Het volk: christen werkmansblad

573 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 March. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 11 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v980t5d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aile fjriefwîffeHrsgcn vtwM" vrij te eeçdcn eau Aug. Van lseghcm, uitgever voor de eue m}. ciebIfcIi. < Drokkerij Het Yolk», Mr»*~<çeg, n® 16, Gent. &irrîiîl vocr West-Tloandesent pRêton BoHswyfc, Kecolîottea-etrant, 14, Kortrijk; Hureel vrîi Anlwerpen, Bra-en Linabnrg : Viktor Kuyl, VfiMtsfraat, S, Leuven. HET VOLK M9a schrijft la î Opalle postkantoren aan 10 ff» per jaar. 7.es maanden fr. 5.00. Drio maanden fr. 2,50. Aankondigingon : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. Recfcterlyka hersteUing, 2 fft per regel. Ocgeteekond© brievea worden gewoigerd. TJ3JLEFOON N° 137, Gent. VerscSâljKit G masl per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 51 CenOemeQ fiiet nummer ouitchehedeelingen Vererdeningen Ii3. - VE5ÎOHDENING. Artike-l 1. — De doov verordening Tan 26 /anuari 1916 (N " '21 van hefc Veroide-ningsblad voor hot otappengebied van het i' loger) iot 31 Maart 1010 veriengde ter-inijn voor p •oierr'.opmakf q i'h andeve lot vrijwarring vfla vo.'haal noodige vechtshan-délingen wordt tôt 30 Junt 1913 veïlengd. A" t. 2. — Di vorordening van den koning dei-Belgeu van 3 Augustua 1914 betrei'fende bet terugtrekken /an. banktegoed bJij't met de bep0-:kin'/. wolko zij door de verordeaing van den koiiin-; de±' Iîel«çen van (î Augustus 1914, ea mît (la uitbreiding welke zij door de vero dening van 8 N-Ovembe 1915 (K® 11 van hefc Ver,»dcning«Wad voar het Etap-pengebiod van hc-t ! ' loge?) verkregen heeft, tôt 30 Juiii 1916 van kvacUfc. A. H. Ci., den 19 Maart 1916. Der O berbelhehshaher, Herza* Alïr«chtv. Wurtiemberg Etea voor sis Diereii, eu Hïeî voor i» Maasehen? Naar liet veralaij verschenen in IIel Volk van 4 M'art, zegdo volksvertegonwoordigeï Maenhaufc, te Crent in cene vorgadering vau boeren, hot vo.'gendo over de l'ATA TEN : «Nu staan do prijzen der pataten in Gent recd.-f aan 14 frank. Al wat wij dianaangaande zegden, hoeft zich verw^Tieniijkt. In hit Walenland worden reeds DfU.afcMgeien gononien voor den ko-menden patatenoogst. Zo maken van nu af kontrakten met de landbojwors, ecn be-paalden prit* vOOroeno bepaalde hoeveel-heid. H.id do si ad van verleden jaar in OctCber inaatregelen genomen, de stede-lijkw bL-volking haddo nu niet zonder pataten gezet»n. Wij geven den raad aan steden en komit-: van nu a î met de landbouwers o yc'oenkonwten te rnaken. . 7,ijn <le landbouwvrs niet zekor van een biUijktn prijs. y,e aulleu weinit; pataten planten en v^el haver /.aaien. Wij hou den »e aartJiotluid o^vannuaftoverklarendat, >,oo t-T dooy steden en koniitciten van nu af cooe den vôlgenden OOgst geene maatregeien genomen yrorden, de stedelijke bevolking ■wederom geen pat a ton zal iiobben ». *■ •«î * Wc mOeten den lioor 'Maenliaut van harte dankbaa.- K'jn, omdat hîj klaarziends en vriimo.'dig op dat z-^er erge gevaar geweaen îveît. Kijne daad strekt hem tôt eeve; en is h-t be^te bewijs van hetgeen hier voor kOïto dagen gcMohveven wo -d : dat eenegoed be-v.ieldo o.'gaîiisadie van boeren (en dit is wua? voo- aile âtanden), veel beter is, niet i>.!'een voor have. le<ien, maar OOk voor de verbAiikera, dan e"n aîleen staan, alleen O'.-t'-n en allocn moosehen der aizOndèr-iijlco vakgenoten. * * Laat o.i8 o -htor, nadat \re dat vei'dicnd tvooi'd van Aank g,».;, gtt i>"bben, cens Op dat zci 1 b :a.i*,T'4k v aags-xik van do pataten in. den iï%asten oojsf, ons} aanilacht ves-liger:.« /i'jn de lantlbo-.iwers niet zeker vftn ecn biilijkcn p-ijs, a's Hullc.n ^voinig pataten plan-ten eu veol have^' zaaieu », zei de àchtbare lirev vOO zittcT. Dit i.i nat-uKU'Iijk, wst ton andero ver-staanbaav i op eene ietwat ver/.ot-tendo manie..' gezegd. De booren iinme/a zija zeker van een biilijken p ijs voor Ivanno pataten. De «in is dus : mi-i have-1 zal eï mogeiijks m- -v t.-", ve 'dienen zijn ; Om meer te ver-dienrn. '.'.ulien de boeren geneigd zijn weinig pataten te planton* en veel haver te zauien. « * * Waroa do socialisten nu aan 't woord, Zo zoaden. nu zoo v.'at op dio christelijke boerou losgaan, «dio et<;n bezorgon voor de dieren en niet voor do menfiohon 1 »... lin van do boeren zOuden lmnne slagen uatmirlijk vallon, ja zelfo bijzonder gericiit zijti op de chrisfcolijkheid zeii, op den gods-diensb.....jNtaar neen l 'le godsiionst is îûer niot in 't spel ; de gods lienst sulirijft zullce geeno haadelw'ijze voor. De. mensohelijkoze fzucht is liie.r in 't spel. lin deza alleen diendo aan-govallen en bekampfc te worden. De meu-=• lielijke ze f/aicbt is liie"r in'tsxiel. En albijd, bij "À!<ï standen, zal zo in 't spel komen en 't spel vorbl'Odtlen, als de menschen afeon-tlei'lijk staan en goen hoogere maolit lien boheecselit. In dat geval d*an sciu-ijfb het christendom ook aan den Staat zijnen plieht .voor : na-tneiijk to zorgen voor het algo'meen welzijn en de uitloopers vau de meuschelijke driftën af te k nippon. ♦ * De achtbare heer vvoorzitter gaf den raad aan steden on koruiteiten van nu af mot de landbouvvei'3 overeenkonjston te maken. Heel goed ! Dit hoeft godaan. îlaar do boeren mogen noclitans niet vrij gelaton worderi, al dan niet, pataten of eene andero vrutHfc oj> te doen. Ze mogen niet vrij ge-latcri worden, door dreiging met : « ile plante geen pataten ! » -— gemeonten en komiteiten het me» op de keel te zotten en een buiten-<y««Kt»w»4prija voor hunne pataten te eischen. Ook gi>saeenten on komiteiten mogen niot uitgebuit worden. Eenigea mogen ziclv niet l'ijk maken ten kosce der algemeenheid. Dit ook i» woeker l * • • l'ivee punfcea staan onzes inzieM, vast : 1* dat er volstrekt, maar volstrekt hoort ge, pataten moeU-n zijn. Do menschen moeten immers eerst gevoed worden, en dan do dieten ; 2° dat een redelijke prijs voor pataten moot betaald worden, maar niet een bovenmatige. Derhalvo zijn er, gelooven we, tvree be-siuiten te brekken 1° het bostuur moet eiachea dat ec door de landbouwors eeno genoegzame hoeveolheid aardappelen ge-plant •wordo — vre bidden het bostuur daar-voor t-e aorgen I —• 2» d» aaniïestelde staats-landbO'a's'ringGaieurs, die wel (wat v/ij niet Ontjieunen) aan do landbouwers vool dienst bawijzon, maar toeb, vooruit en vooral, algeanoen vrelaija moeten behartigon, dien-dea uit to rekonen welken prijs do landbouwers, als redelijke vergooding voor hurtna pataten mogen vragen. Veryoigeas zOuden de gemeenten en komiteiten tegen dozon prijs, met do boeren van hunno oiasehrijving moeten akkoord maken. En zoo zou elkeen genOeg en oikeen het zijno krijgen 1 OS» m BÇJLKKXS. fan SaMll usar 't Westarfrast. Uit Sofia wordt gemeld dat do Kamer-voorzitter Dr Jlatsoheff vorklaard heoft dat, volgens do beriehten uit Griekenland gekomen, een deel der Eransche troepen van Saloaiki uaar het Wosterfront zal terug-gobraoht worden. LucMfsvsçfet ep de Oriekschs Grefizan. Uit KalOiiiki wordt gemeld dat zaterdag luehtvliegers eonon aanval deden op do Duiteeho stollingen. Zij wierpen vele bom-men en '.verden dan door Duitsche vlicgers aangevallcn. Een Duitsch vliegtuig moest landen en een Eransch werd besohadigd en moest in de Eransche linies ook landen. De ôsderzeebooi-vraag ia DulCsehlaad. Heden dinsdag heeft de zitting plaats der budjoteommissie van don Rijlcsdag, die do besproking Overde onderzeeboatkwestic zal beginnen. Do zitting, op dewelke ook de llijkskanselier zal verschijnen, zal vertrOu-welijk zijn eu enkel een Officiecl borieht zal or ovor uitgegoven worden. De Yereesigde-Staten ea de Bu&beôl-ooHog. Daily Telcjraph raeldt uit Nowj York dat de rogeéring der Vereenigde Bbaten vrijdag haro stollingnamo tôt den duikboofcoorlog zal bekend maken. Ëêii Zwcetisch Stoomscbip vrijgegevea. KIUSTLVNIA. — De in Engeland vast-gehouden grooto Amerikastoomer der /jweedsohe Johnsonlijn Kronprim Gnslav, die voor 14 millioen kroneu lîraziliaans'jho koffio voor Noorwegen en Zwoden aaa boord hoeft, is tbans vrijgogeven geworden. îlot schip kori ochtor GreonOek nog niet vor-laton, daar het er niot in alaagdo do noodige steenkolen to 'oekoraen. (IIMando-lielge. ) mmi m Uit New-York wordt gemeld dat op ver-zOek van goneraal l'orshings nog troepen-versterkingon aâar do Mexikaansclio gron-zon indien gezondon worden. Dozolfde goneraal meldt nog dat Villa tôt hier toc kon ontkomen. Bij Mamiguipa Word bij achtcrvOlgd en trok zich in l\et ge-5i erg t-e terug. ï'.voe afdeelingen Amerikaan. s<;he ruiterij zetten «Une-achteevofeing voort . TEFs ZEE, D? Birliiigske Tidendc meldt uit Ehsbjerg het berieht owï een zeegpveeht tusaeiicn oaitront 20 Engelselie oorlogssehepon, waar-Onder 5 groote kïuisers en 15 torpedojagers, en D'iitseho boo.ren dio waarsohijalijk 'Aui-delijk lî'auo verblaven. Do Duiisehe vi^schersboot-en tr0kkr n zich temig nadat twee h«inu*<r in brand waren go-schoten. Benige Duitsche O0rl0gssch!>t>eri eu een Zeppelin kwamen ter hulp. Eene ge-weldige beschieting OntetOnd die toi lOà 15 minulen diiurde. De feiten hadden zoovor van ten lande plaats, dat het zelîs met do beàte kiikgîazeuoamogelijk was de bijzOnder-h sien to zien, daar de lucht vOl rook was. Os Aanval op LuslitsûàlgiQ^siB la NQorJ-Sisssvvlilr. Tte.utcr meldt vOlgende bericht over den Engelschen aanval op de Duii.scho lucht-sehiploodssa in Nooi'd-Sleeswijk: Engelscl e watervliegtuigeu vielea vTijdag-morgen vroeg do Duitseho luchtsehiphaven aaa in Sleeswijk-IIOisteia, Oostelijk het eiland Srît. De w.ltcrvliegiv igen w.-rden tôt dicht de ïhiitsche kusten door iiohte kruisîo? s ea torpedojagers vergezeld. Drie water-vliegtuigen worden vormist. Do tospedo-jagei'3 Mcdu&a en TMveracI: hadden eena bot-sing. Er wordt gevi-eesd dat do Médusa door het stormwïvler Ondee geloopea is. Onze torpedojagers deden tien bev/a[>ende Duitsche patroeljeboot-en sinken. Tob hiftrtOs is goene bijzonderheid over den uitslag van den aaaval bekend, doch do beriehton der Deenseho dagbladen schijnen. aan te toonen dat het Ledoelde inzicht bereikt is. Hat tgrpî^eran van d î « Suss:x ». Reutcr meldt dat het zeker is dat een raan en twee meisjes gedood of vevdronken zijn. Drie gokweistcn zijn te Dovc-r ia het hospitaal ges4orven. In hefawlfde hospitaal b :vinden zich nOg 12 zwuargekwetste pas-sagiere./lama meldt uit Parijs dat het getal slaehtoffers van (le Susscr Op 50 wordt ge-sehat. Onder de geredden beviaden zich 44 Engelschen, 31 Eranscheu, 28 Italianen, 24 Bslgon cji 2 Russen. PAHIJS, 27 Maart. - De eersie lijst (1er passagiorsdiete Boulogne aangekomen zijn. bevat 174 r»am»n. Eens Enp'.sîbc Bsat gstorpsâssrd? De Matin van Parijs zegt dat, volgons hetgeoa modegodeold wordt door de post-boot Leicestcrhizij woensdag laatst eea telegrafisch bericht kreeg dat melddè dat de engelsolio boot Minneapolis (13.543 ton) door eene duikbost getorpedeerd werd. Yan het lot der be:aauuiag is niets bo-kend.Voor âg Zslcerneil der N-îiisrianêssîis Sclisspvaarï. liet Nederlandsch marinede parlement maakt bekend dat do. boot Atlas door do rogeering als reddingschip iu de Noordzeo is uitgezOndon. Ilot schip is voorzien van draadloOKo t<?legrafie en van allô noodwen-digh''den tôt het verleonen van Ivlp aan sch-jpen, die in zotaood zijaOx schipbreuk lijden. Bshalvc do Nederlandscho vlag v oort het schip aïs bijzonder kent 'Cken de Oranjo-vlag met groen kruis aaa don \ 03 .-i0p, ter-wijl op de bîido a'jwaadon in witto lettons het opschrifb « lisddingsahip Allas » stàat. Dit Opsehrift is hach s vevlicht. De Atlas zal in de nabij&eid van het lichoschip Nocrd-hinder verblijven. 0îfîcIss!eM8îIedeeIîr?tjen la VlaaadiTco, Frankrljk en Eizas. ( D iiitscbo Meld in g. ) BEKLIJN, 27 Maart. (Woiff.) — Uit het groote boofûkwartier : H(iden vroeg beschadigden do Engelschea door oeneomvan.irijke mijnonlploîfiag onao stelling bij St El'Joi (Zuidelijk van Yper) Ovor ceno uitge-strektlieid •> an ino<;r dan liondord meter <;:i brachten der daar ataando compagnie verliescn toc.. In do stroek Noordoostelijk on Oostelijk van Vermelles hadden wij succès in ecn miineageveeht on maaktcn gevangonen. Vorder Zuidelijk bij La Boissello (Noord-OOstelijk van Albert) verhinderden wij door vuur zvt'akko Engelsshe alaoelingen vooruit te gaan tegen onr.o sUdlin,?. l>o iin.vîlsohcn bos.:hotoa in de laatsto dagen weder do sbad Lon->. In do ArgOnnen eu in hot Maasgobied Ondergingea do vuurgevechten slochts tij-dciijko verzwakkiag. Ds LuGhùânval sp Sa Ssard-Frlssolis Kusî. (Ojficieele Duitsche Melding.) BERCjUN, 20 -Maart. (W. ï. B.) Ambte-lijk : Don 25 Maart hebbon En^elsehe zee-a strijdkrachton eonea vliogeraanvalaange-. voerd op het Noordelijk dool der Noord-Eriesche knsfc. Do vliogeraanval mislakto volledig, zoo a! s het legei'bericht van 20 Maart bereid^ gemold hsoft. Twâe op voorpost zijnde bowapende vis-scherstoomers zijn den Engclsehen schepen ton offor ge vallon. Onze mariaevliegtuigen violon do Engolsche zoestrijdkrachten aon engelukteneen aantal treffers. Een torpédo-jager werd zwaar beschadigd. Van Onzo dadelijk uitgezOndon zeestrijd-kraelxt«n stootten slochts onkele torpedo-booten in den nacht van 25e tôt 26° op den aftrekkonden vijand. Eeno dier torpedo-booten is tôt hiertoe niet teruggekeerd. De Ouirste van den AdmiraaUlaj der Marine. (Fransche Melding. ) PARUS, 27 Maart. (Rautor.) — Ambto-lijk bori(iit van zoadagacbtornOen : Wentclijk de Maas in den loop van den naeht zcor hevig arfcillorievuur in do sec tors van Malancourt, Esnes en de hoogbo 304, zoador inîantoriegevechten. Oostelijk de Haas bctrekkelijk rustige nacht. Eenigo werking der artillerie in Woevre. In het PriosterwOud werden twoa vijando-lijke aanslagen tegen de schutsgraven van Croix des Carmes door orss geweorvuur terug-geslagon. De vijand vaOeatzich terugtrekkea tervrijl hij oonigo dooden Or» hefc ter rein liet. In do Vogesea beschotoa wij prOviand-transporten ia Wattwailor. In don nacht vaa 25 tôt 20 Maart wierpen On_zor vliegtiiigen granaten Op vijandelijko bivaks in Nantillois ea Montfaucoh. — Ambtolijk bericht vaa zondagavond : In do Argonnon vereoniging vaa ons vuur On de verkeorskruispunten ach fcer do vijando-lijkelinie. Westalijk do Maaa havig artill'eric-vuur tasschen het dorp ea het woud vaa MalanoOurt en Op Onze st«llingen der tweede Unie. Goen inîantoricgerocbt. Oostelijk do Maas en in Woevre goschutvuur met onder-brekingen.Onze artillerie betoondo zich zoer Icvea-dig Op het gcdamonlijk front, namelijk in de streek van Grimaucourt, waar het vuur onzer batterijen verscheidotio oafcploffingoa vreroor/;aakte, alsook ia do streek van Har-ville, waar wij een beduidend traasxiort ver-strooiden.Wostelijk van Pont-à-MoussOn had het virfrr Onzer scbut^raafkanOnnen op do Duitsche sfceunon do ontploffing van eea handgraaatenvoorraad tôt gcvolg. Beschie-ting der spoorstatie van Vigneulles-lez-ïïatonchatel door Onze vorrodragende ka-nonnan. In do Yogo/.en werking Oazcr artillerie Op de Duitsciie inriebtingen. Iltvlen-norgen schoot een oazer piloten een Duitsch vliegtuig neer, datop oazolinies in do stroek van Douaumont nodorviel. (Engclsch Bericht.) LONDEN. 26 Maart. (W. ï. B.) — De vijanl bracht gistor bij Givonchy en Nou-vilio-ftt-Vaast mijnen tôt ontploffing en bezet.to de treehters. Latcr namen wij zo door togennanval, maar we werden vervol-gens dot)r do vijandelijko fcommenwerpers weder toreggedrovon. Bij het Uohonzollornwerk en do Steenen-brug v.-ord heden mot schu i sgraaîmortieren en goweergranaton gestredon. Do vijand. besehoot Kn isstraeto, Hoek, St-Jan, de onigeving van I.oos, don L0rctt0v00rs,pr0ng on Vaux. Wij antwOOrdden, waarbij \>'ijoen muriiti* dépôt bij Oosttaveine in de lucht doden vli'igon. Een onzer vliegtuigen, dat gister opgo-stegen was, is niot teruggekoerd. Op kl Ooslelfjk Gevechisterrelii. {Duitsche Mclding.) BERLIJN. 27 Maét, (Wobï.) Uit hot grooto hooîdkwartier : " Togen h :t front- onder ' t bevel vau genoraal-veldmaarschalk von li indqrnburg h^rnieuw-den do Russen gister ue aanvallen met bij-aOndsre hevigheid. Zoo stootten zij, mot in 't OOsU-n tôt hiortOe ongehoorden inzet aan mensehen on munitie, voouit tegen do Duitsche linies Noordwestelijk van Jacob-Stadt ; zij loden daarmedo overeenkomonde verliezon, zonder eonigen welkdanigen uit-slag te boroiken. lîij Walikoje-Selo (Zuidelijk van Widsy) ontnamon onze voortrospon in een gelukkig gevecht den Russen 57 govangenen en maakten tweo niàchiôngovyeren buit. TTer-haalde bomosiingen des vijands tegon onze stollingon Noordwestelijk van Po itawy mis-lukten volledig. Nadat Zuidelijk het Naroezmeer veel-vuldige sterkc aanvallen van deelon van drie Itussischo legerkorpsèn aîgeslagen waren, traden West-Pîaisischo regimenten bij Mokvzyco tôt tegenstoot op, om artillerio-waarn.'iningsplaatsen terug te nemon, dio bij hot terugbuigen van »ns front op 20 IVIaart vorloren gegaan waren. De dappere U'Oopan vervulden hunno taak in vollen omvang. Hierbij, alsraedo bij den aïweer der vijandelijke aanvallen, werden 21 offi-r eiçren, 2110 man gevangeh genOin'en en oen aaniai machiengeweren buitgemaakt. Onzj viiegei's bolegdcn do spoorstatiën van Dutiaburç en Witejka en de spoOTvsreg--werkon in do streek BaranOwitschi-MinSk met bouimcn. (Oostenrijhschc Mélding.) WEHNEN, 27 Maart. (Wolïf.) Ambtelijkc înédodoeling : Isiets nieuws. (Ruseische Mélding.) St-PETERSBLFRG, 27 Maart. i VV. T. B.) Ruitsisch bericht van 20 Maart, 7 uur 's avOnda : la de streok van Riga vuurde de artillerie Op Sulock en het. brugge'ioofd van Uexkull. In den scotflr van Jacàbsbadt hernauien do Duitschers hefc offensief in do streek der spoorbaan naar Mit au; zij werden dooe oj» vuur teruggoslagen. Hevig artiî!cr"e-,nur op eenigo andero punten van dezea sector. Westelijk van Dunaburg be'machtigdcii On*e troepen oon vijandelijko schntagraaf en maakten gevangenon. In de streek Noordwestelijk vaa Postawy en tu&schea het Narocs- en het Wiszniowmoer gaaa de ver-bitterdo gevecht m voort. Op hot or érige front, tôt aan de Rokitaonioerassen plaat.se-lijko hevige vuurwisseling. Zuidelijk van Korpilovvka, Westelijk van Borajno, beproefde de vijand eenen aanval, die door ,ons infanterievuur en onzo bom-menwerpers toruggcsslagen werd. In Galioië viel de vijand eouo onser stollingen aan in do stroek waar do Strypa zich ia don Dnjestr stort; hij werd daar door ona vuur wederom aîgeweeen. OcOost£*Erijkscli-!(aIîaaiîsdîe@orkg (Oostenrijksehe Mcliing.) WEENEN, 27 Maart. (Wol'i*.) Ambtelijk» Hododecling : Gistor werd aan versoheidene plaatscn van liet front hevig govCchten. Aan hot Gor-zer bruggehoofd veroverden Onzo troe}>en ganse h do vijandelijke stolling v66v het Nooïderdoel der Podgorahoogten. Hiorbij worden 525 Italianen, v/aarondor 13 Offi-cieren, gevangen genomen. In den PlOckcn-sectOr r-iatte zich do vijand Onder inzet vaa versterkingen vergeçÊs af om de hem ontnomon graven weder to win-nen. De gevechtcn namen in uitbreiding toe en dunrden gat.sch den nacht voort. Aan het TiiOler front hadden :.lechtfi ma-! tigo gesehutgevechten plaata. De vijandelijke artillerie besclioot CâldOnazzO, in het Suganadal. (Ualiaansclta Meîding.) ROME, 27 Maart. (A. S.) Amh'elijk bericht. van 20 Maart, 0 uur 's avonds : Ook gister bclemmerden de vOO/fcdurende wisselingen van het weder de werkdadigboid der artillerie in de hooger gelegen deelen van het oovlogsgebied. Ai-tilleriegovechten van eenigo beduiding vervotgden aan don mid-den-IsOnzO tusschen Tolmein en Gorz, op don Karst en tegen do vijandelijko batterijen in do omgoving van Dnino. Onze infanterie zetharo verstorkingswer-ken ijverig vûort; Onder besehutt-ing van don mist bvak zij op v.'vscheidenc punten in de linies van den vijand en siingerdo daar boinmen welke die beschadigdon. DardaiieiieîJ.KsukasuseaKkiii-kië ( Turksshe Meld in g. ) KONSTANT INOPE L. 23 Jlaart. (W. T. B.) Ambtoliik legorbericht : Aan het trakîronb geo.t -/erandering. Aan hot Eaukàànsfront werd den 2 o Maart oea verkonningsvoorstoot van zwakke vijandelijko in?ant-îr:'o- on pavaleviekrachtcn mot vcrliezen voor don vijand teruggeslagçn. Goen gowichtigc badorheming aan de Ovorige sectois van dit front. Onze kustbatteriien vcrjçegon door haar vuur eenigo vijandelijke torpedOjâgors die aan do Dardanollon krnisten. Drie vijandelijko vliogers, dio boven hot schiereiiand Gallipoli vlogen, ontvluchtten dadelijk naar Imbros, als ons krijgs/liegtuig verscheen. SP BE BM.RAN8. (Duitsche Mélding.) BERLI.TN, 27 Maart. (Wolff.) Uit het grrtote hooîdkwartier : De toestand is onveranderd. ( Oostenrijksehe Mélding. ) WEENEN, 27 Maart. (Wolff.) Ambtelijke modedeeling : Oostelijk van Durazzo worden twooltali-aaascho veidkanonnen mot muaitie opge-dolvon. Toestand onveranderd. H© MeevêpsskeHng. In de laatste jaren, hebben de Onderlinge Verzekeringsjnaatschappijen tegen de sterfte Onde? het voe op hot platteland eeno groote uitbreiding genomen, ciank :;ij den steun der openbare macht. Deze vers-hii lende gebieds-maatsehappijen zijn in Herverzekerings-Eodoraties -gegrOepûerd. Het Département van Landbouw heeft op aijno begrooting een speciaal crediet gebracht, waardoor het in staat zal zijn om toelagen aan genoemde federaties te verleonen. De uitdeeling ervan zal geschieden volgens de beho<-ften en de Ud ijvigheid dezes b.iangwvKkeiide in-richtingen. Zes en Twintigsle Jaar. — H 71 Gedsdieiisî — Hulspzlii — Eipndoa Woeesdag, 29 Maart 1910

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods