L'écho de Belgique

1524 0
21 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 January. L'écho de Belgique. Seen on 29 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pg1hh6f03q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2 c (Van de verzameling blz. 696) L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UIT BELGIE Terwijl haar mannen in den oorlog zijn, blijven zij alleen thuis, zijn zij de meesteres van de gemeenschapi Zij ontvangen voor het onderhoud van haar-zelf en haar kin-deren vrij groote uitkeeringen. Toen ik oi.langs in l'rankrijk was, heb ik me zelfs laten' vertellen, dat in vele huishcrudens, die door de ruwheid van den man tôt een hel werden gemaakt, de vrouwen bijna geneigd waren te zeggen, dat de oorlog ook zijn goede zijden had : " Een franc 50 per dag en geen man, dat is al te mooi om lang te kunnen duren ! " Aan den anderen kant zien wij door de mobilisatie overaî, dat de vrouwen zich meester maken van beroepen, die tôt nu toe uitsluitend door mannen werden uitgeoe-fend: zij besturen automobielen, zij halen trein- en tramkaartjes op, zij maken in aile groote fabrieken munitie, en zoodoende ruim haar brood verdienende, verliezen zij, moe-ten zij noodzakelijkerwijs verliezen het gevoel van haar afhankelijkheid van de andere sekse. Dat ailes wekt bij haar voor het oogenblik geen ander gevoel op dan van een grootere vrijheid. Maar als de vrede zal komen, wan-neer de man»en, gedemobiliseerd, naar hun haardsteden zullen terugkeeren en in hun werk de plaatsen zullen willen hernemen, die door vrouwen zijn bezet, dan (ailes doet dit voorzien) zullen dezen weigeren haar nieuwe broodwinning op te geven en—om het in één woord te zeggen—zullen zij in opstand komen en volkomen terecht in opstand komen tegen het stelsel van onderworpen-heid en afhankelijkheid, dat haar tôt nu toe heeft geknecht. WAT DE WERKLIEDEN BETREFT, bijna allen hebben door den oorlog de wijk naar elders moeten nemen. Honderdduizenden van hen, in België, in Polen, iu Noord-Frankrijk, zijn door de invasie verdreven en hebben een toevlucbt gezocht in andere landen, WAAR ZIJ ANDERE ZEDEN HEBBEN LEEREN KENNEN, WAAR ZIJ ZICH AAN ANDERE IDEEÉN HEBBEN AANGE-PAST en waar zij zich hebben vrijgemaakt van dit misoneïsme, die vrees van het nieuwe, die de massa's passief houdt. De anderen, en vooral in Frankrijk, waar het verdedigen van het vaderland niets min-der dan plicht is, de anderen zijn in de loop-graven en daar in de loopgraven hebben zij tijd oin na te denken. Hoe wil men dan, dat, gedurende die lange uren van werkeloosheid, onderbroken door bloedigen moord en doodslag, de eenvou-digsten, de onwetenden, van harte, zij die berusten, ten slotte niet gaan zeggen: "Als er oorlog gevoerd moet worden, als het afschuwelijkst vernietigingswerk, dat de wereld ooit aanschouwd heeft, moet worden volbracht, dan deinzên de regeeringen voor geen enkel offer terug. Zij geven zonder aarzeling 8 à 10 millioen pond per dag uit. Maar toen men on s hervormingen moest geven, een betere maatschappij scheppen— toen verklaarden zij het voor onmogelijk, die zelfde bedragen te vmden, niet voor iede-ren dag, maar voor iedere maand en zelfs voor ieder jaar ! Wij weten nu waaraan wij ons te houden hebben. Wij zullen weten te eische;i, dat men, om ons te helpen leven, evenveel en zelfs, méér uitgeeft, dan men er aan besteedt om ons te dwingen, anderen te dooden. Wij kennen nu ook onze kracht. En wij zullen niet nalaten, die te gebruiken." Maar als de mannen, die zich aan deze on-vermijdelijke overpeinzingen hebben over-gegeven na het slmten van den vrede weder naar hun haardsteden terugkeeren, dan zullen zij zonder twijfel weder op hetzelfde verzet stuiten als vroeger of misschien wel op een tegenstand, die nog verergerd is, want er zullen dan nieu,we vraagstukken in het leven zijn geroepen, die nieuwe en ontzagwek-kende belangenconflicten zullen verwekken : het levensmiddelenvraagstuk, het loonvraag-stuk, en nog andere—en dan zal, als men niet oppast, de opstand der volksmassa, tôt het uiterste gebracht door het lijden en de ellende, met des te meer woede tôt uitbarsting komen naar mate hij langer is onderdrukt. Zullen onze Westersche democratieën, na de ontzettende oorlogsbeproeving te boven te zijn gekomen, er in slagen om dat dreigend gevaar te bezweren, en langs vreedzamen weg een rechtstoestand te scheppen, die de onterf-den, de geofferden ontheft van de noodzake-lijkheid, tôt geweld hun toevlucht te nemen, ten einde zich recht te verschaffen? Dat zal de toekomst ons leeren ! Er bestaat geen vraagstuk van zoo drin-genden aard. En om het tôt oplossing te brengen, zal een onmetelijke kratchtsinspan-ning noodig zijn, die aile mannen van goeden wille in één en dezelfde gedachte tôt elkander brengt. • e. Vandervelde. Wij hebben dit stuk ter dokumenta-tie letterlijk overgenomen ; de man die aldus over revolutiegeest spreekt, is sindsdien Belgische minister gewor-den, en heeft dus verantwoordelijkhe-den voor het Bestuur onzes lands. Enkele bemerkingen slechts : Ongetwijfeld zullen er moeilijke tijden komen : " er zullen nieuwe vraagstukken in het leven zijn gekomen," er zal " voedselschaarschte " heerschen ; dat is onvermijdelijk. Maar die moeilijkheden kunnen "langs vreedzamen weg" opgelost worden, indien wij vertrouwen hebben in onzen Koning, in ons eerlijk gouvernement en bij het heropbouwen van het ontredderde vaderland de be-ginselen toepassen van liefde en recht-vaardigheid, gelijk zij door onzen H. Godsdienst worden voorgeschreven. Zoo men echter den " revolutiegeest " begint aan te kweeken ; zoo men de " proletariers " steeds voor oogen houdt " hunne kracht, die zij kennen," zonder te spreken van hunne plichten, die zij niet kennen ; zoo men hunne hebzucht te zeer vleit met hun toe te roepen : geen geld heeft men over voor " hervormingen," en " millioenen " ver-spilt men aan den oorlog—een ver-spilling, waardoor we nu toevallig van de dwingelandij der Duitschers zullen bevrijd blijven!—dan, ja, dan is het te vreezen dat er eene nieuwe Commune opsta, kostbaar broederbloed zal vlieten en puinen zullen storten op puinen. Maar wiens schuld zal het dan zijn? Niet die van den tzaar van Bulgarije, niet die van den keizer van Duitschland, doch het zal de schuld zijn van de mannen, die liefst visschen in troebel water en spaken in 't wiel steken ; de schuld van de geweten-looze volkskoningen, die te zeer jam-meren over een " tekort aan revolutiegeest." De revolutiegeest is steeds uit den booze. leon matjry. o Mgr. Heylen en Kardinaal Mercier bij Z. H. den Paus. VERKLARING VAN DEN H. VADER AAN MGR. HEYLEN INZAKE BELGIE. Alsof de H. Vader op bijzondere wijze zijn medegevoel met het door den oorlog zwaar getroffen Belgié wilde te kennen geven, bewees hij in het eerste onderhoud, dat hij na zijne kroning met een lid van het Belgisch Episcopaat mocht hebben, de meest liefde-volle hartelijkheid aan Mgr. Heylen, bis-schop van Namen, dien hij twee dagen na diens aankomst in bijzonder gehoor ontving. De Paus deelde zijn bijzonderen zegen voor het Belgische volk aan den Bisschop mede. En sprekende over de ramp, die op het Bel-genland gevallen is, verklaarde de H. Vader met den meesten nadruk, dat "hij de ge-schonden rechten van Belgié verdedigt en al zijn belangen zal blijven verdedigen ! " Naar de "Croix" mededeelt, is het doel van de reis des bisschops van Namen naar Rome hoofdzakelijk om te spreken over de verzorging van de Fransche priesters, die uit het in Frankrijk bezette gebied naar zijn diocees zijn gekomen en, hoewel een bijzondere gift van 50,000 mark voor hen is ge-geven, grooten nood lijden. Ook zal de positie van de Fransche seminaristen ter sprake komen, die zich in de seminaria van het Naamsche diocees bevinden. Z. EM. KARDINAAL MERCIER NAAR ROME VERTROKKEN. "De Tijd " meldt : Z. Em. Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen, was zoo vriendelijk, mij een onderhoud toe te staan, alvorens naar Rome te vertrekken. De Kardinaal-aartsbisschop was was van Mgr. De Crooy's bisschopswijding terugge-keerd in gezelschap van Mgr. Rutten, Bisschop van Luik (10 Jan.). Nog heden vertrekt Kardinaal Mercier, in gezelschap van een secretaris» naar Rome, waar hij Mgr. Heylen, Bisschop van Namen, zal ontmoeten. Nog voor het einde dezer maand hoopt Z. Em. in Mechelen terug te zijn. Het schijnt mij niet nuttig toe, meer bijzonderheden over de reis van den Bel-gischen Primaat te vermelden. Kardinaal Mercier werd geestdriftig be-groet op zijn doortocht te Bazel en te Milano en als in triomf ontvangen te Rome waar hij in het Belgisch College afgestapt is. * * * Op te merken valt hoe er in zekere bladen gewerkt worden om de sympathie voor den Kardinaal om te zetten in antipathie tegen den Paus. Zoo in het.artikel van "Le Journal des Débats " : "Vele onhandigheden zijn reeds door het Duitsche bestuur begaan tegen Kardinaal Mercier; de laatste is, dat de Duitsche diplomatie van den Paus een missie heeft weten te verkrijgen, waar door hijden Aartsbisschop uit België zou kunnen verwijderd houden. Een telegram van het Vaticaan komt den Kardinaal uitnoodigen, om zich naar Rome te begeven, teneinde verschillende seminaries te reorganiseeren. Mgr. Mercier antwoordde aanstonds en stelde zich in verbinding met de Duitsche regeering, om een paspoort ^e verkrijgen." Wanneer de Kardinaal wilde naar Rome gaan was het eerst en vooral om het Consistorie bij te wonen (Red. " Stem "). De "Journal des Débats" gaat voort: "Het Duitsche gezag rekende op de abso-lute gehoorzaamheid van den prelaat aan de bevelen van het Vaticaan ! Doch het rekende verkeerd. De Kardinaal seinde naar den Paus, om hem op de hoogte van den toestand te brengen, gaf geen gevolg aan de uitnoodig-ing en meende, dat zijn plaats was in Belgié, te midden van hen, die lijden en wier ziels-gesteldheid meer dan ooit aan zijn troost be-hoefte had. Gouverneur v. Bissing verdraagt dit échecje maar zeer moeilijk en bevindt zich in de harde noodzakelijkheid om de tegen-woordigheid van Kardinaal Mercier te ver-dragen, die getrouw zijn missie blijft ver-vullen... niet to Rome, maar te Mechelen." In aile niet-katholieke bladen is dit be-richtje met voorliefde opgenomen. Ziehier nu de laàtste communiqué eener persagencie. (Onnoodig voer goed ingelichte menschen nog eens te wijzen op den vijande-lijken toon der nota. Wij kunnen daarbij verzekeren dat aile bijzonderheden omtrent een of ander privaat onderhoud met den Paus, eenvoudig "verzonnen" worden meest-al, door de Roomsche correspondenten.) : AU VATICAN. "Le Pape a reçu, dimanche, le cardinal Mercier. L'audience a été assez longue. Le Pape attendait Son Eminence à la porte de la Bibliothèque privée où eut lieu l'entrevue. " Quoiqu'aucune communication officielle n'ait été publiée, il est admis que le cardinal a mis Sa Sainteté le Pape au courant de tous les événements qui se sont succédés en Belgique, non seulement au point de vue ecclésiastique, mais aussi en ce qui concerne la situation politique et ■ économique et les misères qu'endure actuellement la population."Le Pape a assuré Son Eminence de sa plus grande affection pour les Belges, ajoutant qu'il était convaincu que le concours papal était plus efficace par le maintien de la neutralité la plus stricte renforçant, ainsi le prestige, l'autorité et l'influence du Saint-Siège. Le cardinal Mercier n'a pas répondu, trouvant peut-être que cette neutralité était trop absolue." O De Priesters op het Oorlogsveld. Nu ik dezen titel neêrschrijf voel ik mij weemoedig gestemd, omdat een louter toeval —toch steeds Gods aanbiddelijke wil—mij heeft verwijderd van de twee heerlijkste plaatsen voor priesterlijke toewijding name-lijk in 't bezette België onder 't Duitsche juk, en op ons legerfront. Het moge waar zijn dat de vluchtelingenwereld in al haar zonder-lingheid en verscheidenheid, een ruim ar-beidsveld is voor priesterlijke offervaardig-heid. Wanneer men jong is, de jeugd lief heeft en zoo hard de inspiratie mist van den eigen geboortegrond, gaapt er steeds een on-voldaan gevoel van begeerte. Wanneer de geschiedenis van dezen wereldoorlog zal worden geschreven zal er ongetwijfeld een hoofd-stuk gewijd worden aan de priesters op het oorlogsveld, tenzij men de onzinnige meening aankleefde dat alleenlijk krijgskundige en staatkundige faktoren van tel zijn, en de zede-lijke faktor zoo maarklakkeloos buitencijferde. De officieele ooggetuigenissen vermelden niet steeds de priesterlijke daden, want vergetelheid is dagelijksch priesterloon, en de eere kruisen worden niet steeds op priesters-borsten gevest, omdat de priester er ook maar weinig naar ver-langt, dewijl hij in andere zaken dan in glorie, troost vindt, aanmoediging en toekomst. Toch, is het een onloochenbaar feit dat de bewondering en de hoogschatting voor den priester in het leger algemeen is en spontaan, bijzonderlijk van wege den gewo-nen soldaat, die het merg uitmaakt van elk leger, en nog eenvoudig genoeg is van hart om te zien, wat zichtbaar is, om te voelen en uit te spreken wat schoon en waar is. In Frankrijk vroeger, in Engeland juist nu, wordt de vraag opgeworpen of het slagveld wel degelijk de plaats is voor den priester, of beter voor den geestelijke over het algemeen?In protestantsche bladen wordt daarover zooveel onzin geschreven en er worden zoo verschillende meeningen geuit dat een ver-maarde protestant te recht schreef : "Helaas, wij ondervinden het maar al te zeer : dewijl wij geen klaar afgeteekend dogma hebben lijk de katholieken, wij hebben ook geen ldaar-afgeteekend antwoord op moeilijkheden." Wil-den de menschen toch maar eens St. Thomas' Summa raadplegen (lia, Ilae, quaest. XL. De bello), zij zouden er de ware theologische leering vinden. Het luidt zoo : Voor het welzijn van het gemeenebest zijn velerlei en verschillende zaken vereischt ; verschillende zaken echter worden beter en rapper bered-derd door verschillende personen dan door T ooneelprijskamp. Bij deze loven wij drie prijzen uit van £no, £1 en 10/ voor Vlaamsche tooneelstukken gewijd aan den huidi-gen oorlog of het leven der refugees in Engeland. Onder den titel tooneelstukken verstaan wij ook 'kindertoo-neeltjes en roepen er zelfs bijzonder de aandacht op, daar soortgelijke stukjes best zullen van pas komen. Ailes in te sturen op ons bureel met vermelding " Tooneelprijskamp" op den omslag, voor 1 Mei. De Stem. een enkele persoon, en er zijn zaken die zoo tegen elkander inloopen en onvereenigbaar zijn, dat zij door dezelfde personen niet degelijk kunnen worden beredderd. Het oorlogs-bedrijf, echter is in de hoogste maat onvereenigbaar met de priesterlijke bediening, om twee redenen, vooreerst, om een algemeene reden, namelijk omdat het oorlogsbedrijf ge-paard gaat met de meest verstrooiende bekom-mernissen, zoodat zij de ziel belemmeren in godsbeschouwing, Godes lofprijzingen en gebed voor het volk, die der geestelijken werkzaamheid uitmaken ; ten tweede, om een bijzondere reden : al de kerkelijke orden zijn ingesteld voor den dienst des altaars, op het welk het lijden en de dood van Christus'worden afgebeeld door het heilig Sakrament, en daarom komt het hun niet toe te dooden of bloed te «vergieten, maar 't komt hun meer toe bereid te zijn om hun eigen bloed te storten voor Christus, om zoo werkdadelijk 11a te volgen wat zij op het altaar verrichten, en daarom bestaat de kerkelijke wet, dat een geestelijke die bloed vergiet, zelfs buiten aile zondeschuld, de straf der irregulariteit op-loopt, want aan niemand wien eene bediening is toevertrouwd, is het geoorloofd dat te ver- maalrt pf bediei^ onuitvoerbaar maakt. En yerder, zegt St. Thomas, het is den geestelijken, met de toelating hunner eversten, geoorloofd, m den oorlo! deel te oS T °m eige»ha»dig te vechten maa? om hen die voor een rechtvaardige zaak vech. ten, geestelijkerwijze te helpen door hunne vermamngen, absolutiën en allerhande gees" hloi^r hulPz,aamheld- En verder : dewijl de bloedige ooriogen onder christelijke volkeren moeten bedoeld worden met een goddeliike fej,ndfeden> z°° betaamt het den geestelijken de leeken tôt een rechtvaardi^en re°rh?f a%n te manen- Zii immers die len vrede *rnlge" oorl°g V0£ren= beoogen den rede, en zoo zondigen zij niet tegen de wdie d^aH„00rl0g£n, t€Sen de slechte vrede d% Heer niet kwam brengen op deze vr.H °? 2e^ de heili§e Augustinus • De te utl,W nret §ezocllt ™ den oorlog uit de vrede't^aar °°rl°g' WOrdt uitge'°kt om de vrede te veroveren ; wees dus in het oor bevechredoeofZlnd °pd-at glj dezen dle S1] der vrede " °VerwinninS leidt tôt het hfil - ^ ^ klaard«r worden gezegd, en hoe treung dat deze ware wetenschap zoo weinig wordt geraadpleegd, door hen die met ™nCafhareUl ^ mSevvikkeldste zaken wil-len afhaspelen, zoo sensationeel als het maar die'l^rvar<^ntlieh0ngctiëe lez€rs' ult aie îeer van St. Ihomas blijkt dat al S 'r ® V?D °m het even W€lke godsdien- ?1J Z1J wettlg« orden hebben of niet iîmna v6 - ^ b^vergieten in den oorlog , : ^11J§6steld, dewijl hun geesteliike bediening met het oorlogsbednjf oLereemg-ûaar is. De Staten hebben het recht niet die geestelijke bediening, als een noodzake-îjk maatschappelijk bestanddeel te ontken- lHk'in^ meest® Stat?n ontkennen het feit--J in dezen oorlog met. Uit die leer van St. Thomas blijkt dat een gen heeft g«ndhlk6Hkelijke °rden ontv£m" gen heeft geen bloed mag vergieten En daarom teekenden de Paus en df Fransche bisschoppen met recht verzet aan tegen het inhjven voor werkelijken dienst van de Fran sche priesters Ook is het Fransch behter het eemgste dat de kerkelijke wet over het hoofd ziet. l)e Kerk moet buigen hier vooî dStanatgOr°.0Zen r1 V3n de" Franschen slagen van de censuu/def irregMeit°en bedieifen160'1 ^ 0m L S■ ■ Y'' dle !eer van St. Thomas blijkt ten derde dat de priester als aalmoezenier in het le<*er m zijn rechten roi is, dat het werk van roS£ VM blerrledrager- dewijl een werk he^d en geesteliJ'ke barmhartig- heid, feitelijk, overeenstemt met 's priesters bediening, en dat de priester zijn plicht ver- 1 wann?e,r...hlJ' ln een rechtvaârdigen oorlog, de zedehjke steun is van het leger. Het zou ons echter te ver brengen zoo wij geestehjkheid in de verschillende legers bespraken. Een woord enkel terloops over de Duitsche katholieke aalmoe- k' a ik ge€n feitelijke inlich- tmgen heb, durf ik toch vooropstellen dat, krachtens hun prachtige katholieke organi-satie ook op dit gebied, de Duitsche aalmoe-zenieren heerlijk werk verrichten. Wii hoo-ren wel soms dat ook die priesters somtijds door Duitschen grootheidswaanzin zijn aan-getast, en het met onze Belgische priesters niet altijd best stellen. Maar, ofschoon de Erzbergers, de Spahns en de Sonnenscheins ons als katholieken zullen moeten rekeninç geven van hun handelwijze, toch kan ik van een katholiek standpunt niet goedkeuren, dat een paar franco-belgische katholieke gazetten, met een echt-duitsche dweepzucht, als de aanmatigende toonvoerders van het Belgische katholicisme (lijk altijd vergeten zij onze Vlaamsche katholieke bladen) den haat pre-diken tegen het Duitsch katholicisme en de Duitsche katholieken. Wij hebben tijd genoeg om te leeren klaar zien in de oorlogs-psychologie der Duitsche katholieken, en wil-den die Belgische bladen wat bedaarder worden, zij zouden zien dat de Belgische socia-listen tegen de Duitsche socialisten geen eeuwigen haat prediken. Mij zal geen woord van mioachting ontval-len tegenover de protestantsche Engelsche aalmoezenieren. Hunne dienstwilligheid en offervaardigheid is groot, namens de officieele berichten. loch geeft zelf de protestantsche Tommy de voorkeur aan den katholieken aalmoezenier. Onlangs was ik in den trein met een protestantschen legeraalmoezenier, een jonge vriendelijke Oxfordman, en hij kon niet z wij gen over den invloed der katholieke chaplains over de Tommies. En ik waagde hem te vragen : "Maar wat kan uw godsdienst den Tommy in stervensgevaar geven?" En weemoedig antwoordde hij : "A few prayers

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'écho de Belgique belonging to the category Oorlogspers, published in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods