Het volk: christen werkmansblad

1269 0
26 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sj19k49b5g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijf-en-Twintïgste Jaar, H 25 Alle briefwisselingen vracht. Mi t© zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naam]. jaaatsch.« Drukkerij Het Volk.», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen f «aston Bossuyt; Gilde des AmVachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra« Sant en Limburg: Viktor KuyL «bnderbroederstraat, 24, Leuven Seksdienst — Huisgezin — Eigeiiom Dinsdag. 26 Jassari 19IS. Men schrijlt In: Op alle postkantoren aan 16 fs> per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop tl betalen. Bechfcerlijke herstelling, 3 f» per rogel Ongeteekende brieven wordes geweigerd. TELEBOON N« 137, Genei treracwm» e mart per weel,.CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMEB «es De oostenrijksche troonopvolger, aartshertog Karl Franz Jozef, is vrijdag te Berlijn aangekomen en zaterdagnamiddag om 1 uur uit de Potsdamstatie naar het groot hoofdkwartier vertrokken. Toespraak van Z. H. den Paus Benedicts XY. fVrijdag laatst heeft Z. H. den Paus te de vergadering van kardinalen eene toespraak gehouden, waarin hij opnieuw jzrjne diepe smart uitdrukte over den aaoodlottigen oorlog. , Maanden en maanden verloopen zonder jle minste hoop dat er een einde komt San dit bloedbad. Indien het einde van iöeze ramp niet kan verhaast worden, pat men dan toch alle middels gebruike om de droevige gevolgen ervan te verzachten. De Paus voegde erbij dat, zoo hij onjtaaehtig is om den geesel een einde te ■doen nemen, hij toch heeft gepoogd en •nog poogt de smartelijke gevolgen van Söen oorlog te verzachten. De Paus verklaarde als hoogste vertolker en handhaver der eeuwige wet zonder omwegen, dat het aan niemand is toegestaan het recht te krenken, maar, yoegde hij erbij, het zou noch passend |noch nuttig zijn het pauselijk gezag te betrekken in de geschillen der oorlogvoerenden. De Heilige Stoel moet zijne Volkomene onpartijdighed handhaven en de Paus moet met dezelfde menschlieVendheid alle oorlogvoerenden bejegenen, omdat hij in hen niet de bijzondere belangen ziet die hen scheiden, maar het algemeen belang van het geloof, dat hen tot broeders maakt. i De Paus verklaarde, dat de gedachte zich nog meer qndringt wanneer men bfjf den zoon de eerniedige genegenheid voor den gemeenschappelijken Vadier ziet toenemen en in dit verband sprak hij over zijn beminde Belgische volk en den brief, door hem aan Z. Eminentie kardinaal Mercier, te Mechelen, gezonden. De Heilige Vader deed vervolgens een beroep op de menschlievendfaeid van hen, die grenzen van vijandelijke landen overschrijden om de bezette gebieden niet noodeloos te verwoesten. Aan degenem die hun vaderland bezet zien, raadt hij^ af, de handhaving der openbare -orde te verhinderen en daardoor hun toestand te verslechten. Daarna deed de Paus de noodwendigheid uitschijnen, vurige en deemoedige gebeden tot den Heer op te zenden, en drukte den Wensch uit door bemiddeling van de H. Maagd, den vrede te bekomen. Ten slotte wekte de Paus alle geioovigen op om deel te nemen aan de bijzondere kerkelijke diensten, die op 7 Februari in Europa zullen worden gehouden en op 21 Maart buiten Europa; hij deelde mede dat Hij zelf en de Kardinalen te Rome zouden deelnemen aan den dienst in de S. Pieterskerk. Na de toespraak heeft de Paus verscheidene bisschoppen benoemd. De Aardbeving in Italië, Meer en meer komt nu het nieuwstoe uit de verwijderde streken, over de vreeselijke gevolgen van de aardbeving. ■ In de vallei van Salto, te Ojena, zijn 12 dooden en 10 gekwetsten; te Gollêrosce dooden en 6 gekwetsten; Santagatopi,ColleMazzolini enCorsararafumi,te zamen dooden; te Santa Lucia 40 dooden en 40 gekwetsten; te San Egidio 40 dooden en 60 gekwetsten; Cravara Torano, San Anatolia en Spedino, te zamen 440 dooden. Te Belfort werden donderdagavond rond 11 ure nieuwe aardschokken gevoeld. «De huizen werden geschud en de deuren vlogen in splinters. Te Rome werd rond 1 y2ure eene lichte aardbeving gevoeld, die door het observatorium ten andere werd aangestipt met de melding k redelijk zwaar.» Men schat het aantal vluchtelingen, dat te Rome is aangekomen, uit de vernielde streken, op 8000, doch de stoet dervlüchfte'nden blijft voortduren. Uit Avezzona wordt gemeld dat de ^nieuwe aardschok ook daar werd gevoeld jrond 1.S0 ure. Eenige muren stortten in. '. De puinhoopen liggen onder de sneeuw. jDinsdag is uit een ingestort huis nog een ilevend kind te voorschijn gehaald. AardbevinginCalakfê. , Dinsdagnacht, om één uur, is in Caaabrië — waar de aardbeving, die Avezzort jb-eeft vernietigd, in het geheel niet is gevoeld — een vrij hevige aardschok waargenomen. Groote schade is niet aangericht, behalve te Luzzi, eene stad van 2000 Inwoners, waar verscheidene gebouwen hebben geleden. Er Is niemand jgedeerd. ^^^^^^^^^^^ Belgen in Zuid-Airika. . Gewonde Belgen, die in Kaapstad zijn aangekomen, verbroederen met de jHollandsche Afrikaners, die hier ge'kampeerd' zijn. Op de beide Oorïogsfooneelen. Duitsche melding gister te Gent (Zuidstatie) uitgepl^kt: In Argonnerwoud twee fransche aanvallen teruggeslagen. Bij Hartmannsweilerkopfe en noord-oostelijk Sennheim vorderingen. 50 fransche Alpenjagers gevangen. In Oost-Pruisen en Noord-Polen geene verandering. Onze aanvallen tegen SuchaAbschnitt, bij Borzymow, hadden goede gevolgen. Noordwestelijk Opogno mislukten de vijandelijke tegenaanvallen, onder zware verliezen. Russische aanvallen werden afgeslagen. In Vlaanderen enFranseh-Noorden. (Fransche Melding.) PARIJS, 22 Januari. (Reuter.) — Van den generalen staf: Nieuwpoort is hevig beschoten geworden. Onze troepen deden eenigen vooruit gang ten Oosten van den weg naar Lombaertzijde. Tusschen Yper en de Oise heeft ons geschut met goed gevolg de vijandelijke verdedigingswerken, geschutten en een troep soldaten beschoten. Geene verandering bij Soissons. Bij Berry-au-Bac hebben wg de loopgraaf hernomen, die wfj, door de vorige beschieting hadden ontruimd. Rond Perthes sloegen wij in den nacht van 20 op 21 een vijandelijken aanval af. Ten Zuid-Oosten van St. Mihiel veroorloofde eene hevige beschieting ons niet de loopgraaf te behouden, dfe wrj in het bosch van Apremont veroverden. Ook ten Noordwesten van Ponta-Mousson heeft de vijand, in het bosch van Le Petre, een deel der veroverde loopgraven hernomen. In het overige deel der stelling handhaven wij- ons. In de Vogezen duurt de strijd voort. Tusschen de passen van Bonhomme en Schlucht is een artilleriegevecht geleverd waarin duitsche batterijen tot zwijgen werden gebracht. De infanterïegevechten in de buurt van Hartmansweilerkopf duren met hevigheid voort. Voor Aime-Marie heeft onze artillerie vijandelijke troepen uiteengeslagen. Op het oostelijk Geveehtsterrein. WEENEN, 22 Januari. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Ten Noorden van de Weichsel levendige artilleriegevechten. Onze artillerie heeft aan den benedenloop van de Nida en bij Ghaciny uitstekend werk gedaan. Het spoorwegverkeer der Russen werd ten zeerste belemmerd door een granaat, in de statie geworpen. Ook ten Zuiden der Weichsel hadden op sommige plaatsen geschutgevechten plaats. In de Karpathen geene verandering, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 22 Januari. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : De toestand is onveranderd. Aan de Sercha vorderen onze aanvallen langzaam. Ten Oosten van de Pilita geen nieuws. (Russische Melding.) S. PETERSBURG, 21 Januari. — Uit den grooten algemeenen staf : Aan het front in Oost-Pruisen is geene verandering. In de richting van Mlawa blijven wq in aanraking met den vijand, wiens aanvallen zijn afgeslagen. Wij gingen tot den aanval over in de nabijheid van Skempe (Noord-Oosten van Lipno), dat door den vijand met spoed werd ontruimd. Aan de Bzwra en Rawka duurt het gevecht voort. Onze artillerie heeft op verschillige deelen de vijandelijke kanonnen tot zwijgen gebracht. Ten Zuiden van de Pilica en in Galicië wordt niet gevochten. In Boek/>wina hebben wij Varokhta genomen en den vijand in de streek van Kerlibaba teruggeslagen. Nieuwe minister van Oorlog. De Nordd. All. Ztg meldt : De minister van oorlog en overste van den algemeenen staf von Falkenhayn, is onder bevordering tot generaal der infanterie op zijn verzoek van zijn ambt als minister van oorlog ontheven. Generaal Wild von Hohenborn is onder bevordering tot luitenant-generaal tot Staatsminister en minister van oorlog benoemd. Engelsche kasten. Engeland was verwittigd. Het eerste bericht omtrent de aanwezigheid van luchtschepen was in het Noordzeegebied dinsdagavond om 8 uur te Londen uit Amsterdam ontvangen. In den loop van den avond werden nog verscheidene telegrammen uit plaatsen op het vasteland ontvangen, meldende dat er luchtschepen waren gezien, onder andere een bericht uit Kopenhagen, dat dinsdag op 't noenuur een Zeppelin was opgemerkt, die dicht bq de Deensche grens over Noord-Sleeswjjk vloog, komende Van de Noordzee en varende in Zuidelijke richting. Eene nauwkeurige waarneming van de luchtschepen schijnt in de Engelsche plaatsen welke bezocht werden, niet mogelijk te zijn geweest. Sommige ooggetuigen willen een groenachtig blauw licht aan den hemel hebben gezien; anderen verzekeren dat er hoegeba amd niets in de lucht te zien is geweest. •Wel heeft men tot in alle deelen der bezochte plaatsen het ronken van den motor van het luchtschip vernomen. Hst BoRimsn werpen. Te Yarmouth was het half negen woensdagavond toen eene ontploffing weerklonk, alsof een zwaar kanonschot werd gelost; alle man liep de straat op, zonder rekening te houden met het gevaar, doch onmiddellijk werden hulpkreten op verschillende punten der stad gehoord. Wat later gebeurde weet men niet, want onmiddellijk werden alle lichten uitgedoofd en de menschen moesten in de duisternis terug hun huis zoeken. Welke soort van luchtvaartuigen hommen lieten vallen, Zeppelins of vliegtuigen, weet men niet. Het algemeen gevoelen was dat het bestuurbare luchtschepen waren, want velen beweren zoeklicbjfcen gezien te hebben. In alle geval, welke ook de vijand was, er werd niet meer van gehoord en de policie ging onmiddellijk op ronde om te zien of er ongelukken waren gebeurd. Bij het afzenden van het telegram, om 11 uur 's avonds,, was hstniet mogelijk de schating te maken Van het aantal dooden en gewonden, doch twee of drie lijken waren reeds gevonden en de vernieling van vele huizen deed vreezen dat er meer slachtoffers waren. De aanval op Yarmouth heeft slechts 10 minuten geduurd; meest bijzondere huizen zijn beschadigd en vooral in SintPietersrond is de vernieling aanzienlijk. Te Sherringham werd de nadering van het gevaarte door het ronken van de schroef aangekondigd en kwaart vóór 9 uur was het goed boven de plaats zichtbaar; het wierp eene bom naar beneden, die op een huis terecht kwam en dooral de verdiepingen drong, gelukkig zonder te ontploffen. Ook te Beeston schijnt eene bom geworpen te zijn. Kortom, in Yarmouth en omgeving wist men om middernacht van twee dooden en een gewond soldaat. Te Oromer heeft men het geronk der schroeven gehoord op klokslag half 9; rond 10 ure keerden de twee luchtschepen, want men beweert er hier twee gezien te hebben, over de stad terug. Te Kings Lynn was het 11 uur toen de vijandelijke luchtmacht verscheen, doch men was hier verwittigd uit Yarmouth en alle maatregelen waren genomen en de stad lag geheel in de duisternis. Volgens de beste inlichtingen zijn er in de stad zeven bommen geworpen; twee huizen, waarvan het een in Bentinckstreet, het andere ha Albértstreet, werden letterlijk geheel vernield. Men spreekt hier van één doode, namelijk een knaap. Ook te Ipswich'werd de verschijning van Zeppelins vermeld, doch schade is er niet aangericht. Hst Ondsrzoek, Als de uitkomst van een zorgvuldig onderzoek zou het blijken, dat de Zeppelins, die aan de kust van Norfolk zjjn geweest, het eerst gezien zjjn in de buurt van Bacton, ongeveer vier mijlen ten Zuiden van Mundesley. De kustwachters beweren, dat de luchtvaartuigen vier in getal waren en van het Zeppelintype. Zjj -worden beschreven als groote worsten, dragende twee gondels of schuitjes, welke zich op grooten afstand van elkaar bevonden. Eenige visschers te Mundesley verzekeren dat zij zes van deze reusachtige luchtvaartuigen hebben gezien, van welke er drie, spoedig nadat zij over Bacton waren getrokken, in Zuid-oostelijke richting naar Yarmouth stuurden en drie langs de kust oyer het land naar het Noord-westen in de richting van Cromer. Berliji bsest en vsjfspreia mi V0i& De Oostenrijksche troonopvolger te in. Russische en Oostenrijkschezending te Bucharest Eene russfsche zending, met prins Youssoupof aan 't hoofd, is te Bucharest aangekomen, om naar Nisch te vertrekken en van daar voort te gaan naar Frankrijk en Engeland. Prins Youssoupof werd door koning Ferdinand in verhoor ontvangen, in tegenwoordigheid der koningin. Van den anderen kant is prins Hohenlohe, uit Weenen, ook te Bucharest aangekomen. Deze prins, die eene aartshertogin gehuwd heeft, was ook militaire afgevaardigde in Rusland en raadgever van het Oostenrijksch gezantschap te Berlijn. Toen de oorlog uitbrak, stond hij op hét punt gezant benoemd te worden te Berlijn. De Spaaiische koningin ziek. De koningin van Spanje, hare kinderen prinses Beatrix, prins Jaime en de infante Beatrix van Saksen-Coburg, zijn lijdende aan roodvonk. Vermoedelijk hebben de koningin en de infante, bij een bezoek aan de armen te Madrid — die nu door den oorlog ook al duchtig te lijden hebben — de besmetting opgedaan, die daarna op de kinderen overging. Prinses Beatrix van Saksen-Coburg — eene dochter vanden hertog van Edingburg — is zeer ernstig ziek. Belgen naar Engeland. Ongeveer 590 Belgische vluchtelingen vertrokken donderdag per bijzonderen trein uit Maastricht langs Weert, naar Hoek van Holland, om vandaar naar Engeland over te steken. Gewonde Belgische soldaten in Engeland. Zoo als men weet zijn vele gewonde Belgische soldaten naar Engeland overgebracht om daar te worden verpleegd. Onder hen bevinden zich een groot aantal Vlamingen. Wehru, dé Vlaamsche of Nederlandsche boeken zijn vrij zeldzaam in Engeland en die arme gewonden en herstellenden vervelen zich zeer door gebrek aan lezing. De dagen zijn lang in het ziekenhuis. Indien liefdadige lieden eenige oude boeken zouden willen aanbieden, luidt een oproep tot het Nederlandsche volk, ten einde de mannen, die aldus eenige oogenblikken hun lijden zouden vergeten, eenige uren bezig te houden, kunnen zij2e zenden aan Mev. A. Simonis, hotel Paulez, te 's Gravenhage, dié er zich zal mede gelasten, ze naar Engeland te verzenden. Eea natte en donkere Winter. Van af 26 December tot 22 Januari is de thermometer niet onder 't vriespunt geweest. Dat is uiterst zeldzaam, want dit tijdperk is wel 't geen men gewoonlijk noemt: «'t Putje van den winter.» Soms was het weder guur, dan eens lauw, van vriezen geen sprake; de stormen volgden elkander op, de dampkring kon niet meer in ruste komen. Het mag zeker merkwaardig heeten dat in dezen koudsten tijd van het jaa* zelfs geen nachtvorst is voorgekomen. Integendeel zijn de stormen zeer talrijk geweest. De hoeveelheid regen is eveneens het vermelden waard. Van 26 December tot 22 Januari zijn er slechts drie dagen droog geweest, namelijk 30 December, 4 Januari en 6 Januari. Andere verschijnselen, die zeker verband met deze verschijnselen hebben, werden in de bovenlucht waargenomen. Den 29 December vertoonde zich een halo, bestaande uit meerdere kringen en bogen om de zon, en 's avonds stond ook de maan in een kring. Den 18 Januari werden na 3 uré in den namiddag bijzonnen gezien van heldere kleur van weerszijde van de werkelijke zon. Deze lichteffecten ontstaan door breking van de zonnestralen in de ijsnaalden die in de hooge luchtlagen zweve». Zij vormen op vaste afstanden lichtbogen en knooppunten met de kleuren van het spectrum. Uit het rijmpje, dat volgt, blijkt hoe sedert lang aan'dit verschijnsel de profetie van slecht weder is gehecht: «Een kring om de maan, Dat zal wel gaan.» « Maar een kring de zon rondom, Daar huilen vrouwen en kinderen om. » In alle opzichten dus een booze winter, grauw en somber, met donkere zonlooze dagen, overstroomde weilanden en hooge Coupons in bet Buitenland. Op aandringen der Intercommunale Commissie heeft de Commissie der Beurs van Antwerpen toelating ontvangen om vijf afgevaardigden, tweemaal per week naar Holland te sturen, om, voor rekening van de wisselagenten, de in het buiten-* land betaalbare coupons te inkasseeren: Terugkeer van Vluchtelingen. De Telegraaf meldt dat te Yper 400Ó van de 19.000 inwoners nog in de stad verblijven. Langzamerhand keeren dé vluchtelingen terug. Ook te Pervijse, Ramscapelle en Nieuwpoort keeren vele inwoners terug, niettegenstaande de bc schieting. Algemeene belasting op de afwezigen. Het Algemeen duitsch bestuur in België heeft een besluit genomen, volgens hetwelk eene belasting op de afwezigen wordt vastgesteld in 't gansene land. Het besluit dat te Brussel werd uitge-plakt, voorziet enkel uitzondering voor dé kleine belastingschuldigen. Alle andere betwistingen worden aan de beoordeeling gelaten van den overste van het burgerlijk bestuur. Ziehier den tekst van dit besluit: Art. 1. — De Belgen, onderworpen aan de persoonlijke belasting voor 1914, die sinds het begin van den oorlog vrijwillig hunne woonst hebben verlaten en meer dan twee maanden buiten België verbleven, hebben eene bijgevoegde belasting te betalen, bepaald op het tienvoudige van het bedrag der genoemde belasting, er in begrepen de opcentiemen ten voordeele van den Staat, ten ware zij in België waren teruggekeerd vóór 1 Maart 1915. Wordt aanzien als buiten JBolgiëver-blijvende, tot bewijslevering van h>*t tegenovergestelde, iedere belastingschuldige, die niet in zijne belgiSche woonst is gebleven of blijft. Art. 2. — Het artikel 1 is niet toepasselijk op de belastingschuldigen, wier voornoemde belasting, volgens de rollen van 1914, er in begrepen de opcentiemen ten voordeele van den Staat, het bedrag niet oversebrtjdt van: 35 frank in de gemeenten tot 10.00U inwoners; 45 frank in de gemeenten van 10 tot 25.000 inwoners. 60 fr. in de gemeenten van 25 tot 50.000 inwoners; 80 fr. in de gemeenten van 50 tot 75.000 inwoners; 100 fr. in de gemeenten meer dan 75.000 inwoners. De overste van het burgerlijk bestuur, bij den algemeenen gouverneur, is gemachtigd de schrapping der bijgevoegde belasting toe te staan, om bijzondere reden. Art. 3. — De helft der opbrengst van de belasting komt toe aan het algemeen Gouvernement in België, ten einde te voorzien in de onkosten van het bestuur van het bezette grondgebied, gelijkvormig do artikelen 48 en 49 van de Conventie van den Haag, betrekkelijk den oorlog te lande; de andere helft aan de gemeente in dewelke de belastingschuldige voor 1914 ingeschreven was, voor de belasting b6 • paald bij artikel 1. Art. 4. — De belasting is betaalbaar uiterlijk op 15 April 1915 en eischbaar door dwahgebvel na verloop van dien datum. Art. 5. — Alle bijzondere gemeentelijke belastingen, op gelijkhandige basis ingericht of gelijkvormig aan deze voorzien bij artikel 1 zijn nietig en mogen in de toekomst niet bepaald worden. Art. 6. — Het tegenwoordig besluit is onmiddellijk van kracht. De overste van het burgerlijk bestuur bij den algemeenen gouverneur in België, is gelast met zijne uitvoering. Brussel, 16 Januari 1915. De vergaderingen en politieke maatschappijen. De Duitsche regeering in België heeft het volgend besluit genomen : Art. 1. — De vergaderingen in open lucht zijn verboden. 2. — De algemeens vergaderingen, in dewelke politieke kwestiën moeiten behandeld en besproken worden, in gesloten lokalen» zijn eveneens verboden. 8. — Voor aüe andere openbare of bijzondere vergaderingen moet er eene voorafgaandelijke toelating zijn,die minstens vijf dagen op voorhand moet gevraagd zijn. Het toestaan van dergelijke machtiging valt in de bevoegdheid van den plaatselijken bevelhebber en bjjj zijne afwezigheid van den arrondissementsover'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods