Nieuwe Vlaamsche illustratie

1003 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 May. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 10 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5xh70/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 3" ZONDAG 24 MEI 1914. 1Qp TA ATî^ATCrr? ; * Druk & Uitgave Uitgevers-Maatsciiappij ,,Neeriandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. " k P0??' ^ fLLUjJ^T^ ■ Verkrijgbaar bij de (Jitgevers van - het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Pjrijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. * i Aardbevinar op Sicilië. ,,Terremoto ! ! Terremoto ! !" het heeft weer met ontzetting uit honderden en duizenden kelen weerklonken in de door de natuur overigens zoo schitterend begiftigde Siciliaansche landouwen. Immers na weken en maanden angst doorgestaan te hebben wegens het wederom in werking treden der Etna, is de bevolking toch nog onverwacht opgeschrikt do'or een verschrikkelijke aardbe-ving, die in hevigheid de schokken van enkele jaren geledén r og heett overtroffen volgens het oordeel der deskundigen. Dat nu, hoewel aanzienlijk, de schade niet zoo groot is als toen, is een-voudig op rekening te stelien van het feit, dat_ eenige jaren gele-den de kern der aardbeving geiegen was midden in de stad Mes-sina, terwijl nu het middelpunt zich uitstrekte over een paar kleine dorpen en een overigens weinig bewoonde streek. Inmid-dels zijn de dorpen, die in hoofdzaak getroffen werd en, dan ook nagenoeg geheei vernietigd en in puin geworpen. Het ineest werd wei getroffen het dorp Lmera. Daar wérden honderden inwoners onder neervallend gesteente en onder in puin vallende huizen en woningen verpletterd of begraven. Het was een verschrikkelijke aanblik voor de spoedig ter hulpe gesnelde redders. Veel leed kon er echter niet meer worden verzacht. De slag was te plotse-ling gekomen, had te velen overvallen om hun nog gelegenheid te laten zich in veiligheid te stelien. Nagenoeg de geheele bevolking van dit zoo even nog lachende dorpje jn de heerlijke zui-delijke bergnatuur te blakeren liggend in den malschen zonne-schi.in was als 't ware van de aarde weggevaagd. Men schat het aantal der bij deze nieuwe Siciliaansche ramp doodelijk getroffe-nen op ongeveer acht honderd, terwijl plus minus 20.1XX) perso-nen door deze hernieuwde vulkanische uitbarsting dakloos zijn geworden en minstens 500 personen zwaâr of lichter zijn gewond. De nood in de Etna-streek is dan ook weer zeer hoog gestegen. En dat, terwijl nauwelijks de droeve gevolgen van de groote Messina-aardbeving zijn te boven gekomen, ja, terwijl daar nog tal van onopgeruimde puinhoopen als zooveel treurige getuigen neerliggen van den bloedigen Decembermorgen, die het trojsche Messina als één groote woestijn zag ontwaken. Onmiddellijk is weer van aile zijden zooveel mogelijk hulp gezonden. De Regee-ring zond als eerste bijdrage 60.000 lire, de Koning voegde er uit zijne particulière kas 100.000 lire bij. In de Kamer collecteerde de Min.-president persoonlijk met de hoed in de hand, het Ameri-kaansche roode kruis zond 25.000 lire enz. enz. Daarmee kan veel materieele nood worden geleenigd. Maar de bedroefdheid der Aardbeving op Sicilië. De door de jongste uitbarsting der Etna verwoeste dorpen Martara en Santa Venezina met de Etna op den aclitergrond. Beide dorpen werdm geheei verwoest. Vêle honderden invjoners kwamen bij deze ramp om en van de geheele dorpen bleef bijna niets dan puinhoopen over. Vorstelijk bezoek te Londen. Het Deensche koningspaar heeft een langdurig bezoek afgelegd aan Engeland bij het koninklijk echtpaar aldaar. Men ziet hierboven afgebeeld het oogenblili waarop de koning van Denemarken op zijn tocht naar de Guildliall een hulde-adres van den Mayor van West-Minster in ontvangst neemt. Londen was gedurende dit bpzoek o^hittprp-nd ne-sierd en de lconinklijke stoet had een prachtia verloop. overlevenden, die vaders, moeders of kinderen verloren is er liftt door te ver-zachten. En er zijn er zoo heel v 'en, die op dit punt zoo uiterst smart lijk werden getroffen. Intusschen werkt de Etna nog onafge-broken voort. De vulkanologen evenwel meenen, dat er van groote aardbevin-gen in de allernaaste toekomst geen sprake meer zal zijn. Wel is de toestand in de onmiddellijke nabijheid van den vulkaan echter zeer gevaarlijk. Daar schijnt zich ni. een nieuwe krater te vormen, en de stofwisselingen die bij zulk een vulkanisch procès plegen plaats te hebben zijn in den regel van uiterst bedenkeliiken aard voor hen, die zich in de nabijheid bevinden. Dit blijkt wel het best uit de toestanden, die de dag-bladcorresponienten aanschouwd hebben in de dorpen, welke geheei verwoest zijn. Huizen, groote en kleine, vie-len als kaartenhuizen in op de hoofden der argelooze bewoners. Dat dit aldus moet geschied zijn, blijkt voldoende uit het droevige resultaat der opgravin-gen.* * * Z.D.H. Mgr. P. Leijten. f Te Breda is op den ilden Mei overleden Z.D.H. Mgr. P. Leijten, Bisschop van Breda, Huisprelaat van Z. H. den Paus. Mgr. Leijten werd tôt bisschop benoemd den 26 April 1885.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods