Het volk: christen werkmansblad

1166 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dz02z1409d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yier-eïi~Twin(igsle Jaar, - IV. 169 pBMmift-'^WWnniWunLiilit inLy^ i-TT>->jnv - t*rf: Godsdie=st — Huisgeziis — Elgendoi lîondcrdaï. 2 S M ! !! i h Asie briefwisselingen vrachfc-CTij te zenden aan Aug. Vau ïseghem, tàfcgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Hefc Volk », Blcersteeg, a0 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Arn-bachten, Kortrijk TELEi'-ojf 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Ivuyl, Mindorbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men scbrljft In s Op aile postkantoren aan 10 f?« per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden . geweigerd. 1 ÏELEFOON N» 137. Gent. Verschijnt <5 maaï per wceli CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEI IN DEN STRIJD VOOR 'T BESTAAN. 't Is droevig om aan te zien, hoe in onz huidige maatschappij, vele menschen no een ellendig leven slijten ; anderen in tegendeel zwemmen in den wellust en i 't geld. We breiden dit gedaclit niet uit elkeen zie eens in 't ronde naar zijn omgeving, het meest naar vele fabriel< slaven, en aan een anderen kant naar vel sellier loutere genieters : hij zal de eene: en de anderen wel vinden. We breiden dit gedaclit niet uit. Maa zeggen alleen : dit kan de cchikking nie zijn door God in de maatschappij gewild dit is geene orde, maar wanorde. Hoe de orde hersteld opdat elkee: fatsoenlijk kunne leven, en metterdaa tatsoenlijk leve? * * * We moeten zeggen, spijtig genoeg, da voie werklieden zelf de hoofdscliuld zij van hunne zedelijke en stofïelijke ellendt en van veel sclireeuwende ongelijkheid i de maatschappij. Zien wij hen inderdaa niet dikwijls, met het karige loon dat z verdienen èn een aantal brouwers èn ee aantal herbergiers èn een aantal eigenaai van herbergen, actionarissen in coopcr; tieve brouwerijen onderhouden en weeldi maken ? Zij zelf smijten liun geld kwi; tig weg. En terwijl zij in armoede lever hoopen ze 't geld op in de kassen van i de bovengenoemden. Niet zeldzaam zijn d plaatsen, waar velen onder de werkliede heel de week sjouwend voor een fatsoenlij of een karig loon, den zondag en misschie ook den maandag, dat loon in de hande van hunnen baas gaan terugdragen, ond« vorm van de dikke stuivers, die zij in d herbergen, waar de baas-brouwer~a< tionaris het bier mag leveren, zitten i verzwanselen. Moeten dergelijke slimme (?) werl lied en verwonderd zijn dat zij noo iets bezitten, terwijl de anderen alk hebben ? Om dezen misstand te gebeterei is er maar één middel, namelijk : dat s cerst zich zelve verbeteren, slimmer wo: den, houden wat ze hebben, en van 't ger ze hebben, met vrou w en kinderen fa soenlijk leven. Wilden de werklieden aile nalaten zich door den drank arm, en ai deren rijk te maken : reeks veel ellenc en ongelijkheid zou er uit de wereld ve: dwijnen. * * * Er bestaat echter ook veel onverdienc ellende, veel sclireeuwende ongelijkheid de werkman, soms met vrouw en kii deren, slaaft van 's morgens tôt 's avond: in overlastige bezigheid, midden ongi zonde lokalen, tegen een al te laag looi En fabriekanten, handelaars, ongekenc aandeelliouders scheppen het geld m< ruifels, en weten van geenen kom-af te voordeeîe hunner werklieden. Nog ve zvilke toestanden bestaan er — we moete muar zien naar de meeste takken va groothandel en grootnijverheid : en ongi twijfeld zijn deze toestanden jammerlijli misstanden. Hoe die misstanden geweerd? * * * De socialisten meenen : met eerst Go lait de wereld te bannen ; de mensche zuiver stofîelijk, materialist te maken en dan de genotspaarten aan de tafel d( levens zoo gelijk mogelijk te verdeelen eerst volgens iedereens arbeid ; lat< volgens iedereens behoeften : de grootsl buik het grootste deel !... Daargelaten dat we nu, in de sociali tische middens niets dergelijks ontwarei daar de rijken bij de socialisten ook lu meest genieten en wij dus mogen vermoi den dat het in eene socialistische maa schappij juist hetzell'de zou zijn lijk ni namelijk dat de chefs het meest zoude profiteeren — weten we anderszijds nu zekerheid dat de socialistische oplossin geen oplossing kan lieeten, maar een erç verslechting zou zijn. Waar geen Go meer aanvaard wordt, verlagen de mei schen tôt dieren : en dieren verdeelen c brokken niet, maar vechten er om. Zc zou het ook in een socialistische maa » WViE X. JUJUV M. JJLAAJLII c schappij gaan : wie boven geraakt zou de g anderen met gëweld trachten onder te - houden. Jt Ware de bestendige verdruk-ii king van boven af ; en de bestendige op-: stand van bcneden naar boven zoodra e men er kans zou toe zien. 't Ware ten - andere ook de vernieling van aile hooger e leven, het kostelijlcste nochtans dat we ;i bezitten : immers de mensch leeft niet alleen van brood ; en gelieel de wereld r kan hem niet baten als hij zijne ziel ver-t liest. ; Niet aan den kant der socialisten dus ligt de redding. i * * * Willen de werklieden zich in de huidige maatschappij meer welstand verzekeren, ze moeten eerst en vooral zorgen voor vakvereenigingen, waardoor ze macht 11 genoeg verwerven, om hun deel van de !> opbrengst te verkrijgen... Die macht moet 'J drievuldig zijn ; ze moet omvatten : de c* macht van het getal — een sterke veree-e niging moet talrijk zijn ; de macht van 11 het geld -—• ze moet een sterke weerstands-s kas hebben ; ten derde en vooral : de. l_ macht van het verstand, immers 't is het S verstand ten slotte, veel meer dan de •" brutale macht van het geld en het getal, l> dat de wereld beheerscht. " Staan de werklieden dus talrijk veree-e nigd, met geld in kas, le nerf de la guerre, n zegt de franschman — en weten ze waar k naartoe, zien ze klaar in de nijverheid : 11 in vele gevallen zullen zij hun recht ver-n werven, zullen ze de te hebzuchtige r bazen doen wijken, zullen ze een betame-e lijk gewin en een betamelijk werkgemalc kunnen verwerven. Verwaarloozen ze e integendeel zich derwijze, in drievoudig opzicht knap te vereenigen, dan zijn ze weerlooze dutsen, die men niet ziet staan ; 't en zeker zijn ze de gevolgen te moeten -s dragen hunner dutsigheid. Daarom d«n moeten aile werklieden zich samen veree- ;c nigen in felle christene syndikaten 1 * e * * > Ook de staatshulp kan de werklieden n baten. Daarom hebben ze erg ongelijk i- zoo weinig bekommerd te zijn met poîi-e tieke macht. In hunne syndikaten doen r- ze aan geene politiek, en ze hebben gelijk : een vakvereeniging is geen politiek werk-tuig : het doelt niet op de staatsgemeen-[e scehap en 't bestuur er van, maar wel op . de patroons en de arbeidsovereenkomst met dezen te sluiten. Maar moeten en ; mogen de werklieden geene politiek voeren in hun syndikaat, er is geen reden om er i geene te voeren buiten hun syndikaat, iê dus in eene afzonderlijke organisatie ,(■ bijzonder daarvoor ingericlit. Deze orga-n nisatie is de werkliedenbond. Al de werli-e lieden hebben ongelijk, benevens liunne n syndikaten, geene werkliedenbonden in n te richten, en door deze niet meer ônt-,* wikkeling, politieke macht en ook, op e den duur, meer politieke vertegenwoor-diging te veroveren. * * * Met deze machtsmiddelen echter al-d leen, hoe noodig zij er ook zijn, zal men n er nog niet geraken. De geest is het die ; levend maakt, zegt de Schriftuur. Welnu, ;s in de maatschappij is het ook de geest, : van christelijkheid, van rechtvaardigheid ■r en liefde, die echt levend maken zal. ,e Zoolang de menschen dus niet hoog chris-telijk worden, of beter gezeid herworden ; s- zoo lang ze niet leeren inzien dat het i, aardsche genieten niet ailes is maar dat ;t er ook moet gezorgd worden voor wel te 3- doen, den plicht te vervullen ; zoolang t- i elk niet lijdt wanneer zijn broeder lijdt, i, zoolang niet elk met het algemeen wel-n zijn bekommerd is en er voor zorgen wil ; ;t zoolang niet elk een sacrificie kan doen g voor zijn broeder : zoolang zal het in de ;e samenleving, spijts ailes toch niet wel d gaan. Onder de patroons dus, en éok i- onder de werklieden, in al de schachten le der maatschappij, valt er te arbeiden aan o christene levensverheffing en levensver-t- nieuwing. H. VERLEYE. Buitenlandsche Politiek DE REPUBLIKEINSCHE MENSCHEN-VRIENDEN.De londensche medewerker van eer brusselsch blad schrijft een brief, waarir hij aantoont hoe de wreedste slavenjachl blijft lieerschen in Portugal's afrikaansche bezitting Angola. Tevens toont hij alf volgt aan hoe Engeland er medeplichti^ aan is : Portugal is thans een republiek, dooi geldmannen, arrivisten en professoren be-heerd. Die heeren spreken graag en me1 zuiderschen bombast van de rechten van den mensch, van vrijheid, gelijklieid en broederlijkheid. Maar met al dat pochen komen hun daden zeer slecht overeen. In aIIt k hot rlo PArtiiftoocnlic regeering, die zich feitelijk tegen de af-schaffing der slavernij in haar Afrikaansche bezittingen blijft verzettcn. En Engeland, dat maar een vinger zou moeten verroeren om het kabinet te Lissabon op zijn knieën te doen vallen, Engeland doet niets. De zonderlinge liberale minister, Sir Edward Grey, heeft andere muizenissen in den kop. Het is hem niet genoeg Pcrzië ; aan Rusland te hebben overgeïeverd en in het Balkansche Scliiereiland den war-1 boel te hebben geschapen, die hem en zijn land te gelijk hatelijk en belacheïijk maken zal : thans, met drie zijner lcollega's, konkelfoest hij om den lieer Asquith er toc te brengen Ierland te verraden. Blijkbaar heeft hij geen tijd over om zicli met de negers van Angola bezig te liou- Maar er is meer. De heer Harris leert ons dat, in het verdrag door Sir Edward Grey met Portugal gesloten, er een ge-heim artikel schuilt, dat Engeland belet zelf de vrijstelling der slaven in Angola te eischen en het daarentegen verplicht gewapenderhand op te treden in geval een andere mogendheid zich met de zaak wilde bemoeien. Ja, zoo ver zijn we ge-komen : een van deze dagen zullen wij mogelijk Groot-Brittanië's land- en zee-macht in de onverwachte roi van be-schermer der slavernij mogen bewon-deren.DE PEST OP JAVA. Van 1 tôt 14 Juli kwamen op Java voor : Afdeeling Malang 333 nieuwe pest-gevallen, 292 dooden ; Toeloengagoeng 6, Kediri 55 en Bangil 2 doodelijke gevallen ; Madioen 20 nieuwe gevallen, 18 dooden, Soerabaja 30.nieuwe gevallen, 26 dooden; Pafee 53 nieuwe gevallen, 50 dooden ; Magetan 34 nieuwe gevallen, 30 dooden, DE HOME-RULEKONFERENCIE. De besprelcing van het amendeerings-ontwerp is in verband met de konferencie uitgesteld. Te Dublijn hoopt men dat de konfe-i rencie in het Buckinghampaleis zal leiden tôt een bemiddelingsvoorstel, dat aile partijen kunnen aanvaarden. 's Konings op treden zal wellicht zoo wel de unionisten als de nationalistcn bewegen, water in hun wijn te doen. Beide partijen in Ierland zijn het lange getwist moe en naar ver-luidt, wint zelfs in Ulster, waar het zaken-leven onder den gespannen toestand lijdt, de overtuiging vekl, dat daaraan in het belang van aile betrokkenen zoo spoedig mogelijk een cinde moet komen. De lïeer Lorotlier, voorzitter van het Lagerhuis, die de konferencie voorzitten zal, is dinsdagmorgen een uur vôôr de opening daarvan op Buckingham Palace aangekomen. Een groote menigte stond in den om-trek van het paleis opeengepakt. De heer Dillon, een der Iersclie leiders, en de heeren Bonar Law, Craog en Carson werden bij hunne aankomst geestdriflig toegejuicht. De heer John Redmon kwam daarna, gevolgd door lord Lansdowne. De heeren Asquith en Lloyd George verschenen het laatste. De koning heeft persoonlijk de afge-vaardigden ontvangen en, na hun de hand gedrukt te hebben, de konferencie geopend. Wat er besproken is wordt gelieim ge-houden.Te 1 uur was de konferencie afgeloopen. De eerste minister en de heer Lloyd George hebben zich samen naar Dowin-street begeven. Lord Lansdowne, de heer Bonar Law, sir Carson en kapitein Craig bleven met elkaar aan de poort van het paleis nog eenige oogenblikken in gesprek. De heeren John Redmond en Dillon vertroklcen samen in de richting van, Westminster. Beiden werden door de verzamelde menigte hartelijk toegejuicht. TURKIJE en GRIEKENLAND. In goed ingelichte staatkundige kringen wordt bevestigd dat de grootvizier ver-klaard heeft, dat hij bhmen enkele dagen hoopt te jjertrelcken, ten einde in een stad van Belgiô of Nederland een ontmoeting te hebben met den Griekschen minister Venizelos. Men gelooft dat de twee regeerings-hoofden hopen tôt een oplossing te geraken van de tusschen Turkije en Grieken-land liangende vraagstukken, voornanie-lijk betreffende de eilandenkwestie en die der uitwijking. WreBde tnoord te Gent « Roslaad » is fiood!!! Terloops hebben we gisteren gemeld dat onze schoone klokke « Roeland », de roem van ons Belfort, de zware grondtoon in de galmen van onzen beiaard, gebar-sten is. We zijn op inlichtingen uitgegaan en, lielaas, 't is nog erger : « Roeland » is dood, vermoord door de laatdunkendheid van heeren die naar geen vakmansraad hebben willen luisteren. Bcschouwd in de as van haren zwaai, was de klok scheef geliang il, de eene kant 15 centimeter hooger dan de andere. Daardoor kwam de klegel, 200 kilo zwaar, aliijd en gedurig op eene en de-zelfde plaats bonzen, terwijl hij, een diameter van 2 m. 11 doorslingerend, langs den anderen kant slcchts wat op den wand ging grinzelen. Ook was de klok gansch onnoodig met een tegenge-wicht van 2000 kilo belast geworden, wat reeds aan haren klank aile malschheid ontnam. 't Is afsof men een schuins geladen metalen wand, bij middel van eleclrische drijfkraclit, met een lïain'er van 200 kilo voorldurend op een en 't zelfde punt zou treffen. 't Moest wel lcapol. ; Ook, bij elken slag vlogen er schilfer i brons van « Roeland » 's zijde en zondai was 't er mede gedaan : een doffe slag krak, zijne stem was gansch gebroken Eerst dinsdag heeft men de onherstel baarheid vastgesteld. Zienlijk is er eeni barst van 70 centimeter lang ; onzienlijl moet zij ten minste nog even ver in lie metaal voortloopen. De klok is reddeloo verloren, enlcel nog goed om gesmoltei en hergoten te worden, — hergoten ja maar ze zal nooit meer zijn wat ze vroege was : onze wijdvermaarde, maclitig' « Roeland ». En de heeren wier laatdunkendheid ondanks aile waarschuwing, die moon 3 gepleegd heeft, hebben ook in ander l opzicht een staaltje van hunne slimheid j gegeven. Om den dooden « Roeland » te smelten, [ moet hij naar beneden kunnen komen. ; — Langs waar? — Langs het klokgat 1 dat in aile torens zorgvuldig beliouden wordt. ^ Hewel het klokgat van 't Belfort is verstopt. — Hoe dat? — Die vroede r heeren hebben er den beiaard overheen , gebouwd, zoodat deze nu moet uitge-broken worden om « Roeland » te kunnen begraven 1 1 Arme «Roeland»... R. I. P. Arbeidersbeweging. INT E RN ATION A AL.... Alleen de Katliolieke Kerk is en kai internationaal zijn. Katholiek beteekent « algemeen ». De Katholieke leering overschrijdt ailes grenzen, bergen, zeeën, legers Naar dat voorbeeld gaat ook welhaas de christene vakbeweging internationaa worden. Het laatste Vakkongres, verledei zondag en maandag te Gent gehouden heeft dat pleclitig bevestigd. Reeds bestonden liartelijke betrelï kingen onder de voornaajmste landen vai Europa, België, Nederland, Duitschland Oostenrijk, ltalië, Zwitersland en Franlî rijk. Textiel- en metaalbewerkers en ander zijn zelfs reeds redelijk sterk interna tionaal aaneengesloten. Doch die betrekkingen moeten verstei ken en zich ver der uit breiden. Hoe schoon was het zondag en maandag Vertegenwoordigers uit aile streken. El hoe werd het met nadruli gevraagd, voora door dien amerikaanschen jongen, flinkei pastoor, binnen kort eene international conferentie te beleggen, waarbij ganse Europa (ook Engeland) en Noord- e: Zuid-Amerika zouden vertegenwoordig zijn. Wie weet zelfs of w'er geen broeder uit Zuid-Afrika zouden kunnen begroeter want een der knapste vereenigingsniai;nei de duitsclier Schiffer, gaat gindev ee onderzoek instellen en heel zeker betrel kingen aanknoopen. Op één dingen dient echter streng gelet het moet eene efîenop katholieke intei nationale " wezen 1 UIT SWEVEGHEM. Nadat de bevolking twaalf weken lang d stalcers van den Heer Bekaert zedelijk e geldelijk had gesteund, nadat ze regelmati door het blad « HET VOLK » door manife: ten en meetingen op de hoogte der bewegin werden gehouden, was er voor laatstlede zondag eene groote algeineene vergaderin belegd in 't Volkshuis, om burgers en werl lieden volledig in te liehten over hetgeen i in de laatste week gebeurde en aan well , voorwaarden dien langdurigen strijd gel» ven werd. Als we enkele minuten na drij ure in he Volkshuis treden zien we dat de groote zai bijna boni vol is. Het is er uiterst warm e 't is zeker daarom ook dat veel vrienden ee plaatsken aan het venster of op den ket zoehten, waar ze ook gemakkelijk de spr( kers zullen zien en hooren. 't Is juist drij ure en half als de vrien Georges Goetgebuer, begroet door langduri i gejuieh en handgeklap, op den stoel spring ' om eerst en vooral een keitelijk woord va dank toe te sturen aan al de aanwezigei aan gansch de bevolking, die door haï medehulp de werklieden een roemrijke zt gepraal wist le bezorgen. In geen enke stad of gemeente, neen nergens, hebben w eendrachtiger en strijdlustiger volk teger ; gekomen, steeds bezield tôt aile inogciijii opofferingen. Kort en beknopt geeft vriend Geor'g< verslag over hetgeen in de laatste aeht d; gen gebeurde en toont aan welke verbet» ringen voor ledere catégorie werklieden wer bekomen. Een schoon ere blijk van cln'isten naasten- en broederliefde konden wij nei gens beter vaststellen dan te Sweveg'hen toen acht dagen geleden de stemming d ■ voorïzetting de staking teweegbracht, niel tegenstaande meer dan de o/5 der werklie den zich voldaan verklaarden. Niet de 3/ maar al de werklieden moeten tevreden zij en dat hebben wij in den loop der laatsi week weten te verorveren. Schooner bewijs van solidariteit kon zekc niet geleverd worden. Wij mogen dan oo gerust zeggen, zoo besluit de gevierde spre ker, dat we een der schoonste overwinninge behaalden, die ooit in de vakbewegin veroverd werd. Dat getuigt eens te mec over welke aanzienlijke macht de vereenig de werklieden bèschikken. Vriend Ls-idoor Degrève een ander goe bekende vriend der Hveveghemscbe werl lieden, stuurt de stakers een welgemeend proficiaat voor de vijfdubbele overwinnin die ze behaalden. 't 1s een zegepraal op d socialisten, die de christenen steeds uitgeve voor kruipers, verkoclilen en verraders, lie tegenovergestelde ^erd zeker nooit klairde bewezen. Bien vijfdubbelen triomf werd bc haald door de solidariteit der werkliedei den steun der bevolking, door de sterkte d« 1 fédéral ie en plaatsèlijke vereeniging en i het bijzonder door de vérstandige leidin van vriend Georaes Goedtïebuer. Pas is 't woord uit den mond van Isidoor of stakers en burgers, mannen en vrouwen, ouden en jongen, juichen en roepen om ter meest. Die betuiging van diepgevoeltîen dank en erkentelijk duurt verscheidene minuten. • 't Is een aandoenlijk oogenblik, die ook velen trof, die buiten de beweging stonden. t Vriend Isidoor, in zijn krachtvol slot, 1 miek nog eens bekend welk aanzienlijke ver-ï beteringen werden bekomen, wat er door vereeniging en federatie werd uitbetaald aan ' de stakers en spoorde de aanwezigen aan tôt vollierding, tôt plichtvervulling en tôt trouw, dat tôt welzijn van onzen geliefden werk-i liedenstand. , Onze Georges dankt hartelijk Isidoor voor de schoone voordracht, alsmede de vrienden Jules Hellin, Remy en Camiel Vanhoutle, c die zich gedurende den strijd, om zoo te zeggen hebben geslachtofferd om hem tôt een goed einde te brengen. Het blad «HET VOLK » dat zoozeer de belangen der werklieden verdedigde en eu steeds voor op de bres staat werd ten slotte ferm aanbevolen. Het moet binnen in ieder i werkmansliuis. ] 't Was 5 y2 ure, als die prachtige vergade-! ring, onder het zingen van een flink strijd-lied een einde nam. Stakers en sprekers be-i zoehten dan nog samen eenige vrienden-sta-:1 kers-herbergiers, wat een goeden indruk | teweegbracht. G. B. s GOEIE TYPEN. Zooals we reeds zegden hiclden de I socialisten eene syndikale week te Cues-_ mes, in 't Walenland. Daar werd veel, misschien 't meest gesproken over de . christene vakvereenigingen. En of men gediskuteerd heeft ! Vooral om te weten zegt Le Peuple, of de socialisten in onder-handelingen zouden treden met de christene vakvereenigingen. Op de vraag heb-e ben ze nocli ja noch neen durven zeggen. II Wat helden 1 g De christenen zijn verraders — en zeg-gen dat z'en voile week studeeren om dat g te herhalen •— maar de leden der christene g vakvereenigingen zouden toch welkom zijn bij de socialisten. n Wat kluchtigaards 1 e i- 30.000 WERKLIEDEN UITGESLOTEN. ■t De textielfabrikanten van Lausitz (in d Duitschland) hebben hunne bedreigingen n ten uitvoer gebracht. Maandagmorgen u bleven al de fabrieken gesloten. 30.000 ir werklieden op straat houdende. (! DE ENGELSCHE WEEK g IN FRANKRIJK. -> Tengevolge der stemming in den Senaat J1 heeft de fransche minister van oorlog een schrijven gestuurd aan de verschil-lende oversten en bestuurders, bevelen e gevende tôt het toepassen der engelsche ij week, dit wil zeggen den zaterdagnamid-I- dag niet werken. e Er wordt echter van nu reeds gevreesd dat de chefs der bureelen zullen legen-;S werken, want vooral in Frankrijk hebben L de hooge ambtena'ars veel meer te zeggen ([ dan Kamers, Senaat en ministers te e samen. n, DE STAKING DER TRAMBEDIENDEN e IN DEN HAAG. Niet veel verandering. Op twee lijncn 5 loopen enkele rijtuigen. De stakende n werklieden worden flink ondersteund, e maar kunnen geen onderhoud bekomen met het trambeheer. I De duitsche werkinnemers werden reeds liuiswaarts gestuurd. Grond- en n remisewerkers die weigerden dienst te doen als geleiders en ontvangers kregen :r op staanden voet werkopzeg. 110.000 WERKSTAKERS d TE S. PETERSBURG, g Om protest aan te teekenen tegen de g. gevangzetting van vele werkstakendc ar-e beiders te Bakou, hebben te S. Peters-n burg 110.000 werkmenschen den arbeid ;t verlaten. r De kozalilten hebben tweemaal gescho-ten met los poer, en konden aldus de be-toogers uiteen drijven. Om eene verzoening te bewerken heeft g de tsar een bijzondere afgevaardigde naar Bakou gezonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Oorlogspers|Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods