L'écho de Belgique

1322 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 June. L'écho de Belgique. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w66db70/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Telaphoon: Central 12 86. -y • Registercd at the General Post Office as a Newspaper. 3De Stem utt JBeïgte U'£cbo be 35elqtque Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 1s, çd, voor drie maanden. Subscription s îs, 9d, for three months, No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRÏEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some (mail degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects: — 1.—To provide them with a weekly newspaper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their torrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptlons and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Junimaand. In Belgie was elke Junimaand de hoogtij der godsvrucht tôt het Heilig Hart. Er was om zooveel te bidden, meen-den wij. We dachten dat de hoogste baren der wilde wereldzee om ons woelden en om de Christikerk. Sinds is het oorlog en het is weer Juni geworden. Wie had ooit gedacht dat we om zooveel meer redenen zouden te bidden hebben! Heeft er ooit voor het menschdom een wilder zee geweest ? Was er ooit een toevluchtsoord meer noodig? En zie, in het midden waarin we verblijven ontbreekt ons onderlinge hulp en opwekking en ware er de " Stem " niet, op vele plaatsen zou men zich te nauwernood Juni herin-nerd hebben. Wenden wij ons tôt het Heilig Hart. Om te smeeken. Niet enkel om te smeeken. Maar eerst en meest om aan het Hart des Zaligmakers ons arm hart uit te spreken en in ons te mogen ver-meerderen de goddelijke liefde, die TOEKOMENDE WEEK geven we in ons blad het aangekondigde Londensch Portret van Pater Rutten Onvoorziene omstandigheden beletten ons het in dit nummer te Iaten verschijnen. In ons voïgend nummer geven we ook : Indrukken uit Hplland door de Volksvertegenwoordiger Frans Van Cauweîaert die voor enkele d2gen in Londen is. De Eerw. Heer P. Aarts, pastoor voor de Belgische Vluchtelingen in NorOiampton. Bertha Vienne, aïs onderwijreres in den catechismus. Brurdjes en kinderen voor hunne eerste H. Communie en Vormsel. aile oorlogswee doet verdwijnen, aile omstandigheden doet gunstig zijn voor hooger gelukkig leven, aile deugden vergemakkelijkt en aile zielsvermogens staalt. Wij zijn nu de belasten en bela-denen die geroepen worden ter ver-kwikkende Christibron, wij zijn de kinderen, de kinderkens die niemand mag weghouden van den Heiland ; och, mochten wij ook verdienen door de vermeerdering der goddelijke liefde in ons, gelijk Sint Jan, de voedsterzoon van Christus 'eigen boezem, bij Zijn goddelijk Hart ons tehuis te gevoelen, in die reede de rust, aan dien goddelijken haard ons eeuwig vaderland en de vervulling van aile onze betrachtingen te vinden. Maar niemand kan twee Heeren dienen. Opdat wij waarlijk 't moede hoofd vertrouwensvol en liefdezwaar op Christus borst neernijgen kunnen, moet het gif uit het bloed, moet de koorts der wereldschheid uit het lijf, moet de ondeugd getemd en de zwakke ziel, onthecht van wat haar belemmerde, naar het Eeuwig goed hebben leeren reikhalzen. O, wat zijn wij daar van nog verre : tusschen onze moderne wouden van fabrieks-schouwen kluizen er geen Ruys-broeck's om aan hun goed Vlaamsch volk dat voor hooger en heiliger leven rijp is, de zeven trappen op te wijzen naar God. Och, wat verstaan we nog bitter weinig, het groote, het onuitput-telijk-gelukkige dat we aan onzen godsdienst bezitten. Deze oorlogstijd moet het ons leeren raden, leeren begrijpen en deze Junimaand mag niet voorbij zonder dat de godsvrucht tôt Jezus' Heilig Hart ons hebbe geholpen tôt meer onthechting van al het vergankelijke en tôt hechtere ver-eeniging met den goddelijken Meester. Zoo zijn en blijven wij verpand immer meer, voor de grootheid van land en Vlaamsche volk, aan Leeuw I en Christikruis. Liederen van Constant Eeckels. Onze gevierde dichter Constant Eeckels dichtte ter gelegenheid der Meimaand eene reeks liederen-gebeden met betrek op de droeve tijden die we nu doorleven. Zijne poezie munt nogmaals uit door helderheid van gedachte en van klank. Men leze hardop die verzen, men zinge ze. Deze liederen werden gansch de Meimaand door in verschillende kerken van Antwerpen dagelijks gezongen. Op rnenige plaatsen wa« ren de kerken telkens zoo vol dat er geen stoel meer te krijgen was. Wij laten hier twee liederen volgen : Aanroeping. Wijze : "'t Wonderbaar Ki'nd dat een Maagdeken baarde." Goede Moeder van den vrede, Die zoo bitter hebt geleden, Zie, de rampvolle oorlogswolk Braakt nog over 't Belgisch volk. Hoor 't gebed van duizend monden Voor gedooden, voor gewonden, Voor het leger, dat nog strijdt, Voor de menigte die lijdt. Moeder van Peis, die den vree bracht op aarde Met uwen Zoon, in den schamelen stal, Bid toch den Heer die het stormen bedaarde Yrede te geven na 't strijdgeschal... Denk aan de angsten, U beschoren Toen gij Jezus hadt verloren, Aan het wee, dat wreed u sloeg Wen Hij 't zware schandhout droeg, Aan den smartkelk, leeggedronken Als Hij werd aan 't kruis geklonken, Aan de pijn, onzegbaar groot Toen Hij dood lag op uw schoot. Boven 't barsten van de bommen Klimt in breede klankkolommen Ons gesmeek naar U, die weet Wat wij lijden daar gij leedt. Moeder, komt uw kindren helpen Kom die tranenbronnen stelpen Goede Moeder, laat den vree Rijzen uit die jammerzee... Meilied. Wijze : Belgisch Vaderlandslied. Voor eer en recht verkozen wij hel lijden. We zijn verplet door reuzige over-macht.Maar Belgenland is, sedert de oudste tijden De bakermat van stoere burger-kracht.Die kracht leeft voort in zijne leger-scharen,Trouw tôt den dood aan koning, eec en plicht. En wien dien plicht als baken blijfl bestaren, Valt aile nood, valt zelfs het sterven licht. Naar U die nooit vergeéfs om hulp laat klagen, Naar U die steeds de zwakken 't innigst mint Gaan wij vol hoop in deze narre dagen Lijk naar een goede moeder 't bande kind. Gij kunt het leed, dat ons vermorselt, lenen. Uw smeekende Almacht stelt aan God de wet. Heb deernis met ons vreezen, met ons weenen. Verhoor toch ras ons onverpoosd gebed. Bemoedig hen, die in den vreemde dwalen En kwijnend zijn van heimwee naar hun haard. Genees gewonde en kranke in hos-pitalen.Geleid het schip dat door gevaren vaart. Wees troosteres in de interneerings-kampen.Sta liefderijk gevangenen ter zij. Geezege aan vorst en leger in het kampen. Verlos het volk! Maak 't Vaderland weer vrij. Constant Eeckels. Voor Kleederen P voor Heeren en Jongelingen naar aile keua en voor den = OORLOG, = opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON,„ 27/30, Holborn Viaduct, E.C. £i_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'écho de Belgique belonging to the category Oorlogspers, published in Londres from 1916 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods