Het volk: christen werkmansblad

1672 0
12 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/br8mc8sq49/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZcseaTwiaîigsîe Jaar. HL 267 Godsfiienst — Hnisgezin — Eipnto Zondag, 12, ea Baandag, iô Sovcatkr 19 f 6 • - ■- n . .. !.. -r-vmn-irim rnwnrt ■ ,TnnM«. - Allé fcrlefwifiselingeB vracht-Tt{j te eenden aan Ang. Van ïeeghem, uitgever voor de Baaml. eiaatscli. «Drukkerij Het Volk», lîeerfteeg, n* 16, Cent. Bureel voor West-VIaanderen» B&ston Boesuyt. Recollettea* itiaat, 1£, Kortrijk, HET VOLK ÎMen schïijft !n ; Opailepostkantorenaan ÎOf?. per jaar. Zea maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarieî. Voorop t« beialen. Reebterlijke herstelling, 3 tr. per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TJSLEFOON N# 137, Qon». VersclîIJat 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Geîitîemea het ouinuiep Over Boomen ( Vcrvolg eti slot.) Laat ons nog eenige straatbeplantingen derzelfde stad in oogenschouw nemen. Men heeft den Kortrijkschen steenweg tôt aan de spoorbaan, en de Tentoonstelling-laan beplant met eene afwisseling van Hagedoorn en Robinia. Wij hebben de «anplantingen met Hagedoorn wel eens hooren beknibbelen omdat, zegde men, deze groote lieestcr te veel onderhevig is aan het woekeren van den zoogenoemden « plakker », een insect, dat bij voorkeur op de Pomaceeën nestelt, doch ook op andere gewasser; zelfs heeît men eiermassas van dezen vlinder gevonden Op Azalea, en aile zendingen van plan-ten, welke zulke eiermassas dragen, worden bij hunne aankomst in Amerika Dnmeedoogend geweigerd en zelfs ver-brand...Daartegen is in te brengen, dat, in de onmiddellijke ne.bijheid van gemelde ba-nen>geen .enkel tuinbouwgesticht gelegen tsen,dat het beheer der stadsaanplantin-gen genoeg werkkraclit bezit om de nesten van den plakker ten gepasten tijde op te sporen en te verdelgen. Van een anderen kant bescliouwd, schijnt ons de hagedoorn eene goede keus te zijn omdat hij, in zijne ontwikkeling, gemakkelijk te beperken is. Wij koesteren echter hetzelfde gedacht niet van Robinia; deze is moeilijker te temmen, bijzonderlijk als men, zooals het Is geschied in het onderhavig geval, geen dwergvarlëteit heeft verkoren. Een deel der Kasteellaan is beplant met Amerikaanschen vogelbesboom; dit Is eene zeer mooie soort; wij zijn echter niet heel zeker dat deze boom, in ons gewest, zeer oud kan worden. Wij staven dezen twijfel op het wedervaren met snkele exemplaren, die, na een dertigtal jaren planting, begonnen te kwijnen en afsterven. Deze boom, eigenlijk een zeer groote heester, deelt in dit opzieht den aard van andere Amerikaansche boom-soorten, die in hunne jonkheid hier zeer Sierlijk zijn, doch later deze eigènschap veriiezen. In deze orde van gedachten voort-gaande, herinneren wij ons de lofspraak eener beplanting van Liriodendron tuli-pifera, den tulpendragenden Mappel, te Washington U. S. A. bestaande en er, voornamelijk in de lente, een allerprach-tigst uitzicht opleverende. Wij hebben (n den ouden plantentuin of Baudeloohof een grooten, ouden Mappel gekcnd; die boom was niet bijzonder mooi. In het Stadspark, nevens de «drie gaten » staat nog een Mappel en wij gelooven, dat hij nog niet veel opziens heeft verwekt. Thans komen wij tôt een ander vraag-mt : meest al de boomen veriiezen hunne aderen, doch eenige blijven ze behouden; an waar komt dit verschi' ? Dit schijnt, bij eerste opzieht, eene »noeilijke vraag te zijn. Het is echter maar Bchijn, want men mag volslrekt als stel-regel aannemen, dat al de boomen en fieesters, welke hunne groene bladeren In den winter bewaren, p'anten zijn, die van eene meer gematigde luchtstreek dan de onze afkomstig zijn en wel op eene uitzondering na. Van deze laatste eerst qesproken. Eigenlijk boomen, niet hees-.ers, met doorblijvende groene bladeren, behooren aile tôt eene plantenldasse, Coniferen of Kegeldragers genoemd. Het zijn de sparren, de dennen, enz. Onder de coniferen zijn er toch enkele soorten, zooals de lorkenboom en de kale Cyprès, welke hunne naalden laten vallen met den winter; doch, wij herhalen het, al de andere, zoowel de uitheemsche als de inlandsche, bewaren ze. De oorzaak van het behoud der bladeren kan niet stellig verklaard worden. Ze is waarschijnlijk te zoeken in den oorspïong dezer planten, die reeds bestonden in een geologiscb tijdperk gansch met het onze ver&'chil-len de en ook met datgene gedurende hetwelk de mono- en dicotyleeën (Iaatst gekomen zaadplanten) zich eerst konden ôntwikkelen. Onder de heesters zijn er een aantal. welke hunne bladeren in den winter behouden; wij noemen ze met hunne La-•ijnsche benamingen, want ze dragen ^ewoonlijk gecn Vlaamschen naam; zoo hebben wij Bux'is sempervirens, Prunus Lauro-Cerasus, Prunus lusitanica, Ligu-Slrum italicum, japonicum en ovalifo-tium en veel andere nog, te menigvuldig om gemeld te worden. Blijven wij echter ^en oogenblikje bij de genoemden stiï. Buxis sempervirens is ons zoogezegd almhout; deze heester werd hier waàr-chijnlijk tijdens de eerste lcruisvaarten ngevoerd en is oorspronkelijk van de >oorden der Middellandsche Zee. Prunus Lauro-cerasus is ons zoogezcg'de .aurier-Amandel; deze mooie heester is ifkomstig van het Caucasische gebergte. Prunus lusitanica is de zoogenoemde Laurier van Portugal, in zijn land Azarèro geheeten. Ligustrum vulgare (niet voornoemd) is een gemeen haaghout onzer streken en verliestzijnebladeren; maar de genoemde L. italicum komt, zooals het de naam aanduidt, van Italie; L. japonicum en ovaliïolium werden beide uit Japan in-gevoerd.Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt genoeg, dat wij hier met ingeburgerde vreemdelingen te doen hebben. Die vreem-delingen blijven in ons gewest hunnen aard behouden. Als het fel vriest laten zij wel een weinig hunne ooren, leze bladeren, hangen; maar ze los laten doen zij niet, zij hebben datte huis niet geleerd; ook, niet zoodra is de groote koude over, of weder fiks staan de bladeren. De inlandsche boomen en heesters zijn tôt de geboortestreek aangepast. Hier moeten deze planten in den winter hun luchtgestel slechts laten rusten en vermits de bladeren bij de boomen de levensrol uitvoeren van maag en longen bij de dieren, zou hun behoud in den winter den sappenomloop in het plantenlichaam levendig houden, wat het vervriezen en den dood der plant voor gevolg zou hebben. Men zou ons nog een klein vraagje kunnen stellep : beuken en herlaars laten hunne bladeren verdorren,maar behouden ze in dezen toestand tôt tegen de lente; waarom doen zij het ? In cruda venenum! Dit is eene spreuk, die het tegenovergestelde beteekent van : de suiker ligt al onder. Inderdaad, de oplossing is niet zeer gemakkelijk; zeggen wij toch eerst, dat het behoudendier dorre bladeren een middel van bescherming is van de twijgen en bijzonderlijk van de oogen en botten, Verder dieju nog aan-gemerkt te worden, dat de bejjk, Fagus sylvatiea, en de herlaar, Carpinus Bçtulus, beide behooren tôt de plantenfamilie der Cupuliferen. Deze is in de geologische tijdperken zeer yroeg versche-îien en de indrukken van Cupuliferen worden niet zelden nevens deze van Coniferen gevonden; het is dus mogelijk dat beuken en herlaars ons van uit den voortijd zijn overgebleven en ervan nog dit flauw kenmerk van het behoud der bladeren door overerving hebben bewaard. Uit al het bovenstaande blijkt toch een weinig dat, wanneer men eenige blad-zijden overloopt van het groot boek der natuur, men in bewondering moet staan voor den Maker, die al die oneindige hoof d-stukken met zulk onuitsprekelijk vernuft heeft aaneen geschakeld tôt een nooit genoeg bewonderd geheel. Herman RONSE Besluurder van de R ijkstuinbouwschool van Gent. Antwoordvau den Kijkskanselierop gezegden van lord Eduard Grey. ( Vervolg en Slot.) EN BELGIE? Vooraleer ook maar een enlc l Duitsch soldaat zijnen voet op Belgischen bodem had gezet, had lord Grey aan den Franschen ge-zant, volgens dezes eigen berichten aan zijne re-geering woordelijk verklaard : moest de Duitsche vloot het Kanaal invaren en de Noordzee willen passeeren met het inzieht de Fransche kust of de Fransche krijgsvloot aan te vallen en de Fransche handelsvloot te verontrusten — verontrusten, mijne hoeren ! — dan zal de En-gelsche vloot ingrijpen om do Fransche marine hare beschutting te goven in dezen zin dat van a) dezen oogenblik Engeland en Duitschland zieh in oorlogstoestand bevinden. Kan degene die het uitloopen van onze vloot als casus belli (oorlogsreden ) verklaart, werkelijk nog ernstig volhouden dat éénig en alleen de sohending der Belgische neutraliteit Engeland tegen zijnen wil in den oorlog heeft gedreven ? En eindelijk de bewering als zouden wij, om Engeland uit den oorlog verwijderd te houden, aan de Engelsehe regeerins; het onwaardig aan-bod gedaan hebben, om de oogen gesloten te houden voor de sehending der Belgische neua-a-lileit en ons vrije hand te laten om do Fransche koloniën te nemen. Ik vordere lord Grey op, in zijn Blauwboek en in de akten de zakenverhou-ding na te gaan. In mijn ernstig streven om den oorlog te lo-kaliseeren heb ik den Engelsehen gezant te Berlijn reeds den 29 Juli de verzekering gegeven, dat wij, onder vooropstelling der Engelsehe neutraliteit, de onscheimbaarheid (van Frank-rijk's grondgebied volledig waarborgden. Den 1 Oogst had prins Lichnowski aan lord Grey gevraagd, of in geval eener vevbintenis van Duitschland, de neutraliteit van België in aolit te nemen, Engeland zich van zijnen kant tôt neutraliteit kon verbinden. Hij steld© verder in uitzicht, dat in geval van de Engelsehe neutraliteit, niet alleen de onschendbaarheid van het Fransche moederlsnd, maar ook van de Fransche koloniën kon gewaarborgd worden. Hij gaf in zijne opdracht de verzekering dat wij bereid waren van eenen aanval op Frankrijk af te zien, wanneer Engeland de neutraliteit van Frankrijk verspreken wilde.In het laatste uuv deed ik de toezegging dat, zoolang Engeland zich neutraal hield, onzo vloot de Fransche Noorderkust niet zou aanvallen, en onder vooropstelling der we-derkeerigheid, geene vijandelijke opereties tegen de Fransche handelsvloot zouden oudernomen worden. Lord Grey liad daarop slechts voor ant-, woord, dat hij besl-ist elke neutraliteitsverbintenis nioest afwijzen; hij kon sleohts zeggen dat Engeland zich do handen wenschte vrij te houden. Hadde Engeland zijne n outrai iteiisverkla^ng afgelegd, het ware niet, zooals lord Grey meent, aar 'lé veraoliting van do gansehe wereld prijs- gegeven geweest,doch Engelandhaddezichdaar-mede de vei'dienste verworven, het uitbreken van den oorlog te verhinderen. Ook hier vraag ik, wie hccjt den oorlog ge-wild, wij, die bereid waren niet alleen aan Engeland elke vorderbare zekerheid van onmiddelhjk Engelsch belang, maar deze zokerheid ook voor Frankrijk en België te goven, of Engeland, dat beslist onze voorstellen afweef, en van zijnen kant weigerde eenen weg tôt bohoud van den vredo tussclien ons en do beide landen aan te wijzon ? Mijno heeren, ik herhaal het, al deze zaken zijn vanwege de Duitsche regeeving gedeeltelijk il» mijneredevoeringen.gedeelteiijkiii ambtelijke openbaarmakingen zoo menigmaal uitgedrukt geworden, dat het mij, nu de oorlog reeds meer dan twee jaar woedt, in den grond tegensloot, die terugblikkende beschouwingen te vernieuwen. Docli het betreft niet alleen deze polemiek. Wij allen hebben er hot grootste belang bij, de aWijd weer kunstmatig govoede meening, als zij Duitschland de aanvaller gowoest, zoo grondig mogelijk te vernielen. Stemt men ten voile lord Grey's zienswijze too, dat de kennis der ware oorzaken van den oorlog voor dezes beëindiging en de vredesvoorwaarden groote beteekenis heeft, ook mijne ivoorden wijzen op de toekomst in. Lord Grey heeft zich grondzakelijk en uitvoerig beziggehouden met den tijd na den vrede. met de grondvesting van een internaiionaal Ver'bond tôt behoud van den orede. Dienaangaande wii ik eenige woorden zeggen. Wij hobben onzen twijjel nooit verdoken, dat de vrede door internationale organismen, als scheids-gerechten, kan geregeld worden. Ik wil hier den theorischen kant van het vraagstuk niet aen-raken. Doch praktis^h zullen wij ru en in den vrede bij de kwestie stelling moeten nemen. Wanneei dan na liet eindigen van den oorlog, zijne ontzettende vei'woeatingen van goed en bloed do wereld tôt liet voile bewuiitzijn zullen doen komen, dan zal door de ganschc tnenschhcid een roep gaan naar vredesovereenkomslen en on-derhandolingon, voor zooveel het in 's menschen maeht ligt, om het terugkeeren eener zoo on-gehoorde ramp te keer te gaan. Deze roep zal zoo sterk en zoo gereehtvaaidigd zijn, dat hij tôt eene oplossing zal moeten komen. Duitschland zal ieder verzoek, eene i raktische oplossing te vin den, eerlijk mede onderzoeken en mede-werken aan zijne mogelijko verwezenlijking, des te meer, daar de oorlog, zooals ivij betrouv:baar verwachten, polilieKe toesfcaj'den zal doen ont-staan, die aan de vrije omwikkelingailer natiën, kieine en groote, reeht zullen doen geworden. Daardoor zal het princiep van het recht en der vrije ontwikkeling niet enkel op het vaste-land, doch ook op de zee geldend moeten gebraeht worden. Van dit ailes heeft lord Grey niet ge-sproken.De internationale vredeswaarborg die lord Grey beoogt, schijnt mij vooral een karakter te hebben eigen aardig toegepast op de bijzondere Hngelschi-Auenschen. Gedurende den oorlog hebben de Neutralen, volgens zijnen wil, te zwijgen en iederen dwang van de Engelsehe zeeheersehap-pij geduldig te verdragen. Na den oorlog, wanneer Engeland, gelijk het meent, ons ovorhoop zal geslagen hebben eu over de wereld, volgens zijnen wil zal bescliikt hebben, dan zoeken zij de neutralen samen te sluiten, als waar-borgen der nieuweEngelsehe wereldorde. Tôt deze wereldorde zal ook het volgende behooren: uit welingelichte bron weten wij dat Engeland en Frankrijk, reeds in 't jaar 191ô aan Rusland de territoriale heersehappij over Konstantinopel, den Boaphoor en den Westoever der Davdanellen met het achterland verzekerd hebben en Klein Azië onder de Ententemachten zal verdeeld worden. De Engelsehe regeering heeft ondervragin-gen, die hierover in 't Parlement zijn gedaan geworden, ontweken. Doch deze Ententeplan-nen zijn ook van belang voor den Volkeren-vredesbond, die ze later zou waarborgen. Aldus zien de aanhechtingsinzichten onzer vijanden er uit, waarbij nog Elzas-Lotharinqen komt, terwijl ik bij de besprekiag van ons oor-logsdoel, de aanhechting van Belgie nooit als ons inzieht heb betuigd. Eene dergelijke politiek van geweld kan de grondslager niet gôven tôt ëenèn werkzamen internationalen Vredesbond. Eene dergelijke politiekvan {¥*weld staat in sclierpen'tegenstrijd met den ideaaltoestand, door Lord Grey en Heer Asquithnagestreefd.indenwelkenfteirec/îffteersc/ii over de macht en al^e Staten, die de familie der bescliaafde menschheid vormen, 't zij groot of klein, zich onder gelijke voorwaarden en onder overeenstemminç van hunne nationale werk-dadigheid zich wij kunnen ôntwikkelen. Wil de Entente zich ernstig op dit standpwit houden, dan zou zij ook ovoreenstemmend handelen. Doet zij dat niet, dan blijven ook de schoonst verhevene woorden, voor den Vredesbond en eendrachtig samenleven der volkerenfamiliën woorden in den wind. De eerste voorwaarde voor eene ontwikkeling der internationale betrekkingen, op den weg van het seheidsgerecht en vredelie-vende overeenkomst over de,'bestaande geschil-len, ware, dat zich geene aanvallende coalitie meer vorme. Duitschland is ten allen tijde bereid, een volkerenbond bij te treden, ja, zich aan het hoofd van een volkerenbond te stellen, die de vredes-verstoorders in toom houdt. De geschiedenis der internationale betrekkingen voor den oorlog is vo n- aile oogen der wereld klaar. Wat vo-:rde Frankrijk aan de zijde van Rusland VE'zis-Lotharingon.WatwildeRus-land? Konstaulinopel. Waavom sloot Enqcland zich bij lien aan? Omdat Duitschland in liet vrcdeswerk te gvoot was geworden. En ^vat wil-den wijl Grey zegde : Duitschland hccft mçt zijn eerste aanbod der onschendbvarheid van België en Frankrijk, van Engeland de toelating wi len afkoopcn, va i de Fransche koloniën te nemen wat hem belielde. Zelfs de meest lieet-hoofdigen Duitseher is nooii op hel gedacht gekomen, op Frankrijk te vallen, om zijne koloniën te nemen. Dat was niet het noodlol van Europa, maar wel dit, dat de Engelsehe regeering het Fransche en Russische vevoveringsdoel be-gunstigdc, wat zonder eenen Europeeschen oorlog niet te bereikeu was. Tegenover dit aati-vallend karakter der Entente heeft het Drievcr-bondzichstccds in Derdcdigande stelling bevonden. Geene eerlijke beoordeeler kan zulks looehenen. Niet in de senaduiv van hel Prnljisch militaris-mus heeft de wereld voor den oorlog geleetd, maar in de sehaduw der insluitingspoUHek, welke Duitschland wikle ui'.eenscheuren. Tegen deze po.iliek, zij moge te voorschijn komen : dipïomatisch als insluiling, miliUu'isch als vernietigingsoorlog, economisch als wereld? boycottce ing: tegen deze poliliek hebben v.'ij van den beginne af in de verdediging gestaan. Hel Duitsch volk voert dezen oorlog als verdedi-gingsoorlog ter verzekering van zijn nationaal bestaaTi ea zijner vrije ontwikkeling. Nooit is iets anders door ons beweerd, iets anders ge-eischt geworden. Hoe zou zich ook anders deze ontvouwing ver kl ar en van de reuzenkracliten waarvan de onuitputbaarheid zich verklaart tôt den laatsten offermoed. die in de geschiedenis der menschheid cenig is. Door dehardnekkigheid van den vijaudelijken oorlogswil wien het aanbod van militaire en materieele hulpskrachten uit aile werelden ten diensle wordt gesteid, heeft zich onze weerstandskracht tôt immer meerdere beslistheid gestaald. Wat Engeland nog aan krachten moge inzetten, ook Engelands machts-vermogen hccft zij ne grenzenen isbestemd omopons levenswillen le mislukken. Deze wil is onbedwing-baar en niet uit te roeien. Wanneer van vija:i-den tôt de crkenning daarvan zullon komen, zoo wachten wij in xorlronvren àf, dat zij komen zal. WILSOfi GEKOZEH, Men meldt uit New-York. — Wilson is geko-zen geworden. BERLIJN, 10 November. — De Bernjner vertegenwoordiger der Associated Pressontving volgend telogram : Wilson is met 272 stemmen herkozen geworden. In 't vervolg zal de Senaat met 12 stemmen moerderheid demokraat zijn. De samenstelling der Kamer blijft nog twijfelachtig; ze zal echter in meerderheid demoki-aat (pârtfj Wilson) zijn, zoo in de vijf kiesdistrikten waarvan de twij-felaehtige uitslng nog afgewacht wordt, de de-mokraten gekozeh worden. ' T " r.j .., De kosten der kiezong. — De fourcher Tages-anzeiger meldt uit New-York. — De kieskosten bedragen. voor de rèpublikeinen (HxAges) een millioen 886 duizend dollar, voor de demekra-ten (Wilson) 1 millicen 126 duizend dollal. Het asiiwoopd van Noopwegen. BEBLIJN, 10 November. — De antwoord-nota der Noorwecgsche regeering, op het Duitsch protest, in de kwostie van de behandeling der onderzeebooten rond Noorwegen, is in het Ambt van Buitenlandsche Zaken toegekomen. Die nota is een omvangrijk dokument en ligt tijdelijk ter bespreking van de bevoegde com-missie der Rijksregeering. Luchtgevechtsn aan 't Kanaal Bcrlijil, 10 November. — In den nacht van 10 November grepen vijandelijkè vliegtuigfii Zee-bruggc en Oostende, zonder gevolg, met bommen aau. Tijdens den aanval werd een Engelsch vliegtuig tôt landing gedwongen en buitgcmaakt. Om 10 ure 's morgens viol een Duitsch strijd-vlicgtuig tusschen Nieuwpoort en Duinkerken twee Engelsehe Short-dubbeldekkcrs aan. schoot een beneden en dwong de1, ander te viuchten. In den loop van den voôrmiddag stootten drie onzer strijdvlicgtuigcn, dwars boven Oostende, op een overwegend vliegtùigeskader, dat omnid-dellijk aangevallen werd. Na lang gevecht werd de vijaud weggedrongen. De eigene vliegtuigcn leden enkel onbeduidende schade en kcerden alleu terug. TEfc /.EE. Kristiania, 9 November. — Volgens eene me-dedeeling van den minister var buitenlandsche zaken wei d de stoomboot Tulnalt op 7 November door eene Duitsche onderzeeboot vôôr de Kaap Le Havre verzcnkeii. Een • boot met den kapitein en drie man kwam te Le Havre ; de tweede boot met den stuurman, machinisten, kok en twee stokers werd nog vermist. Amsterdam, 9 Nov. — Beuter meldt : De Brit-sche boot Suj/olk Gorst (780 bruto registerton) is gezonken. Der Koln Zeit. werd uit Kristiania gemeld :De Noorweegsche boot Plulo onderwege van Goten-ber^naar Rouen, met stukgoed, is van Duitsche zeestrijdkrachten vastgehouden, opgebracht en naar Cuxhaven gebraeht. De Engelsehe walko-kerijboot RcstiUilion 3290 ton is door eeno Duit-schen onderzeeboot verzonken. De manschappen gezamenlijk 130 man, uitsluitead Noorwegers, zijn gered en in Falmouth geland. De Resiiii'Jion had versclieidene millioenèn waarde. v-i _i Londen, tO-Nov. — Lloyds meldt : De Engelsehe boot Sijnnside is verzonken ; de Engelsehe boot Slicldako (2697 bruto registerton) is gezonken.Goerle vangsi. Delading van den Roemeensclie boot Bistritza 3688 bruto registerton, die in de Noordelijke IJszee, door een onzer onderzeebooten werd verzonken, was besteïnd voor het Roemeensch leger. Onder die was, gelijk blijkt uit de Iaatst bin-nengekomen lijst onder ander : 125.500 stuk 7.5 centimeter granaten met kruidloop, -12.000 stuk 7.5 centimeter kardoezen, 14001000 kardoezen met mitrailjeuzen, 200.000 stuk 3.7 cm., granaten, 300 staalboimnen met kruitloopën lading, 3600 stuk 12 ccntim. granaten en evenweel kardoezen, Ï576.000 pàtronen voor machiengewe-ren, 5000 kruilloopen, 60000 staalhelmen, 10.000 gewercn, 100 machiengewercn (stelsel Hotehik) 20 stuk 5.8 cm. mortieren, 360 pakzadels voor machicngewereit en munitie, 28 autos, 38 wan-delautos, 22 lastautos, 5 ziekenautos, 7 gezônd-heidswagens met volledige geeneeskundige ùlt-rusting, 2 vliegtuigloodsen, 5 luchtballons met toebelioorten, 883 ton staal in bareii, 29 ton nikkel, 23 ton zwavel, 8.5 ton pollood, 62 ton machiencn en dynamos. De waarde der lading wordt op 23" millioen mark berekend, de wr.arde vanhet nicuwschip op 2.5 millioen mark, zoodat onze vijanden met het verzinken van liet schip - eene geldschade ondergaan van "mihstens 25 millioen mark. Zie menselwerk 3e lilaclz. 6UITENLAMD ENGELAND. — Borstschilden voor de Engelsehe soldaten. —r Sir Douglas Haig heeft de aan-gewende borstschilden als doelmatig bevonden \olgens de onderzoekingen van Sir Conan Doylc en Dr Salesby op de slagvclden, waren 2/3 der Lngelsche veriiezen te vermijden geweest, hadden de soldaten borstschilden gedragen. De nieuwe schilden, door het oorlogsministerie besteld, zullen 7/16 duim dik zijn, twee voet breed en dri voet lioog. Het geheele schild zal 30 Engelsehe pond wegen. Alleen de eerste li lie der stormende troepen zal met schilden uitgerust worden. Buiten den staalhelm, het staalschild, een zak vol handgranaten en een revolver, zullen de manschappen der storm-troepen geen andere wapens dragen. (i? K AMERIKA. — New-York, 9 Nov. — m den staat Montano is de eerste vrouw gekozen welke in de Kamers zitting zal nemen. Hetis Mevrouw 'Jeannette Rimkine. MEXIKO EN DE VEREENIGDE STATEN. — Uit den Haag wordt gemeld dat de Amerikaan-scll-Mexikaansche kommissie die gelast was voorstellen op te maken ten einde den vrede te bewaren en de orde aan de Mexikaansche gren-zen te herstellen, zonder beslissing uit elkaar is gegaan. De verhandelingen zullen den 9 No< vembei in Atlantic City weder begonnen worden, 200 aanhangers van generaal Villa hebben een naar liet Zuiden rijdenden trein aangevalleij en de 29 gcleidende soldaten van Carranza gedood. Een reiziger, die door de bandieten vool een Amerikdan werd aanzien. werd mishandeld. GfiicieeleMededeelingen In Vlaandci'cn, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELD1NG.) BERLIJN, 10 November. — Uit het groot* hoofdkwartier Bij gunstige w&arnemingsverhoudingen Wftt er op vele plaatson van het front levendige We-derzijdsche vuurbedrijvigheid. u In het Sommegebied vruehtelooze vijandehjkô deelsaanvallen bij Eaueourt 1 Abbaye, bij Gueudeeoirrt, bij Leeboeufs en Pressoir. Sterkf Fransche kiaohten kwamen beiderzijds ym Sailly vooruit; zij werden ten deele in lijlsgevecbt afgeslagen. De vliegers zetten hunne den dag door zeer levendige Vjcdrijvigheid in den maanliqhten nach$ voort. in de talrijke luchtgevechten hebben wij in 't geheel 17 vijandelijke vliegtuigen, de meeste beiderzijds de Somme neergesehoten. I Sterke eskadersherhaalden hunne uitwerkings-volle aanvallen op spoorstatiën, troepen- en mu-nitiekampen, bijzonder op het gebied tusschen Peronne en Amiens. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, Donderdag 10 November. — Offl-çieel : Op het Somme-front groote artilleriebedrijvig-heid. Het Duitsche voetvolk heeft in zijne ze-nuwachtigheid door de artillerie meermaala spervuur laten leggen. De Duitsche infanterie heeft in den avond" eenen aanval gericht tegen de Fransche linies, die volkomen teruggeworpen werd, na een kort gevecht van man tegen man. Kalme nacht op het overige frontgedeelte. — PARUS, Donderdag 9 November. — Offi. cieel : , Zware geschutgevechten aan het Sommefront; geringe werking van de infanterie. . . i Gevangenen bevestigen, dat de DuitscherS zware veriiezen geleden hebben bij Saillisel. LONDEN, Donderdag 9 November. — Offi- Bij het. aanbreken van den dag een gasaanval ten Oosten" van Armentiëres, waar ook handgranaten in de Duitsche loopgraven geworpen werden. Verder niets bijzonders. Op het Oostelijk Gevccliistcrrcin, » (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 10 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. - Onder aan^joering van generaal-majoor von Woyna bestormden Bran-denburgsche troepen en het infanterieregiment. N° 401, in de streek van Ski-obowa, op isoowat' 4 kilometer breodte, verscheidene Russische verdidigingslinies en wierpen den vijand over de Skrobowabeek terug. Tegenover onze geringe veriiezen staan beduidende bloedige offers dep vijands en eene inboeting aan gevangenen van 49 officieren, 3380 man. De buit bedraagt 17 machiengeweren, 12 mijnwerpers. De Rus heeft ook hier weder eene zware nederlaag geleden. — Front van cavaleriegeneraal aartsherlog Karel. — Onze aanvallen in het Gyergyo-ge- »bergte gingen ^unstig vooruit. lerrein, dat de binst de sinds 4 November alhier in gang zijndfl gevechten verloren gegaan was, werd schiei volledig teruggewonnen. In den Predealsector werden Westelijk van Azuga nieuwe vorderingen gedaan en de Roemeensclie tegenaanvallen beiderzijds de Pas-baan afgeslagen. 188 gevangenen en 4 machiengeweren vielen in onze handen. Beiderzijds de Alt gevolgrijke gevechten; waarin zich, naast Beiersche infanterie en Oostenrijksch-Hongaarsehe bergtroepen, ook onze landstorm bijzonder ondersclieidde. (OOSTENRIJKSCHE MELDING ) WEENEN, 10 November — Ambtelijke me* dedeeling : — Front van cavaleriegeneraal aartshcrto§ Karel. — Westelijk de Vulkae,;vpasbaan bleveç Roemoensche aanvallen zonder gevolg. Beider--zijds hot Alt-dal eu Zuidwestelijk van Predeàl wonnen de verbonde» troepen opnieuw terrein, wierpen den vijand stormenderhand uit zijne stellingen en behielden deze tegen vijandelijke tegenaaii vallen. 188 gevangenen en vter maohien?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods