Het volk: christen werkmansblad

3541 0
28 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5d08n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zevea-en-TwistigsIe Jaar. - N. 270 MsËœt — Srdi$pzln — Elgendom Woenséag, 28 Novenikr 1017 Aile brîefîvîêselœgen vracht» Trij te aenden a an Aug. --Van ïseg'hem, uitgever voor denaaml, Enaatech. «Drukkerij Het Volk», Bîeersteeg, n° 16, Genfc. Bureel voor West-Vïaandérèn' ©aston Bossuyt, RecoUettën-Btraût,14, Eortrijk. HET VOLK Man sebrljft In : Opalle postkan toron o,an 10fP< per jaar. Zes maanden fr. 5.0i)r Drie maanden fr. 2,50. AankontUgingen s Prija volgens tarief. Voorop ts betalen, Rechterliike herstelling, 2 fr. per regpl. Ongeteckeiids brieven wordon geweigerd. ïELEFOOîî N* 137, Genfe, Vepschyat 6 maal per vreeli. CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemea iset nummer î) o îl s cli e ]ffedédeel I îigen en Terordeiaîngee. 435. — VETÎOI!TlENlNG betreffende een bui- tengewonen zittijd van de provincieraden. _ Artikel I. —- Do provincieraden van de Bel-gische provinciën worden hierbij tôt een buiten-gcwonen zittijd op zaterdag 1 December 1917, om 12 uur 's middogs, in do hoofdplaatsen der provinciën opgeroepen. Art. II. — De afkondiging van deze oproe-ping geschiedt voor het Generaal-Gouvernement in België alleen in het Wet- en Verord9ningsblad voor de bezette streken van België, voor het Opsratie- en Etappengebied in den vorm, die alclaar voor het afkondigen van verordeningen gebruikelijk is. Art. III. — De uitnoodiging van de leden der provincieraden gcschiedt door de bestendige afvaardiging. De Gouverneur der provincie is niet gehouden den zittijd bij te wonen. De bestendige afvaardiging benoemt het lid, dat den zittijd zal openen en sluiten. De opaning en de sluiting geschiedt voor de provinciën Antwerpen, Brabant, Henegouw, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen, in den naam van den keizarlijken Duitschen Generaal Gouverneur, voor de provinciën Henegouw en Luxemburg terzelfder tijd in de naam van de ?jevoegde Opperbavelhebbers en voor de provinciën Oost- en West-Vlaanderen in den naam van de bavoegde Opperbevelhebbers. Art. IV. — Do zittijd duurt niet langer dan één dag en wordt met gesloten deuren gehouden. Op de dagordo staan volgende putiten, waar-ever uitsluitend mag worden beraadslaagd : a) VVijze van opbrengen van zes verdere vervallende maandclijksche Stortingen, namelijk voor Dacembar 1917 tôt en met Mei 1918, van de bij bevel van 21 Mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting ; b) Opbrengen van de middelen ter betaling der in December 1917 en in Maart 1918 vervallende kasbons en intrestkoepons van de tôt dusver aangegane Itrijgsbelastingsleeningen. . provincieraden nemen in dezen zittijd, welk ook het aantal aanwezig® leden zij, geldige besluiten. Grosses Hauptquartier, den 22 November 1917 Der Generalqtiartiermeister, HAHNDORFF. Brussel, den 22 November 1917. Der Generalgouverneur in Belgitn, Freiherr von FALKENHAUSEN Generaloberst. Voorstaatvde verordenïDg wordt voor het Êelgisch gedeelto van het gebied van het 4e leger b'ekend gemaakt. Der Oberbefehlshaber, Sixt von ÂRMIN, General der Infanterie. CVER DRINKWÂTER. (Eersle Vervolg.) Nu zijn er onder die mikroben — zooalg onder de menschen — goede, onschuldige of noodzakelijke en andere, gevaarlijke, kwade, b. v. de hooger genoemde ziekte-j bacteriën. De moderne wetenschap die de bacteriën-itheorie heeft opgebouwd, beweert dat som-inige onder hen, wanneer zij in ons lichaam vrij spel krijgen, de gevreesde ziekten zooals buikloop, typhus; tering, choiera enz. doen 'ontstaan. Het spreekfc wel van zelf dat da beoor-deeling van drinkwater niefc kan gedaan ; worden op het zicht, den reuk en den smaak -aileen. Helder frisch water kan gevaarlijk zijn. Troebele waters zijn niefc altijd verdachfc. tr Eene aanduiding die echter niet afdoende ' is, maar toch eene zekere waarde heeft, is de j volgende : Goed water bederft niefc — hoe lang het |ook (in gesloten flesschen wel te verstaan) ibljjve rusten. j Het is echter hefc werk van deskundigen een ernstig en grondig onderzoek te doen. Deze gaan als volgt te werk ; . Door eene scheikundige ontlëding wordt ;uitgemaakt welke zouten aanwezig zijn, ;o£ ze vergiftig zijn, en of ze-'t watér niefc "te ha,rd maken. * Er wordt speciaal op gelefc of er geen 'stikstof- en fosfoorinhoudende verbindingen ïof geen organische stoffen aanwezig zijn. ;Wat dit laatste punfc betreft — en om aan ;te toonen hoezeer men deze stoffen rnis-jtrouwt, zij gezegd dat 50 milljgrarojnen iorganisclie stof per liter eene greïis ïs die .niet mag overschreden worden. Dan komfc het bacteriologisch onderzoek. Hefc heeffc voor doel niefc alleen deïi.aarQ <ler aanwezige bacterieën vast te stellen maar zelfs hefc getal. In de veronderstelling dat geen. zïekte-microben aanwezigzjjnnoeiatmen hefc wafcerj zeer goed wanneer men min dan 50 ïlndivdiuën per cm3 fcelt, » ' goed wanneer men er - tusschen 50 en ;e00 telfc, f gewoon wanneer difc getal fcusschen 500 )m 3000 ligt, : slecht wanneer hefc begrepen is tusschen 8D00 en 10.000. Zeer Blecïifc wanneer hefc 10.000 over-Iteeft.Hoe men dûrgelijke getallen tellen kanl ;Doodeenvoudig door het monster .water igenoeg te verdunnen (op te lengen) met iuiver (kiemvrij) gedistilleerd water. Wanneer men bijv. van een cm3 zeer •lecht water Cbevattende 100.000 bacte rieën) een kubiek meter maakt zonder er een enkele microbe bij te voegen bevat iedere cm3 van dit mengsel gemiddeld 1 bactérie. In sommige gevallen doet men ook een biologisch onderzoek. Om te weten bijv. .of het water van aene rivier drinkbaar is, onderzoekt men welke planten, welke vis-schen er in leven. Forellen kunnen alleen in, frisch bronwater gedijen. BRONNEN VAN DRINKWATER. De gezondheidslecr maant ons aan goed water te drinken en er, in onzen dagelijkschen opschik, een overvloedig gebruik van te maken. Laat ons thans onderzoeken waar we dat kunnen vinden. De kringloop van 't water in de économie van de aarde is, in korte lijnen, als voîgt : Het water verdampt in groote hoeveel-heden aan de oppervlakte der warme zeeën. De gevormde waterdamp stijgt in 't lucht-ruim, verdicht door de afkoeling, verzamelt zich onder den vorm van wolken welke door den wind weggedragen worden. Gekomen in koelere streken, breken die wolken open en laten regen, sneeuw of hagel op den grond neêrkomen. Een deel van het neergcslagen water verdampt;een deel loopt langs grachten en beken of langs riolen naar de rivieren en zoo terug naar de zee ; een deel dringfc in den grond. Wij kunnen aldus onze toevlucht nemen tôt : a) regenwater (hetgeen binst den regen opgevangen wordt); b) beek- o irivierwater — dit heeft soms al een heelen tijd op den grond gespoeld. Wij noemen het bovengrondsch water. c) grondwater, dat is datgene dat in den grond zijpelend zich ergens, op eene zekere diepte, verzamelt of verderop te voorschijn komfc onder den vorm van bronnen. Regenwater is vôôr het in aanraking met den grond komt, betrekkelijk zuiver, al heeffc hefc ook, zooals wij reeds gezien heb-ben, binsfc zijnen val, enkele vreemde stoffen meêgenomen (lucht, koolzunr, stofdeeltjes). Hefc wordt echter bezoedeld in zijnen loop op ons dak dafc met stof bedekt is — in de dakgoot die niet veel zuiverder is dan een greppel, en in de afloosbuis. Om zich daarvan te overtuïgen hoeft men maa,r het slijk te onderzoeken dat men op den bodem van een lang verwaarloosden regenpufc vindt. Ook zijn sommige regenputten niet gansch dicht en kunnen zij besmet wordén juiat zooals een pompput, 't zij langs de wanden, *fc zij langs den overloop, maar meesfcal langs het dëksel. Difc ailes maakt dafc het regenwater, in de stad ten minste, weinig aanbevelingver-dient.Hetheôft als drinkwater nog deze font, dafc hefc geen van die zouten bevat die aan goed pufcwafcer zijn frisschen, aangenamen smaak geven. Regenwater is flauw (flets). Eindelijk is de hoeveelheid welke men langs het dak van een woonhuis kan op-vangen te klein om er, jaar in jaar uit, meê ioe te komen. * Doch in veel streken, in de Polders namelijk, beschikfc men over niefcs beters. In sommige streken plaatst men op de aflos-buia van hefc dak eene kraan welke toelaat den eersten neerslag van de regenvlagen kwijfc te spelen. Alleen betrekkelijk zuiver water laat men in den vergaarbak terecht komen, Laat ons thans onderzoeken welio be-zwaren fcegen het gebruik van bovengrondsch water kunnen geopperd worden. In de eerste tijden dronk men,waar geen hronnen liepen, meestal alleen rivierwater : fia eerste steden en dorpen werden immers opgericht aan de oevers der rivieren, die de eerste verkeerswegen waren. Met den aangroei der bevolking en het ontstaan en de ontwikkeling der nijverheid namen wel'dra de geyaren van besmetting toe. In dichtbevolkte landen, zooals België, zijn bijna" geen waterlo.open onbezoedeld. Alleen in de Ardeimen vindfc men nog hier en daar een kristallijn riviertje. Hoe gevaarlijk overal elders het gebruik van rivierwater is, blijkt uifc hefc feifc dafc de besmettelijke ziekten die door slecht water , veroorzaalit worden, het meesfc bij schippers heerschen. Toen in 1860 de choiera in België woedde, heeft men vastgesteld dat te Tongeren de broeinesten dezer ziekte- gelegen waren in huizen waar men 'fc water van 't riviertje «de Jaer » gebruikte. In Hamburg waar 't water der Elbe ge-dronken wordt, heerschte de typhus als 'fc ware bestendig tôt dat men, in 1893, op dafc water strenge zuiveringsmiddelen ging toepassen. " Eortom, bovengrondsch water is bigna altijd gevaarlijk. In de meeste gevallen gebruikt men thans ook ondergrondsch water. Het ontstaat als volgt s Het regenwater dat in den grond zijpelt daalt gewoonliik niet zeer diep. In 'fc nlafc zedeelte onzer stad treft men reeds water aan op circa 2,00 m diepte. (Op S. Pietersberg echter nog op geen 10 meter) Het wacer zakt tôt het op eenenondoor-dingbaren bodem blijft staan. De aarde vertoont niet op aile diepten hetzelfde uitzicht. Door verweering werd de oorspronkelijke rotsachtige aardkorst ontbonden in klei-■achtige of zandachtige onderprodukten. Door erosie werden deze brokkelingen weggespoeld en verder-op neêrgelegd evenals het slijk bij overstroomingen. Zoo ontstonden boven de rots, de zachtere grondlagen. Deze uit zandsteenen gevormd maken zandbahken — doordringbare lagen — uit. Gene uit kleisteenen ontstaan zijn de klei-banken (die ondoordringbaar zijn). In den beginne lagen die banken nafcuurlijk waterpas. Latere vormveranderingen door de oppervlakte der aardkorst ondergaan, stoorden hunne eerste ligging. ('fc Verrolgt.) IN AMERIKA. Oorlogsverklaring aan OostenrHk, Bulgarie en TurMj's. AMSTERDAM, 24 November. — Het Alge-meen Handelsblad meldt uit New-York dat de New-York Times volgens Président Wilson, in een9 boodschap aan het kongres, de oprlogsver-klaring zal vooratellen aan Oostefirijk-Hon-garië. De eenheid der oorlogsleiding kan niet bereikt worden, zonder eene oorlogsverklaring der Vereenigde-Staten aan al de bondgenoten van Duitschland. Daarom verwacht men dat het kongres zich zal uitspreken voor eene vol-lediga afbreuk met Oostcnrijk-Hongarië, Bulgarie en Turkije. IN RUSLAND, Nopcns het voorstel tofc wapensfcilsfcand van don Arbeiders- en Soldafcenraad, geelfc een blad de volgende overwegingen : Het is een gewic'ntige stapi Wat zal hefc gevolg er van zijn. Het blijft af te wachten of Duifcscli-land er op In zal gaan. Blijft de toestand zooals hij nu is, dan valfc dit zeer te betwijfelen. Op dit oogenblxk, ir.derdaad, is de nieuwe radikale re-geering in St. Petersburg niet zoo stevig op de been, als dat men met haar in voile zekerheid zott kunnen onderhaudelen. '.vel hebben de Bolschewikl behalve de hoofdstad en het om-îlggende ook Moskou en volgens de laatste be-richten nog Kiew in hunne macht, maar het grootste deel van hefc reusachfcig land ligt buifcen hun bereik. In hefc vruehtbare en ertsrijke Zuidoosfcelijk gouvernementsgebied van Kharkow en omlig-gende hecrscht Kalcdin, de nmehtige kozakken-hoofdman. Houdfc hij 'We'rkelijk, zooals men beweerfc, de mijnen van hefc Donezgebied, hefc rijkste kolendistrikfc des lar.ds, in zijne ma'ht, dan behcersclit hij het verkçerswezen en hij kan St. Petersburg uithongeren. Honger is versehi'ik-kelijker dan het aantal kozakkenlcgcrs die, moet men het gelooveny op St. Petersburg aanrukken, want de invloed en de militaire macht der kozak-ken zijn te Weerstaan; honger echter niefc. Ailes "komfc er op aan hoe de houding is van het front-leger. Hefc Noorden, evenals de tuchtlooze Oosfc-zeevloofc en de Russische soklafcengeesfc in Pin-land zijn heelaan den kantvan de Maximalisten, terwijl de troepen aan het Oosfcenrïjksch-Hon-gaarsch-Roemeenscbe front, nog onder den invloed van de BroessilofsChe offensieve, niets van de Bolschewiki willen weten en aanhar.gers zijn van Kerenski, sinds enkele dagen spoorloos ver-dwenen.B.OTTERDAM, 24 Nov. — Donderdag werd uit St-Petersburg gemeld : Gister heeft Troski in. den Arbeiders- en Soldatenraad eono rede gehouden, waarin hij zegde dat de Verbondenen het manifest van den raad nopens den vrede) omTiendelijk opgenomen hebben en de vijanden de Russische omkeering slechts bezien van het standpunt van Rusland's zwakte. Toch gelooft hij dat de oorlog niet lang meer zal voortduren. A1 de geheime verdragen welko de Bolschewiki vinden kon, zullen in een geelboek openbaar ge maakt worden. Het is wel wanrschiinlijk dat d; boeren in verstandhouding met de legerkomi teiten, nevens de regeering der Bolschewiki onder Tschernow eene eigene regeering tôt stanc brengen. Da St-Petersburgsche medewerker der Daïl% Telegraph verzekert dat de niet-Maximalest-ischç gazetten do voorstellen van Lenin en Troski. betrekkelijk een wapenstilstand, aïs een ver-breken van het verdrag van Londen aanzien en het dus als een verraad vanwege Rusland bastempelcn. KOPENHAGEN, 24 November. — Da bui-tenlandsehe persvertegenwoordiger der Bolschewiki aan de Zweedsche grenzen, ontvir.g uit St. Petersburg een ambteiijk telegram, waarir . gezegd wordt dat op de zijde der Bolschewiki staan : het leger en do vloot, de Noordclijke, Westelijke en Zuidwestelijke gedeelten van 't Rijk, de steden St. Petersburg, Moskou, Char-kow, Kiew en Odessa inbegrepen. eveneens het gansche Oeraalgebieden Siberië. Da verkiezingen voor de wetgevende Kamers zijn bij de vloot reed3 geëindigd en bij het leger begonnen. In de steden werden ze den 25 November gehouden. De burgerlijke partijen yillen zich niet onder-werpen, zij plegen sabottage ('t werkbslemmeren) en stellen hunne hoop op Kaledin. Hot uitblijven van telcgrafisehe berichten uit St. Petersburg is de sSiiuld der telegraafbeambten, doch men hoopt ook deze moeilijkheid te kunnen over-winnen.—' Generaal Duchorin, die als opperbevelheb-ber weigerde het voorstel tôt wapenstilstand aan 't gansche front over te maken, is aangebouden. De regeering heeft nu aan de verschillende front-legers bevel gegeven, aan het front do vredes-verhandelingen te beginnen. AMSTERDAM, 26 November. — Reuter bericht uit St. Petersburg : De Djen deelt mede : Dan 14 November heeft Kerenski zijn ambt van ministervoorzitter en opperbavelhebber neer-gelegd en zich ter beschikking der voorloopige regeering gesteld. i ■ ■ M i II" H'WI 11 ■ OfGoieelsHedeâeeliiqen îa Vkanderea. Frankîijk ea Ekas, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 25 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : In Vlaanderen çn Zuidwestelijk van Cambrai levendige vmirbedrijvigheid in enkele strijd-seetors. Op den Oostelijken XVTaaGOever zijn Fran-sche aanvallen in gang tusschen Samogneux en Beaumont. — 26 November. — Lsgergroep van kroon-prins Eupprechi van Beiercn. — In Vlaanderen slechts bijwijlen gestegen artilleriebedrijvigheid tusschan Poelkapelle en Geluveld. Voorveldge-vechten verliepen gevolgrijk voor ons on brach-ten gevangenen in. Noordoostelijk van Passchen-dale mislukte de vooruitstoot van een Engelsch bataillon. Op het slagveld Zuidelijk van Cambrai her-liaalde de vijand hardnelddg zijne aanvallen op Inchy. De vcorgaande dagen aldaar in afweer en aanval beproefde troepen wezen ook gister den vijand geheel af. Ons vernietigir.gsvuur sloeg in vijandelijke troepenverzamclingen en in de gereedstellmg van talrijke pantserauto'o Zuidelijk van Graincourt. Zwakke infanterie stootte vooruit tegen Bourlon. Zij werd teruggeworpen. Nesten Engelschen, uit de laatste gevechten bij Bourlon aehter onze linies gebleven, werden in bloedig lijfsgevecht gezuiverd, Acht ofïioieren, meer dan 300 man werden gevangen, 20 machien-geweren bnitgemaakt. Aan den Zuidwestelijken jand van het Boittlon-bosch en Westelijk van Fontaine brachten nachtelijke, zeer hevige gevechten met handguanaten om de gewenschte terreinwinst. Noordclijk van Banteux viel de vijand na hevig roffelvuur aan. Hij werd afge-wezen. Ean Engelscha vooruitstoot Oostelijk van Gricourt brak vôôr onze hindernissen-samen. — Lcgergrocp van den Duilscken kroonprins. — Na sterkste vuurstijging viel de Franschman op vicr kilometer brcedte aan, tusschen Samo-gneux en Beaumont. Zijn eerste aanvalsgolven, door ons infanterie- en artillerievuur uiteenge- . slagen, vloden in hunne uitgangssfcellingen terug. i Menigvuldige aanstorm van niAuwe volledigde lerachten brak reeds in ons afweervuur samep. , Talrijke Txirco's, Zoeaven en anderc Franschen l werden gevangen. Het sterk vuur greep van hefc strijdveld ook over op de naburige sectors en r lilold den dag door in groote stcrkte aan, namelijk aan weerskartrn van Ornes. Infanterie-, slng- en jacbtvliegers grepen ondanks hevige sfcorm en regen gevoîgfljk in op den strijd en onderstcunden onvennocid de aanvocring en troepen op het gevechtsveld bi' Cambrai en aan de Maas. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 23 November. — Ofîiciecl avondberieht : De verrichtingen tegen de vijandelijke stel-- lingen Westelijk van Cambrai Werden hedc-n voortgezcfc en volgens de laatste me.ldingén onfcwfkkelden zij zich bevredigend. De vijandelijke artillerie betoonde in den lcop van den dag --groote bedrijvigheid bij Passchendale. 0p het Oostcîijk Gsveehtslwpefh. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 November. — Uifc hefc groote hoofdkwartier : Geen groote geveehtshandelingen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 25 November. — Ambtelijke mededeeling : Geen bïjzondere gebeurtenissen. (BULGAARSCHE MELDING. SOFIA, 24 November. — Van den generaal* stnf : Bij Isaccea levendig artillerie wur. ' OS» Q£ BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 November. — Uit hefc groote hoofdkwartier : Geen groote geveehtshandelingen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 24 November. — Van den generaal-sfcaf : Westelijk van Bitolia en in de Cerna-bochfc artilleriebcdrijvigheid. Onze aanvalsafdeelingen dr jiigen binnen in de vijandelijke stellingen Zuidwestelijk de stad Doiran en voerden cr gevangenen uifc weg. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 23 November. — Officieel: Aan hefc Doiranfront gelukte hefc eenervijande-lijke afdeeling in een onzer vooruitgeschovcn posten binnen te dringen; zij werd cr echter d a delïjk uifc geworpen. Tochfcen der bombardecringsvliegtuigen werden gedaan tègeri Tusculu, Westelijk van Demir-hissar, Ernelcoj, Zuidwestelijk van Demirhissar, en Weznil, Oostelijk van Seres. Een marine-vliegtuig schoot een vijandelijk vliegtuig af, dat aehter de vijandelijke linies neerstortte. De Ooslem'ijkscMtaliaansefae Oorlog (DUITSCHE MELDING.) • BERLIJN, 25 November 's avonda. — Uit het groote hoofdkwartier : Gevolgrijke gevechten in het gebergte tusschen de Brenta en den Piave. — 26 November. — In plaat-selijke gebergte-gevechten behaalden onze troepen voordeelen en bahielden ze tegen Italiaansche tegenaau-vallen.(OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 25 November. — Ambtelijke mededeeling : .. Italiaansche aanvallen beiderzijds de iirenta en tegen den Monte Portica, die op 22en ao°? het Grazer schuttersregiment N° 3 bestormd werd, smeierden aan onze linies. TER ZEE:. BERLIJN, 25 November. (Ambteiijk.) — Door de werking van onze onderzeebooten werden in het afsperringsgebied rond Engeland wederom 12000 br. r. t. vernietigd. Bij de ver-' zonken schepen bevond zich eene bewapende stoomboot van 6000 ton. Deoverste van den Admiraalstaf der Marine. s MENGELWERK 150 CAPITOLA. i niet meer te veranderen, doch wat 't zoeken naar deti dood batreft, laat dit nu aan anderen over. Ge zult als man van oer uw pl cht doen en dé blauwe boonenzoo min vreezen als ik zelf, maar moedwillig den dood zoeken zult go niet, Want -ge weet, wio daarvoor zich dood zou treuren AUenga gelukte het Herbert den ongeluk'kigen Traverse tôt eene betere stemming te brengen. ten minste hij schikte zich in zijn lot„ Hij be-loofde verstandig te zijn, opdat Herbert — zijn strenge overste — over hem tevreden zou zijn, waarna beide \Tienden Scheidden. Herbert gevoelde innig medelijden met zijn ongelukkigen vriend en was er op bedacht-, hoe hij zijn toestand draaglijk zou kunnen maken. Hij wist de officieren van 't régiment voor hem te winnen, die allen beloofden, hem volgens zijne kennis en opvoeding te behandelen. Herbert was hiermee echter niet tevreden. Daar het duidelijk bleek, dat Traverse niet de geringsto roeping of neiging voor deh soldaten-stand bezat, richtte hij een verzoek om vrij-stelling aan den minister van oorlog. Hij schil-derde den jongen dokter aïs een ongelukkige, die slechts uit wanhoop soldaat geworden was, .terwijl de tretenschap een groot verlies in heno leed. Zooaîs men ziet, liet Herbert Greyson niets onbeproeWs om het treurig lot va-n zijn wiend eenigermate te verlichten ea hem zelfs van den ransel te bevrijdea» Hij deed ook nog een anderen stap, waar van hij zich den basten uitslag voorstelde. Hij ver-zocht namelijk Traverse zich te laten photogra-pheeren, om er zijne meeder en zijne bruid mede te varrassen. Ean d rdo vroeg hij voor zichzelf dit zond hij, zonder weten van Traverse, aan majoor Warfield, wien hij er bij schreef of hij wel zijn zoon herkende en nog langer zoo hardnekkig aan zijne-trouwe vrouw en zoon de plaats in zijn huis zou weigeren die hun toekwam. We zullen later zien, welke uitwerking de brief van Herbert met 't bijgevoegde portret op zijn oom teweegbraelit; blijven wa bij het leger, om onzen vriend Traverse niet uit 't oog te ver-liezen, voor wien de militaire loopbaan eene ware kwelling moest worden, als men bedenkt, hoe zwaar hij dengene beleedigd had, die nu zijn kolonel was. XV. Vaîsclie strekeiii Het leger van generaal Scott had roem ge-oogst. Na de gedenkwaardige dagen van 22 tôt 25 Maart 1847 had de dappere bevelhebber Vera-cruz tôt overgave gedwongen, waarna hij tegen Zalapa oprukte, dat hij den 22 innam en toen zijn hoofdkwartier naar Puebla verlegde, waar hij meerdere maanden op versterking moest wachten. Nadat hij nieuwe troepen gekregen had, zette Scott met 12.000 man zijn zegetocht voort en leverde de beslissende slagen van Contreras en Churubusco, ten gevolge waarvan generaal Santa Ana een wapenstilstand vroeg, dien Scott wel aannam, doch die in de eerste dagen van September reeds door de Mexieanen verbroken werd. In deze Sorte pauze willen we onze vrien-den Herbert Greysoa ea ïravcise ïtocke be-zoekeu. We vinden den eersfce, die zich de dappersfce onder de dapperen gefcoond had, met- majoors-epauletfcen versierd; de laafcsfce echter was nog alfcijd gewoon soldaafc, oîschoon hij dikwijls moed gefcoond had, eene befcere zaak waardig. De ^Yraakzucht van den kolonel was een bclctsel voor zijne beVordering, de dapperheid van zijnen persoor.lijken vijand erkende deze niefc, maar hij wendde aile middelen aan, om den ongelukkigen jôngeling ten gronde te richfcen. Kolonel Lenoir vernederde zich zelfs zoo ver, dafc hij Traverse dagelïjks openlijk beschimpfce, met hefc doel om eene beleediging uifc ts lokken. Hoc meer Traversa van den kolonel te lijden had des te ijveriger sfcelde Herbert alies in hefc Werk om zijn vriend fce fcroosfcen en op fce beuren. — Zijne slechte planncn, zegde Herbert fcofc den jongen vrijwilliger, moefcen op uw geduld en uwe overgeving schipbreuk lijden; slechts op deze wijze kunfc gij hem outwapenea. Traverse volgde den raad fcer wille van zijne moeder en van Clara; de gedacliteu aan zijne geliefden schônk hem fcrcosfc. — Hefc zal hem niefc gelukken mij in 'fc verderf te sfcorfcan, hernam Traverse op de wc-lgemccnda vermaning van zijn vriend. Na 'fc eindigen van den oorlog, zal ik hem als dokter Rocke ophel-dering vragen van zijn sehandelijk gedrag. Herbert noch Traverse wisfcen, dafc de laatste reeds den kolonel tofc verantwoording kon roe-pen, wanfc hij had reeds onfcslag uifc den diensfc gelcregen, doch de kolonel had difc aehter gehouden, evenals aile brieven, die voor Traverse aankwamen. Nog had de kolonel zijn doel niefc bcreikfc, nog was zijn dorstnaar wraak niefc gelescht. Hij had een ander boosaardig plan beraamd, waardoor hij zijn doel zeker trachfcfce te fcreffen. Hij had' namei\ik officier, met uanisr-ZutteH» s$b

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods