Het volk: christen werkmansblad

547 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww7877r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VOLK AIlo briefwiseelingen vrar.ht--rrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersleeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten» Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-foant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederetr., 21, Leuven. Men sckrljft In s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00L Drie maanden fr. 2,60. Aankondigingen : Prijs vol gens tariof. Voorop ti betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fa per regel. Ongeteekende brieven wordeï geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. l/erschljat G maal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD ft Gentlemen liet nuasme? DE BROODPEGEL. Sommige bladen hebbei: daar al veel sver gesehreven. Twee nieuwsjes, in verschillerde bladen aangetroffen, nopen ons ook er een woord van te zeggen. Verlcdca week troffen we in een blad van Antwerpen aan, dat de gewiehtspegel voor iedcrs ptrsoonlijk aandeel brood daar op een hooger cijfer gebracht was. En nu lezen we in een Brusselsch blad, dat weldra in het Center (Henegouw) voor de burgerlijke bevolking de gewiehtspegel van 330 op 450 gram brood daags en per hoofd gaat gebracht worden. Als we daarbij vaststellen, dat de hoedanigspegel aan Brussel wit brood gunt, en we tevens nu en dan in kleine berichten lezen, hoc er op landsche gemeenten nog bloem bedeeld wordt, moe-ten we besluiten dat we te Gent en om-schrijving aan onzen broodpegel tamelijk erg... gepegeld zijn met onze 250 gram daags rijk-aan-gruis brood. Waaraan dat verschil in pegeling te wijten is, valt niet zoo heel gemakkelijk uit te maken. We hebben hooren veron-derstellen dat de hoofdinrichting wellce de bedeeling moet doen, hare berekening op een verkeerd standpunt gesteund heeft en dientengevolge aan den eenen niet btdeclen kan wat ze aan den anderen kan vergunnen. Menschen zijn immers niet alleen in geslachten en rassen te verdeelen gelijk de volkenkundiger dat doen ; menschen van 't zelfde geslacht en ras tellen ook nog verschillende soorten inzake ver-mogen, streekgewoonten, voedingswijze enz. En het is heel zeker dat het volk van nijverheids- en fabrieksstreken meer tôt de soort der broodeters behoort dan een handels-, ambtenaars- oî gerentierd volk. Nu, als men in ons land eene brood-etersstreek kan vinden, het zal wel zijn in een gewest gelijk het Gentsche en dei'gelijke ; en juist daar is de broodpegel op de scherpste, de geringste hoeveelheid gesteld. En wat de hoedaiigheid betreft, — spotters zeggen dat de pegel ons brood op volkomer zuiver gruis houdt, noch met meel noch met bloem vermengd. — Deze spotternij is natuurlijk eene over-drijving, maar toch is 't zeker dat ons gruisbrood voor de meeste personen allesbehalve smakelijk valt — zoodat men 'k weet-niet-wat moet uitvinden om er een smaakje aan te geven, dat den kinderen op dén duur nog blijft toelaten het zonder neiging tôt wurgen door te zwelgen. De eerste dagen gaat dat nogal : 't was eene nieuwigheid. Maar na korten tijd hebben vooral de kinderen er tegen-goesting van en moet er stroop of suiker bijkomen, willen ze 't nog kunnen eten. 't Is overigens niet alleen de smakelijk-heid die er aan ontbreekt, ook inzake voedzaamheid hoorden we nog niemand sr zich van beloven. Wie anders met drie of vier gewone boterhammen — (nog niet van de soort, waarmede men een pandoor van zijn paard zou lcnuppelen) — genoeg had om er bijv. van 's morgens 7 tôt 's middags 12 uur op te werken, voelt nu, met dezelfde hoeveelheid gruisbrood, pa een of anderhalf uur «zijnen beer dans en »; en 't is niet te zeggen van dien « beer » met een versch koppel boterhammen stil te leggen : de hoeveelheids-pegel is daar, die u zulks belet, wilt ge voor 's namiddags of 's avonds of... tôt aanvulling van het ontbrekende voor uwe kinderen, nog een paar boterhammen overhebben. Min of meer bemiddelde menschen, be-hoorend tôt de soort handels-, ambtenaars- of gerentierd volk, kunnen daaiin met andere spijzen voorzien. Maar voor ons volk van nijverheidswerklieden, thans grootendeels zonder gewin, vragen we ons te vergeefs af met wat? Zonder geld kan men alleen maar» zoekt-uw-vleesch » koopen, groenten zijn vijf tôt tiemnaal zoo duur als in gewone tijden, mosselen zijn verdubbeld in prijs en met dit seizoen op een derde gedaald in etenswaarde. Aardappelen, zegt men ons; altijd aardappelen. — Zeer wel, doch wie 't gélule heeit nog wat te mog'en werken, kan toch met geen gekookte aardappelen op zak naar 't werk geen, evenmin als met gezoden mosselen of gestoofde rijst, boonen of erwten; en wie thuis is bij volslagen gebrek aan werk, heeft het mager genoeg om aardappelen en mosselen te moeten sparen voor 't noenmaal van het gezin. Daarbij, rijst, boonen en erwten zijn hier niet meer te krijgen- Aardappelen zelf komen niet meer bij voldoende hoeveelheid in de stad en voorgeborchten en worden zoo ook van dag tôt dag langsom duurder, zonder er nochtans beter op te worden. "Wat blijft er den nijverheidswerkliedei dan anders over dan het brood, dat hem thans zoo poverkens wordt toegepegeld in hoedanigheid gelijk in hoeveelheid? De broodpegel is een wijze ma al regel van vooruitzicht, we zijn er volkomen mede t'akkoord. We wenschten evenwel dat hij even wijs volgens de soort menschen als volgens de mogelijkheden der naaste toekomst werde toegepast. Waar 350 gram aan Antwerpen en voorsteden, 450 gram aan de gemeenten van 't Center, wit brood aan de Brussel-sche omschrijving en bloem aan sommige landsche gemeenten kunnen vergund worden, wenschten we wel dat de be-voegde hoofdinrichtir g eens wilde toe-zien, of er aan ons nijverheidsvolk van Gent en aanpalende gemeenten niet ook wat meer en beter brood zou kunnen toegestaan worden. 't Is maar eene beleefde vraag, die we steunen met hoogerstaande, uit plaat-selijke bevinding getrokken beschouwin-gen, welke we hier niet voor ons plezier, maar ten bate van ons volk neergeschre-ven hebben. BtNNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Diefstal. — Yrijdag-nacht zijn dieven binnen gedrongen in den schoenwinkel, hoek Van Ryswyck-laan en Lozanastraat. Een agent zag 's morgens dat de kelder-monding was weggenomen. Bij de huis-zoeking werd bestatigd dat de brandkas opengebroken was. Of er iets ontvreemd werd,is nog niet geweten, daar de bewoners afwezig zijn. 't Is reeds de tweede maal dat in ge-roemd huis dieven binnen drongen. Rijwiel gestolen. — Een zwart verlalct rijwiel is ontvreemd ten nadeele van den heer Leiws, wonende Herstdeinstraat. Diefstal. — Vrijdagnacht werden ten nadeele van mej. Maria Van den Bempt, winlcelierster, wonende Diepestraat, eene som van 380 fr. en verscheidene gouden juweelen gestolen. S. MARIABURG. — Donderdagnamid-dag is brand ontstaan in het gebouw, dienende tôt bureelen van de Antverpia, toehoorende aan M. F. Van den Wyn-gaert.Het vuur had aanvang genomen in den rechtervleugel van het gebouw, waar ook het bankhuis opgericht is. Gansch het gebouw, met een groot ge-deelte van den inboedel, is de prooi der vlammen geworden. De boeker heeft men j kunnen redden. De pompiers van S. Mariaburg, bijge- ! staan door die van Cappellen en Eeckeren, hebben geruimen tijd gewerkt om het vuur te bemeesteren. De schade is zeer aanzienlijk. De oor-zaak van den brand is onbekend. BRABANT BRUSSEL. — Voor oneertijke bakkers. — Het Nationaal Komiteit heeft beslist dat aile bakkers, die op overtredingen zouden betrapt worden, gestraït zullen worden met de verplichting, gedurende acht of veertien dagen een hoogeren prijs voor hunne bloem te betalen. De gemeentebesturen zullen gelast worden met het innen van deze. boeten, waarvan het bedrag zal ten goede komen aan de hulpkas. Aile weken zullen bij de bakkers stalen van brood en gebezigde bloem getrokken worden, om ze te ontleden. Werkverschaffing. — Leden der besten-dige deputatie hebben zich naar Genval begeven, waar zij de burgemeesters van Terhulpen, Rixensart, Genval, enz. hebben bijeengeroepen, om met dezen te overleggen wat er te doen stond, om de talrijke werkloozen arbeid te versehaffen. Ontworpen werd de verlenging van de provinciale baan Brussel-Terhulpen, en andere werken. Voor zooveel men met de aangrenzende eigenaars kan overeen komen, zal men reeds beginnen met 't spoedig gereed maken der aardewerken. Slaapwagens. — Het Berliner Tageblatt meldt dat al de overeenkomsten met de Compagnie Internationale des Wagons-Lits, zooals men weet eene Belgische maatschappij, tegen 1 Mei overgenomen worden door het beheer der Pruisische spoorwegen. Men moet zich herinneren dat de maatschappij sedert het begin van den oorlog reeds onder Duitsche kontrool staat. Men is nu in onderhandeling voor eene nieuwe inrichting van prachttreinen met slaap-wagons en eetwagons. Diefstallen. — Ten nadeele van eenen paardenkoopman van Schaerbeek werden uit de weide twee veulens gestolen. — De policie zoekt eenen inwoner van Peruwelz op, die van eene rentenierster van Elsene 10.000 fr. aftruggelde. — Te Humbeek kwamen dieven in het onbewoond kasteel van Mevr. De Laet. Al het zilverwerk, bronzen beeldjes, kunstwerlcen en voor 7000 fr. wijn werden gestolen. De wachter, met het bewaken van den eigendom gelast, was naar Etter-beek gaan wonen. Hii werd aangehouden met twee andere personen, in wier wonin-gen men gestolen goed vond. LUIK LUIK. — Burgerpatroeljes. — Tenge-volge der talrijke diefstallen gepleegd in de gansche streek, voornamelijk in de statiën en halten van de buurtspoorwe-gen, waar aanhoudend reispakken en koopgoederen ontvreemd werden, hebben verscheidene gemeenten eenen gezamen-lijlcen policiedienst ingericht. Hiervoor zijn de leden der burgerwacht opgeroepen, die nu bij groepen van vier, elk gewapend met eenen knuppel, dorp en veld doorkruisen, om jacht op de dieven te maken. Een 13jarigs knaap vermeord. Een 13-jarige scholier werd door zijne ouders vermist en, daar hij geld op zak had, waren zij zeer ongerust. Na lang zoeken werd hij gevonden door andere kinderen, die op de berghellingen speel-den, doch het ldnd was dood. De hais droeg sporen van verwurging en do zakker van de broek waren omge-keerd, een bewijs dat de moordenaars het op zijn geld gemunt had den. In d n loop van den avond werd de vermoedelijke pleger aangehouden. * * * Wij vernemen later dat do knaap de genaamde Prans Motte is, wonende met zijne ouders in de Prebendarisstraat, 12. Hij was den vrijdag, 16 dezer, door zijne moeder gelast, in de stad eene som van 26 frank te ontvangen en had zijne bood-schap afgelegd. Hij was sinds niet meer naar huis teruggekeerd, doch werd in het kwartier van Outremeuse ontmoet, in gezelschap van een persoon, waarvan de policie het signalement kende. Maandagnamiddag nu speelden eenige kinderen op de hellingen van de Char-treuze, wanneer een van hen, uit eene lcazemat komende, met den voet tegen een lijk schopte. Verschrikt, deelde het kind zulks aan zijne makkers mede. De policie, onmid-dellijk verwittigd, deed het lijk weghalen en onderzoeken. 't Was het lijk van den kleine Frans Notte. Het droeg aan den hais nog zeer merkbare sporen van verwurging.Terwijl de faxniiie met aile omzichtig-heid ge%raarschuwd werd, was de policie niet rusteloos gebleven en had de iden-titeit vastgesteld van den persoon, met wie de kleine Motte den vrijdagavond gezien was. Het was een zekere Jozef-Hubert Brasseur, oud 19 jaar, lamineerder en wonende Thier de la Chartreuse, 26. Hij werd onmiddellijk aangehouden en ten policiebureele geleid. Hij deed de vol-ledigste bekentenissen en verhaalde den kleine Motte ontmoet en samen om-trent 5 frank verteerd te hebben van 't geld dat de kleine bezat; hij had den kleine dan eene wandeling voorgesteld op de boschhellingen van de Chartreuse. Samen waren zij in het gras gezeten, toen Brasseur den kleine eensklaps bij de keel greep en hem meedoogenloos ver-wurgde. Na de zakken van zijn slachtoffer doorzocht te hebben, nam Brasseur de vlucht in 't bezit der 21 frank, die hij gestolen had. Wanneer de moordenaar uit het policie-bureel kwam, had de policie aile moeite om hem tegen de woede der menigte te bevrijden. Brasseur werd in het gevang S' Léonard opgesloten. Sinds Augustius laatst is dit de tweede misdaad die te Luik gebeurt. WEST "VLAANDEREN ANSEGHEM. — Dieften. — Zondag-avond zijn dieven binnengedrongen in de woning van Jos. Putman, Kleine Lei-straat.Na ailes dooreen geworpen te hebben namen zij eene hesp mede, wegende 11 kilo, boter en een broodmes. De bewoners waren afwezig. Insgelijks werd eene geit gestolen bij" Aug. Moreels, voddenkooper, wijk Kruis-ke. De policie van Anseghem heeft een onderzoek ingesteld en is de dieven op het spoor. INGELMUNSTER. — Aan de nering-doeners van Ingelmunster wordt bij dezen bericlit dat dc*bon,s van 't christen weverssyndikaat van heden af uitbetaal-baar zijn ten huize van E. H. Carbonez, elken dag na de laatste Mis. OOST-VLAANDEREN ST GILLIS DENDERMONDE. - Diefstallen. — Donderdagvoormiddag betrapte de veldwachter Oscar De Kinder, onzer ge meente, op zijne ronde de genaamde K...., van Sfc Gillis, Buisstr.oafc, op heeterdaad van diefte van ijzer. Medegebracht ten policiebureele werd proces-verbaal ten zijnen laste opgesteld. — Op aanklackt werden door den heer policiekommissaris verscheidene huiszoe-kingen gedaan in de Proceseiestraat en Buis-straat, die aanleidixig gaven tôt het vinden van kleederen, bedrieglijk; ontvreemd ten nadeele van den beer Oastef.-fceJegraafoversfce wonende binnen onze gemeenfe, Nieuwe laan. Proces-verbaal werd ten lasté der daders opgiesteld. — Bezig zijride donderdag namiddag met î huiszoekingen te doen te St-Gillis, Buisstrîiat ver nam den beer polieiekommisaaria, dat j dieven waren gedrongen in het ledigstaande taiis van stoker Vallé, Hullekenstraat. Ver-gezeld van veldwachter De Kinder, ging de policiekommissaris er aanstonds heen en betrapte er op heeterdaad 3 Dendermonde-naars van het Vestjen, die de looden pomp reeds liadden losgemaakt. Op het zioht der policie, namen de daders de vlucht. Gekend zijnde Werd proces-verbaal ten kunnen laste opgesteld. Bijtuigongcval. — Donderdag kwam de genaamde Arthur Verhelst, koffiebrander te St-Gillis, met paard en kar, in voile vaart, over de brug gereden te Dendermonde, toen opeens het aanschijn brak de kar ten gronde stuikte met gebroken triëmen, en Verhelst over de straatsteenen rolde. Het paard rende in dolle vaart St-Gillis op naar huis en liep zich de borst in op den elektrieken paal aan het gasthais, gelukkiglijk zonder andere onheilen te veroorzaken. A. Q. DRONGEN. — Maïs. — Eene zekere hoeveelheid is aangekocht. Al de personen, die nog geld van maïs te goed hebben, mogen dinsdag aanstaande, 27e April, maïs komen halen bij Gyr. Bral, aan de statie, van af 8 ure 's morgens. De relceningen van het vroeger betaalde maïsgeld zullen dan allen vereffend worden.Op dezen dag zal . aan andere personen geen maïs afgeleverd worden; maar ieder-een mag dan zijne bestelling komen doen; mits voorop te betalen, zal men in de eerste dagen eene zekere hoeveelheid maïs kunnen verkrijgen. Peerdentand en Lijnkoek. — Men mag ook bestellingen doen voor peerdentand om te zaaien en voor lijnkoeken; deze laatste moeten vooraf betaald worden, de peerdentand niet. Het weze nog eens aan de landbouwers herinnerd, dat zij steeds aile inlichtingen kunnen bekomen en aile bestellingen mogen doen bij het Komiteit, elken dins-dagnamiddag, of bij den eerw. heer Onderpastoor den zondag na de Hoogmis, of den maandag, den dinsdag en den woensdag van 7% ure tôt 9 ure in den voormiddag. Maïsmeel en Hominy. — Voor de voe-ding van de menschen is eene groote hoeveelheid wit maïsmeel en hominy aan-gekomen, die zullen uitverkocht worden dinsdag 27° April, om 2 ure, in het ge-meentelijk magazijn. Spek, margarine en andere waren kunnen aangekocht worden; men ma g bestellingen doen op bovengemelden dag. Een weinig smout is ook nog beschik-baar.Brood. — Er wordt geklaagd over het gewicht van het brood. Nu dat de dage-lijksche hoeveelheid brood gepast en karig voor iedereen gemeten wordt, is het waarlijk iemand zijn brood uit den mond nemen, als men het te licht bakt. Het publiek wordt uitgenoodigd de mis-briiiken kenbaar te maken aan het Komiteit, dat strenge maatregels tegen de plichtige bakkers zal nemen. AALST. — iWVîiô hebben scheîmen een wagen van den tram, staande op de Baudeweinkaai, opengebroken en er ten nadeele van Mad. Moens, wonende Albert Liènardstraat, eene partij peeën (suikerij) gestolen. De daders zijn gekend en proces-verbaal is ten hunnen laste opgemaakt. — Diefte. — ^VAlrnamiddag zijn dieven binnengedrongen in de kapel van O. L. Vrouw van Zeven Weeën, staande op het gehucht Eekhout, Mijlbeke, en hebben er den ofîerblok opengebroken en den inhoud ervan geroofd. De daders zijn gekend. Brieven van krijgsgevangenen. Bij P. Verheylezoon, Savaenstraat, 33, Gent, liggen de volgende brieven ter beschikking der bestemmelingen : Van Edmond Huysmans, 8e linie, uit Soltau, voor Emiel Meersman, schip De Toekomst; van Fuyat (?) H., burgerlijke gevangene uit Merseburg, voor zijne tante Jufvrouw Juliette Lejeune; van August Van de Veire, grenadier, uit Gottingen, voor Petrus Van de Veire; van Petrus Slock, 4é jagërs te voet, uit Gottingen, voor Jozef Heysebaut. GESTORVEN VOOR T VADERLAND, prijs 25 centimen, te verkrijgen bij de gazetverkoopers en in de aubetten. UIT GENT. BRAND. —» Bij den heer Ilellebuyck, bakker, Weversstraat 56, ontstond vrijdag rond middernacht brand in eene hoeveelheid hout. Na dertig minuten werkens waren de pompiers het vuur meester. De schade, ongeveer 100 frank, is door verzekering ge-dekt.VRQUWENSECRETARIAAT PEPER-STRAAT, 17. — Reeks voordrachten. — Heden, om 17 ure, voordïa-cht door M. Bené Debruyne. « Waarom en hoe beroepsorganfSfitie ? » j De voordrachtavond zal door muziek &P j zang opgehiisterd worden. Vrâa0 ROC-BROfÉfttàl het beste aller tftfelwateis. (351s) PRACHTÏGE KUNSTFEESTEN ÎN H ET! VERSCHIET. — Met instemming der Duit^ sche overheid heeft het stadsbestuur de toelating gegeven om in den Nederlandschear Schouwbarg, aile 14 dagen, een kunstfeess te geven, ten voordeele der Damen en Heeren lcoristen van het Nederlandsch Tooneel en der Artisten-Mazikanten. Het eerste koncert zal plaats hebben op maandag 3 Mei, om 8 % ure (Belfort), met de hoogst vereerende medewerking van Mejuiïer Marguerite de Guchtennere, lecraaj van klavier, bij het Koninkiijk Conserva-* torium, die het overheeilijk Concerto van St. Saëns, met begeleiding van orkest zaS voordragen. Als bijzonder nommer op het programma hebben we nog de uitvoering van de « Dria Ridders », van den betreurden meestet Edgar Tinel, voor baryton solo, gemengd koor en orkest (80 uitvoerders); de heel Emiel Stevens, de symphatieke baryton van het Nederlandsch Tooneel, zingt da solo's. Verder, uitvoering van praehtigd symphonische werken der grootste meesters. Dit kunstfeest staat onder de leiding vau toondichter Mauritz Henderick. Wij zetten onze lezers aan het groot symphoniscb koncert van 3 Mei bij te wonenj zij zullen niet enkel een kunstvollen avond doorbrengen maar tevens de kticst-broeders' steunen die tengevolge der huidige omstarn digheden bijna een vol jaar werkloos zijn en nu op eerlijke wijze trachten Uun brood te verdienen door het geven van koneertenj Aile dagen kaarten te bekomen in het locatiebureel van den Nederlandschen Schouwbiirg, van 2 tôt 6 (Belfortuur), alwaa* de plaatsen kosteloos worden genumm^rdi Prijzen der plaatsen : Ie rang loge 2 fr.;' balkon 1,50 fr.; stallen en parketten 1 fr.| parterre en voorzetels 50 centiemen; 2e rang Ie en 2 e amphitheater, 30 centiemen. VACE GRONDEN. — Er wordi, ter kennis gebracht dat, dank aan de vrijgevrgheid, van M. en Mevr. Duyekers en Mevr. wed. Bambeke, eene partij grond gclegen Oost* ackerstraat. (nevens 't Begijnhof), van onge^l veer 2 heetaren, ter beschikking wordt gej( steld der behoeftigen om te beplanten. Een komiteit is daartoe sangesteld. De Belangi hebbenden kunnen zich van heden af, bi| hoogdringendheid, doen insehrijven van 9 toi 11 en van 2 tôt 5 uur, in de kliniek van den Kleinen Dok, n 9, en bij M. M. Maenhout, Prins Albrechtstraat 224, St-AmandsbergJ Verkoopers van mest en plantaardappelen gelieVen zich aan te bieden. RECIITËRL1JKE KiÔNIJK. KOBREKTIONNEELE RECHTBANS5 VAN GENT. Messtesk. — Adolf Cremers, van Waais^ schoot, die aan Adiel Van Laecke, fabriete werker, een messteek in de borst toebrachV wordt veroordeeld tôt 2 maand gevang en 50 frank boet. De burgerlijke partij belcomt 40 frank schadevergoeding. Slagen. — Van den Heede Oscar, van Nokere, die erge slagen toebracht aan .Tulefl Sallemyn, krijgt 15 dagen en 26 frank boefci De straf is voorwaardelijk voor 5 jaar. De burgerlijke partij bekomt 100 franla Diefstal van baver. — Voor het stelen van haver krijgt August Geirnaert, van AdegemJ eene gevangenisstraf van 15 dagen. Gewekldaad. — Arthur Gauwe, van Moer< beke, sloeg vrouw De Ruysscher met ces steen. Daarvoor wordt hij verwezen toi 15 dagen gevang. Zedenzaak. — Jxdiana De Clercq, van Gent, beticht van zedenschennis, word( veroordeeld tôt 4 maand gevang en 100 ici boet. STEFIFSEW^L De Abt en de Monniken der Abdij van Affligem melden met innige droefheid hef afsterven van hunnen teergeliefden Mede* broeder in Christus en den H, Benedictus, den Zeereerwaardcn Heer Dom Raphaël O. S. B., in de wereld Theophilus Troch. monnik der Abdij Affligem, geboren t» Wieze, den 19e Eebruari 1860, het klooster-habijt ontvangen hebbende den 24e Maart 1877. Priester gewijd den 20 April 1884. Hij vervulde met waren zielenijver, on» danks eene zeer zwakke gezondheid.. waardig onderscheidene bedieningen zoo binnen al3 buiten de Abdij, als No vicemeester, Prediker, Biechtvader, Prior van den Hoogw. Heer Abt zaliger Dom Godehardus M. J. Heigl, Raadsman des Hoogwaarden Abt Gene^ raals (Subiaco Italie), secretaris van den Hoogw. Abt Procurator Rome en emdelijk Deken des kloosters. Voorzien van de HH. Sacramenten de* stervenden is hij zacht in den Heer ontslapen op zaterdag 17e April 1915. ■ De plechtige lijkdienst heeft plaats gehaç( in de Abdijkerk van Affligem den dinsdag 20° April 1915, om 9 % ure ; de begrafeni^S onmiddellijk daarna op liet parochiaal kerkj hof te Meldert. Een tweede en een derdq diensfc werden reeds opgedragen ; een vierde dienst zal gedaan worden op maandag VI* Mei, om 8 ure. Vragen eu Inlichtingen, Edmond Spriet-Priem, van Wynghena, vraagt inlichtingen over de famiiie Priem-Ampe, van Zonnebeke. (400) — Maria De Roo, Bellem, vraagt naai René De Roo, Ie grenadier, 1/1, 6e divisie, laatste nieuws van rond Antwerpen in da maand October 1914. — Henri Taets, Knesselaere, vraagt inlichtingen nopens Raymond Braendt, 2* gidsen," 2a esc., laatst geschreven uit O. L.; Vrouw Waver. — Men vraagt nietiws over Herman Dtf Seir. vrijwilliger bij het 2e régiment vrijwil-! ligers, 2° bat., 2e cornp., 2e peloton, laatst verbleven hebbende te Brugge. fijrcaTwialigste Jaar. — M. H 5 Eodsdleust — Meispzin — Elpidoia laaadag. 26 April

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods