Het volk: christen werkmansblad

2019 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/td9n29qn9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

>■ T. Zes-enTwintigstc Jaar. — N. 171 1 ■ Goisisnst — Baissezln — Eipnâsm Zoodag, 23, eo Maandag, 24 Mi 1016 ... ... .u Aile brîefwïsBelingen yr&çfct-Viij te zenden aaû Atig. van ïeeghem, uitgever voor de naanjl. maatsch. cDrukkerij Het Voli** Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor Wesfc-Vlaanderem Gaston Boesuyt, Becolletten» ctraat, 14, Kortrijlt. HET VOLK Me a schrljft In : Opalle posfckantoreiî aan 10 f?i per jaar. Zes maânden fr. 5.00< Drie maatiden fr. 2,50. AankondJglngen : Pi'ijs volgens tarief. Voorop U betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieyen wordes geweigerd. TBLEFOON N° 137, Gent. Verscfe||ait 6 maal pef weeîa CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Ceaîiemea liet nummex* Werk 3szoi*fgen. Het schijnt ons dat meti hier en daar begint te laten werfcen. Begonnen bouw-■werken woiden afgemaakt en oolc de kuisch- en herstellingsbezigheden nemen toe. De avcikels nopens « "Werk bezorgen », m Het Volk en Le Bien public verschenen, zullen dienaangaande wel het lumne hebben bijgedragen ! En nogmaals doen Wij een beroep op al Vfie door werkbezor-ging ons volk helpen kan. Eene aalmoes geven is schoon en vtrdienstelijk, maar eenige mrkiooze menschen eenig op-beirond en redelijk loongevend Wtrk veischaffen is duizendmaal nuttiger. Werk moet ons volk behoeden tegen veïval, Vfcl'k moet de zuchi naar «krijgen» veïdrijven, van werken. moeten onze menschen kunnen bestaan. Helpt daaraan me de, gij allen die mede-helpen knnt. Men mag zicli niet itibtelcbn dat aile hulp- en werkbe;.orging van cle openbare -bestuien moet komen. Elkeen dient het zijne bij te diagen en elle op zijn gebied,. Werk bezorgen is medehelpen aan de vrijwai'ing van ons volk. En dat is toch wel eene sehoone daad 1 DE « DElTSfJlLANi) » BALTIMORE, 20 Juii. — De Deulschland lag 's morgens vroeg nog steeds aan de pier, al -hoewel ailes toonde dat zij den avond te voren gereed was, om elk oogenblik uit te varen. Een fileeper ji;^t onder stoom aan de zijde van de onderzeeboot. Eene schnitenvloot, die in de ha-ven patroeljeei'de, poogde de schniten çn dag-ï>ladschrijvers~te bewegen zich te verwijderen. Ben dagbladschrijvers werd gezegd dat zij het clan van de onderzeeboot stoorden. (II. V.) op DE BALKANS. Offensisï op de Balkans. De Sccolo meldt dat Generaal Sarrail binnen-kort zal optreden. Engeland zal op de Balkans nieuwe werkingen doen, zulks getuigt de tegen-"Wàordigheid van het Engelsch oorlogministerie dat de Saloniki-expeditie deed uitvoeren. De Russen die te Brest en de Portugeezen die aan het Macedonisch front gelaud zijn, hebben het leger van Sarrail aïs bestemmingsplaats. ({T. VoJkszeilung. ) OfSeieeleMedeâeeiingen în Vlaaiidereo, Frankrijk en Eîzas. (DUITSCHE MELDING.) BEBLIJN, 21 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : De gister gemelde Engelsehe aanval van 19 Juli in de streek van Fromelles blijkt door twee sterke divisies uitgevoerd geweest te zijn. De d&ppere Beiersche divisie, op wier frontsec-tor de aanval stootte, telde meer dan 2000 lijken vaji den vijand op het voorterrein en heeft^ tôt nu t'oe 481 gevangenen, waaronder 10 officieren, met 16 maehiengeweren afgeleverd. Op beide oevers van de Sorrame gingen de vijanden gister, zooals verwacht iwerd, tôt eenen hoofdslag op. Deze is mis ukt. De aanvallen werden na kraehtige voorberei-ding mât talrijke gelederen aangezet op een front van nagenoeg 40 kilometer van Zuidelijk Po-zièreatot Westelijk Vermand-Ovillers. îileer dan 17 divisies met over de 200.000 man namen er deel aan. De magere uitslag voor den vijand is, dat de eerste linie van eene Duitsche divisie op zoowat drie kilometer breedte Zuidelijk van Harde-court uit de voorste in de S00 meter daar achter liggende naaste graven gedrukt werd, en dat vijandelijke afdeelingen in het vooruitspringend boseh Noordwestelijk van Vermand-Ovillers binnendrongen. Op geheel het overige front vergruisden de woedende aanloopen op de doodsveraehtende plichtstrouw onzer troepen, onder buitenge-wone verliezen voor den vijand. Ook de bij gravenstrijd verrassende inzet van Engelsehe cavalerie te paard kon daar niets aan verande-ren.Er zijn tôt hiertoe 17 officieren en omtrent 1200 man gevangen genomen. Van het overige front zijn geen voorvallen van bijzondere beteekenis te berichten. De be-drijvigheid van artillerie en mijnenwerpers was nu en dan gestegen Zuidelijk het kanaal van La Bassée en Noordwestelijk van Lens, alsook in de Argonnen en beiderzijds de Maas. Noordelijk van Vendresse (Aisnegebied) gingen kleine Fransehe afdeelingen na vergeefsche mijnontploffing voorfiit en werden afgewezen; de trechter werd door ons bezet. — Een vijandelijk vliegtuig, in luehtgevecht neergeschoten, bieef verbrijzeld Zuidelijk Po-zières, een ander viel Noordoostelijk van Ba-paume in onze handen. sjc * Van Engelsehe en Fransehe zijde wordt met gemakkelijk te doorschouwen inzieht getracht de merkwaardigste fabelen over Duitsche verliezen in het Sommegebied te verspreiden. Zoo wordt van Poldhu over gansch de wereld met de draadlooze telegraaf gemeld, hoe volgens een gevonden seliriftstuk blijkt, dat een bataillon van het 119 reserveregiment van zijne 1100 man sterkte er 960 verloor, terwijl twee andere bataillons van hetzelfde regiment meèr dan de helft van hun effectief inboetten. Tôt kenmer-king zulker uitstrooiingen en tôt geruststelling van het Zwaa'osche volk waartoe dat regiment behoort, wordt aangpmerkt dat zijne gezamen-lijke verliezen in de laatste weken tôt gister gelukkiglijk weinig meer dan 500 man, dus zoowat hét vierde der Engelsehe opgaven bedragen, hoe beklagenswaardig dit op zich zelven ook reeds weze. ■ (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 20 Juli. - OfficieeJ : In den seetor der Somme heeft het Fransehe voetvolk hedenmorgen de Duitsche steHingen aangevallen en beduidende vorderingen ver-wezenlijkt.Ten Noorden der Somme hebben de Franschen de DuitscheloopgraVen van le Mamelon d'Harde-court tôt aan de rivier veroverd en hunne linie ten Oesten van Hardecourt merkelijk naar voren gebraeht langsheen het slagveld, en tôt nog toe 400 gevangenen genomen. Ten Zuiden van de Somme, tusschen Barleux en Soyécourt, is heel de eerste Duitsche loop-gravenlinie in de handen der Franschen geval-len.In Champagne zijn de Franschen in eene Duitsche loopgraaf ten Noordoosten van Aubérive binnengedrongen en hebben gevangenen aan-gebracht.In de Argonnen hebben de Duitschers om-streeks 19 uur eenen over val beproefd op de kleine Fransehe posten a°n het vooruit springend deel van Bolante. Na een levendig gevKht met handgranaten werden zij teruggeslagen. Op den rechter Maasoever hebben de Franschen tijdens den nacht vorderingen gedaan ten Westen van het werk van Thiaumont. Ten Zuiden van Fleury werd een versterkt en krachtig door de Duitschers verdedigd werk aangevallen en door de Fransehe troepen veroverd. Verschil-lende officieren en 150 man werden tijdens dien stormloop gevangen genomen. Op den linker Maasoever voortdureudc be-schieting in de streek van Avoeourt en Chattan-court. Handgranatenstrijd op de Noordoostelijke glooiïng van den heuvel 304. — In de streek van de Somme werd een Duitsch toestel gister in den namiddag door een Franschen loods ten Oosten van Péronne neer-geschoten. Een ander Duitsch vliegtuig, door een Fransch vliegtuig aangevallen, kwam vermor-zeld neer nabij Grenilly (streek van Verdun.) — PARIJS, Donderdag, 20 Juli. — Officieel : Ten jSToorden van de Somme bevestigden wij de van ochtend gewonnen steltingen. Ten Zuiden van de Somme hebben wij onzen frontaanval uitgebreid en van middag de geheele eerste Duitsche stelling van Estrées tôt den heuvel van Vermand-Ovillers (ten Zuiden van Soyécourt) genomen. Wij zijn met gebruikmaking van handgranaten verder vooruitgekomen ten Westen van de Thiaumontsterkte op den rechter Maasoever en hebben van ochtend in den sector van Fleury 300 gevangenen genomen. Fransehe luchteskaders zijn woensdagavond bijzonder in de weer geweest. Zij bombardeerden de stat-iën Thionville, Moritmédy, Brieulles, Roi-sel en de militaire inrichtingen bij Lorrach ten Noordoosten van Bazel. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, 20 Juli. — Officieel : Wij hebben nog een weinig meer terrein in het Delvillebosch en in Longueval herwonnen. De strijd woedt in deze vakken voort. Op de linie Longueval-Bazentin zijn wij vooruitgekomen; wij hebben gevangenen genomen en een kanon veroverd. Onze bomwerpers zijn aanmerkelijk vooruitgekomen ten Oosten van de Leipzig-redoute. Elders hoofdzakelijk geschutvuur. Op het Oostelijk Geveclitsterrcin. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 21 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Legergroep van generaal-veldmaarschalk von Hindenburg. — Zuidoostelijk van Riga kwam de vijand slechts tôt eene zwakke aanvalspoging op, die in de kiem versmacht werd. Russische pogingon om beiderzijds van Fried-richstadt over de Duna te komen, worden ver-hinderd. Noordelijk van Dweten heeft eene kleine afdeeling den Westoever bereikt. > Noordoostelijk van Smorgon zijn vooruitge-schoven veldwachten voor overmachtigen vijan-delijken aanval geweken. — Legergroep van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — De toestand is onveranderd. — Legergroep van generaal von Linsingen. — Nadat tusschen Werben en Korsow Russische aanvallen tôt staan gebraeht waren, werd de naar Werben vooruitspringende boog voor ver-wachte omvattende aanvallen teruggenomen. — Leger van generaal graaf von Bothmer. — Afgezien van kleine voorveldgevechten, geen gebeurtenissen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 21Jnli. (Wolff.) Ambtelijke mede-deeling : Op de hôogte Cappl in de Boekowina'werden nieuwe Russische .vooruitstooten afgewezen. De hoogten Noordelijk den Prisloppas werden gezniverd. De gevechten. bij Tatarow duren voort. Bij Ja.mna, Zuidwestelijk Delatjm, braken verscheidene Russische aanvallen ineen. In den mondingshoek der Lipa vieï de vijand n4 verscheidene dagen artillerievoorbersidïng aan. Zijn vooruitstfeot over Werben werd opsevangen; doch wij namen onze vooruitspringende stelling voor nietiw draigendo omvattiiig in de streek Beresteczko terug. Verder Noordelijk geen verandf-ring in den toestand. (RUSSISCHE MELDING.) St-PETERSBURG, v/oensdag, 19 Juli. - Officieel bericht van heden middag : GLsterenoc'ntend hebben vier vijandelijke vliegtnicen 13 bommen op Reval geworpen. Voor het front van do stellingen van Riga voortzettins' van het wederzijdsch geschutvuur. Aan het .Miadziolm^er hebben onze infanterio-afdeelingen. gesteund door onze meerflotilje onder luitenant Olsjeî'bki, den vijand des nachts ovi-rrompeld en eene paniefi: teweeggebracht. Ten Zuiden van de Pripefnioerassen ontwikke-ler, de vija.ndelijke vliegers levendigo werkzaam-heid.Aan de Stochod op vele plaat3en artillerie-vuur.Door ons vnur hebben wij eene offensieve poging des tegenstandera ten Noorden van het Obzirmoeras verijdeld. _ ( Tengevolge van de vele regens zijn de Dnjestr en zijne zijrivieren zeer gezwollen. Ten Zuidwesten van Kuty heeft onze infanterie voortgang gedaan in de richting van de bergpassen. St-PETERSBURG, Donderdag, 20 Juli. -Officieel : Eergister hebben 17 vijandelijke vliegtuigen eenen aanval gedaan op de statie Zamirie, ten Noordoosten van Baranowitsji. In de streek van de Stochod heeft de .vijand vruchtelooze aanvalspogingen gedaan bij de dorpen Oegly en Arsonowitsji. Wij hebben den opmarsch van den vijand in de streek der dorpen Zwiniatsji en Lelizarow, ten Zuidoosten van Gorohowo, gestuit. De Dnjestr blijft wassen, aile dalen der ri-vieren zijn ondergeloopen. Door het afstroomende water zijn de hellingen der hoogten zoo door-weekt, dat zij bijna onbegaanbaar zijn gewor-den.Op verscheidene punten zijn bruggen weg-geslagen.DeOostenrîjkseh-ItaîiaansclieOorîog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 21 Juli. (Wolff.) Ambtelijke mede-deeling : Onze stellingen Oostelijk den Borcolapas staan voortdurend onder zwaar geschutvuur. Sterke vijandelijke krachten, die in dezen sector onder beschutting van den mist tôt nabij ons front kwamen, werden onder groote verliezen afgewezen. Aan het Fleimsdalfront versterkte de Ita-liaansche artillerie zienelijk het vuur. Anders geen gebeurtenissen. van belang. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 20 Juli. — Officieel : Voortdurend slecht weer bêlemmert de krijgs-verrichtingen onzer troepen en de artilleriewer-king, met name in de bergstreken van het oor-logsterrein. Niettemin zijn gister de infanterie-geveehten in de streek van de boven-Posina voortgezet ; wij hebben daarbij eenige vorderingen gedaan in het gebied van den Borcola-pas. In het Brenta-dal heeft eene onzer batterijen het vuur gericht op de statie Marter en het ge-bouw, benevens een trein met troepen vol, ge-troffen.Aan den kop van het Seisera-dal (Fella) hebben onze infanterietroepen eenen stoutmoedigen inval gedaan in de vijandelijke stellingen ten Oosten van den Mittagskofel, waar zij eene pa-niek. veroorzaakt hebben. Toen de vijand ver-sterkingen liet aanrukken, hebben wij die doel-treffend beschoten. Op de rest van het front is de toestand onveranderd gebleven. Een vijandelijk vliegtuig heeft bommen geworpen op Timau (Bovea-But) en er brand ge-sticht, die aanstonds bedwongen is. BUITENLAND Vrijdag werd te Amersfoort de soldaat Léon Fo: femaison, van Bercheux-Wideumont van het 14° linie, in het kamp II te Zeist, pîechtig be-graven.— Van 5 tôt 14 September aanstaande zal te Amsterdam een koloniaal kongres gehouden worden. — Woensdag kwamen hier met een stoomer veertig burgerlijke krijgsgevangenen uit Enge-land aan. Het waren meest Duitschers, doeh ook enkele Oostenrijkors. FRANKRIJK. — Gesnciweid. — Wij meldden reeds het sneuvelen aan de Somme van hertog de Iîohan, volkSvertegenwooraiger van Morbihan. Op zijn lijk werden vijftien verwondingen vastgesbeld. Hij was 37 jaar oud en werd voor-gaandelijk reeds twee maal geksvetst, de eerste mail in de gevechten rond Charleroi, de tweede maal te Douaumont bij Verdun. Woikenbrekers. — In Frankrijk Werken reeds 1252 kanonnen en 409 ïuséeposten tôt het bom-bardeeren van onweerswoiken. De meesten zijn opgesteld in de wijnslreken van Beauyolais, van Côte d'Or en van de Loire, en hebben voor doel den hagel te beletten of in kracht te verminde-ren..— Men meldt uit Le Havre. —- Minister Ber-ryer heeft eene kommissie benoeind ten einde dén toestand der gereformeerde Belgisc'.ie sol-daten te onderzoeken. ENGELAND. — Boising.—Een jonge man vai Northampton was vôôr 10 maanden blind van het front teruggekeerd. Dezer dagen op wandel zijnde in het gesticht, stootte hij met geweld op een boom en verloor het bewustzijn. Toen hij terpg bij was gekomen, had hij ook het gezicht terùg gekregen. — Eenige dagen geleden heeft men te Londen twee koningen en eene koningin in venditie verkocht. Ze zijn afgeslagen voor 625.25 fr. pei hoofd, dus redelijk goedkoop. Die gekroondf hoofden hebben 2000 jaren aan den Nijl be-graven gelegen en werden daar in 't jaar 1S63 verstsend opgedolven. ENGELSCH INDIE.-Storm, - Op de kustei van Ceylan heeft een hevige storm gewoed. Mei vreest den ondergang van duizende visschers door het onweder vorrast en verdronken. FINLAND. —• De vroiumnbeweçfing. —■ D( nieuwe Rijksdag van Fialand, gekozcn bij middel van algemeen stemrecht, telt 22 vrou-wen, 't is te zeggen 12 % van het geheel getal volksvertegenwoordigers. SPANJE. — Hernomen. ■—■ Havas meldt uil Madrid, dat op 20 Juli de arbeid overal herno-mer^werd. Het treinverkeer is normaalge worden De Roninklijke familie is naar St-Sébastien ver-trokken.Vliegongélukken. — Te Madrid op het vlieg plein werden een hoofdman en een baron bij eem daling gekwetst. Boven Tetuari kwam een doppel dekker op groote hoogte in brand. De twee vlie gers, hoofdman Lossu en luitenant Montay verloren daarbij het leven. Tempecst. — Op de Noord-Westkust van Spanje heeft cen geweldig tempeest gewoed. Te Rodez werd erge schade aangericht en de tele-grafische beti'ckkingen met Parijs werden on-derbroken.ZWITSERLAND. — Opstootje. — Te Chaux-de-Fonds hebben een groepje socialisten de repe-titievanhet militair muziek willen storen. Er werd gevochten en de stoorders kregen klop. Uitwisseling. — Deze week werden een groot getal krijgsgevangenen uitgewisseld. Men zegt 2000 Franschen, 800 Engelschen en over de 300 Belgen. Ook werden 400 zwaargewonde Franschen naar hun vaderland teruggestuurd. ITALIE. — De Zwitsersche bladen vernemen dat Zijne Heiligiieid de Paus op 25 Juli tôt het College der kardinalen eene toespraak liouden zal. Vooral de verjaardag van het beginnende derde oorlogsjaar zal daarbij besproken worden. Roode regen. — Maandag viel over Calabre een buitengewoon warme regen met een roode stof gemengehi. Ook te Rome heerschte den heelen dag eene stikkende hitte. AMERIKA. — De Vcreeingde Stalen en Mexiko. — Volgens eene melding uit New-York naar Pafijs, Werd verleden woensdag bepaald overeengekomen een scheidsgerecht te benoemen Van den anderen kant zou de Mexikaansche generaal aangekondigd hebben dat hij de Ameri-kaansche troepen ging aanvallen. De troepen van Villa zouden fel zijn toegenômen door over-loopers van generaal Carranza' en generaal Tre-• vina zou Villa hulp zenden. Telegraaf zonder draad. — ICapitein Chaudler, bevelhobber op het Amerikaansch oorlogschip New- York Times heeft dezer dagen uit Washington bevelen ontvangen bij middel van telegraaf zonder draad. 't Is de eerste maal dat zulks ge-beurd met een schip dat zich iu voile zee bevindt Aardbeving. — Te Rancagna in Chili heeft men geweldige aardschokken waargenomen. Dç vuurberg Maïso is in werking getreden. De be-volking is in open lucht gekampeerd. — Op de Philipijnen woedde een windstorm. Vooral te Manilla werden veel gebouwen ver-woest. Meer dan 5000 personen zijn zonder dak Door het afrukken der elektrieke geleiding ligt de stad in het donker, zoodat het redden be-moeilijkt werd. Men meldt een 20-tal doodelijkï gevallen. Gebr.uw. — In Ohio wordt een gebouw in béton armé opgericht. Dat huizeken zal 76 meter lioog zijn en 365 meter breed. MENGELWERK 15 Twee Zielen aoor m. DtLLY, Al die beschouwingen maakten het onderwerp uit eener bespreking tusschen Valderez en den ouden dorpspRStoor, aan wie het meisje 's ander-daags, na de heilige mis, raad was gaan vragen. — Inderdaad eene moeilijke zaak, antwoordde depastoorna b«iilenking. Maar ik geloof dat ge u niet al te ongërust moet màken. Volgens zijne eigene opvattingten znlt ge niet gedwongcn zijn een al te wereldsch leven te leiden, want wat hij boven ailes verlangt is eene emstige vrouw, iets wat hem ter eere strekt en u vertrouwen kan inboezemen. — Maar mag ik wel toeslemmen in een huwe-lijksaanbod als de aanvïager mij niet alleen onverschilligheid, maar zelfs eene soort mis-prijzen inboezemt? vroeg Valdeie/ op de eerste woorden van den pastoor, die wel geleken eene aansporing tôt toestemmen te zijn. — Dat is meer te overwegen, mijn kirtfl, ant-woordde toegeyend en ontwijkend de pastoor, maar zegmijeens waarom die diepe minachtingî — zou het moeilijk kunnen uitleggen, mîjnheer pastoor, verklaarde Valderez. Hij is heelcmaal anders dan de niannen die lie tôt nu toe ontmoette. Zijn blik heeft eene uitdrultking die aantrekt en in de war brengt terzolfdertijd 2il onder zijne beminnelijke manieren verbergt hij eene hoogmoedige kocliieid. Vooral, mijnheer pastoor, ik ken hem niet en 't is die onbekendheid welke mij schrik inboezemt. •— Maar kan M. d'Essil u niet belioorlijk 8p de hoogte brengen? —• Mijn vader gaat hem schrijven. 't Is een man die zal zeggen wat hij weet en op wien wij staat kunnen maken. De godsdienstige kant bfc-kommert mij ook. Ik bceld mij in dat M. de Chiliac een ongeloovige moet zijn. — Inderdaad, Valderez, uw geval is wel ste-kelig. En ware het maar voor a, op staanden voet gaf ik u den raad te weigoren, want zelfs alleen het gcdaclit van zulk een huwelijk boezemt u vrees in. Maar ge moet ook denken aan de uwen, aan uwe ouders, aan mvc jonge broerters en zus-ters.... Zij vragen u eene opoffering. Gij zijt sterk genoeg, Valderez, om den last (lier opoffering te tovsen, doch het is zaak te weten of ge het we! moogt doen. Het huwelijk is een sacrament Waarmede niet mag gespeeld worden. Enkel dan moogt ge het huwelijksvoorstel aanvaarden, als ge zeker zijt al uwe verplichtinge:i jegens uwen echtgenoot te kunnen vervullen en gij het onmogelijke zult aanWenden om vrees en mis-trouwen te verjagen eu hem uit al uwe krachten te beminnen. Wederzijdsche liefde en tronw der echtgenoten zijn immers zeer strenge goddtlijke voovschriften.... Zoo gij u niet in staat voelt aan dat ailes naar behooren te beantwoorden. hewel, zeg dan « neen », wat het u e.i u.wc familie ook moge kosten ! — Ik bon besluiteloos ! monipekle Valderez biniiensmoxids. Had ik hem ton minste maar een beetje vau dichtbij kunnen leeren kennen. De tooii van zijji briof is ^emeend, maar meont hij het goed? Wat te dosn, mijn God, wat te doen ! Warme tranen leekten over hare wang«n en wijfelsnd staarde zij den ouden pastoor in het aangezieht. Ook deze was innig ontroerd. Zou de edele vreemdding die Valderez ten huwelijk noodigde, haar vrrl kunnen begrijpen en naar waarde weten te schatten? Volgens de beachrij-ving door Valderez van don markies gegeven, kon er met reden aan gi3twijfold worden. De oud^vling voelde zich dan ook geneigd haar effenop den raad te geven te weigeren, doch daartoe kon hij geenszins besluiten. Hij kende imrners beter dan iernand den armoedigen toestand der familie en wist daarbij zeer goad dat vacier de Noclare in geval van weigoring zijne dochter het le\ tn onmogelijk zou' maken. Dit in acht genomen* rneendo de pastoor dat de verondprsteîde ongeloovigheid van M. de Chiliac in dit particulier géval geene volstrekte hiiider-nisvoorbet huwelijk zijn moest, mits Zekerhoid nochtans dat de gods«liensl igo vrijheid der vrouw en de ch. fstehjke opvoodmg der kinxleren zoude î gevrijwaai'd wezen. , ~ Tôt al mijne kinderen zou ik zoo met spreken, vervolgdc de grijsaard, want de ongo-loovigheid van den echtgenoot is bijna altijd ec n gevaar voor het geloof van de echtge»ioote en de kinderen. Doch gij zijt esne sterke ziel en in godsdienstzaken genoegzaam ontwikkeld, en 'k duîf kopen dat gij in vastheid en kennis nog voortdmvnd zult toenemen. In deze voor-waarden zal het gevaar minde-r groot wemafiu v. c mofci n met ^'eel rèden aaimemen dat uwe . vcerbeelil -i en uwe gebeden op uwen echtgenoot niet zond'. r utwerksel zullen blijven. ' — 't Zal mij wel lastig vallon, hernam Valderez met een zucht. Het moet toch zoo hertielsch zoet wezen met hetzolfde geloof en met dezeifde verlangens in den echt vereenigd te leven !.... — Laat ons aile middelen aanwenden opdat het zoo gebeurcn zou, mijn kind, raadde de wijze, onderyindingrijke priester. Overweeg den toeslanâ ernstig, en vooral bid vesl, bid zeer veel en tracht u met het gedacht van den echt te verzoenen. » Volgens den brief door M. de Chiliac aan uwen vader g^schieven, staan wij hier meer voor een berecienecrd huwelijk dan wel voor een huwelijk uit liefdc en genegenheid. Hij kan dus voor het oogenblik van u niet meer eischen dan dat ge al uv.-e p'ienten ten zijnen opzichte in geweten zoudt vervullen met het vast voornemen u stil-lekens-aan meer en meer aan hem te gewennen. Bij het kind zonder moeder staat u eene waardige taak te vervullen, ten opzichte van uwen echt-genoot zal Oie taak meer kiesch, maar ook des te verhevener wezen. Dat ailes kan u tôt aanmoe-diging strekken, wel te verstaan als er geene redenen van anderen aard het huwelijk zouden kunnen beletten. -«- lin dan moet ik mijne arme klclntjes ver-l'aten zucfttte Vrlderez, in snikken losberstende. Wât z.d er zonder Valderez van lien geworden ?... Maar neen, ik vertel zottigheden, want we mogen ons toch niet inbeelden datwe onmisbaar zijn.... — Gij zijt in aile geval zeer nuttig, verzekerde de pastoo.. Maar dienaangaande kunt ge toch gerust wezen, want allen zijn oud genoeg om in een pensi; ena tt geplaatst te worden en Martha is reeds btk ,aam u te vervangen.... Keer terug aan uwe bezigheden, Valderez, morgen zal ikde heilige mis voor uw welzijn opdragen. I n het meisje keerde naar de Hooge Sparren terug. NN'at Valderez aan liarteleed de drie volgendè dagen te lijden had, was alleen gekend van den goeden God en ook wel een beetje van den ver-trouwden ouden dorpspastoor. In den geest overwoog Valderez hare lotsbestemming en stelde die tegenover Usze harer vrieudin Alice Q d'Aubrilïiers, die toch zoo gelukkig wezen zoi in eene verbintenis op ware liefde gesteund. 't Was in die gesteltenis dat Valderez van 's morgens vroeg tôt 's avonds laat de ultroepin-gen harer huisgenoten moest hooren. Vadei ïiield niet op te herhaien : « gelukkige Valderez, gij moogt gelooven dat de goede fee uw meetje was »; in verrukking murmelde hare moeder l « mijne toekomende markiezin », en Martha riep wel honderd malen daags : « Hoe kunt ge aarze-len ? ware het mijn doens 'k hadde op staanden voet « ja » gezegd ». Niemand kon zelfs maar aan de mogelijkheid eener weigering denken. En Valderez geraakti in de overtuiging dat geen enkele menschelijke macht haar van dien trouw redden kon. Het antwoord op den brief van M. d'Essil liet zich niet lang wacliten. In voile openhartig' heid schreef hij over M. de Chiliac wat hij er van wist. M. de Noclare oordeelde het best het schrijven aan zijne dochter niet vooi te lezen. Hij ver-zweeg zorgvuldig ailes wat nadeelig was en sprak lang en veel over de hooge plaats welke de markies bekleedde, legde veel nadruk op di verzekering dat zijn gedrag boven aile verden-king verheven storid en vond het een volledij geruststellend feit dat zulk een man, hoe on-verscliillig hij ook zijn kon, toch eene opreclrt goede cliristelijke liuisvrouw begeerde. — Een onverschilligaard 1 wierp Valderez gansch moedeloos tegen. — En wat kan zulks beteekenen I Gij zult hem bekeeren en dat zal de moeite looneu, vef-volgde vader de Noclare. 't Is reeds wel, zeer wel van zijnen kant den godsdienst zijner vrouw te eerbiedigen. Dat zal u toch wel aaumoedigea, denkik? » i'I V«TOigt.]i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods