Gent-Dampoorfc. (Wi. T. N. 11748.) tient, 4 November 1915. De Htappen-Kominandant. * * * 1. Icdere beziiter van fotografie-toestel-len, van niet beliehte platen en films moet In bezii zijn van eene vergunning der Kom-mandanteur.2. Deae vergunning voor 't bezitten van do aangemelde toestellen, van "niet bolichte platen eu films m< et op de Koronaandantuur Cent, Kouter, 28, afgehaald worden in den tijd van 8 tôt 11 uur 's voonniddags en 4.30 tôt 6.30 uur 's namiddags. Er moeten veischijnen den 12 November aile personen wier naam begiut met de letters A en B. den 13 November de letter 0. den 14 eu 15 November de letters D., Da, Def den 16 New, de letters Deg. — D.slot. den 16 Nov., de letters 15., F., G. den 17 Nov., de letters H., J., K. den 18 Bov., de letter L. den 19 Nov., de letters M. den 20 Nov., de letters N., O., P., Q. den 21 Nov., de letter B. den 22 Nov., du letter S. den 23 Nov., de letters St., Sch., T. U. den 24 Nov., de letters V —Vanz. den 25 Nov., de letters Ven —V. alot. den 26 Nov., de letters W —Z. De tôt aanmelding verpliehten met ult-Eondering der beroeps-fotografen hebben Lu une toestellen, platen en films mede te brei gen. 3. Het bezit van fotografifc-toestellen, van niet beliehte platen en films zonder schrifte-lijke vergunning, wordt na den 28 November 1915 gestraft. 4. De vergunning voor het bezitten van fotografie-toestellen, van niet beliehte platen en films, geeft den bezitter geen recht te fotogriifeeren. Het fotogi'afeeren is met nitzondermg van beroepsfotogi'afen, voor aile ingezetenen veiboden. 5. Wanneer beroepsfotografen eene ver-vergiuming voor 't fotografeeren wenschen, moeten zij tôt 12 November bïj de Eom-mandantuur, Kouter, 28, een met redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen. 6. Icdere verandering van bezit van foto-grafie-toestellen, der niet beliehte platen en films moet door den kooper en verkooper, dat wil zeggen, door den voormaligen bezitter en den opvolgenden bezitter, aleer de koop, verkoop of verandering van bezit vol-trokken wordt, ter goèdkeurmg en aanviul-lir.g der lijsten bij de Komxnandarituur aan te geven. 7. ledere overtreding dezer verordenlng het zij met voorbedachten rade, hetzij door i.alatighcid ( [ 1 tôt [ 6), alaook iedere overtreding of aiJisporing tôt overtreding wordt, in zoover de wet geene strengere atraffen eiseht, met eene boete tôt 2000 Mark of met eer:e gevangen ls gestraft. Bcide atraffen kur.nen ook gelijkt.ijdig toegiîpast worden, Bovendien kunnen de toestellen, platen en afdrukken verbeurd ▼erklaard worden. Gent, den 6 November 1915. De Eiappeyi-Kommandant. Bij de Beigen m Nederlaud. Uit Harderwijk wordt aan de 0. H. Ct gemcld : De bouw van de houten woningen voor de gezinnen van de Belgische gcïnter-Seerden is plotscling, ten gevolge van eene aanschrijving der regeering, stop gezet. De burgemeester dezer gemeente, re-reeringskommissaris, belast met dien bouw, ontving ontslag aïs zoodanig, en tevens ook het geheele personeel voor het toezkht, ongeveer 35 man. Het werk aan de Belgische school, die door dezelfde werklieden, allen gebiter-neerden, wordt gebouwd en die hare Voltooiing nadert, is eveneens gestaakt. Door den regeeringskommissaris werden toor den woningbouw reeds verschillende perceelen gemeentegrond op vasten ter-saijn gehuurd en ook werd eene kamer op het gemeentehuis verbouwd en inge-ïfcht als bureel voor den thans afgetreden Regeeringskommissaris. Wij vernemen dat de voortgang vaji Wet werk, echter op geheel andere schaal, «al plaats hebben on der Ieiding van de beeren baron Van Tuyll van Serooskcrken « generaal Onnen, beiden van het département van oorlog. Armeolast io Engelaod. LONDBN, 10 November. (Reuter.) — Uit de maandelijksche statistiek over den tomenlast in Engeland en Wales blijkt <at het gezamenlijk aantal bedeelden JBterdag 1.1.566.725 bedroegtegen 641.028 ®p dienzelfden datum van het vorig jaar, *ene vermindering dus van 74.303. In het derde kwartaal van 1915 is het •antal bedeelden geregeld gedaald, in het geheel met 17.855. In het ze if de kwartaal van 't vorige jaar was het cijfer 22.713 grooter geworden. OP DE BALKANS. Grlskesla&d §a bet îtsrvar&ead. BERLIJN, 10e November. (Korresp. Norden.) — Het Wenizelistische blad Makedonia te Saloniki heeft aan de ge-zanten te Athene van Engeland, Rusland en Frankrijk gevraagd, welke de verdere planiien waren Jegens Griekenland. Aile drie de gezanten moeten verkiaard hebben, dat zij geen nieuwe stappen zouden ondernemen, daar zij overtuigd waren, dat Griekenlattd onzijdig zal lilijven. PARUS, 10 November. (Reuter.) — Romanos, de Grieksche gezant te Parijjr, heeft aan Camboh, den secretaris-generaal van buitehlandsche zaketi, het volgende telegram van zijne regeering overhandigd: « Wil de]n minister-president in allen vorm de verzefcering geven van otis vast voornemen om de onzijdigheid voort te zetten, en van onze welwillende gezind-heid jegens de Entente-mogendheden. » Wil er aan toevoegen dat de nieuwe regeering de verklaringen van Zaimis aan-vaardt aangaande de vriendschappelijke houding der Giiekscbe regeering jegens de troepen der bondgenooteli te Saloniki en dat zij de ware befangen van het land en hetgeen het versebuMigd is aan de bescherming dier mogewdheden te zeer beseft, om ook maar in de geringste mate van die gedragslijn af te wijken. » Daarora hoopt zij dat de vriendschappelijke gevoelens dïer mogendheden ten aanzien van Griekenland niet te eeniger tijd den invloed zullen on de rg a au van ouwelwillende en kwaadaardige berichten, die opzettelijk worden versprreid met het vergeefsche doel om de goede betrekkin-gen tusschen de Entente en Griekenland te verstorei». — w. g. Skuladis. • Hst La&âfagskorp la Saloniki. Uit Saloniki wordt aan het Reuter-bureel gemeld dat generaal Sarrail van zljne waamemingsre.js naar het front der Verbondenen is teruggekeerd. Gister had-den schermutselingen plaats in de ruimte voor Strumitza. De Franschen maakten een aantal gevangenen. Het geschutvuur om Walandowo duurt voort. De Engelsche linie is meer naar het Noorden gebTacht, hetgeen de wer-kingen der Franschen veel vergernakke-lijkt voor hnnfce flankbeweging, om den druk op de Serven in den Babunapas te verminderen. Oatbiadlag âsr Grleksc&s Kamer? Volgens eene melding uit Athenen zou de Grieksche regeering besloten hebben tôt de ontbinding der Kamers. De kie-zingen zouden bepaald zijn opl9 December. EKSELSCiË mm, LONDEN, 10 November. (Reuter.) — In het Lagerhuis heeft minister Runci-man medegedeeld dat een keninklijk be-sluit zal verschqnen, waarbi} het Engelsche schepen verhoden wordt, ladingen van de eene boitenïaadsche haven naar de ' andere te vervoeren, ten zij met bijzondere vergunning. UITGEWISSELD. De Btrliner Zettang am Mitlag ver-neemt uit Hannover, dat de gewezen gouverneur van Warschao, baron Korff, die in Celle krijgsgevangen was, tegeh een hooggeplaatsten Duitseheh ambtenaar uitgewisseld is. Hij is dinsdag naar Rusland vertrokken. Russische troepen in Bessarabie. Uit Bukarest werdt g«meld dat de Russen in Bessarabie met allen spoed groote troepenmachten bÇeenbrengen. Reeds zijn 20.000 man met zware Ja-pansche artillerie aatigekomen. De Russische vloot bevindt zich opnieuw v66r de BulgaaTsche kusten. Set tekort der Spaassche begrootlog, Volgens een telegram uit Madrid aan de Nouvelliste te Lyon gericht, heeft de minister van financiën in de Gortes een plan der begrooting voor 1916 neer-gelegd, die met een tekort van 64.371.000 pesetas sluit. iisr OiEïinxr^ Uit Peking wordt aan de Daily Tele-graph geseind, dat er in China ernstige dingen op handen zijn. De regeering heeft de geheele bureelrattcrij in de provinci en in werking gezet om eene officieele stem-ming ten gunste van het herstel van het keizerrijkte verkrijgen, en kan thans niet meer terug. Hicki, de Japansche gezant te Peking, die met verlof te Tokio was, is in aïlerijl op zijnen post teruggekeerd. Nieuwe Leealag ia Fraskrijk. PARUS, 10 November. (Reuter^ De ministerraad machtigde minister Ribot om bij de Kamer een ohtwerp voor eene leening, rentende 5%, in te dienen. Duitscliiand ei^ Amerika. WASHINGTON, lfl^ovember. (Reu-.ter.) — Gérard, de geMnt de>r Vereenigde Staten te Berlqn, heeft^fpdracht gekregen, bij de Duitsche regeering te protesteeren tegen de aanhouding van het ^jnerikaan-sehe schip Pass of Balmaha, dat door eene duikboot is opgebracht, omdat het eene Engelsche. bemanning , aan boord had. De Duitsche regeer.^i g heeft een prijs-gerccht gelait met de bâhandeling van deze zaak, op grond dat de pverdracht van het sebip uit het Canadeefcche in het Atneri-kaansche scheepsregistier, nadat de oorlog was uitgebroken, sils énwettig moet be-schouwd worden. .M, ■ ^iiiwnaic.vmagaetaeMaBn» i BfBoleeleMiÉtlseliHjeii la Ytaderea, Praprijk ea Eîm (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Novwaber. (Wolfr.) Uit het groote hoofdkwajftler : Op verscheidene Biaatsen van het front artilleriestrijd, T alsook levendige werkdadigheid met. Vnijnen en hand-granaEep.Een Engelsch viiegtaig moest Noord-westelijk van Bapauthe landen; de in-zittenden zijn gevangen grnomen. (Fransche Melding.) PARUS, 11 Novem&er. (Reuter.) Amb-telijk bericht van woensdagaehternoen. In Artois beproefden de Duitschers tegen den Westrand van het woud van Givenchy eenen aanval van geringe uit-breiding, die door ors gordijnvuur ge-makkeiijk opgehouder werd. In Champagne béantwoordden onze batterijen zeer werkzaam een hevig geschutvuur op onze faellingen Noord-oostelijk Tahure. * • Oostelijk de Argoniien, in Vauquois en in het woud van Malancourt werden de hevige gevechten met bommen en handgranaten in den loop van den nacht voort gezet. — Ambtelijk bericht van gisteravond : In België beschoot onze artillerie in de streek van Devenen en in den sector van Boesinge stelselmatig en zichtbaar zeer werkzaam de Duitsche aanlagen. In Champagne beproefde de vijand na de heden voormiddag gemelde beschie-ting, na elkander twee hevige stormaan-vallen tegen onze stellingen op de helling der heuvels van Tahure. De eerste werd door on s gordijnvuur aangehouden en kon tôt aan onze schutsgraven niet geraken; de twëede werd, nadat de Duitschers op eene plaats in onze schutsgraven gedrongèn waren, door eehen dadelijken tegenaanval teruggeworpen. Tusschen Ma as en Moesel beaM woordden onze batterijen het vijandelijk geschutvuur zeer krachtdadig en verstrooide op den straatweg S' Maurice-Woel eene infanteriekolonne op marsch. — Belgisch bericht: De nacht was rustig. De dag werd door eene zekere werkdadigheid der vijandelijke infanterie gekenteetend. (Engelsche Melding.) Van de Nederlandsehe grens, 11 Nov. — Veldmaarschalk French meldde den 10 November : Onze vliegtuigen wierpen den 7e ge-volgrijk bommen op Duitsche kazernen. Deazelfden dag storlte een Duitscft vlieg-tuig pa eenen luchtstrijd van meer dan 2000 meter hoogte neder. Wij verloren een vliegtuig bij Douai. Gp het Oostelijk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 November. (Wolîf.) Uit het groote hoofdkwartier : Bij Kemmern, Westelijk van Riga, werden gister door de legergroep van veldmaarscha'k von Hindenburg drie aanvallen afgeslagen, welke door het vuur van Russisclie schepen ondersteund waren. In den nacht zijn onze troepen stelselmatig en van den vijand ongestoord uit het woudgebied Westelijk en £uid-westelijk van Schlok teruggetrokken ge-worden, daar het door den regeh der laatste dagen een moeras geworden is. Bij Berseinuhde, Zuidoostelijk van Riga, kwam een vijandelijke aanval in ons vuur niet tôt uitvoering. Bij eenen korten tegenstoot namen wij over de 100 Russen gevangen. Bij de legergroep van prins Leopold van Beieren is de toestajul onveranderd. Ondersteund door Duitsche artillerie, wierpen Oostenrijkseà-HoEïïaarsche troe pen de legergroep van geheraal von Lîn-singen de Russen uit Kosciuchnowka, Noordelijk de spoorbaan Kowel-Sarny, en hunne Zuklelijk aansluitende stellingen. 7 officieren, meer dan 200 man en 8 maeniengeweren werden^ ingebracht. Zui-delijk de baan mislukte een Russische aanval. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 November. (Wolff.) Ambtelijke mededeeiing : Westelijk van Czartorysk wezen wij eenen Russischen aanval af. Westelijk van Rafalowka wierpen Oostenrijksch-Hongaarsche troepen, door het vuur van Duitsche batterijen gesteund, den vijand aan de Styr terug, waarbij 7 officieren, 200 man en 8 machiengeweren. in onze handen bleven. Verder niets nieuws. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 10 November. (W. T. B.) Anwlitftlijk bericht van 9 Novesaber : Op den linker Aa-oever in Kurland bezetten onze afdeelingen de streek Oostelijk van Kemmeru. De vijandelijke artillerie beschoot de stellingen, die wij gisteravond bezetten bij Olai, Noord-oostclijk Mitau. In de streek van Jacobstadt bezetten wij na hevig gevecht het dorp Epuku 2 kilometer Zuidelijk van de monding der Pickslern in de Duna. In de streek van Dunaburg nameh wij na hevig bajonnetgevecht het dorp Oujenisehlei, 3 kilometer Westelijk van het Swenten-meer.Bij Komarow, Noordelijk Kolki, viel de vijand drie maal zonder gevolg aan Onze artillerie schoot munitiemagazijneh des vijands in brand bij Borestiany, 21 kilometer Zuidoostelijk van Kolki. Oostelijk de stad Zaleszczyki namen wij stormenderhand aan den Zuidoostrand van het dorp Miniatyncc een sterk be-vestigd boscliken, van waaruit de vijand voortdurend Hankenvuur op onze graven richtte. De vijand zette vier tegenaan-vallen in om de verlorene stelling weder te nemen; zij werden teruggewezen. In het Zuidelijk deel der Oost-zee ver-zonk eene Engelsche duikboot den Duit-sthen kruiser Undine. • — S* PEÏERSBURG, 11 November. ■■\W. T. B.) Ambtelijk Russisch bericht van 10 November : In de streek van Schlok legden onze troepen, welke op den linker oever der Aain Kurland het oîfc-nsief genomen had-den, bij Kemmeru versterkingen aan en bezetten ook Oding, vijî kilometer Zuidelijk Schlek. In de streek van Jacobstadt en Westelijk Dunaburg zijn de gevechten min hevig dan den vorigen avond Verder Zuidelijk tôt aan de Pripet geen verandering. In de streek Noordelijk Kolki duurt de. verbitterde strijd voort; aile tegen het dorp Huta-Lisowka gerichte aanvallen des vijands werden afgeslagen. Wij foroeerden de vijandelijke Unies Zuidoostelijk het dorp Budka negen kilometer Westelijk van Czartorysk; als de vijand zich terugtrok, bezetten wij ook het dorp en de Noordelijk en Zuidelijk gelegen wouden. Aan de Okonka bestormden onze troepen een deel der vijandelijke graven. Twee aanvalspogingen der Oostenrijkers in de streek van Zaleszczyki werden verijdeld. Dcôoslenrijksch-ItaliaanscSîeOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 November. (Wolff.) De Italianen herbegonnen hunne pogingen om Gorz e nemen. Tn den tusschentijd sedert den derden Isonzoslag hebben zij nieuwe mansehappen bijgebvacht en meer troepen in de streek van Gorz samen-getrokken. Gister gingen zij, na verscheidene uren van hevige. artillerievoorbe-reiding op het gansclie front tôt den alge-meenen aanval, met sterke [krachten over van Plawa tôt aan den Monte Sei Busi. Opnieuw sloegen de dappere ver-dedigers aile stonnloopen af, gedeeltelijk door het vuur, gedeeltelijk onder hand-gevechten, met de zwaarste vijandelijke verliezen. De aanvalslust werd volledig stiigelegd door een avond-onweder. (Iluliaansche Melding.) ROME, 11 November. —- In de streek van Judicarie heropende de vijandelijke artillerie een hevig vuur tegen onze stellingen van den Monte Lavanosch, den Monte Melino en de Palonespits. Het werd met goed gevolg, door het wel geleid vuur onzer batterijen bestreden. In Opper-Cordevola duurden de offensief-werkiugen uiterst hevig voort. Aan het Isonzofront werd een vijandelijke aanval op den Mrzli Brh afgeslagen. Koene aanvallen werden uitgevoerd tegen de verdedigingslijn. In den sector van Plawa duurt de artilleriewerkdadigheid voort. Onze vliegtuigen wierpen gister bommen op de ijzerenwegstatfën San Daniele en Nabre-sina, evenals op andere militaire pimten, oo de Karst-hoogviakte. 0P DE BALKANS. BERLIJN, 11 Nov u miser. (Wolff?) De achtervolging der Serven, in het gebergte ten Zuiden van de Westelijke Morava, heeft goede vorderingen gedaan. Meer dan 4000 Serven werdeli gevangen genomen.Het leger van generaal Bojadjieff heeft de Morava aan verscheidene stellingen overschr,eden. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 November. (Wolff.) Ten Oesten van Trebinje sloegen wij eenen sterken Montenegrijnscheu aanval af. De vijand leed groote verliezen. De Oostenrijksch-Hongaarsche troepen die van Uzice Zuidwaarls vooruitdrlngen, hadden gister de heilt van den wcg naar Novo Baros afgelegd. Neordoostelijk van Ivangica wierpen wij den vijand uit verscheidene stellingen, op den Cemcr-noing. De Duitsche afdeeLngen vaii den generaal von Kovess drongen de Serven in het gebied der Itolovi Planina terug; Oostelijk daarvan bevochten de k. en k. strijdkraehten de opstijging op den Kruja-Iela en den Pogled. In Trxlenik vielen 1000 Serven in onze handen. In Bmjacka Bar.ka Zuidwestelijk Trslenik hebben de Serven een veldhospitaal met 1000 ge-kwetste soldaten en officieren en eenen dokter achtergelaten. Het leger van generaal von Gàllwitz vecht Noordoost e-ljjk van Brus en aan de Noordrivieren van de Jastrebacbergen; Buigaarsche strijdkraehten overschredcn de Morava bij Aleksinac. >> (Mhntenegrijm'cheïMelding.) * PARUS, 10 NôvemKer. — In den loop van den StNovember zeer levendige artillerie gevechten op het ganache front Grahowo-Buschida. Sterke infa^Eerie-'aan-vallen tegen ons Sundschakleger werden volledig aîgewezen. âa§i ci© ( Turksche Metding.) Niets van beteekenis, belialve een algemeen vuurgevecht. Onze artillerie dwong drie transportschepen, die zich bij Kemikliliman bevonden, zich te ver wijderen. Bij Seddil Bahr vernielden wij vijandelijke bommenwerpers. Op den linker vleugel brachten wij eene mijn tôt ontploffing die een vijandelijke loop-graaf vernielde. F.ldpTS niets nienws. - TER' ZEE. Nog de terpsdgerlng van tie « Aiicona ». Rond 12 's midd-îgs bemerktc men twee onderzeebooten, die door den ver-minderden spoed, veroorzaakt door den dichten nevel, het schip hadden ontdekt en genaderd. De onderzeeboot, die men het best kon zien, was omtrent 100 meter lang en droeg aan het voorgedeelte een 7.6 cm. kanon en een ander aan het achtergedeelte. De twee onderzeebooten plaatstcn zich d ward voor de Ancona die Wilde otit komen. NauweTijks was de Ancona getroffen wanneer de kapitein de reddingsbooten afliet. Wanneer de achtstc reddingsboot te water was gelaten, ging de Ancona onder, terwijl de achtersteven zich in de hoogte richtte. De passagiers en de bemanning die aan boord waren gebleven en op het aehterdek waren gcvlucht, werden met het schip in de diepte ge-sleurd. De acht reddingsbooten vaarden dan naar h^t Zuiden. Rond 6 ure 's avond s bemerkten zij een schip, naar li- twelk zij, met bengaalsch vuur, teekens ded n. Het schip naderde, doch wanneer de onderzeeboot, die de sehipbreukelingen volgde, zijne lichtstralen liet werken om den gezichteinder te onderzoeken, veranderde het schip van koers en ver-dween in de duislernis. ledere reddingsboot zette dan liar.n eig«n wcg voort. Eene daarvan, die den luitenant Salve-mini en 26 personen aan boord had, landde dinsdagvoormiddag om 9 ure aan het strand van Snli-Daud, op het schiereiland van Kaap Bon, waar de overlevenden door de Europeesehe be-volldng opgenomen werden. Luitenant Salvemini gelooft dat acht reddingsbooten met 240 personen en het overige der bemanning verloren zijn. Een andere reddingsboot met den kapitein van de Ancona en 28 personen werd woensdag door een schip dat uit Si si Daud vaarde gevonden op het eiland Zembra. In de omgeving van de Kaap Bon werden nog opzoekingen gedaan naar de overige sehipbreukelingen. (De Kaap Bon is een voorgebergte in Tunis en het Noord-Oostelijkste punt van dit land.) Van de 496 passagiers zijn er 340 gered geworden. Van de Amerikaansche regeering onlving men de melding dat Ameri-kaiirn aan boord van het Italiaansche schip waren, doch men weet niet of er omgekomen zijn. Men meldt tevens ook uit Napels dat Sir Ceci! Grey zich met 24 Amcrikaaen aan boord bevoud.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods