Het volk: christen werkmansblad

730 0
23 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 February. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gh9b56ff7t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aile briefwisselingen vracht-ïTij te zenden aan Aug. Vaù Iseghem, uitgever voor de naaml» tnaatsch. « Drukkerij Het Volk»» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Sas ton Bossu yt, Gilde der Am« bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra« bant en Limburg : Viktor KuyJ, Minderbroederstr., 24, Leuvea. HET VOLK Men sehrljît In t Op aile postkantoren aan 10 ft» per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen î Pric'a volgens tarief. Voorop tfl betalen. Bechterlybe herstelling, 2 fi\ per regel. Ongeteekende brieven wordell . geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent» Verscliijnt <& maal pep week f CHRISTEN WERKMANSBLAD S Gfentïemeii bet mimmes* OflicieetoMededeslingen In Vlaanderen enFransch-Noorden, {Duitsche Melding.) BERLIJN, 19 Februari. (Wolff.) Aan den heirweg Atrecht-Rijssel zijn de Franschen uit het deel van onze loopgraaf Igeworpen, dat zij op 16 dezer bezet hadden. , In Champagne zijn de Franschen op--nieuw, op sommige plaatsen met sterke istrijdkrachten, aanvallend opgetreden. Hunne aanvallen werden door ons vuur igeheel gestuit. Weer honderd gevangenen zijn in onze handen gebleven. De door de Franschen op 16 dezer veroverde korte Stukken loopgraaf zijn voor een deel door ons hernomen. Bij den gemelden aanval van de Francs chen tegen Boureuilles (ten Oosten van de Argonnen) en Vauqouis maakten wij 5 officieren en 479 man, ongekwetste gevangenen. Ten Oosten van Verdun bij Combris zijn de Franschen na aanvankelijke bij-vallen met zware verliezen teruggeslagen. In de Vogezen hebben wij de hoogte 600 ten Zuiden van Liusse bestormd en Iwee machinegeweren genomen. (Fransche Melding.) PARUS, 19 Februari. (Reuter.) Offi-icieel bericht van vanmiddag drie uur : In het dal van de Aisne en den sector van Reims zijn vrij hevige artilleriege-vechten geleverd. In de streek van Perthes hebben wij ons in aile stellingen gehandhaafd. ; Tusschen Argonne en de Maas hebben iwij bij Vierkinderen-brug (Pont des Quatres Enfents) bommenwerpers buit-gemaakt.In de Vogezen hebben wij ten Noorden van Rissenbach (in de streek van dep Bonhomme-pas) twee infanterieaanvallen afgeslagen.Het ten Noorden en ten Zuiden van de boerderij Sudel vermeesterde terrein hebben wij versterkt. Op het oostelijk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 19 Februari. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling uit het groote [îoofdkwartier : Tauroggen is gisteren door ons genomen. De gevechten bij de vervolging van den Vijand ten Noordwesten van Grodno pn ten Noorden van Suchawola zijn bijna geëindigd. De strijd ten Noordwesten van Kolno iluurt nog voort. Ten Zuiden van Myszyniec hebben wij den vijand uit eenige plaatsen gegooid. In Polen ten Noorden van den Weichsel zijn aan weerszijden van de Wirka ten Oosten van Racionz kleine botsingen geweest. In Polen ten Zuiden van den Weichsel niets nieuws. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 19 Februari. (Wolff.) — Oiïicieel bericht van vanmiddag uit het groote hoofdkwartier: Op het front in Russisch Polen heeft gisteren grooter bedrijvigheid geheerscht dan vorige dagen, daar de Russen om liunne bewegingen te verbergen, achter hunne gevechtslinie hun geschut- en ge-weervuur versterkten. Hieruit hebben zich op verscheidene punten van het front gevechten ontwilckeld, die tôt de verdrijving van vooruitgeschoven Rus-sische afdeelingen geleid hebben. In West-Galicië zijn onze troepen op sommige gedeelten van het front tôt het Dfîensief overgegaan en hebben eenige vooruitgeschoven stellingen van den vijand genomen. De Tirolsche keizerlijke jagers hebben op hun gedeelte van het front eene door de Russen sedert weken versterkte en met hindemissen omgeven plaats stormenderhand genomen en drie honderd man gevangen genomen. De gevechten in de Karpathen worden ' met de grootste hardneklcigheid voortge-zet. Ten Noorden van Nadworna en Ko-lomea hebben onze troepen aanvallen der Russen met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. De gevechten nemen nog in heftigheid toe. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 19 Februari. (Pet. Tel.-A.) Officieele mededeeling van den grooten generalen staf : De gevechten op het front tusschen Njemen en Weichsel zijn den 17e dezer voortgezet. Zij waren het lievigste in de Jtreek van Augustowo, alsmede op de Wegen van Sierpe naar Plonsk. Op den linkeroever van de Weichsel is fliet gevochten. t In de Karpathen hebben wij eene reeks '-ardnekkige aanvallen der Ooslenrijkers afgeslagen op het front van Swidnik tôt aan de boven-San. In de streken van Koziuwka. Dukla, Sneczow en Wyszkow hebben wij verscheidene tegenaanvallen, die met goed gevolg zijn bekroond, ondernomen, ter-wijl wij tegelijkertijd de voortdurende aanvallen van de Duitschers zijn blijven afslaan. In Boekowina hebben onze afdeelingen zich over de Pruth teruggetrokken. In de Dardanelles 20 Februari seint het Turksche hoofdkwartier nopens een aanval der Engelsch-Fransche vloot op de Dardanellen : Acht pantserschepen beschoten de forten ge-durende 7 uren en vuurden 600 schoten af met groote kanonncn en vijftiencenti-mer kanonnen. Drie vijandelijke schepen werden beschadigd, waaronder het admi-raalschip zwaar. Aan Turksche zijde be-dragen de verliezen een doode, een licht-gekwetste.LONDEN, 20 Februari. (Reuter.) Offi-cieel, — De admiraliteit deelt het volgend mede : In den ochtend van 19 Februari om 8 uur ia eene Engelsche vloot van slag-schepen, kruisers en torpedojagers, bijge-staan door een Fransch sterk eskader, liet geheel onder kommando van vice-admiraal Sackville Carden, den aanval begonnen op de forten bij den ingang van de Dardanellen. De forten van Kum-Kalessi, zoomede het fort van Kaap Helles, zijn zwaar gebom-bardeerd met geschut van groote draag-kracht, twee forten zijnveelvuldig getroffen, doch daar dit open aarden werken zijn, valt de schade moeilijk na te gaan. Daar het geschut der forten niet zoover droeg als dat der schepen, waren zij niet in staat het vuur te beantwoorden. Om kwaart voor drie des namiddags kreeg een deel der slagschepen order om de forten van korteren af stand onder vuur te nemen met kanonnen van geringer kaliber. De forten aan beide zijden van den ingang der Dardanellen openden daarop het vuur en werden op matigen afstand beschoten door de Vengeance, de Cornwallis, de Tri-umph, de Suffron, de Gaulois en de Bouvet, op grooten afstand ondersteund door de Inflexible en de Argamemnon. De krijgsverrichtingen werden opgeschorst wegens de duisternis. Duitsche Mededeeling, Telegram 22-2-15. Nederlaag der Russen bij Augustow, meer dan 100.000 gevangenen, 165 kanonnen, 200 mitrailleuzen ; verder 11 bevelvoerende generaals, 33 divisie-gene-raals, vele andei'e bevelhebbers en over-talrijk krijgsmateriaal. De Duikbootenstrijd. 18 Februari was de dag, waarop Duitschland den duikbootenstrijd tegen de Engelsche koopvaardij zou aanvangen. Dien dag schreef de Times dat Engeland tôt verdediging tegen zullcen strijd gereed was. De Londensche correspondent van De Tijd schreef dat de Engelsche marinestsf er ailes van wist, maar heel rustig de noodige maatregelen genomen had, die wel zouden blijken er doelmatig tegen te zijn. De Duitsche pers verklaarde evenwel, onder ander het Berliner Tageblatt, dat niets Duitschland zal weerhouden « de vrijheid der zee » tegen Engeland te ver-dedigen.Fransch stoomschip getorpedserd. PARUS, 19 Februari. (Reuter.) Naar de Echo de Paris, uit Dieppe verneemt, heeft eene Duitsche duikboot gistermor-gen om drie uur het Fransche stoomschip Dinorah 16 mijl buiten Dieppe getorpe-deerd.Ofschoon het schip een gat in den romp kreeg, heeft men het kunnen drij-vendhouden. Met behulp van visschers-vaartuigen heeft het 's middags Dieppe kunnen bereiken, waar het zijne lading heeft gelost. Onzljdlge Vlag- LONDEN, 19 Februari. (Part.) Naar uit Bilbao aan de Daily Telegraph wordt gemeld, zijn daar gisteren ongeveer 20 stoomschepen binnengeloopen, om zich met onzijdige kleuren te laten beschil-deren, ten einde de aanvallen van Duitsche duikbooten te ontgaan. ZEERAHIP. LIVERPOOL, 20 Februari. (Reuter.) — Het Engelsche stoomkoopvaardijschip Cambank, uit Cardiff, is in de Iersche zee getorpedeerd door eene Duitsche duikboot.Drie leden der bemanning zijn door de ontploffing gedood, twee zijn verdronken bij 't overspringen in ccne boot, de andere opvarenden zijn gered j Ilaliaansche Kamerzitting. Volgens Duitsche bladen heeft de Italiaansche Kamer eene gansch opmer-kelijke openingszitting gehoudeij. De voorzitter opende de vergadering met bewogen woorden over de aardbeving en prees de hulpvaardigheid van het geheele volk. De aangeboden steun van het buitenland was niet afgewczen uit trots, doch met het oog op de vreeselijke gebeurtenissen, die Europa beroeren. Hij gedacht de zelfsopoffering van den Koning en van het geheele koninklijke huis onder luide toejuichingen van de Kamer, en sprak de hoop uit dat Kamer en volk, in de beslissende dagen die te wachten zijn, dezelfde eendracht zullen toonen als bij deze nationale ramp. De lieer hoofdminister Salandra sloot zich bij de woorden van den voorzitter aan en sprak de overtuiging uit dat de Italianen, gesterkt door het leed, hun onwanlcelbaar geloof in de toekomst van het vaderland zullen behouden : « het onsterfelijke vaderland, dat thans meer dan ooit van zijne zonen de overtuiging verlangt, dat zijn lot niet enkel den engen kring der belangen van het heden omvat, maar de vroegere en de toekomstige ge-slachten, aile herinneringen en helden-daden van het verleden, aile verwach-tingen en idealen der toekomst. » Met luide toejuichingen werden die zinrijke bewoordingen door gansch de Kamer begroet. In de straten naarheen het Parlements-plein, hadden de oorlogsgezinden betoo-gingen willen inrichten. Zulks werd echter belet door de policie, die al de wegen naarheen het Parlement afzette. Er valt evenwel niet te betwisten, dat de stemming onder het publiek zeer zenuwachtig is. Japan en China. De eischen door Japan aan China ge-steld, hebben in de Chineeschc hoofdstad Peking reeds tôt eene ministeiicelc krisis geleid. De minister van buitenlandsche zaken, Soen Petsji, is afgetreden. Waar-schijnlijk wordt de voormalige hoofdminister Loe-tsjoeng-tsjang zijn opvolger. TU'gtRig vernlell Uit Kopenhagen werd gemeld, dat een Zeppelin gedaald was op het strand van Fanô, dat de bemanning van 2 officieren en 12 minderen gered en ingekwartierd werd, en dat de overblijfsels van het luchtschip onder militaire bewaking bleven. Uit een Wolff-telegram is nadien ge-blelcen dat het geen Zeppelin, maar een Schutte-Lanz van de zeemacht was. Nog een watervliegluig vergaan, BERLIJN, 19 Februari. (Wolff.) In den zwaren Zuiderstorm, waarin op 17e Februari het luchtschip L III bij Fano aan de westkust van Jutland is vergaan, is ook het luchtschip L IV verongelukt. Het is, tengevolge van een gémis aan de motoren, bij Blaavandshoek in Denemar-ken gestrand, en later naar zee gedreven. Van de bemanning zijn elf man gered, onder wie de kommandant ; vier man worden vermist. De geredden zijn voorloopig te Vaarde ondergebracht. ¥R!JQESP?ï©!£Eia. De Duitsche militaire geneesheeren en leden der 7e ambulance van het tweede Duitsch legerkorps, die van plundering en heling beschuldigd en in November door den Parijschen krijgsraad veroordeeld waren, zijn nu door den tweeden Parijschen krijgsraad in hooger beroep vrijge-sproken.In Midden-en Zuid-Amerika. In Mexico heerschen de Carranzisten te Vera-Cruz. Zij raden de buitenlandsche diplomaten, die het in de stad Mexico zeer slecht hebben, aan naar Vera-Cruz te komen of het land te verlaten. De gehcch-ten van het Amerikaanscli gezantschap zouden zulks wel doen, als de overige buitenlandsche diplomaten hun voor-beeld zouden volgen. — De regeering van de Dominikaan-sche republiek heeft aile betaling van traktementen geschorst. — Einde Januari was 't in Haïti voile opstand. De opstandelingen waren goed gewapend en de regeering zat zonder geld- Daarenboven was er de Bank ge-plunderd.— In de Mexikaansche republiek worden de katholieken onderdrukt en ver-volgd, de verwoesting en de armoede onderraijnen er 't voQu Bood van den Aarlsbisschop van Posen, POSEN, 20 Febr. — De aartsbisschop van Posen, Mgr Likawski, is gisterenavond gestorven. in Bl@ifiiëa Yalsche banîibriefkens van 1 fr, dragende het nummer 532.139 werden n omloop gebracht. Twee exemplaren van deze valsche bankbriefjes zijn aangeplakt aan het stadhuis te Antwerpen. De personen die in het bezit zouden zijn van zulke briefjes, worden verzocht deze zoo spoedig mogelijk op het policiebureel hunner wijk af te geven, met aanduiding in welke omstandigheden zij hun werden ter hand gesteld. UIT filVTWEflPEH. DE ZOOGEZEGDE DIEFTE. Wij hebben gemeld dat volgens de ver-klaringen van den huisbewaarder Jaak Tyck, dieven in het huis van den heer advokaat De Cock, Gerardstraat, waren gedrongen, hem gebonden en al het zilver-werk gestolen hadden. Het parket is in het huis van den beer De Cock afgestapt, en heeft îangdurig Jaak Tyck en Jozefine, zijne zuster, ondervraagd. Daar hunne verklaringen niet goed overeen kwamen,werdenbeiden aangehouden. Zaterdagmorgen is Jan Tyck, een broeder, wonende te Borgerhout, aangehouden. Deze laatste had den sleutel van het huis gekregen om eenige herstellingen te doen. Jan Tyck verklaarde dat op het oogenblik dat hij in huis kwam, de voordeur openstond. Er bevond zich een klein meisje aan de deur. Het onderzoek wordt voortgezet. TE Bis>U;§SEL. Ilet stadsbestuur heeft de leden van de legatie der Vereenigde-Staten van Amerika ontvangen. De marlcies de Villalobar, minister van Spanje, M. Ernest Solvay en andere ge-kende personen woonden de ontvangst bij. De ontvangst was ingericht om de Vereenigde-Staten te bedanken voor den zoo milden steun aan België verleend. De ontvangst was ingericht ter gelegen-heid van het verjaringsfeest der geboorte van Georges Washington (22e Februari 1732). De schepen van openbaar onderwijs van Luik, M. Maurice Falloise, stuurde aan al de schoolbestuurders een omzendbrief waarin hij dezen aanzet, het nationaal feest der Vereenigde-Staten te baat te nemen om hunne erkentelijkheid te be-tuigen. Op 22e Februari wenscht hij dat in aile beroeps- en lagere scholen gesproken worde over de grootheid en het belang van de bewezen weldaden. Evenals te Luik ziet men te Brussel de kleine vlag der Vereenigde-Staten aan het knopsgat dragen. De Verzoï'ging van Bpabant. Uit eene Brusselsche perscorrespon-dencie : Onder het Nationaal Komiteit werken provinciale lcomiteiten, waarvan het Bra-bantsche dezer dagen zijn verslag tôt 31 December in het licht zond. Daaruit blijkt dat dit laatste zijne zor-gen uitstrekt over geheel de provincie Brabant (Brussel en voorsteden uitge-zonderd) met hare zeer dichte bevolking, — welke streek, vooral in het Noordelijk gedeelte, zwaar van de krijgsverrichtingen te lijden gehad heeft. Het komiteit begon met een zeer nauw-keurig inventaris op te maken van het nog voorhanden graan, en een onderzoek in te stellen naar de behoeftige gezinnen en de aangerichte verwoestingen, zoodat de aanvragen der gemeenten gemakkelijk te kontroleeren waren. Er bleek daarop, dat 5200 zakken meel per week zouden noodig zijn gedurende de maand December, om eene bevolking van 200 gemeenten in het leven te kunnen houden, en dat dit cijfer, na uitputting der voorraden op 1 Februari, tôt 7000 zou stijgen. Enkele getallen lichten zulks toe : op 31 December was uitgereikt : aan Vil-voorde 300.100 kilo, aan Hal 300.200 kilo, aan Leuven 220.000 kilo, Assche 107.850 kilo, Eigenbrakel 169.200 kilo, Nijvel 100.000 kilo, enz. Andere voedingsmiddelen kon het komiteit met steun van de Amerikaansche Commission for relief uitdeelen, evenals hulp van allcrlei aard, wel noodig in eene provincie, waar niet min dan 3000 huizen verbrand zijn. Zoo werd 22.500 fr. besteed aan toe-vluchtsoorden, 16.500 fr. aan werkhuizen, terwijl in 68 gemeenten kleederen ge-schonken werden. Het slagvcld van Tieneo. Tienen, in de fransche taal Tirlemontj ligt op den grooten internationalen ijzeren-j weg, 48 kilometer boven Brussel en nos 52 kilometer van Luik. . Na den aftochti van de Belgische regimenten, welke rond] Luik gestreden hadden, was het Belgischej veldleger in en rond Tienen gckampecrd.l Den 16, 17 en 18 Oogst geschiedde dej terugtrekking onder de forten van Ant-j werpen. Een deel van het 2e en het22®j linieregimenten had echter opdracht ge-; kregen het aanrukkende Duitsche leger zoolang mogelijk den weg te versperrenJ Er is dus te Tienen geen eigenlijke veld-l slag geleverd. Volgens wij uit verschillendei monden vernamen, waren de Belgen al ta zamen ongeveer 800 man linietroepen^ waarbij 3 batterijen veldgeschut, eenige} lansiers, eenige jagers te voet, eenigel karabiniers en enkele gendarmen. In den namiddag van den 18 Oogst heeft dej kamp vijf voile uren geduurd. En zooals de lezer zal zien uit de lijsten welke vol-j gen, was het slagveld overdekt met de lijken van oversten en soldaten, terwijl hetj grootste deel van den overschot min of meer erg gekwetst in vier verschillendei ziekenhuizen van Tienen de beste zorgen ontvingen. Verleden week zijn wij die roemrijke,' voortaan historische plaats gaan bezoe-< ken, vooral met de bedoeling de nameri der gesneuvelden te bekomen en die in ons blad Het Volk te laten verschijnen.-Evenwel te Tienen zelf geen inlichtingen kunnende bekomen, zijn wij op zoek ge-< gaan, hospitaal in, klooster uit, van ge-' meente tôt gemeente. Ten Noorden van Tienen, zooeven buiten de stad, ligt de hoogvlakte Haut» hem-St-Margaretha. Rondom dalen en valleien en aan den gezichteinder als met een kring van lieuvels afgesloten. Daar be* heerscht men gansch den omtrek: Tienen^ Cumptich, Oplinter en Neerlinter, Ors-mael-Gussenhoven, Bunsbeek, Hougaer^ de, Jodoigne en Ottenrode-Wever. Het kasteel van Hauthem-St-Mar-garetha, waarachter eene Belgische bat>; terij was opgesteld, werd door niet min dan 62 kanonschoten in puin gelegd. Oveï het algemeen heeft de streek weinig ge«' leden, met uitz>ndering nochtans van het dorp Neerlinter dat geweldig onder vuur werd genomen en waar 73 huizen onbe- woonbaar bleven ( In een gesprek hoorden wij den wensch uitdrukken, dat de beide Vlaanderen later aan de gesneuvelden rond Tienen een ge-' denkmaal of kapel zouden oprich-» ten. Hauthem-St-Margaretha ware daar-toe als van zelf aangewezen, omdat het de hoogvlakte is welke gansch het slag-* veld beheerscht. In afwachting bouwen wij een monument door de afkondiging der namen, onze lezers verzoekende om een gebed tôt zielezaligheid der heldenschaar. Lljsî der Belglsciie soldaten gesnsavelâ gevondsn op het oronflgaMed vaa Hautsm-St-Margarsthaîjli-Tignen- De som tusschen haakjes is het geld ge~ vonden op de gesneuvelden. Deze gelden berusten in het « Rood Kruis », dat ter-loops gezegd, nu de post begint te werken, ook schriftelijke inlichtingen verschaft. De aanduiding « reeds overgeVoerd » be^ teekent dat die lijken ontgraven en naaf hunne woonplaats overgëbracht werden. CLAUS Hendrik, korporaal, 22elinie,van Ootegem (2,42 fr.). COLASSE of BOLASSE Jan-Karel 22® 1., 3/2, van Gosselies (35,70 fr.). HOUTIER Eugeen, 22e linie 3/3, van Blor- lanwelz (17,16 fr.). VANESCOTE Leopold, 22e linie 3/3 van Courcelles, reeds overgevoerd naar zijns gemeente (28,65fr.). Nummer matricuul, 56361, 3/3. Nummer matricuul 56152, 3/3. CAUWENBERG Frederik, 2= linie, 3/$ van Dendermonde. (12,80 fr.) LINTHOUT Polidoor, 22e linie, n° 54977< van Aalst. (3,68 fr.). VOET Arthur, 22° linie, van Maclielen« Deinze, (39,40 fr.). HAVERBEKE, n» 57907, 2e linie, 1/2, van Thielt, (3,50 fr.). MATON R., n° 57577, van Quaregnon, reeds overgevoerd. (15.24 fr.). Nummer matricuul 50131. VANWIKKELEN Urbaan-Jan, 22» linie, n° 54.502, van S. Jans-Molenbeek (0,40 fr.), VAN DER GHEYNST Alfons, 22« linie, n° 56109, van S. Maria-Lierde, reeds over« gevoerd (24,40 fr.). DE WINCKELAERE, officier, 2e linie, had op zich 148,51 fr., 2 ringen, portefeuille^ enz., enz. GELLYNCK Luciaan, 22elinie, 1/1, van( Wervick, 30.57 op zich. NOTEBAERT, n° 54822, van S. Gillis; (14.15 fr.,) reeds overgevoerd. DE NOËL Florimond, n° 56717, van Gent^ (14.77, zakuurwerk), reeds overgevoerd. i HEITCSAMP Cyriel, n° 56552, van Giliy (75.82 fr.), reeds overgevoerd. VROMAN H., n® 57625, van Ruyaseledo* (5,60 fr.). PETTELOOT Arthur, 22* linie 1/4. irajl Kortrijk (30,60 fr.). Yijf en Twinligsic Jaar. — «. S 3 Godsflienst — Hnispïin — ESgeïïto Biasdag, 23 Fcbraari 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods