L'écho de Belgique

2103 0
06 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 November. L'écho de Belgique. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9tk02/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGÏE Voor God enVaderland. Dieu et Patrie. , # Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 7 VENDREDI (Vrijdag) NOVEMBRE 6, 1914. Price ld. OUR OBJEGT In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are under-going, we have decided to issue a weekly publication—and eventually twice weekly —in both French and Flemish, to be entitled "L'Echo de Be'gique—De Stem uit Belgie." ThSs bulletin will contain ail items of interest to those who are pining for news of their country and loved ones, and will afford a direct channel of communication with each other during their exile, and would enable them to fînd lost relations and friends. Subscriptions and donations are MOST URGENTLY needed, and should be for-warded to the Secretaries, MM. Gregory Stuart & C©., Ltd., 69 Lombard Street, London» E.C. Postal Orders and cheques should be crossed " Belgian News." Koning Albert's Naamfeest Ter gelegenheid van het naamfeest van onzen Koning Albert heeft Zijne Eminentie Kardinaal Bourne aan aile zijne priesters gevraagd na de hoogmis van Zondag 15den dezer, het gebed te zeggen voor den Koning der Belgen. Zijne Eminentie zal zelve de Pontificale Mis opdragen in Westminster Kathedraal, ter intentie van Belgie's Vorst en volk. 'i^ïffcliVin^sbureei1 Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S. J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landge-nooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van ioj ure tôt il\ ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Bureau de Renseignements Monsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs S. J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de io| à n| heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Vlaamsche Boeken Te bekomen bij de Catholic Truth Society : Eenvoudig gebedenboek, id. Onder pers bij de Eerw. PP. Salesianen te Londen : Mechelsche catechismus. Bestellingen worden erovgemaakt door het bureel van ons blad. Voor Vlaamsche kerkboeken zich ten wenden tôt R. & T. Washbourne, Paternoster Row, E.C. Stuur Nieuws Aan aile de groepen van uit wij -kelingen geheel Engeland door verzoe-ken wij dringend ons nieuws te sturen over den gang der zaken 'bij hen. Dit voor de rubriek Nieuws uit Engeland in ons blad. Men zende op adres E. H. Prims, redactie van De Stem uit Belgie, 55 Russell Square, W.C., Londen. Hulp op Godsdienstig Gebied Belgische katholieken die niet zouden weten waar in hunne omgeving een katholieke geestelijke vinden die hun taal spreekt kunnen altijd inlicht-ingen en zoo noodig hulp bekomen langs het bureel van dit blad,155 Russell gquare, W.C. Bede om Steun Dank aan de liefdadigheid en den ondernemingsgeest van een Belgischen heer in Londen gevestigd was het voor ons blad mogelijk het eerste van aile Belgische bladen onze uitwijkelingen en nog meer in 't bijzonder de Vlamingen die op taalgebied er het ergst aan toe waren, van dienst te zijn. Ons plan was ons blad gratis uit te deelen, hetgeen wij dan 00k doen. Ondertusschen hebben wij echter onze oplage gedurig moeten vermeerderen. Dit nummer wordt op 4,500 exem-plaren getrokken. Anderzijds vroeg men ons zooveel adressen te doen verschijnen dat wij met een dubbel getal bladzijden verschijnen moesten. Reeds drukten we meer dan 6,000 adressen of namen van gewonde solda-ten. En nog steeds zouden we in dubbel formaat moeten verschijnen om ailes op te nemen wat ons gevraagd wordt. Deze groote vermeerdering van onkosten inziende, en tôt hiertoe van geen enkelen officieelen kant gesteund, durven wij in ons blad zelf eene bede om geldelijken steun met ver-trouwen uiten. Wij willen kost wat kost minstens verschijnen tôt met î^iéffWj'aar, "dfl Jlll ifeilr;1 lÊT' ■ dekken ontbreken ons nog een £50. Aile onze lezers die een woordje te zeggen hebben bij de onderscheidene comiteiten gelieven ons behulpzaam te zijn opdat we ons blad dank aan hetwelk reeds zoovelen zich terug-vonden zouden kunnen voortzetten en naar de noodwendigheden uit-breiden.Ons Vlaamsche volk zal er hun dankbaar om zijn. Nieuws uit Belgie Het Gevecht om den I Jzer 't Zijn dus wederom de Belgische troepen geweest die de Duitsche macht tôt staan brachten op haar opmarsch naar Kales. Ons leger is voortdurend heldhaftig geweest en dwingt nog eens te meer de bewonder-ing af van aile de natien. De generaal Meisser die de aanvallen langs Diks-muide zoo dapper weerstond dat geheel het Duitsche plan er door verguisd is werd vereerd met het eerelegioen en onze koning zond hem een telegram van gelukwenschen voor hem en voor zijne dappere jongens. Al is die strijd reeds ettelijke dagea voorbij (einde Oktober) toch meenen wij goed te doen voor onze Vlaamsche menschen daarover nog een en ander uit Engelsche en Hollandsche bladen of uit bijzondere briefwisseling mee te deelen : Er werden bij Diksmuiden acht afzonderlijke aanvallen gedaan met de bajonet. Ze werden met grooten moed uitgevoerd door troepen, die, naar later gebleken is, eerst acht da-gen tevoren uit Duitschland waren aangekomen. De Fransche marine-soldat en stelden zich in groepjes van vier met machinegeweren op en maaiden daarmee de eene aanvals-colonne na de andere weg, en ze deden dit met zooveel succès, dat geen Duitsche gesneuvelde of gewonde binnen een afstand van minder dan 50 voet van de Fransche verschan-singen is gevonden. Het valt moeilijk te begrijpen waarom de Duitschers volharden bij deze tôt niets dienende aanvallen tegen onze versterkingen, een taktiek die voor hen meer en meer een stokpaardje schijnt te worden. In elk geval zijn de bondgenooten er zeer bij gebaat. De terugtocht der Duitschers voor Dixmuiden heeft de Belgische hos-pitaalafdeelingen gelegenheid gegeven er op uit te trekken en de Duitsche gewonden op te nemen. Verscheidene daarvan hadden 24 uur onverzorgd op het slagveld gelegen en waren in een jammerlijken toestand. Onder hen waren baardelooze jongelui van 17 of 18 jaar. De vijand heeft na zijn vergeefsche pogingen om door het front der bondgenooten bij Dixmuiden heen te breken, Donderdag zijn aandacht meer gericht naar het noordwesten, waar hij het centrum en den uitersten linkervleugel van de Belgische linies heeft aangevallen. Als gewoonlijk richtte hij een vreeselijk geschutvuur-op de stellingen der infanterie en "onaèrnàm "aaarop een fnftlutéirt.U"aii-— val, die echter werd afgeslagen. Donderdagnacht zijn enkele Duitsche afdeelengen er in geslaagd de IJser en het kanaal naar Yperen over te trekken en enkele Belgische versterkingen te nemen. Dit succès was echter van korten duur, want gisteren-morgen werden de stellingen met de bajonet heroverd en de vijand " tuimelde " in groote wanorde over de rivier terug, en verloor tijdens den overtocht vele manschappen, die ver-dronken. Derhalve is onze geheele linie intact gebleven en tenzij de Duitschers een onverwachte kracht kunnen ontplooien hebben zij, naar 't schijnt, aile goede kansen om door te breken, verloren. Dit is te danken aan het feit, dat aanzienlijke versterkingen Fransche infanterie zijn aangekomen om dit deel van het front te helpen verdedigen. De i. .iwezigheid van Engelschen en Franschen bemoe-digt de Belgische troepen ten zeerste, daar zij gevoelen dat zij niet meer alleen ven schok van de vijandelijke aanvallen behoeven te weerstaan. Intusschen hebben nieuwe versterkingen dit deel van het front bereikt, versterkingen die de bondgenooten nog meer noodig hadden dan infanterie, en die bestaan uit verscheidene batterijen zware houwitsers. Van het begin der gevechten aan de Yser is de Belgische artillerie hopeloos in de minderheid geweest bij de Duitsche. Herhaaldelijk zijn Belgische batterijen gedwongen geweest om het vuur te staken, ten einde het vreeselijke vuur van het zware Duitsche geschut dat op hen was geconcentreerd te doen ophouden. De Belgische infanterie heeft in de loopgraven 00k erg geleden van deze " Jack Johnsons", evenals de con-vooien, die naar het front trokken om nieuwe munitie aan te voeren, en de eindelooze rij automobielen die de gewonden wegbrachten. De Duitsche houwitsers met groote draagkracht zijn tôt gisteren volkomen gevrijwaard geweest voor een tegen-aanval. Zij hebben Dixmuiden en de naburige dorpjes tôt gruis geschoten van een afstand die het Belgische. veldgeschut geen gelegenheid liét om te antwoorden. Thans echter zijn de bordjes verhangen. Gisteren is over de geheele linie een fel artillerie-gevecht onder meer gelijke omstan-digheden begonnen. De vijand was grootelijks verrast en werd in ver-warring gebracht toen de zware, L;et groote kracht ontploffende granatei van het Fransche zware geschut in salvo's in zijn stellingen neerploften en zelfs zijn verst verwijderde batterijen met de gewone zekerheid troifen. De Duitschers togen onmiddellijk aan 't werk om nieuwe versterkingen in te richten. Zij lieten een reusachtigen ballon captif in den vorm van een sigaar op tôt een groote hoogte, buiten het bereik van de Fransche en Belgische kanonnen. Bevallig bleef die den heelen middag ronddrijven, en de vijand begon nu weldra te antwoorden op het vuur van de mortieren, doch vinden. De Duitschers lieten het granaten regenen op de naburige velden, zonder veel schade aan te richten. Toen zij merkten dat het vijandelijk vuur niet tôt zwijgen kon worden gebracht, zonden zij er een vlieger op uit, die al maar rond cirkelde op een groote hoogte, als een valk, die zijn prooi tracht te vinden. Het vuur werd echter niet nauw-keuriger en de ballon scheen dien dag nutteloos werk te hebben verricht. De Duitschers hadden gespaard wat er nog over was van Dixmuiden, doch tegen donker werden ze blijkbaar woedend over de mislukking van de pogingen om de plaats van het zware geschut te bepalen en ze begonnen toen opnieuw hun aandacht te wij den aan die ongelukkige stad, welke opnieuw in brand werd geschoten. De roode vlammen kon men op 20 mijlen zien in de donkerte van den nacht. Den geheelen dag was de artillerie zeer werkzaam over de heele linie. Het dorp Pervyse (bij Veurne) moest het erg ontgelden en werd evenals Dixmuiden in brand gestoken. Het is niet mogelijk te zeggen wat de Duitschers gaan ondernemen nu het Belgische leger versterkingen heeft gekregen. Het schijnt onmogelijk dat zij er in zullen slagen den Yser over te trekken, nu dit in de afgeloopen week zoo vaak is muslukt. Ik voor mij geloof—zegt de correspondent—• dat de Duitschers steeds meer terneer-geslagen en ontmoedigd worden door hun herhaalde mislukte pogingen om een beslissend resultaat te bereiken, behalve dan het vernielen van steden en dorpen. De Fransche en Belgische troepen hebben geen vrees voor de Duitsche infanterie. Het zijn alleen de artillerie en de machinegeweren van den vijand welke ontzag inboeze-men. Deze zijn inderdaad geweldig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'écho de Belgique belonging to the category Oorlogspers, published in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods