Nieuwe Vlaamsche illustratie

2110 0
06 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 September. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9rd34/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 50. ZONDAG 6 SEPT. 1914. ,9e JAARGANG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN PHjs Frcs. 36© per jaar in Antvverpen, fr. p. post Frcs. 4.20. DruK. & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ..Neerlanâïa" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Generaal Joîîre, de Fransche generalissi-mus, een hoofdofficier van buitengewone be. kwaamheden, die als ,,de zwijger" bekend staal wegens de om-stavdigheid, dat hij meer vriend is van ,,doen" dan van ,,pra-len" en gedurende zijne militaire werkzaamhe-den zicli steeds tôt het hoognoodige beperkte, wanneer het op spreken aankwam. Maar zijne daden deden hem volle-dig aanspraak maken op de hooge positie, wel-ke hem werd toever-trouwd.De veelprater spreekt enkel maar tegen, om te kunneh tegenspre-ken.* * * Menigeen wordt in zichzelf gesloten, om-dat hij eerst te open-hartig- was. Belgen standhouaend tegen de uhlanen. Een afdeeling Belgen had zich verdekt opge-steld tegenover een aangaloppeerende bende uhlanen. Hoe groot de overmacht der Duitschers ook was, de Belgen hielden lang stand. » De uitwerking van het moderne geschut. Welke uitwerking het hedendaagsch geschut heeft, blijkt uit bovenstaande foto, waar men een reusachtig gat in den grond geslagen ziet door een Oostenrijksch projec-tiel in de Servische hoofdstad Belgrado geslingerd. De Duitsche Kroonprins in het bivak. De Kroonprins van Duitschland, (de meest reclitsche op de foto), die met het hoofdleger der Duitschers ter lioogte van Longwy tegen de Fran-schen vecht, in het bivak gezeten met eenige adjudanten en wapenbroe-ders, gedurende een korte rustpooze. Veel verademing ni. kan het leger te velde zich niet gunnen — daar immers geeft de tegenpartij in den regel geen tijd voor — zoodat inderhaast een zoo eenvoudig mogelijk maal moet worden genuttigd. Het groote geheim der welsprekendheid is: er eene overtuiging op na te houden. De Belgische soldaten strijdensgereed. In de nabijheid van Leuven hadden de Belgische militairen een voordeelige positie ingenomen op het dak en op de verandah van een huis langs den spoorweg gelegen. Vandaar konden zij met hun vuur de spoorlijn prachtig bestrijken. En de gebeurtenissen bewezen, dat met succès van de stelling ge-bruik werd gemaakt, tôt de algemeene terugtocht moest worden aanvaard.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods