L'indicateur - De aanwijzer

283 0
17 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 December. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 22 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nc5s757j50/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

41sto jaargang. — Van 17 lot 23 December 1916. N° 50. fin 17 ni 23 ïipMinhrft \Mb. — 41mo année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Téléphone :261 Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NÏEUWE DIENSTBEGrELINGr DER TRAM-, BUURT- EN SPOORWEGEN POST- El TELEGRAMVEREEER ZIE BLABZIJDS BERICHT In DE AANWIJZER van 30 December zal gelegenheid be-staan tôt het wisselen van Nieuw-jaarsgroeten aan fr. O.Vv». Ook voor handelaars aan hun klienteel mogen aanbevelingen geplaatst worden mits zij niet meer dan 2 lijnen bedragen. jg — m*. — 'OMit' — WÊÊ —B - a VRUii EN UMHIII OFFRE ET" DEBANDE GELDEIV n l,t8n rang van hypotlseekte beko-men aan grematigiien intrest. Schp. met aîîe inlichtingen onder letters B. T.,bureel van dit blad. 512 STERKE STOOTWAGEH te koop gevraagd. Aanbiedingen meî prljs onder letters A. 0. U. te sturen aan het Bureel voor Aankondagingenf Hopland, 22. 541 Ondemandcàacheterd occasion PRESSE A COPIER av.accessoires. Offres avec prix sous initiales A. Z., bureau du journal. 533 Ondemande à acheter d'occasion MACHINE A ECRIRE V" marque. Offres avec prix sous initialesE.T., bureau du journal. 515 Bekwams kleermaakster, zeer goed op de hoogfte van al hetgeen haar vak betreftr biedt zich aan voor aSIe werk. Adirés 65, CuyZiis-straat (Zuid). 2 maal belSen. 3*3 Deftige juffrouw vraagi post om te repareerenalle dagen der week, behalve Vrijdag en Zaterdag. Schr. lett. L. E. 2, bur. van het bîad. 345 Jonge vrouw. zonder kircderen, m an aan 't front, VRAAGT POST v eenige dagen in de week licht werk te verrichien. Pflarie Leemans, 64, Vrijheidstraat (Zuid). 334 Sonne taiileuse, bien au courant, demande ouvrage chez elle. Prix modérés. S'adresser 4, rue Grand Goddaert, rez-de-chaussée. 434 «mil m DE EMURS AVIS AUX PK0PB1ÊTA1BES Monsieur cherche nclmi-uistratioii <le propriétés ou nuire occupation ïiidépen-dante, de confiance. — Garanties cent mille francs ou plus. — Ecrire II. O-, bureau du journal. 612 URGEISTT Demandé REZ-DE-CHAUSSÉE, 5 pl., ou PETITE MAISON, 4-5 places, entrée très large. (Berchem-Sud-Zurenbopg s'abstenir). Ecr. lettr. fer in. J. Van Goch, rue Mathieu, 17, Borgerhout. M8 On demande à louer, de préfer. à Borgerhout, AT ~LIER ou USINE, ayantune superficie de circa 1,000 mèt. e., avec maison d'habitation, écurie et remise. Offres sous D. A., bureau du journal 6P7 On cherche, environs d'Anvers, MAISON ou PETITE t ANSPAG?if , avec grand jardin, terrains ou vergers planté d'arbres fruitiers. Environ 44,000 fr. tcrire A: D. C., bureau du jjurna!. 6sl On cherche au plus vite PETITE MAISON bien meublée ou APPAR-TEMEN ■" de 3 places. Ecrire W. N., bureau du journal. (>59 Un cherche B£L APPARTEMENT ou ETAGE GAR3-11, de tout Ier orifre, av.salie de bains et cuisine, éventl. PETITE iVIAISON, envir. avenues, chaussée de Malines, Pépinière. Offres rt° 136, au bur. du journ, 644 On demande à Eouer, aux envir. du Musée, APPARTEMENT, 4 ou 5 places attenantes. Elcctr., gaz, eau, w. c. h aire offre, avec prix, scus F. M., bur. du journal. 677 Monsieur cherche PBr.D-A-TËRRE dans maison et rue honorables et tranquilles, préfér. au Sud. Ecrire init. D. H., bur. du journal. (V7i On désire louer B£L APPARTEMENT GARNI avec cuisine. Ecrire rue de la Commune, 5. 629 TE HUREN OF TE KOOP A VENDRE OU » LOUER BEUNGRIJK BERICHT Voor inlichtingen en opzoekin-gen, het koopen of verkoopen van Eigendommen, overnamen van Handelszaken en Nijverhedenv wendt U in verirouwen GOUD-BLOEM8TRAAT, «4 (ge-heimhouding verzekerd). Kapitalen te bekomen imits goede Hypotheek. — Huszen uit ter hand te koop in Antwerpen en omlig-gende. 601 | KliSItttl der Burpepliike Godsliuizen van Anlwerpfin < TE HUREN : Oudemanstraat, |10 WINKELH OIS Lange IVieuwstraat, 90 WINKELH UIS ^t-NiklaaspIaats kelder onder de kapel St-Niklaas St-IViklaasplaals, MAGAZIJN i Pelgrimslraat, 1 BURGERSHUIS Koute Mantelslraat, Ci WINKELH PIS St-Jorispoortstraat, -fc-J WOKELHUIS Keîzerstraat, 2 TWEE APPARTEMENTEN |stc en 2de verdiep (ook afzonderiijk) Grooten steenweg, 14Î Berchein TWEE APPARTEMENTEN < |si° en 2,le verdiep ( Voor de conditiën zich te bevra- j gen.op de bureefen van het Bestuur, lange Gasihuisstraat, 33, van 9 tôt 4 ure. «08 ' TjEC HXTEIEÎIW: Be^ijnenstraat, 19 I GROQT WINKELH OIS ; met ATELIER, dienstig voor allen handel. J Hlolenstraat, 3 8 SCHOON RENTENIERSHUIS MET GROOTEN H0F 1 a Voor conditiën zich te bevragen ter studie j van den notaris Boury, Montebello-straat, 10, Antwerpen. 611 aïs ïïuibiilin, 13 , (Près chaussée de Malines) A louer : maison de l'entier, 2 \ étages et balcon,pourvue de tout le confort £ moderne. S'adresser pour renseignements ( chez M. A. Deckers, 42, Place deMeir. 457 , A vendre de la main àla main < avec facilité de paiement ( OU A. LOUfiU (près place de Meir et Théâtre Flamand) i BELLE MAISON DE RENTIER,à deux I étages, confort, avec maison de derrière et grande cour, avec une façade à la rue de 10 mètres et d'une superficie de 264 mètres carr Facilement convertible en maison do j commerce ou café. Rue de Jésus. 38. 2863 ' A LOUER. .*olie maison de rentier, avec I grand jardin, 48, rue Stéphanie. Conditions 9, rue des Peintres 678 00ST-KWARTIER 1 (ZUREKBOHG) ! Welgelegen bouwgronden te koop { op nllo breedtens en dieptens, aisook ren-teniershuizen, bouwing van eersten rang, met gemak van betaling, gereed geld of jaarlijksche afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zich ^ op het bureel der Bouvrniaajschappij van s het Oost kwartier, Groote Eondstraat, 41. — 1 Gezegde maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling hebben, beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 A vendre terrains à bâtir et belles maisons de rentier, constructions de première classe, avec facilité de paiement au comptant ou par annuités au gré des acquéreurs. Pour les renseignements s'adresser au bureau de la Société anonyme de Construction dxc Quartier Est d'Anvers, 44, rue du & Grand Chien. — La susdite société met I à la disposition du public pour la loca- 1 tion, ses maisons qui ont une très bonne * distribution, les deux eaux et chacune * séparément : fosse, citerne et puits, aux prix de 500 à 3,000 fr. l'an. Tout le monde Propriétaire sans obligation de disposer de capitaux 1 Convertissez votre loyer (toujours versé à fonds perdus pour vous) en annuités avec ou sans assurance, ce qui vous permettra è de devenir propriétaire. Combinaison nou- c velle. Renseignements gratuits. Beaux terrains à vendre, rue de Bos- 1 schae.-t, Route militaire et à Coxyde, Ville-Mer-Campagne.Beaux appartements à louer , A. jùRNEMANN & C° j Rue de la Justice, 45. — Téléph. 6696. i t Buresu ouvert de 9 i 6 heures. sos~ A-Jfct; JrA * J .fcLi-L^ : HAISDEI.SL.EI, 15 Grod huis met koetspoort, stallingen if magazijnen. , BRANTSTRAAT, 59 Schoon renteniershuis met hof. KARINGRODESTRAAT, 444 Schoon renteniershuis met hof. LOOSSTRAAT, 73 | Schoon huis mot hof. BIABTSTRAAT, 49 en 51 Burgershuizen met hof. VA?J GÊERTSTRAftT, 83 Renteniershuis. ZUREMBORGSTRACT, 51 Schoon renteniershuis met hof. Voor conditiën zich te bevragen bij Mm® ieusens, Leopoldlei, 48, Antwerpen. li-2 TE KIOOF Groot handelshuis, met inrij, magazijn, tof, euz., Van Schoonb»;kestraat. Groot renteniershuis, met fruithof, /an Schooôbekestraat. Groot burgershuis, met hof, St-Lau-evsstraat. i Groote meesterwoning(koopmanshuis), lot bureelen en magazijnen langst andere traat, garage en stallen, hof, enz. Leiën licht tegen de Bank. Groot gemak van betaling. Bevragen Van Schooni>ekestraat, 108. Renten te bekomen. 680 RUE VAN MAERLANT, 16 A louer belle maison de rentier, leux étages, cuisines-cave, jardin, rez-'ie :haussée3 places, chambre, à l'entresol,aux otages 6 places, 2 mansardes, grenier. Elec-ricité, gaz, eau de la ville. Prix modéré. risible les 4 premiers jours de la semaine, le 10 à 12 et ue 2 à 4 heures. 586 Grande Maison louvant convenir pour commerçant, entre-ireneur,fabricant,cinéma, etc.. contenance 70 mèt., porte cochère, jai din, remise, etc., i vendre la main à ïa isain. A voir sur demande. Adresse : Bu- , eau d'annonces, ru Houblonnière,22. 7263 1 HEEHUIS TE HUREN iabij de Groote Markt, Braderijstraat, \ i° 6, tegen oonogsprijs Zich te bevragen j largravestraat, n° 10. 632 Longue rue d'Argile, 81 n face de la courte rue d'Argile. A louer, oit. comme magasin de Euxe en maison ermée avec deux larges fenêtres oû avec 1 it.rine moderne, en tout ou en parties ; vec bel appartement de 3-4 ou 6 places, an, déversoir et w. c. aux étages et au rez-e-chaussée.I.a maison est mise à neuve, gaz, électri-ité, grand jardin. Visible de 2-4 heures. Prix très avantageux. Meilleure situation pour affaires. 347 KWARTIERS, KAMERS JUARTIERS, CHUMBRES 01, PLACE DE REIR, 101 A. LOUEH 641 APPARTEMENT ET BUREAUX iaz, élecir., m. cl., etc., à l'étage Schoon kwartier e huren van 4 plaatsen. Gas, -water en w.c. oven. Moretuslei, 19. 639 A LOUER Partie de maison garnie, 1 eux salons, véraada chambre à coucher, ; aile de bains, service du concierge. 130, , , ue Bréderode. 7283 j r ———V Schoon kwartier te huren , 3 ruime karnor's op liet Ie vordiop, j mansarde en kelder. Water boven. OORLOGSPRIJS 35 FR. PER MAAND. Turuhoutschebaan. 168, Borgerhout. ! i ^ LOUSiK ' ' ieau rez-de-chaussée de 3 à 4 places, ouvant servir à tout usage, et appartement de 3 places, tous deux bien garnis, ain et confort, aux environs du Musée, 'rendre adresse bureau du journal. 621 Place de la Gare, 24 A louer troisième élajçe, de trois laces, garnies ou non garnies, pour jeune lénage ou dame seule. Gaz,w.c. et eau. 5S2 Sîeiui iei" louer, 3 places, et atelier se prêtant omme atelier pour|photographie ou artiste-ieintre. Conditions avantageuses pendant a guerre. Ecrire D. M., bur. journ. 656 OMMEGANOKSTRAAT, 21 schoon gèmeubeleerd kwar-ier te huren, bestaande uit 3 plaatsen. licht op den Dierentuin. Ivan onmiddelijk n huur g^nouien worden. Afzonderl. ingang. 577 ' us bornstraat, 49 Twee kwàrïiers te huren vi J5 en 45 t'r., zeer schoon gemeubeld, wat in gas, !ii;f.-.t voor heer alleen. 66G PAC1F1CATIESTRÀÂT, 59 (ZUII Te huren zeer schoon apparfi ment, bij eigenaar, laatsten stijl, 7 plaii ;en, op lier eerste verdiep, mansardekame erras en 2 kelders véranda. (Electrie jaz en baikamer). Scboonfln ingang, relephoon. 573 A. LOUER Oeat'.x appartemeiit^de c.ii places attenantes, avec mansarde et cav 3az et w. c à l'étage. Belle situation : 16 ivenue da Sud. — Pour los conditio ^'adresser au n° 165 7347 KOSTHUiZEN MAISONS DE PENSION Family Hôtel IVÎOEHS l.onftue rue i\euve, fl St) Chambres confor t., bains. — Pensic jompl.. demi-pension e Ie7 ordre; tr bonne cuisine bourgeoise. Prix ava :ageux. «46 BURE^JAGAZIJNE KELDERS, WERKHUIZE BUREAUX, MAGASINS UVES ET ATELIERS BÛRÊlî™4?UÂTSËî jersîe verdiep. W. c., gaz en eie! triek. 7098 " ,4 ijjï EH BEAU MAGASIN AÂTELIE A Si liTAGIiS ISme tles ;illi>ii8, Ki. (i Solvabel handelaar wenschtmii lelmatig MAGAZIJN met huis jureel te huren of td koopen, : lien omtrek der Kloosterstraat Sint-Andriaskwartier.— Schrijv< i Magazijn», Hopland, 22. Te huur gevraagd, met bail ( [arg termijn, HUIS met paar- ei 3tal en magazijn met inrijpoort, liuis aïs dusdanig te verandere: in de 4de of lstL wijk. — Sehrijvf ■ Handelaar», Hopland, 22. KELDER TE HUREN StijfseSstraaÇ, 2. — Bevragen Stij sefrui, 21. 006 ÛVtfi TE NEMEN HANDELSZAKE COMMERCES A CÉDER Selioone Occasïi Tegen heropening v.-.n den Hippodrooi >ver te nemon Gaié Den Her.ag, i -icopold de Waelplaats, aan voorUeeli^ >rijs. - 631 iericfit ean de Sigarenfabriekantt van Antwerpen en Borgerhout Uit oorzaak vaii dubbel be irijf, over îemen, aan elk aannemelijk aanbod, w « jeualandeerdesigai-en-eii tabakf Lvinkei, gelegen in eene der mec rolkrijke strateji van Antwerpen-Borge îout. Deze zaak, door hare bijzondere li jing en door de hoedanigheid der verkoeh varen, is geschikt om e^ne bijzondere ui jreiding te kunnen nemen. Voor inlichtingen zich sc-hriftelijk venden tôt Mr Oarnot, sigarenfabriekat 'Jureel voor Aankondigingen, Hopland, 2 RHEUIATlEK-ZEBDWZIEKTii-jicHT SUiKERZIEKTE EIWiTZIEICTE Ziekfen der nieren, blaas, baarmoeder, eierstokken, versîopping, bloedarmoede, speen, valling, bronchitis, vallrng asthma OEîliVIACHT - UR3N£ZBEKT£N van allen aard, voor beide geslachten en op allen ouderdom. Volledige en Ispoedige genezing door plantenex-, trakten. Dokter DA1IMAIV 76, Troonstraat, 76, BRUSSEL Baadpl. van 10 tôt 1 uur (M. E. T.) Behândcling per briefwisseling.Daar-toe volledige beschrljving der zi< kte stun n. Antwoord kosteioos. 7322 oiuuic van iiuiaiJ» ui± Begijn,envest 104, hoek Leopoldplaats, in te Antwerpen. i ■r BS«I iVERTREIi ï) SCHILDERIJEli , KUftSIVOOR»EHPEN GR4VUREM r. xvieubela goekea _ Notaris DE GLEENE, te Antwerpen, 1 zal aldaar, Kunstlei 98, bijgestaan door - de deskundigen II. H. W. Aibracht, kunstschilder, J. Koekx, uitgever, en 1 K : Claes, ouheidkenner,' openbaar verkoo- 1 „ pen op Maan- en Dinsdag 18 en I!) Ue- ' 3, ceinber 1916, op nagemelde dagen : ' as I. Eene inerkwaardige verzameling schilderijen, bronzen eu Icunstvoorwer-^ pen, begrijpende werken : 1) der scliilders : Piet Verhaert, J. Van Luppen, J. 'Meyers, H. Bouree, C. ' \'an Leemputten, H. Crabeels, Dyck-mans, Vervloet, Fr. Mortelmans,. Vis- i conti, L. Van Engelen, De Smedt, Riket, i "» Cap, Ch. Tschaggeny, Steppe, Roes-singii, Haziedine, Van Neste, Lagaye, R.Herbo1, Fritz Van de Kerkhove, Kwa- t pil, enz., enz.; j 2) der beeldhouwers : C. Meunier, J. iS Lambeaux, Th. Somme, Godefroid a. Leurs, Bouref, Mariolon, Kassowsky, enz. - ] jg II. Eene prachtige verzameling gra- 1 vuren, slcrkwalerplalen, steendrulcken. M Porcelein, gleiswerk, enz. III. Twee massief zilveren « milieux 1 fj de table ». iv IV. Boehen, o. a. werken over ge-neeskunde, geschiedenis. Kunstboelcen. ■ Katalogen. Dictionnaire Larousse, enz. V. Schoone mobilier en antieke voor-werpen. Brandkast « Ribeauville ». TENTOONSTELLING : openbare, op „ Zondag 17 Deeember, van 11 tôt' 2 uren r (T. U.). Bijzondere, op Zatdrdag 16 De-I cember, van 3 tôt 5 uren (T. U.), mits toegangskaart. ORDE DER VERKOOPING : Maandag 1S December 1916 : Uni 11 uren (T. U.),' 'het porcelein, de R antieke mcubels; Om 4- uren (T. U.), de schilderijen en bronzen. Dinsdag 19 December 1916 : ^ Om 11 uren (T. U.), de boeken en de j. meubels. ->f Katalogen ter studie van notaris De n Cleerie, Begijnenvest 104, te Antwerpen; bij M. Aibracht, Velodroomstraat, 40, 1 Berchem; bij M. Kockx, Kolveniers-n straat 16, le Antwerpen. (7343.) Studiën van notarissen LEMINEUR, 33, 'P Minderbroedersrui, en DE CLEENE, i- 104, Begijnenvest, beiden te Antwer- j .J pen'. j, —x — :n B1J STERFGEVAL - DiERCKXSEHST.57 an BALAHSST. 42 bside ts Aifwsrpsn f. Op Woensdagen 27 December 1916 , on a Januari 1917, telkens om 4 uren ( (T. U.), klokslag ten overstaan van ; ™ den heer Vrederechter van het 3e lcan-ton Antwerpen, in de Wolzaal, Kortë Klarenstraat 12, te Antwerpen, met y winst van 1/2 p. h. premie openbare || verkooping van : Koop 1. — Een BURGERSHUIS te Antwerpen, Dierckxsensstraat 57, groot 75 v. m. Koop 2. — Een BURGERSHUIS met ^ koolmagazijn te Antwerpen, 42,Balans- straat, groot 90 m. 89 d. v. n. Ingenottreding bij de veilvoorwaar- . 8> den bepaald. ;o Dagelijks te zien van 10 toi 12 en van 2 tôt 4 uren. (7349) _ ! 1 | { COMPAGNIE ANGLAISE ^ ; '' | rue Nnlionalc, 34 te * Wi j bezittën nog eene schoone sort.ee- ' t ring in Engelsche sloiTen voor ] ■ Ellanskosïunaen en Pardessus op | maat, aisook gemaakt. - Wij Eikwideersn <^nz n rjrooteis -» voorraad Kinderkostumen en t r. Pardessus met GROOTE PRIJS-W VER>V>B^DHFSINGE;M. g Nog altij 1 in magazijn Regemnan- tels, Gabardisses, Werkkleede-| ren, Cache-poussières, Lerïer-: vestons, Olieiekkers, enz. GEENE OORLOGSWAREN Nous avons encore un bel assorti-I inent en Tissus ^lïglsïis pour i Costumes et Pardessus Hommes | j sur mesure ainsi que confectionnés.Nous liquidons notre grand stock de Costumes et Pardessus d'Enfants avec de GRANDES REDUCTIONS DE PRIX. Toujours'encore en magasin des Bin-perméables, Gabardines, ^cte- | rn&ntscoutil,toile, Cache-pous3ïère, g Vestons cuir, Oiiskins, etc. 72 lO fl ^ PAS D'ARTICLES DE GUERRE^ JtJlJ SïEKFGEVAL 3UE8ERS-, HERIERB-en WiNSŒLHUIZEN ■g" Herenthalschestraat 106, 108, 110 en Lange Kievitstraat, 21 De notaris LOUIS FRANS, te Ant-verpen, Louisastraat 15, zal publiek erkoopen, ten overstaan van den heer /rederechter van het 2e kanton van Antwerpen, op Donderdagen 21 en 28 december 1916, om 4 1/2 ure (t. u.), ter Volzaal, Korte Klarenstraat 12, te Vntwerpen : Eenen u 11 e r v o o r deeligst gelegen 3IGENDOM op den hoek der Lange leren thalsche- en Kievitstraten te Ant-verpen, groot 329 v. m., verdeeld in 4 [oopen : Koop I. — Een BURGERSHUIS met ién verdiep, J06, Lange Herenthalsche-itraat, groot 87 v. m. Dadelijk beschikbaar. Koop 2. — Een BURGERSHUIS met ién verdiep, nevens voorgaande, 108, ;root 80 v. m. Beschikbaar op 1 April 1917. Koop 3. Eene HERBERG « In 't 3rouwershuis », op den hoek der Lange lerenthalschestraat 110 en der Lange tievilstraat, met aanpalenden schoen-vinkel, groot 89 v. m. Verhuurd mits fr. 1,800 tôt 31 Decém-jer 1916. Koop l. — Eene WINKELHU1ZING net twee verdiepen, nevens voorgaan-le, Lange Kievitstraat 21, groot 73 v.m. Verhuurd tôt 31 December 1917, mits 'r. 1,460. Plans en inlichtingen ter studie. Te zien de drij eerste werkdagen der veek, van 10 tôt 12 en van 3 tôt 5 ure t. u.), mits toegangskaart, te bekomen ,er studie van den verkoophoudenden lotaris voor wat betreft koopen 3 en 4. Samenvoegingen voorbehouden. ' (7345) Studie van no.taris GHEYSENS, Markgravestraat 12, te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL lîitslag der voor'oopise toewijzing van een zeer schoon BURGERSHUIS net twee verdiepen en hofje, Solvyns-itraat 33, te Antwerpen, groot 100 vier-cante meters. Sleciifs i igezet fr. 18,000 Ingenottreding tegen betaling van len koopprijs. Te bezichtigen de 3 eerste dagen der veek, van 9 tôt 12 uren. De eindelijke toewijzirig blijft bepaald >p WOENSDAG 20 DECEMBER 1916, )m 4 uren stipt (T. U.), ter Wolzaal, iorte Klarenstraat 12, te Antwerpen. (7352) Studie van notaris ■ GHEYSENS, Markgravestraat 12, te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL Openbare Verkooping SCHOONE NEEUBELEN en huize, Solvynsstraal 33, Antwerpen De notaris XAVIER GHEYSENS, te \ntwerpen, zal op Donderdag 21 De-■ember 1916, om 11 uren (T. U.), ten îuize, Solvynsstraat 33, te Antwerpen, ipenbaar verkoopen de volgende schoo-îe meubelen, zich in gemeld huis be-nndende, namenlijk : Twee salon- en ;es slaapkamergarnituren in notelaar, nahoniehout en eilc; schilderijen door 3aul Schooten; waterverfsehilderingen loor Eduard Elle; gravuren, schouw-jarnituren, spiegels, suspensions, ta-els en stoelen, kassen, cuisinière, gaz-ru ren, keukengerief, koperen ketel, ;inken bad, en meer andere voorwer-)en. (7353) Te zien één uur voor de verkooping. Komplante betaling, onkosten 10 %. txpôsTtions W~~ ) TABLEAUX DE PREMIER ORDRE de 11 à 6 heures, dans la. ialerie LAMORINIÈRE, Meir, 75 Salle WYNEN, Meir. 47 ISalle BUYLE, Meir, 129, et Salon "GAMPO", rue Léopold,51 Direction GUILLAUME GAMPO GALERIE PRIVÉE:4, rue du Paroissien, Anvers Taxation pour assurances 7 32 et partages en cas de rfécès

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods