Het volk: christen werkmansblad

1767 0
03 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 October. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0v89g5hh00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VîjfeB-Twialigste JaaF. — N. 208 Godsâienst — Halsgezia — Eipndo® ZondagJ, en Maandag, \ October 191S1 Aile briefvrisselingen vraoht-vrij te zenden aan Aug. Van ïseghtm, uitgever voor denaaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Mcersteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-fiant en Limburg : Viktor Kuyl, Vaartstraat, 3, Leuven. HET VOLK ■ i i . i rT Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 f P. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Di'ie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden , geweigerd. S TELEFOON N° 137, Gent. ¥«rseliijnt G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD îî Centiemen liet nuinmer 1G Ceuliemea per week DE AVONDEN KOMEN AAN. Van rond den zessen, en allicht nog vroeger, hangtde schemering in de luofat. Stilletjes aan zijgt ze reer en groeit en verdikt tôt deemstering. Een goed eindje vôôr het gewoon uur van slapengaan, is de a von:! het kotje meester — de reeds tellende herfst- enalras de lange winter-avond.* ♦ * De avonden komen aan !.... In gewone tij ien wekten deze woorden het gedacht van huiselijkheid ; van hoekering rond het warme stoofke bij glimmering van het weifelende licht ; van gekeuvel rond den huiselijken haard ; van voorlezing ol afzonderlijke lezing rond den familiedisch. Dezen winter echter zullen de avonden voor vele gezinnen treurig zijn. In menig huis zal er spaarzaair met de kostelijke brandstof omgegaan worden ; in menig huis zal Ze rrisschien geheel ontbreken. De comiteiten voor ondersteuning dien-den van nu voort hurne aandacht te vesiigen op hulp ook aan dezen'kant te verleenen. Eveneens met de verlichting zal het in vele plaatsen sclirap gaan.Hoeheeftmen, in vele huizen, verleden winter reeds gekariot ! Hier stond het keerske, van eigen maaksel 1 of met dure munte be-taald, te dansen en te flakkeren op tafel-hoek of schouwbank. Daar straalde een velolantaarn een forschen stralenbundel op ééne vaste plaats. Ginder nog pieroog-dc een weifelend oliepitje in een glaaske, onbekwaam om het donker uit de karrer te verdrijven. En de huisgenooten zaten rondorn te knotteren, of ongenoegelijk zieh te vervelen, totdat ze veel vroeger dan naar gewoonte, sarrienkriielden voor het gebed, opstonden en, gewillig met de kiekens, naar bedde trokken !.... Hoe zal het dezen winter gaan?.... Zal er voistrekt geen middelgevonden worden om de n enschen genoegzaam van petrolie te gerieven? Of om de bestaande verlichting, gaz- of electrisch licht, zoo genadig mogeiijk in het bereik der groote massa te brengen?.... Gehikkig die, voor de aarkomende avonden beschikken over voldoende warmie en licht! Gij toch moet. dezen koste'ijken tijd weten te proiijte te brengen ! 't Ware immers anders zonde Gods. En al de menschen, die zonder voldoende licht en warmte voortdoen, zouden tegen u opstaan, en uw ongenoeg-zaam of geen gebruikmaken van de waardevolle avonden wraken. * ** Hoe zullen we de aankomende avonden overbrengen ? Met te genieten van de aangename huiselijkheid die ze van zelf medebrengen. Met te zorgen voor onze ontwikkeïing, bijzonder met te lezen. In aile huizen, waar het gevoeglijk kan, moet er van nu voort, 's a vends gelezen worden ! Vele menschen lezen, maar niet anders dan draakromans. Dit is, niets anders dan vertellingen die spelen zôô ver buiten het gewone of bereikbare leven, dat ze ons leven geen deugd kunnen doen maar het veeleer schaden; die zôô ver gezocht zijn, dat hunne onwaarschijnlijkheid alwie nadenkt moet doen lachen of afstoot; die de verbeelding op bol brengen, de driften opzweepen, ja de levensopvatting door somtijds geheel vieze leerstelsels vervalschen. Zulke romans zijn de meeste van die groene of rooze boekjes, welke in gewone tijden, zooveel centiemen per week, ten slotte een hoogen prijs, in afleveringen worden rondgegeven. Wie allcen zulke boeken leest, zou veel nuttiger zijn tijd verslapen en 's morgens met dat papier zijne stoof ontsteken. * % Er bestaan echter wel goede romans : vertellingen namelijk die opgebloeid zijn uit den grond onzer vaderlandsche of kerkelijkc geschiedenis, ons gezond volks-leven, ons sociaal leven, of uit kennis en wetenschap; en die ons, bij het genot om slijl- en kunstvaardigheid, ook nog lessen geven in levenskunst, tafikennis en elierhande weten. Zulke boeken zijn bjjv. de meeste werken var. Corscieuce en Verne; vele uitgaven van Het Davids-fonds; de werken van Warden Oom, enz., enz. ♦ ». Doch, benevens romans, diende ons volk ook ja meer en meer boeken te lezen die er in c',e eerste plaats op uit zijn niet dooreene aangename vertelling te ontspannen, maar door kennis en kunst te verrijken. Zulke boeken kunnen even aangcnaam geschreven zijn als romans, en veel meer nog dan deze goed doen.' We bedoelen eerst en vooral werken over fiatuurkennis. 't Is immers toch ilroevig, dat de meeste menschen niets zier noch genieten van ffe heerlijke wereld die God rondom lien getooverd heeft. Hier bezitten we kostbare werken : bijv. de nooit genoeg aan te prijzen boeken van kanunnik Martens; verschillende <n-dere uitgaven van Het Davidsfond; voor wie Fransch verstagt, de volksche werkjes van priester Moreux : het uitgavetje var Petrus Canisius : De Godsidee in de weten-schappen, enz., enz. Dan werken over Godsdienst en levenskunst. Hier betreuren we dat de meeste onzer voiksboeken over godsdienst door-gaans te droog theologisch, te redeneerend apologetisch, te weinig bewonderend, lee-rend en volkschonderlioudend geschreven zijn. We hebfoen er toch eenige goede : bijv. in de reeksen van Geloofsonderricht (Brugge) of Geloofsverdediging (Antwerpen) of Petrus Canisius; bijv. in Alban Stolz Sterrenhemel en enkele prachtige levens van heiligen door nieuwere schrij-vers, vooral door Jorgensen; voor meer gevorderden, boeken als Bij het meer van Geneve door P. Morawski (vertaling Heyn-dericks). Dan meesterlijke werken als : de voordrachten gehouden in Sint Thomas Genootschap te Leuven door Hugo Ver-riest, De Gryse, P. Rutten en andere; het prachtige Gcestelijk Leven door kanunnik Malica (Brugge); Levenskunst door Forster; waarbij ook te noemen zijn verschiller de leerstellige katholieke romans, als bijv. : De œeg naar het licht van Jorgenseï ; Op welk gezag van Benson, enz., enz. Verder moeten we lezen : werken over sociale kennis. Hier hebben we verschillende werkjes van Futura vooral : Volks-ontwikkeling van Aalberse, benevens Volksontwikkeling van Kan- Luytgarens ; de levensschetsen van Ketteler, Manning, Windthorst, Donoso Cortes ; het sociaie programma van de Mun. Dan over vak-beweging : het Handboek der Moderne Vakvereeniging door Hermans ; De Vak-organisatie der nijverheidswerklieden door Prims, Arerdt en Debruvne ; over Werk-liedenbonden : het degelijke Handboekje der R. K. Werkliedenvereenigingen door Hermans ; verder over Samenwerking : De werkliedencooperatie in Engeland door P. Ver >.aegen ; verder de mooie boeken : Betrekkingen tusschen onze Sociale werken en Sociale opleiding der jeugd door H. Heymans ; de verslagen onzer sociaie werken : het aangenaam boek : Sociale priesters in Frankrijk, Drijvers : De eigen-dom en wat hij worden moet, enz., enz. Verder vr"en nog te lezen : werken over politiek of staatkunde : b. v. verschillende werkjes van Futura : De antithèse of strijd tusschen twee wereldaanschouwingen ; Christelijke politiek van Aalberse ; Démocratie en Kiesrecht van Lily ; Individu 2-listisch of organisch kiesrecht, enz., enz. Dan ook nog : boeken over vakkennis, elkeen het meest over het vak dat hij uit-oefent.Ten slotte ook nog lezing bijzonder met het 00g op de kunst: nameiijk de werken onzer beste en ook zedelijke schrij-vers : gedichten en geschriften, b. v., van Ledeganck, Van Beers, Rodenbach, Ge-zelle, Verriest, Walgraeve, Eeckels, Cup-pens, Verschaeve, Dosfel, Persyn en ande-ren ; van de gamakkelijkste stukken uit Vondel; eene keus uit Streuvels, enz. We weten, bij ondervinding, dat ja ook volks-jongens vanzelf met eenige ontwikkeïing, in al deze schrijvers smaak vinden. ♦ * ♦ Zooals ge ziet, is er overvloed van stoffe. Elk grijpe toe volgens keus. Niemand die gelegenheid heeft om te lezen, mag het, in de aankomende avonden, laten. Vindt men 'savonds geen gelegenheid, misschien heeft men binst den dag vrijen tijd. Dezen kosteiijken tijd bij avonde of bij dage man men niet ongebruikt laten voorbijvliegen 1 Men moet hem weelder'g gebruiken, vooral voor genot en ontwikkeïing door lezing. Kennis is macht. Kunst veredelt. Maken we dus, door ontwikkeïing ons leven sterker, schooner, beter 1 REMO. De Britsche troepen in Frankrijk. De vroegere président van den Board of Education, de heer Pease, die als burgeriijk lid van de kommissie voor de schadeloosstel-lingen in Frankrijk vertoeft en voor korten tijd te Loriden verblijft, heeft aan de pers eenige mededeelingen gedaan. De kommissie is ingesteld ter vaststelling van de vergoe-dingen die de Fransche bevolking toekomen voor de schade die de Britsche troepen aan hare bezittingen aanbrengen, dit wil zeggen de schade niet toegebracht in het gevecht, maar voortvloeiend uit. den doortocht, de bezetting en de inkwartiering. Uit de mededeelingen van den heer Pease blijkt, dat er eene uitmuntende verhouding bestaat tusschen de Fransche burgerlijke bevolking en de Britsche troepen. De Fransche boerenbevolking is overal onzen mannen vriendschappelijk gezind, zegde de ' heer Pease. De kinderen juichen elken Britschen . soldaat toe, dieu ze zien en dat is een goed teeken voor de gevoelens der ouders. Wat de Britsche soldaten zelf betreft, ze zijn zeer welgemoed en dragen hunne lasten en ge-' varen zooals men mocht verwachten dat ze zouden doen. OP DE BALKANS. Hadoslawow naar Berlijn. Uit Sofia wordta&n den N eue, Wiener Jour-iial gôseirid dat àeminister-voorzitter Xtados-lav/ow zinnens is, binnen korten tijd naar Berlijn te reizen. Bit bericht werd reeds half officieel bevestigd. Als doel der reis wordt een bezoek voorgewend aan een zoon die aldaar bij het Bulgaarsche gezantschap eene plaats bekleedt. AJgemeen nochtans wordt gezegd dat die reis politieke gronden heeft en van ovenvegende beteekenis is. Tusschen Griekenland eu Serviè'. De spoorweg die uit Griekenland in Servie leidt is uitsluitend ter militaire beschikking gesteld. Het reizigersverkeer zal maar na een paar weken heropend worden. De private telegrafische gemeen-schap met Servie is geschorst. De stoom-booten zijn ter beschikking van de militaire overheden gesteld. Tôt nader bevel worden geen pasporten meer ver-. leend. De school der gendarmerie is gesloten; de leerlingen zijn gelast met de bewaking van statiën en spoorbanen. De leerlingen der andere scholen zijn ontslagen en de gebouwen dienen tôt onderdak voor de soldaten. De havenoverheid van Saloniki heeft streng aile nacàtelijkc vaart in de Golf verboden. ENORM MCNfTIEVERBRUIK. De Dai7î/-Maii-cprrespondent te Parijs seint, dat in de dpe dagen en nachten durende beschietinrt van de Duitsclie stel-lingen in Champagîie en bij Atreclit, een miilioen zware proj^ctielen verbruilît wer-den. | OffciceleMededeelingen In Vlaandei'cn, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 October. (Wolff.) Uit het groote lioofdkwartier : Vijandelijke monltors beschoten zonder uitwerking de omœving van Lombaert-zijde en Middelker ce. Een en nieuwen aan val beproefden de Engelschen gister niet weder. Onze tegen-aanvallen Noordelfjk van Loos deden bij hevigen vijandelijlcen tegenweer verdere vorderingen; eenige gevangenen, twee machiengewefen en een mijnenwerper bleven in onze handen. Pogingen der Franschen, om Oostelijk van Souchez en Noordclijk van Neuville terrein te winnen, mislukten. In Champagne, Oostelijk Auberive, mislukte een vijandelijke aanval, met sterke krachten ondemomen. Eveneens vruchteloos waren gezamenlijke Fransche aanvallen in de streek Noorwestelijk Mas-siges, waaraan troepdeelen van zeven verschillende divisies deelnamen. Het aantal gevangenen, bij de aanvallen in Champagne tôt hiertoe gemaakt, is ge-stegen tôt 104 officierai en 7019 man. Gevolgrijke mijnontploffingen bescha-digden de Fransche stelling bij Vauquois. Fransche vliegers bewierpcn Hénin-Liétard met bommen, waardoor acht Fransche burgers gedood werden. Wij hadden geen verliezen. (Fransche Melding.) PARIJS, 1 October. (Beuter.) Ajnbtelijk bericht van donderdagachternoen : In Artois nam de vijand onze nieuwe stel-lingen Oostelijk van Souchez onder hevig vuur. In Champagne bezetten wij verschei-dene plaatsen in de schutsgraven der tweede Duitsche verdedigingslinie, Westelijk den heuvel van Tahure en Westelijk de hoeve Navarin. Te dezer plaatse overschreden enkele deelen onzer troepen de Duitsche linie en gingen beslist vooruit; maar wegens zeer hevig stopvuur der artillerie en zeer hevig flankenvuur kon hunne vordering niet behouden worden. De veroverde pun-ten der tweede vijandelijke linie behielden onze manschappen. Zuidelijk van Ripont verbreidden en vol-ledigden wij de jrerovering der eerste Duitsche linie, op dewelke wij een stuk innamen van het gewichtig steunpunt Ouvrage de la Défaite genaamd. Op het overige front was de nacht rustig. Niettegenstaande de ongunstige weers-gesteltenissen, wierpen onze vliegeskaders gister bommen op de verbindingslijnen achter het Duitsche front. Bazancourt in het Suippedal, Warmeriville, Pont Faver-ger, St-Hilaire le Petit alsook eene kolonne op marsch bij Sornme-Py werden getroffen. . —Ambtelijk bericht van donderdagavond: In België ondersteunde zware artillerie de ondernemingen der Engelsche vloot tegen de Duitsche kustbatterijen. Geene beduidende gevechtsverrichtingen in Artois. De vijand toonde eenige werk-dadigheid in de omgeving van Boye ; eene sterke vijandelijke verkennersafdeeling vrerd door ons vuur verstrooid. Voor Beuvraignes deden wij mijnen springen, welke de Duitsche schutsgraven verstoorden. In Champagne wonnen wij terrein Noor-delijk Le Mesnil en verder Oostelijk tusschen de hoogte 199 (Noordelijk Massiges) en de baait van Ville sur Tourbe naar Comay in Dormois. Benen vijandelijken tegenaanval gelukte het, weder voet te zetten in het schanswerk de la Défaite ; een tweede, zeer hevige tegenaanval in denzelfden sector werd volledig teruggewezen. Eene vliegtuiggroep bewierp heden Guignicourt met blijkbaar nuttig gevolg. Onze zeer hevig beschoten vliegtuigen keer-den welbehouden terug. Op het Oostelijk Geveelitsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 October. (Wolfï.) — Uit het groote hoofdkwartier : Westelijk van Dunaburg, bij Grendsen, werd eene verdere stelling des vijands bestormd. In gevechten Oostelijk van Madziol alsook op het front tusschen Smorgon en Wischnew zijn Russische aanvallen onder zware verliezen afgebrokèn. De legergroep van veldmaarschalk von Hindenburg maakte gister 1360 gevangenen.Bij de legergroep van prins Leopold van Beiercn herhaalde de vijand zijne vruchtelooze deelsaanvallen. Aile voor-stooten zijn afgewezen. Zes ofïicieren, 494 man en zes macliiengeweren vielen in onze handen. Bij de legergroep van veldmaarschalk von Mackensen is de toestand onveran-derd.De aanval der legergroep van generaal von Linsingen gaat vooruit. * * * Het aantal gevangenen, in de maand September door de Duitsche troepen in het Oosten gemaakt, en de overige buit bedragen : 421 officierai, 95.464 man, 37 kanonnen, 298 machiengeweren en een vliegtuig. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 1 October. (Wolfï.) — Ambtelijke mededeeling : In Oost-Galicië viel niets bijzonders voor. Bij Nowo Alexiniec mislukte reeds in de voorbereiding eene Russische aanvals-poging onder ons artillerievuur. Aan de Ikwa en in het Wolhynisch vestingssgebied geen verandering aan den toestand. Aan de beek Kormin wonnen de Ver-bondenen opnieuw terrein. Russische tegen aanvallen werden afgewezen. Vijf Oostenrijksch-Hongaarsche schadroenen namen bij zulk een vijandelijken voor-stoot twee ofïicieren en vier honderd man gevangen en veroverden machiengeweren . In de laatste twee gevechtsdagen vielen in deze streek tien ofïicieren en 2400 man in gevangenschap. (Russische Melding.) ST-PETEBSBURG, 1 October. (W. T. B.) Van den generaalstaf : Bij Riga eenige nietszeggende t ffensiefs-pogingen van de Duitschers. Dezen, die poogden den Oostelijken oever van het Riwnbachmeej' in de streek van Kemmern (28 kilometer Oostelijk van Kukkun) te be-vestigen, werden op den anderen oever teruggeworpen De Duitschers vielen evenzoo het kerkhof van het dorp Rose, Noordwestelijk Birsgalen aan ; maar ook hier werden zij teruggeworpen. Het offensief der vijandelijke infanterie Zuidelijk het Driswjaty-meer, werd door onze cavalerie staangehouden. Zuidelijk het Boginski-meer (tien kilometer Oostelijk van Widsy) keerden vele gevechten in ons voordeel ; op versoheidene plaatsen gingen onze troepen naar het Westen vooruit. In den omtrek van het dorp Lubki, 20 kilometer Zuidelijk het Naroczmeer, werd de vijand door ons verworpen entrokzich terug. Het g&vecht bij het dorp Daniuszewo aan de Wilija, 9 kilometer Noordelijk stroomafwaarts van Smorgon, eindigde in ons voordeel. De vijand trachtte het offensief te nemen. Op het front Krewo-Kraschin, Noordelijk Baranowitschi aan de boven-Szczara en het Oginski-kanaal, talrijke plaatselijke gevechten zonder gewichtigen invloed op den alge-rneenen toestand. In den omtrek der midden-Styr bij Czar-torysk en Oostelijk Kolki duren de gevechten voort. De vijand werd uit het dorp Kuliko-wieze aan de Styr geworpen. Evenzoo werd het dorp Koczyscze Oostelijk Kolki door ons terug veroverd. Oostelijk Luzk, dat wij vôôr twee dagen ontruimden, buitengewoon hevig gevecht bij het dorp Silno. Na eenen vijandelijken aanval moesten zich onze troepen uit eenige sectors terugtrekken. Door herhaaldelijke tegenaanvallen bij het dorp Cuman gelukte het ons vooruit te dringen en den vijand uit zijne schutsgraven te werpen. Een vijandelijke tegenaanval in den omtrek van het dorp Karpilowka bij Cuman, werd teruggeworpen.Even weinig uitsla^ hadden de offensiefs-pogingen des vijands m den omtrek van het dorp Cebrow, Noordwestelijk Tarnopol en Zuidoostelijk van Kozlow. Onze cavalerie had verscheidene bot.singen met vijandelijke voorhoeden op den linker oever der Strypa in den omtrek der dorp en Dobropole en Chruielowka, Zuidwestelijk van Trembowla. e DeOoslenrijkseh-ItaliaansehcOcrlog (Oostenrijksche Melding.) I WEENEN, 1 October. (Wolfï.) — Aan ^ het Tyroler- en het Carinthierfront had-1 den gister enkel geschutgevechten plaats. b De reeds gemelde vooruitrukkende be-r weging'. 11 ttgen onze versterkte liniën, r ten Westen van de Bombaschgraven, werden door onze dappere Salzburgsche 1 versterking. n afgeslagen. Gister vroeg J vielen de Italianen den Mrzli Brh en de Zuidwestelijke helling van dien berg. met sterke kracliten driemaal te vergeef. aan. Daarbij leden zij zware verliezen. Aanvals-1 pogingen tegen enkele stellingen van het bruggehoofd van Tolmein werden, gelijk t altijd, afgewezen. (Italiaansche Melding.) ; ROME, 1 October. — In de omgeving 3 van de Stilfer Joch duurt het ofïtnsiéf 1 onzer troepen voort, bij het Cevedai, 1 midden storm en sneeuw, om de omgeving van kleine vijandelijke a^deelingcn te • zuiveren en aan het vuur van de vijande-1 lijke artillerie een einde te stellen. I11 Opper Cordevole werd de werkdadigheid der vijandelijke artillerie smds eenige ' dagen wat leven diger. Onze artillerie nam gister bij Cief e'éne vijandelijke kolon onder vuur, dîe ' daar uiteensloeg en een groot deel harer 1 wagens ter plaatse liet. In Carint'.iie en in het bekken van Flitch hadden veel-c vuldige kleine gevechten plaats, waarbij wij eenige vijandelijke wachten vingen. Een vijandelijk watervliegtuig wierp twee bommen op Busa. Een onzer vliegtuigen wierp, met zichtbaren goeden uits'ag, bommen op eenige plaatsen van den 1 Karst, waar men de aanwezigheid ver-i melde van hoogere Oostenrijksche ofïi-t cieren. ; De Oostcnrijksch -Servische Oorlog Vas het Sirvlschs gevsc itst^rrain- BERLI.JN, 30 September. (Korr.„sp. Norden.) De Lokal- Anzeiger verneemt uit Boedapest, dat een Servisch leger van 50.000 man op 23 September naar de > Bulgaarsche grens is opgemarcheerd. Het ' grootste deel der bevolking van Belgrade is naar Nisj en andere plaatsen in het , binnenland gevlucht. l D1 Strljîl In M3Sopotan!S. LONDEN, 30 September. (Reuier.) — In het Lagerhuis las Chamberlain, iniiiiai er voor Indië, de voïgoade teleg.vau'uen c voor van generaal Niseon, kommandant der Britsche strijdkrachten in Mesopotamie : Eerste telegram : De verrichtingen (1er 6e " divisie aan de Tigrisli lie leidden dins.ïag l tôt een volkomen succès. De stelling bevindt zich zeven mijlen ten Oosten van Kuti.la-mar, op beide zijden van de Tigris en s' rt:kt t zich op den linkeroever ongeveer zes nrjien uit. De richting van den aanval was g^ed aangegeven door eene afzonderlijke kolonne van twee brigades, onder aanvoering van generaal Delamain. N? een kort optreden . staken de troepen m»tandag van den re 'h' er-' oever over en kwamen des avônd.s na < en geforceerden marsch in het Nooivlerlijke ^ linkeruiteinde, dat door een dapperen a ,a-1 val en na veel tegenstand om 10 's morgpas J veroverd werd. Het overige deel van deae 1 stelling werd om 2 uur geacme.i. Bij iiefc ; vallen van den avond waren de strijdkr.y h- • ten tôt het Westelijke deel der stelling ù > >r-. uitgekomen, dat krachtig vers.erkt v/.ls. 1 De vijand werd den geheelen dag door eene 1 andere brigade bestookt, die in zijne s el-^ lingen doorgedrongen Was. Den ganschen dag hadden gevechten plaats tussohea de cavalerie, die de buitenste flank beschermde en de Turksche cavalerie. [ Een aantal kanonnen, vele geweren, ) verscheidene honderden krijgsgevangenen 1 en een groote hoeveelheid munitie werden veroverd. Onze verliezen bedragea, naar ! gemeld wordt, minder dan vijf honderd man. Tweede telegram : De vijandelijke voor-uitgeschoven stelling van Kut^lamar is ver-! overd met een groot aantal krijgsgevangenen • en kanonnen. De vijand bevindt zich in vi'lle vlucht naa-r Bagdad, door onze troepen ver-volgd. . ' e m 1 Japan en Zuid-Ainerika. WASHINGTON, 30 September. — De Amerikaansche handelsgehechte te Santiago (Chili) heeft bij het Amerikaansch vreemden département een versiag inge-diend betvekkelijk de inspanniugen der Japanners om hun handelsverlcecr in Zuid-Amerika te begunstigen. Eene vereeniging van Japansche stoom-vaartlijnen en groothandelaars, beschennd door de Japansche regeering, heeft te Santiago eene bestendige nijverheids-tentoonstelling ingericht, waar de Chi-liaansche handelaars voortdurend eene volledige keus van Japansche voort-brengselen kunnen bewonderen. Japansche Leeaingen. LONDEN, 30 September. — Uit Tokio wordt aan den Times gemeld, dat de Japansche regeering eene leer.Ing van dertig miilioen yen gaat uitgeven. De bijzonderste banken zullen aan die I fiuancieete verrichting deelnemea. >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods