Het volk: christen werkmansblad

575697 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 27 March. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4jz7k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■J&*m»ammï^' lfawfJrtiK\ VijfenTwifitigSÉe Jaar. — N. 8S MsfieBst—Jil||szb — Eigendom Zalerta, 27 Haart 1915 Alle briefwisselingen vrachij» nij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-l>achten Kortrijk. Telefoon 52$. Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, ïfinderbroederstr., 24, Leuven". Men schrijft In :j ; Op alle postkantoren aan 10 f r.per jaar. Zes maanden fr. 6.00», Drie maanden fr. 2,50.l!i% Aankondigingen: Prijs volgens tarief. Voorop to betalen.11 Rechterlijke herstelling, 2 fr.: per regel.| Ongeteekende brieven worden.; geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verseliffsit 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Centiemen het nummer SH üasï g§© DapsianellciBB. Ds Vloot der Bondgenoten- BERLIJN, 23 Maart. (Wolff.) — De Vossische Zeitung verneemt uit Athene: De vloot der Verbondenen z«u verstrekt worden door de Fransche supérdreadnoughts France en Courbet. de dreadnoughts Danton, Mirabeau en Condorcet en 5 torpedojagers. Twee Engelsche linieschepen zijn reeds aangekomen. Met die versterkingen zou de vloot der bondgenoten dan als volgt samengesteld zijn: Jaar Ton Bewapening Engelsche: Queen Elizab. Inflexible Indomitable Agamemnon Lord Nelson Implacable Queen Majestic Prince George 'Cornwall is Vengeance Albion Canopus triumph Bwiftsure Fransche: France Eburbet Danton Mirabeau Diderot Condorcet Suffren Charlemagne lenrilV c/M c/M 1915 27.500 8—38 12—15 1908 17.250 7—30 16—10 1908 17.250 8—30 16—10 1908 1«.500 4—30 10—23 16.500 4—30 10—231902 15.000 4—30 12—15 15.000 4—30 12—151896 14.900 4—30 12—151896 14.900 4—30 12—151904 11.000 4—30 12—15 12.950 4r—30 12—15 12.950 4^30 12—151900 12.950 4r—30 12—151904 11.800 4—25 14—191904 11.800 4—25 14—19 1912 1911 1909 1909 1909 1909 1903 1898 1899 23.000 23.500 18.400 18.400 18.400 18.400 12.520 11.080 8.950 12—30 12—30 4—30 4—30 4—30 4—30 4—30 4—30 2—27 22—14 22—14 12—24 12—24 12—24 12—24 10—16 10—14 7—14 De bswapsnlns der Forten. Er zijn 24 welgewapende forten. , Het fort Hamidieh I-Tabia heeft twee .kanonnen van 35.6 en 7 van 24 cm., [Hamidieh III heeft 2 van 35.6, een van 24, .een van 21 en 4 van 15 cm. i Het fort J, heeft 2 van 28, 4 van 24 en ,5 van 8.8. L, heeft 2 van 35.6; T. heeft 1 kanon van 28,1 van 26, 11 van 24, drie 'van 21 en 3 van 15. "-"Op-Kaap Mellé staan 2 van 23.4, te Sed-ul-bahr 6 van26,Orkanieh 2 van 23.4, KoemKaleh 4 van 26 en 2 van 15 cm. Uit deze cijfers blijkt, dat het nauwe gedeelte der zeestraat veel beter bewapend is dan de eigenlijke ingang der Dardanelles die in zeer korten tijd geforceerd geworden is. Naar het kaliber te oordeelen, zijn de kanonnen van de tweede fortenreeks van Krupp afkomstig. Het doordringingsvermogen van hunne projectielen moet zeer groot zijn. Zij zouden op 8000 meter afstand eene dikte aan hard staal van Krupp doordringen van 48.4 cm. met kanonnen van 40 cm.; van 53 cm. met kanonnen van 45 cm.; van 56.4 cm. bij geschut van 50 cm. Een projectiel van een 40 cm.-kanon bij nietverhard staal Zou op 10,000 meter afstand 53.3 cm. en op 12,000 meter 43.1 cm. boren. De kanonnen van 40 cm. dragen 22 kilometer 682 meter ver, die van 45 cm. dragen 26 kilometer 294 meter, en die van 50 cm. 27 kilometer 547 meter. Het gewicht van een 35.6" cm. projectiel bedraagt 620 kilo. Hoewel deze enorme kanonnen (het gewicht van een 40 cm.-kanon bedraagt 60,000 kilo) eene geweldige draagkracht en uitwerking hebben, is hun leven zeer kort. Hoe grooter het kaliber is, hoe korter de duur. Hier volgt ten slotte het gewicht van de projectielen der kanonnen van elk der bovengenoemde Dardanellenforten : 35.6 cm. 620 kilo 23.4 cm. 172 kilo 28 cm. 300 kilo 21 cm. 125 kilo 26 cm. 205 kilo 15 cm 45 kilo 24 cm. 190 kilo LONDEN, 23 Maart. — Het stoomschip Pandion meldt dat het op weg van Rotterdam naar Southampton gistermorgen rond 11 ure 25, twaalf mijlen ten Noordwesten van het lichtschip Noord-Hinder, door een üuitsch vliegtuig aangevallen is. De vlieger liet eene bom vallen, die een voet of wat aan stuurboordszijde van het schip in zee neerkwam. Toen de Pandion met vuurpijlen noodscinen gaf, verwijderde het vliegtuig zich in Oostelijke richting, doch keerde een half uur later terug en wierp nog zes bommen, die alle op zeer korten afstand van het schip in zee neerkwamen. Het vliegtuig verdween in Oostelijke richting en is niet meer gezien. LONDEN, 23 Maart. — Volgens de vcrlieslijst der admiraliteit is de trawler Okiiw in de Golf van Smyrna op eene mijn geloopen en met de bemanning gezonken. De Heldenlijst onzer gesneuvelden dient n elk huisgezin bewaard te worden. 8 OflMeeleMedeaeeïiageii Op de beide Oorlogstooncelen, ■ (Duitsehe Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt: De onbeduidende gevechten op de Maashoogten ZuidOostelijk Verdun en aan Hartmannsweilerkopf duren voort. Verder alleen geschutgevechten. Russische aanval ten Oosten en ten Zuidoosten van Augustow evenals bij Jednowzek Noordoostelijk Praschnitz afgeslagen. In Vlaanderen en Fransen-Noorden PARIJS, 24 Maart. (Reuter.) — Uit het officieel bericht van gisteravond : In België artilleriegevecht. Ten Noordwesten van Arras, bij Carency, hebben wij een loopgraaf aangevallen, genomen en vernield. Eene beschieting van Soissons werd aanstonds door onze artillerie beantwoord. In Champagne beschoot de vijand de door ons in de laatste dagen genomen stellingen, maar ondernam geen aanval. In Vauquois, dichtbij de kerk, bespoten de Duitschers een onzer loopgraven met eene brandende vloeistof. Onze troepen weken daar 15 meter achteruit. Bij Eparges ondernam de vijand twee aanvallen. Op het oostelijk. Gevechtsterreia. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 24 Maart . (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier: Gedurende de vervolging ten Noorden van den Njemen bij Polangen, hebben onze soldaten 500 Russen gevangen genomen, evenzoo drie kanonnen, drie machiengeweren en hebben veel geroofd vee, paarden en ander goed teruggenomen. Bij Langszargen, ten Zuid-Westen van Tauroggen, en ten Noordoosten van Mariampol werden Russische aanvallen onder zware verliezen afgeslagen. Ten Noordwesten van Ostrolenka mislukten véle Russische aanvallen. Wij namen den vijand 20 officieren, 2500 soldaten en 5 machinegeweren. BERLIJN, 24 Maart. Officieel. — Bij den strijd ten Noorden van Memel ondersteunden onze oorlogschepen de verrichtingen van uit de zee. Daarbij werd den 23 Maart 's voormiddags het dorp en het kasteel van Polangen beschoten en later werd de steenweg PolangenLibau onder ons vuur genomen. {Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 23 Maart. (Pet. Tel.-A.) — Van den generalen staf : Aan het front tusschen Liuzna en Ropica en Russka heeft de vijand den 19 een hevig vuur van 12 duims granaten geopend. Onder bescherming daarvan hebben 20 vijandelijke bataljons om 4 uur in den morgen onze strijdkrachten aangevallen. Onze infanteristen openden zonder eenige haast een goed gericht vuur. De vijand naderde met "behulp vanzijnereserven onze loopgraven tot op 200 passen;: nadat zijneréserven uitgeput waren, is hjrj om 9 uur teruggetrokken. De aanval werd hernieuwd door de 39ehonveddivisie. De Hongaarsche soldaten waren geheel buiten zich zelf en bestormden door de draadversperringen, met buitengewone verwoedheid onze stellingen. De heuvel Stackkowka ging drie malen van de eene partij naar de andere over. Bij den vierden tegenaanval, om 5 ure, in den middag, heeft een handvol onzer dapperen den vijand weer van den heuvel af geworpen. De woede van ons regiment, dat de loopgraven eerst had verloren, was zoo groot, dat in het handgemeen, dat volgde, geen gevangenen werden gemaakt. In den nacht van den 13 ondernamen drie Oostenrijks che regimenten een aanval op den sector van de SenkowaMessina-Male. De aanval had dan ook uitsluitend ten doel onze aandacht van Przemysl af te leiden en gunstige voorwaarden te scheppen voor den laatsten uitval van het garnizoen, welke uitval den volgenden morgen werd ondernomen, en op de overgave uitliep. Nog de Val vmn Przemyslq BERLIJN, 24 Maart. (Korresp. Norden.) Aan de Vossische Zeitung wordt uit het Oostenrijksehe oorlogsperskwartier gemeld : Terwijl de bezetting van Przemysl zich gereed maakte zich over te geven, verlieten op'bevel van den kommandant der vesting de tot het laatste oogenblik daar gebleven vliegers de stad, opdat hunne machinen niet in de handen der Russen zouden gallen. Een van hen, een ritmeester, diet naar het Westen Vloog, landde op het;yliegt«rre1n van het vierde leger en bracjfit daar het bericht dat men de ammunRiemagazijnen in de lacht had laten vlie|en. Anderen vlogen in Zuiderijke richting-de Karpathen over. Van hen waren maandagnacht noggeene berichten ingekomen? BERLIJN, 24 Maftj£. (Wolff.) Volgens een bericht van de 'Mpkal-Anzeiger verneemt Aflenposten uit S. Petersburg : «Na de capitulatie 4an Przemysl werd aan generaal Kusmaïiek en zijne officieren alle militaire leer bewezen. Toen Kusmanek zjjn sabeferilde overhandigen werd hem gezegd : Generaal, een halfjaar lang hebt gij onze overmacht weerstaan, Rusland wenscht dal gij uw sabel behoudt, gij zijt steedsjben dapper en ridderlijk vijand geweest. » Aan de Dardanelles BERLIJN, 24 Matèt. (Korr. Norden. Een correspondent van de Tribuna op het eiland Tenedos* meldt dat daar ♦eeltig transportschépen der Verbondenen aangekomen 'fijn met ongeveer 30.000 man landingstroepen. Dientengevolge heerscWe groote bedrijvigheid op het eiland. Aan het Susz-kanaal. LONDEN, 23 Maalt. (Reuter.) — Te Kaïro is officieel betend gemaakt dat gisteren eene Engelsche patrouille bij het krieken van den dag een vijandelijken troep bij "El Kubri fieeft aangetroffen, een post ten oosten wan Suez gelegen. Vliegtuigen schatten aé sterkte op 1000 man, infanterie, artillerie en cavalerie. De kanonnen te El-ïpubri openden het vuur en brachten den vijand verliezen toe. Hij trok zich teruJLen sloeg een kamp op 8 mijlen ten Ooslen van het Suezkanaal. Hedenochtend vroeg heeft eene troepenmacht onder aanvoering van generaal Sir G. Xounghusba'ad den vijand aangevallen^ mm _. !c_iu£l ._ z~ Volgens een gevangene kwam de troep rechtstreeks van* Bir-el-saba en had er 12 dagen over gemarcheerd. Generaal Von Trauser en drie andere Duitsehe officieren hadden den troep vergezeld. Af en toe is gemeld, dat Oostenrijk aan Italië het land van Trente of Trentino zou afstaan als eenf vroeger vervreemd, maar natuurlijk Italaansch grondgebied. Dat land van Traite is de streek die, ten Zuiden van Tb»l, naast Lombardië in het Noordergebiea van Italië dringt. Trentino, ook Wjjtsch (Waalsch) Tirol genoemd, bevat he dal van de Etsch met de steden Trente, Roveredo, Arco en Riva aan het Gafda-meer. Verder het Fleimsdal (Val di EI anme), de Valsugana (het dal der Sugani met de bergketen der Brenta) en ten slétte het land dat door de rivieren Noce en Sarcabevloeid wordt. Het is bewoond doof 350.000 Italiaansch sprekende menschenj Trente was aanvankelijk eene Romeinsche kolonie. 5p de 4eeeuw werd deze stad de Zetel yan een bisschop en omstreeks 574 de residentie van een Longobardischen hertog. Onder Karel den Groote kwam zij aan het Frankische rijk. Koning Koenraad 'Xl beleende in 1027 öen bisschop van Trente met de vorstelijke waardigheid en met de wereldlijke heerschappij over de stad, die door het Concilie van 1545-1563 bijzonder beroemd werd. In 1803 ging de streek aan Oostenrijk over. In 1805 viel ze ten deel aan Beieren, in 1809 aan Italië en in 1814 wëHÉp^aan Oostenrijk. De Ilaliaansclje Legermacht. Fransche bladen melden dat de Italiaansche marine in 't laitste half jaar aangevuld is met twintig duikbooten. Het Italiaansch leger heeft thans 300 vliegtuigen en 20 bestuurbare luchtballons tot zijne beschikking. ———maua r ii■ Uitvaart vaa Kardinaal Agliardi. Uit Rome wordt in dato 23 Maart gemeld : In de kerk van San Lorenzo Damaso had de plechtige uitvaart voor Z. Em. kardinaal Agliardi plaats, in aanwezigheid der bloedverwanten, van kardinaal Gasparri en verscheidene andere leden van het H. College; van de leden van het diplomatisch korps bij den H. Stoel, leden der Pauselijke hofhpuding, den broeder des Pausen, markies dellaXhiesa en talrijke katholieke vereenigingen. Na de H. Mis, opgeluisterd door het koor der Sixtijnsche kapel, bad kardinaal Vincent Vannutelli de absoute. Het stoffelijk overschot van kardinaal Agliardi zal overgebracht worden naar Osiodisolto, de geboorteplaats der familie Agliardi. In de belgische Glasblazerijen- De vele vragen uit den vreemde naar vensterglas hebben de Belgische glasblazerijen toegelaten een groot deel van hunnen voorraad te verkoopen. Daar de prijs nu veel hooger is. dan vóór den oorlog, zullen de werkhuizen waarschijnlijk aan winstgevende voorwaarden kunnen werken, van zoohaast zij het middel zullen gevonden hebben zich zekere grondstoffen aan te schaffen, die nu ontbreken.. ANTWERPEN ANTWERPEN. — Donderdagmorgen werden op de Botermarkt vele stalen boter aangeslagen en vele processen-verbaal opgemaakt wegens het vervalsenen van boter. In vele winkels wordt margarine verkocht voor keuken- of Hollandsche boter. De keurders gaan ook in die winkels eene ronde doen en eens 'nen grooten kuisch houden. Ten nadeele van den heer Hubin,S. Thomasstraat, 44, stool men eenrijwiel. Botsing op hel Kiel. — Donderdagmorgen is op de Viaduc Kiel eene automobiel in botsing geweest met eene melk-kar, toebehoorende aan Lod. Vereycken,van Schilde. Twee vrouwen, die op dekar Zaten, werden ten gronde geslingerden met kwetsuren opgenomen. Beidenwerden licht gekneusd, in het dichtbij-zijnde Staumertsgesticht gebracht en konden na verzorging weer huiswaarts keeren. BERCHEM. — Lijk opgevischt. — Achter de Borsbeeckdoort werd uit de vestinggracht het lijk opgevischt van de 57jarige Petrus B..., wonende Terloostraat n° 4, te Bprgerhout. Het lijk is naar het doodenhuis overgebracht. BRABANT LEUVEN. — Opruiming._,gr,Door het aaSipiakken - van ' het bericht dat Ahet gemeentebestuur voor de helft zal tus-schenkomen in de daghuur der wër!£' lieden gebruikt voor de opruiming der afvallen van de in puin liggende huizen, zijn zeer veel eigenaars geneigd aanstonds aan dit werk te laten beginnen. Talrijke eigenaars zijn in onderhandelingen-met 't Gemeentebestuur, aannemers van afbraak, opruiming en vervoer. — Men heeft in de stad het rantsoenbrood per hoofd en per dag verminderdmet 100 grammen. Vroeger kreeg men 300 grammen, nu maar 200 grammenper dag. Men is daartoe genoodzaakt geworden door de vertraging en lichte verminderingen der aankomsten van bloem. Men hoopt dat die beperking niet lang zal duren. HENEGOUW BINCHE. — De beroemde paarden-markt van Binche schijnt weldra hare oude levendigheid te zullen terugkrijgen. Op de laatste markt golden de veulens van twee jaar en meer, inlandsen ras, reeds tot 1300 fr. Ook de varkensmarkt was vol leven. Allumsttenfabrlak In brand. Terwijl de werklieden van de allumet-tenfabriek van M; Alexander Depasse te Houdeng-Goegnies gaan middagmalen waren, is in de fabriek brand ontstaan. De vlammen, aangewakkerd door de vele ontvlambare stoffen, namen spoedig zulke groote uitbreiding dat aan geen blusschen te denken viel. De naburige woningen werden bedreigd. De pompiers konden het vuur omschrijven en enkel de fabriek brandde volledig op. De verliezen zijn door verzekering gedekt en de oorzaak van den brand is onbekend. OOST-VLAAN DEREN SOMERGHEM. — Maïs. — Degene die in de laatste dagen eene nieuwe aanvraag gedaan hebben voor maïs, mogen hun aandeel komen afhalen, maandag toekoinende, ten gemeentenhuize, van 8 Yz tot 12 ure. Degene die tusschen die tijdruimte niet geweest zijn, hebben geen recht meer op hunne toegewézene aandeden. Men wordt verzocht een zakje o te brengen. Gruis. — Een gering getal kilos gruis is ook aangekomen. Deze hoeveelheid zal in gelijke deelen van 50 kgr. verdeeld worder. Onder het groot getal aanvragen zal men loten wie er recht heeft op een aandeel. De namen zullen zondag bij het uitlezen gekend worden. Het gruis moet ook maandagvoormiddag afgehaald worden» Men moet voorzien zijn van eenen zak. Rogge. — Deze, die deze week aan degemeente rogge geleverd hebben mogenhun geld komen afhalen op het Sekreta-riaat zondag toekomende, van 6% tot 10 y2nre 's morgens.A. T. GENDBRUGGE. — Gemeenteraad. —* Zitting van 22 Maart 1915. — De gemeente^ raad stemt de voortheffing der bestaande; opcentiemen op het patentrecht der naam--looze- vennootschappen en de cinemas. .1- Voor de gesneuvelde soldaten voor hew vaderland wordt op het kerkhof eene bij§;zondere begraafplaats, eeuwigdurend afgestaan.^ Eene leening van 751000 frank met de stad' Gent wordt goedgekeurd, alsook de weke-' lüksche leening met de stad Gent, die van? 10.000 op 15.000 frank gebracht wordt. j ■^et schepencollege wordt geraacbtig

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection