Het volk: christen werkmansblad

399 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3h46b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IpT-es Twiallgsle Jaar. ■ R. 268 Goisdlenst — Mspzin — Elgenéom Dwifria», S 9 Juli 1015 jSlïe briofwteeîîn gen Vracht* "frij te zenden a an Aug. Van îseghem, uitgever voor de naeml, maatsch. « Drukkerij Het Volk», Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West.-Vlaan dereffs )6aston Bossuyt, Rccolletten-gtraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant exi Limlvurg : Viktor Kuyl, V&artetraat, 3, Leuven. HET VOLK Men sohrijît In î Op aile postkantoren aan 10 fft per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prija volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordeô geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verscïisjîttt 6 ma al per week CHRISTEN WERKMANSBLAD Sfc Centlemea Iiet nnmmer Ëen Jaar Oorlog. , Gister, woer.sdag, 28 Juli 1915, was 't gag op dag een jaar geleden, dat Oosten-jrijk aan Servie den oorlog verklaarde. Thans hoort men sinds eenigen tijd b'îjna niet mecr spreken van den oorlog tusschen Servië en Oostenrijk, maar t'es te meer woedt de strijd tusschen Fran-sclien-Engelscherj-Belgtn en Duitschers op lut Westelijk front, tusschen Duit-kchers-Oostenrijkers-Hongaren en Russen bp hct Oostelijk front, tusschen Russen 'en Turken ten Zuidoosten, tusschen En-gelschen-Franschen en Turken ten Zuiden aan de Dardanellen, en tusschen Oosten-rijkers-IIongaren en Italianen ten Zuid-■westen van Midden-Europa. —• Serviërs ■en Montenegrijnen zijn intusschen Albanie ■binnengedrongen, waar zij vasten stand 'op de kusten der Adriatische zee trachten "te verwerven. In Europa blijven alleen Noonvegen, Zweden, Denemarken en Nederland ten Noordcn, Roemenië, Bulgarië, Grielcen-iand ten Zuidoosten en ten Zuiden, Spanje en Portugal ten Zuidwesten van borlog vrij. Wij, Belgen, liggen midden in den strijd, die de grootste machten van Europa aan-gegrepen heeft en nu een voile jaar woedt. Reeds den 3 Augustus immers, was door Duitschland ook aan België de oorlog verklaard, nadat België het Duitsche iltimatum van 1 Augustus afgewezen had. De openlijk verklaarde aanleiding tôt de Oostenrijksche oorlogsverlclaring van 28 Juli was de moord van 28 Juni op den Oostenrijkschen aartshertog Frans-Fer-dinand te Sarajewo, waarop den 23 Juli een Oostenrijksch ultimatum gevolgd was, dat Servië niet inwilligde. Den 31 Juli vclgde een Duitsch ultimatum, en den 1 Augustus eene Duitsche ooi'logsver-klaring aan Rusland, op welken laatst-gemelden zelfden datum het groct-her-togdom Luxemburg door Duitsche troepen bezet en aan België hoog'ergezegd ultimatum gesteld werd. Te gelijk met België, kreeg ook Frankrijk den 3 Augustus de oorlogsverlclaring van Duitschland. Den 4 Augustus waren de Duitsche troepen reeds in ons Iand en dien zelfden dag verklaarde Engeland den oorlog aan Duitschland. Zooals de lezer weet, kwamen Turkije en Italië slechts later in den bloe-fligen werelddans. Het is hier nu noch de plaats noch de tijd om de grondige oorzaken na te gaan van de vreeselijke menschenslachterij, die de volkeren teistert van zeven groote (Italie, Servië, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Duitschland, Engeland en Frankrijk) en twee kleine (België en Monténégro) landen. (Het groot-hertogdom Luxemburg is wel door vreemde troepen bezet, maar feitelijk in den strijd niet gewiklceld.) Het behoort aan de geschiedenis daar later, wanneer de helende tijd de hoeken der vinnigste strijdvragen zal afgerond hebben, een oordeel over te vellen. Meer behoort het ons, bij den aanvang van het tweede oorlogsjaar, na te gaan Welke onze toestand in het verloopen strijdjaar was en wat liij in het huidig oogenblik is. Najâe eerste dagen, weken en maanden van heen- en weervluchten van groote deelen der bevolkingen van velerlei steden en gemeenten, -— welke dagen en weken en maanden een sclirijnend tijdperk van diep wee voor vele duizenden onzer landgenoten geweest zijn, — is als het ware een tijd van berusting in het onver-înijdelijke gekomen, die op ailes zijn zegel van lijdzaam afwachten gestempeld heeft. Veel wordt er nog geleden ; vooral in groote gezinnen van werklieden en burgers is er aan ailes tekort, en menig man-nelijk aangezicht is vertcerd onder de smart van werkelijken of denlcbeeldigen honger bij innig-geliefde kinderen ; van menige moeder of vrouw is de levenskracht gebroken door den last der onbekendheid met het lot van zoon of echtgenoot, die bij 't uitbreken van den strijd onder de wapens geroepen werd ; menige kinderen weten niet of hun oudere broeder die liun stcun was, of hun vader die hun leven was. nog ooit bij lien zal terugkeeren. Maar, is er ved geleden, er is ook veel geholpen geworden : het lijden hetft de ingesluimerde liefde gewekt en harer balsem met milde hand over de gekwetst( liarten doen uitstorten. De tijd der rade looze vlucht van duizenden dakloozen za in de geschiedenis een onvergankelijke roc-mtijd blijven voor onze Noorderburer de Neaerlanders, die aan honderdduizen-den der onzen etn onderdak en de voedinj verschaft hebben ; een roemtijd oôk vooi vele burgers en werklieden onzer Vlaam-sche steden, die aan hunnen schameler haard, zonder ooit aan eenige vergeldinç „zelfs maar te denken, het broederbrood gedeeld hebbenmet deerniswaardige vluch-telingen uit Zuidelijker provinciên. Ons eigen volk verlangt geen dank voor die broederdaad, maar namens ons voit blijven wy dank verschuldigd aan onze Noorderbureti, die naar geen vreemde herkom st gezien hebben om, maar het voor-beeld hunner edele Koningin, ons lijden bij hunnen vriendelijken huishaard ter lenigmg te doen aanzitten. En als die tijd der doolaards verstreken was, dan hebben Bclgische burgers de handen in elkaar geslagen om, onder de hoede van Amerika, Spanje en nogmaals Nederland, in eigen land de noodlijdenden te helpen. Wij hebben onlangs reeds in bijzonderheden gewezen op het reuzen-werk van het Nationaal Hulp- en Voe-dingskomiteit ; onnoodig hier nogmaals terug te komen op de welsprekende cijfers, welke wij alsdan bekend gemaakt hebben. Maar er naar verwijzen moeten wij toch, als naar het levend bewijs van de krachtige opwelling der innige solidariteit, die in dezen noodtijd gebleken heeft en nog blijkt al de lagen en standen van ons volk tôt een enkel gemeenzaam-voelend wezen samen te snoeren. Wel is tusschen die algemeene overeen-komst voor onderling hulpbetoon een wanklank blijven klinken : de tolk eener politieke partij die, bespottclijk genoeg, steeds beweert gansch alleen het volk te zijn, heeft niet opgehouden en houdt nog niet op aile weldoende burgers te klcinee-ren, denkelijk meenende daardoor zijne eigene mannen groot te maken. Doch die wanklank klinkt zoo schor alleenig, dat hij eigenlijk slechts dient om de samen-stemming van de geheele bevolking in het algemcen des te welluidender te doen uitkomen. Op die weinig eervolle uitzondering na, mogen we zeggen dat de haat, waarvan de oorlog het wreede kind is, bij ons volk, door het lijden dat hij verwekte, de liefde heeft doen zegevieren ; en deze zegepraal is voor België de bron geweest van de noodige berustingskracht om in ons aller gemoed het bewustzijn van onverdelgbaar-lieid als volk te kunnen blijven omdragen. Dat heeft het verloopen jaar oorlog ons geleerd ; tôt dien toestand van kracht door liefde heeft het ons verheven boven den druk van 't lijden, dat de oorlog on-vermijdelijk veroorzaken moest ; aldus is het lijden ons draaglijk geworden door 't bewustzijn der eenheid van ons volk, dat na den guren tijd der weeën eenmaal den alom gewenschten vrede begroeten zal met de klanken van onzen "Vlaamschen volkszang, die de omwenteling van Staten en volkeren van vôôr duizenden jarentot op heden schetst met deze historische les : De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan, de legerbenden sneven : EEN VOLK ZAL NIET VERGAAN... 61NN EN LAND BRABANT Moord te Paemel-bij-Nmove. Dinsdagnacht rond 4 ure kwamen bui-tenlieden langs den grooten steenweg van Aalst naar Brussel gegaan, toen zij in den nabijgelegen gracht een man zagen liggen, die geen teeken van leven meer gaf. Het slachtoffer was dood en droeg ver-scheidene sporen van gewelddaden. Hij werd spoedig lierkend als zijnde zekeren De Gieter, weduwnaar, herbergier en winkelier te Eyseringen, 60 jaar oud ; hij had niet het minste geld op zak. Ook zijn uurwerk was verdwenen. Zeker werd hij vermoord door bandieten. Het bloed kwam hein uit neus, mond en oogen. Het slaehtoffer is in de nabijzijnde herberg De Gouden Leeuw binnen gedragen. Het parket van Brussel is verwittigd geweest en deed aanstonds een eerste onderzoek. De iisdaad \an Dilbeek. Het parket is zondagmiddag opnieuw te Dilbeek afgestapt betreklcelijk de mis-daad, gepleegd in den nacht van donder-dag op vrijdag, op den persoon van Ger-truda Ragheen, van S. Agatha Berchem, oud 47 jaar. Volgens het onderzoek uit-wijst zou het slachtoffer niet g'edood zijn op de plaats waar men het slachtoffer vond ; 't is te zeggen op den boord van den weg van den eigendom van Madame Motrmans, op omtrent 400 meter van den Ninoofschen steenweg. De moordenaars moeten de misdaad gepleegd hebben op ' eene nog ongekendt plaats, waar zij hun | naartoe sleurden om haar te dooden en haar daarna te bestelen. Men gelooft dat het lijk op deze plaats ; werd gebracht gedurende den nacht. Drie aanhoudingen werden gedaan, doch daar ! geene genoegzame beschuldiging bestond, ; zijn deze niet behouden. Het parket zet zijn onderzoek voort. west-vlaanderen ; KORTRIJK. — Zondagavond roncL ! 8 uur wcrc er een verwoed gevecht ge-■ leverd tusschen twee logistgasten der ; Vlamingstraat. Zekere August Vande-, wiele, bijgenaamd de Krulle, beet de on-dtrlip van zijnen tegenstrev-.-r, Gordein Jozef,af. Procès-verbaal wtrd opgemaakt. — Ten nadeele van het trambestuur 5 rerd maandagmorgen van een wagen, J taande in de Parkstraat, een dekkleed ' bâche) gestolen. — Bij Marie Verhaeghe, huishoudster, ■ itaceghemsteenweg, 14, werd tene som i ran 9 frank gestolen. ■ — Eene zevende dochler. — Bij den land-louwer Arthur Callens, wonende Yper- , traat, 31, werd er maandag, 19 deztr, ene zevende dochter geboren. Het kind Iraagt den naam van Elisabeth-Albertine-ifarie-José. Moeder en kind zijn welvarend . lartelijke gelukwenschen. — Ten nadeele van Jules Vanoutryve, . ramoverste, werd maandagmorgen zijn ijwiel, staande in den gang van een huis . 1er Leopoldstraat, gestolen. MARCKE. — Zaterdagmorgen rond > uur is er brand ontstaan in een ove nbuur 1er weduwe Verstichele. Het vuur werd îogal rap uitgedoofd. De schade, door .'erzekering gedekt, beloopt een 300-tal ranken. OOSTENDE. — Beste kolen aan 48 fr. le 1000 kilo, 2,40 fr. den zak, Henri /roome, Schipperstraat, 8, Oostende. — 3riketten, anthracieten, hout, enz. 98. oost-vlaanderen AALST. — Verleden zondagnamiddag )emerkte de policie in den hof van len heer R. Moyersoen, Albrechtlaan, eene jende jonge kerels die bezig waren met :ene partij fruit te stelen. Ecrie van hen con aangehouden worden, en deze noemde :ijne medeplichtigen. — Maandagnacht maalcte het een dron-cen kerel uit de Klapstraat zoo bont in :ijn huis met ailes stuk te slagen, dat de jolicie is moeten tusschenlce men, om ver-lere ongemakken te voorkomen. Voordracht. — Zondag was het de beurt ran M. Meus, arts te Lede, die aan het woord kwam in de reeks vlaamsche voor-îrachten, gegeven in het Landbouw-:omice, Keizcrlijlce plaats. Veel toehoor-lers waren opgekomen. In eene zuivere, langenaiâe taal handelde de geaehte ipreker over : Bt.sm ;ttelijke ziekten, nentstoffen en sérum s. Het is overbodig e drukken op de belangrijkheid van zulk ;en ond'ërwerp. Het was opreclit leerzaam :n M. Meus werd na zijne les luidruchtig Joor zijno tothoordirs geluk gewenscht. MELLE. — Er wordt ons wederom het •oemrijk afsterven gemeld van een oud eerling van het gekend pensionnaat van Vielle. M. Henri Vandionant, van Sint-Stikolaas (Waes), mitrailleur militair van le klas van 1913, gesneuveld voor zijn Vaderland te Steenstraete (aan den User, 3en 29 Méi 1915, na 10 maand heldhâfti-gen strijd. Wij bieden aan de bedroefde ouders als ook aan de Eerw. Bestuurder en Pro-fessoren van het Pensionnaat van Melle, onze ware deelneming. DR ONG EN. — Konlroolvergaderirig. — De manspersonen van 17 tôt 35 jaar en van de burgerwacht moeten op 31 Juli (en niet op 6 Augusti, zooals eerst gemeld was) op de Dorpsplaats te zamen komen; niet te vergeten de identiteitskaart mede Le brengen. Deze van de Ietters A tôt M 's morgens om 9 ure en deze voor de Ietters N tôt Z om 11 ure (Belfortuur.) Hier is het noodig eens te herinneren dat de personen van 17 tôt 35 jaar hunne identiteitskaart steeds op zak moeten hebben ; die dit verzuimt kan onaangenaam-heden ontmoeten, zooals dit hier onlangs gebeurd is. MEIRELBEKE. — Iedere maand sinds einde Mei wordt er aan iederen Meirel-beekschen soldaat, die in Duitschland krijgsgevangen zit, gelijktijdig een pakje van 5 frank gezonden. Indien er dus nog krijgsgevangenen van Meirelbeke zijn die op de lijst niet zou-den staan, zijn dé familiën vriendelijk verzocht hun adres te willen kenbaar maken aan den heer burgemeester. HIT fsE!MT, BESTUURDER AANGESTELD. - Zondagavond werd in S1 Baafs-Werkmanskring de E. EE. Ooppens aïs bestuurder aangesteld, ter vervanging van E. H. Bruggeman, onlangs pastoor te Hansbeke benoemd. De nieuwe bestuurder werd in lia rte) ijke bewoordingen verwelkomd door den sekre-taris van den kring M. De Bosschere. De Z. E. H. kanunnik De Rayver, pastoor der parochie, sprak onder levendige toe-juiebingen den lof van den voorgaanden bestuurder en stelde aan de Ieden den E. H. Coppens voor, in wien ailes toelaat den waardigen opvolger van E. H. Bruggeman te begroeten. De eerw. heer pastoor huldigde tevens den heer baron M. vander Bruggen, een der medestichters van den kring, aan denwelken hij bij aile gelegen-heden zijne kostbare en hartelijke aanmoe-digingen blijft gunnen. E. H. Coppens, wiens gemoedelijke wel-sprekendheid dadelijk aile toehooi'ders weet te wir.nen, dankte de aanwezigen in de fijust gepaste bewoordingen, hun zijne volkomene toewijding voor aile omstandigheden ver-zekerend.Gtezien de huidige toestanden hadden er geen feestelijkheden plaats, maar het ge-. sellig samenzijn in den verderen loop van d len avond was voor allen een hartsterkend v ;enot. STEDELIJK WERK DER VOEDING. - S De inschrijvingen, herinsehrijvingen en ver- z neerdering van rantsoen worden gedaan n het Midden-bureel, Pouillemarkt, n° 7, 11 s morgens van 10 tôt 12 uur (Duitsche tijd). Den maandag voor de Ie, 2e, 3e en 4e poli- 11 îiewijken ; Den dinsdag voor de 5e en 6e policiewijken; Den woensdag voor de 7e en 8e policie-ivijken ; Den donderdag voor de 9e, 10e en 11e po-icie wijken. De persortôn die zioh laten insch-ijven v Daoeten voorzien zijn van de volgende stuks : ^ Ie Een uibtreksel van de bevolkingsboeken j ifgeleverd door den heer policiekommissaris j ran do wijk, vermeldende de naruen, ge- . boortedatum en bedrijf van elk lid van het ?ezin ; 20 Getuigschriften van werkloosheid, of ïetuigschriften van het tegenwoordige week- \ Soon vaststellende, voor al de leden van het jezin vàn meer dan 13 jaar ; g 3eBewijzen van sehoolbeZoek voor de kinderen Vàn 6 tôt 14 jaar en voor de adul- ( Èenscholen Vân 14 tôt 18 jaar. De personen die vermeerdering va,n rantsoen verlangen, moeten voorzien zijn van de noodige stuks, welke bewijzen dat er ver- J mdering is gekomen in den toestand van 1 liet gezin. HET WERK. — In de vlasfabriek Saint-Sauveur is een bericht uitgehangen, mel- I clende dart te rekcnen van de volgende week e sr nog slechts 12 uren per week zal gewerkt e svorden, mits betalir.g nochtans van 18 uren. c Bij Feyerick en Union Liniere, insgelijks vlasfabrieken, zijn de werkuren tôt 18 per -week venrïinderd. Er is ook sprake van dat mderen zullen volgen. — De fijae (katoen) spinnerij Lousbergs is volledig stilgevallen. — Gistcrmorgon is de eerste ploeg der îelfwerken op Port-Arthur uitgeregend. ( BEDANKING. — De familiën Geinger en ( Duchafeau hebben de eer aan vrienden en f feennisSeiï hare rech+zinnigste dankbetui- l gingen aan te bieden, wegens de blijken 1 van deelneming welke zij ontvingen ter ge- I legenheid van het afsterven van Mevrouw 1 Eudoxie Duchate&u, echtgenoote Edward Geigner. Hl Soldaten gssneuveîd voorîisî Vaflerîanfl. \ Vervoer en begraving naar het kerkhof j hunner woonplaats, met verlof der bevoegde c overheid. Voordeelige conditiën : Bestuur • der Inter-gemeentélijka begrafenisdiensten, Gewat, 11, Gent. (420s) 5 BEDANKING. — De heer Maurice Guys- i sens, de familiën Pieters, Baert en Guyssens, 1 drukken hunnen innigsten dank uit aan de < vrienden en kennissen voor het bijwonen • van de begraaf- en zieldienst, welke plaats 1 gehad heeft voor Mevrouw Amelia-Iîelena J Pieters, echtgénoote Van den heer Maurice Guyssens. GENDBRUGGE. — Een spijtig besluit. — i Op voorstel van M. Verdonck, burgemeester, , heeft de gemeenteraad besloten de prijs- ; uit.deelingen aan de kinderen der gemeente- ' scholen voor dit jaar af te schaîfen. Iedereen moet bekennen dat dit besluit , redelijk is, vooral in deze droeve tijden. , Maar wat geen enkel weldenkend mensch -zal of kan begrijpen is het volgende : Op voorstel van M. de Burgemeester moet een deel van het geld, dat bestemd was om prijzen aan te koopen, gebruikt worden ( om onderstand in levensmiddelen te zenden , aan de krijgsgevangenen van Gendbrugge ; en alleenlijk aan die krijgsgevavgenen wier j kinderen, brocâers of zusters de officieele , scholen van Gendbrugge bijioonen ter uitslui- j ting van al de anderen. Niemand zal dit kunnen geloovigen en ( nochtans het is zôô, de liberalen en socia- , listen hebben het gestemd. M. Lefèvere de ten Hove, katholiek, heeft aan den gemeenteraad voorgesteld aan al de krijgsgevangenen van Gendbrugge, aan allen eonder eene erikéle uitzondering, onderstand te zenden. ; M. Lefèvere de ten Hove gaf voor reden dat, ten gevolge van dit besluit, op de 107Gendbrugsche krijgsgevangenen ,ers?eehts ■ 24 zullen ondersteund worden. ; De hier volgenden worden door dit besluit van den geiBeentelijken onderstand beroofd : 10 krijgsgevanganen zonder kinderen ; 2° krijgsgevangenen zonder kinderen die kunnen naar school gaan ; 3° krijgsgevangenen, wier kinderen do vrije scholen Van Gendbrugge, de vrije of officieele scholen buiten de gemeente bijwonen.M. Lefèvere deed opmerken dat dit voorstel tegenêtrijdig is met den omzend-brief die ons gezonden werd en zegde dat het ongehoord is verschjl te maken tusschen gevangenen die allen hun gevangenschap onderstaan voor de verdediging van het Vaderland. Niets kon helpen en het voorstel van M. Verdonck werd gestemd met 10 stemmen (liberalen en socialisten) tegen twee onthoudingen -Icatholieken. Voor het oogenblik geene verdere uitleg-gingen, onze medeburgers zullen dien on-gehoorden maatregel Wel naar waarde weten te scliatten. Wat ons Icatholieken aangaat, wij mogen of zullen niet gedoogen dat er 83 op 107 onzer gevangene medeburgers verstooten worden. Daarom hebben wij, katholieken, onmiddellijk na die hatelijke stemming der liberalen en socialisten een Komiteit gesticht dat voor doel heeft : geld in te zamelen om hulp en onderstand te zenden aan AL de krijgsgevangenen van Gendbrugge die door het gemeentebestuur, door de liberalen en socialisten UITGESLOTEN ZIJN. Op ie wijze zal geen enkel onzer krijgsge' angenen vergeten worden. Wat liberalen weigeren te doen met bel sld der gemeente, met het geld van iedereen,1 allen wij, katholieken, doen met ons geld i het geld onzer weldenkende en mede' -jdende bevolking. Wij zijn overtuigd dat onze mschrijvings jsten bij iedereen welkom zullen zijn. IUTEMME KROMJK. | BEROEPSHOF VAN GENT. Vonnis bekrachtigd. — Voor diefsta) an een velo, gepleegd in de Leeuwstraat, s Gent, op 1 Juni 1815, werden Maes acobus en Beniest LodeWijk, door de Correktioneele rechtbank veroordeeld tôt jaar gevang en 26 frank boet; ook tôt jaar bewaakzaamheid der policie. Het Beroepshof heeft eenvoudig het onnis bekrachtigd. Beide betichten waren en blijven aan-ehouden.— De Clerck Bruno en Frans werden [oor de rechtbank van Gent, op 26 Mei 11., 'eroordeeld tôt één jaar gevang en 26 fr., aet onmiddellijke aanhouding, voor diefte epleegd te Gent in de maand Decembef 914. Het Hof behoudt de straffen. Voor diefte gepleegd met medehulp van ieniard De Clerck, werden de twee ersten verwezen tôt 8 maand en 26 frank n Bernard, voor verheling, tôt 7 maand n 26 frank boet. Ook dit vonnis wordt bekrachtigd. Voot rrans bij verstek. Yragen en Inliclilingcn, — De familiën Janssens en Gewij. van )ostende, vragen wat nieuws over Al f ons rewij en Jan Janssens, werkende in eene ftbriek te Boulogne-aan-zee en wonende >ij Medard Boffel, Boulevard Daunou, 'etite Allee, n ° 10. Veel dank aan die welke ' tet nieuws in hunne handen geeft. Wij en de :inderen zijn nog allen in goede gezondheid. (105) — Melanie Grijson en hare kinderen. bij 1 le familie Grijson in voile gezondheid te ji iliddelkerke, vraagt inlichtingen over haren aan Léon en hare zuster Lima Grijson ; als- >ok over de fanilie Coekelbergs. Antwoord a Het Volk a. u. b. (106) — Vrouw Henri Decloedt, in goede ge-;ondheid met hare kinderen, verblijvende n hare woning te Eerneghem, vraagt naar îaren man Henri Decloedt, soldaat, 5 e reg. l'artillerie, 14e batterij de reserve, den 13e >ctober 1914 in Eemeghem geweest en de aatste tijiding ontvangen uit Ardres in December 1914. Antwoord in Het Volk a. u. b (107) — Echtganooten Louis De Hamers, in rolle gezondheid te Steene, vragen inlich-ingen over hunnen zoon August, schoen-naker, gevlucht naar Frankrijk met André Swaenepoel en vrouw op 15e October 1914. Antwoord in Het Volk a. u. b. (108) — De familie Vandermeersch-Busschaert, velvarend tôt Oostende, vraagt inlichtingen. lopens de familiën Vandermeersch-Wydein, ran Kemmel, en Busschaert-Polley, van Vlverignhem. Antwoord in Het Volk a,, u. b. (109) — Vrouw Piiaeys, van Mariakerke, te Oostende, Sterrestraat, 8,_ vraagt inlichtin-;en over haar man Henri_ Janssens, bij de grenadiers, 5/1, laatste nieuws ontvangen n October 1914. — Ik en mijne vijf kinders jijn nog in voile gezondheid. Antwoord n Het Volkik. u. b. (110) — Vrouw Maheu in voile gezondheid, DosVmde, vraagt of Gustaaf Lefebvre, mderbrigadier te Meenen, zich te huia aevindt en of hij geen nieuws kan laten weten over mijne familie en mijn huis. Aatwoord in Het Volk. (103) — Madame Stubbe-Schaut en lvaar zoon, ihans gezond, vraagt naar haar man Alfred -îtubbe en broeder Oscar. Antwoord in Het Volk. „ (104) — Henri Zwaenepoel, gezond te Oostende, verlangt vurig nieuws van zijne vrouw Suzanna Eereboudt en van zijne kinders 4.ndré, Angèle, Ida, Cécile, alsook van Noël Ilalewyck, moeder Haclewyck en vrouw Desmadrid. Wie bezorgt dit nummer aan lie menschen, zal wel beioond worden. A.ntwoord in Het Volk. (100) — Marie Rubrecht, van Westende, bidt ie lezer van dit nummer aan CamielBeghein, gendarm, te melden dat zijne vrouw en suders welvarend zijn te Oostende en verlangen vurig nieuws van hem, alsook Louisa Ooulier, van Westende, vraagt den lezer Camiel Delacauw, 2 e jagers te voet, 5 e div„ 4/4, te melden dat vrouw en kinders wel: varend zijn te Oostende, zij verlangt vurig nieuws van hem. Antwoord in Hct Volk. (101) —1■ Eerw. heer Seynaeve, onderpastoofj Mariakerke-Oostende, verblijft _ welvarend in de Aartshertogstraat, te Mariakerke. — Groeten — vraagt nieuws over broedeffe en zusters. (10ï)# ; ; — Alberic Malisse en August Duthoit, van Rousselaere, vragen naar hunne familie die gevlucht zijn uit Rousselaere den 19® October 1914. Aan de Ruiter zijn wij tg zamen op de hoeve en in goede gezondheifl te RouÉsselaere in ons huis. Antwoord in Het Volk. (1604). — De gebroeders Olarys Odile en LyboOt bevinden zich in voile gezondheid en gehera. welstellend bij den landbouwer Pieter Schel-faut, Bergendiies Boogschetite, Lokereni Bede aan de Iezers van Het Volk liet nieuws aan de belanghebbenden te verkondigen. (76) '■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods