Nieuwe Vlaamsche illustratie

1264 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 August. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 03 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9v34c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Xo. 47. ZONDAG 16 AUGUSTUS 1914. 19e JAARGANI k ->■ ' v-.a; '•» Î \ -■ .'■"'.Z*"?),} . k il TilEUWE ^ « - tejw Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3 60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20 L ' • - I Druk & Uitgavc Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia' v/h. o.a FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Onze opperbevelhebbeï Luit.-Generaal Snijders reeds benoemd tôt opperbevelheb-ber iverd dezer dagen bevorderd tôt Generaal. I/O/ t CO/U, LLLt[J O / 6 UC. UU I LLO / tt LU l> Generaal. De Volkerenoorloa:. In ons vorstelijk 's-Gravenhage ver-heft zich trotsch en majestueus eenge-bouw, dat den wijdschen doch lieflij-ken naam van vredespaleis draagt. Hoopvol richtte zich de blik der natiën naar het heerlijk plekjen gronds op onzen dierbaren, vaderlandschen bo-dem, waar deze tempel des vredes zijn ranke torens omhoog heft. De volkeren wedijverden met hun rijkste geschen-ken om dit gebouw te maken tôt een schitterende getuigenis der vredes-idee, die hen allen bezielde. O1 ! bittere ironie ! De trotsche, hoogsteigerende eerzucht van ^ enkele 1 ^ ^înake tot^ gelingschap, do in den arbeid sterk geworden mannen, zij • allen omgor- - • i|§||g den het zwaard om dood en ver- derf en bitte- Entl re ellende Na afloop der troepe, over Europa spontaan en geestdrifi uit te stor- fen, begaf zich daaro ten. Oosten- schenrijen minzaam 6 ■er- rijk-Honga- der menigte en deze ge- rije, Rusland, Bij- Duitschland, igt. Engeland, Frankrijk, Servië, Montene-iën gro en helaas! het ongelukkige België op zijn in oorlog. De moderne oorlog met bo- de moderne en door fijn vernuft uitge-sijn dachte oorlogswerktuigen wat zal hij ren ons brengen?' De eerste berichten van en- het Belgisch gevechtsterrein deden ons een reeds de angst en vreeze om het hart iee, slaan. Wat zal het zijn als de reus-,ere achtige legerdrommen der machtigste rijken van Europa met hun tien dui-cht zendtallen in botsing zullen gera- De Nederlandsche Generale Staf. Onze Generale Staf. In het midden Generaal C. J■ Snijders, chef v. d. staf. Enthousiaste betooging in den Haag voor H. M. de Konmgin. Na afloop der troepen-revue voor het Koninklijk Paleis in den Haag werd H. M. de Iloningin svontaan en aeestdriftig door een talrijke menigte toegejuigd. IIarc Majesteit, zichtbaar getrof. fen begaf zich daarop, met het Prinsesje aan de hand, langs de dichtopeengedrongen men- SCh,6TlTij67l TTïiïlZClQTTl C/TOCtCïld TiCLCLV ClllC H 0,7ht 671. TlV SCJl667l ÇJ6671 BZlldc te hOTYlCTl OOTl fl6t Q6JUIC1I der menigte en deze hartelijke uiting van verknochtheid aan Hare Koninklijke Persoon maak. te bliikbaar diepen indruk op Hare Majesteit. Z.Exc. Rambonriet, onze minister van Marine. ken? De schok der op elkan-der losstormende volken zal vreeselijk zijn en tart aile be-schrijving.Doch behalve de verschrik-kingen van dezen onmensche-lijken krijg, het sneuvelen van tienduizenden, het plat-branden en uitmoorden van dorpen en streeken, de ver-woesting van steden wacht der wereld het huiveringwek- kend lot \an een uit zijn voegen gelichten handel, van verwoeste eigendommen, van bittere armoede alom en overal. En dit ailes waar-om ? Wij zouden hier een antwoord willen geven doch laten dit over aan de geschiedschrijvers van la-ter, die den „Urheber", den hoofd-schuldige van dezen wereldmis-daad zullen geeselen voor het na-geslacht.* * x. ^SSSÊS Z.Exc. Bosboom. onze minister van Oorlog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods