Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

197040 1
25 June 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 June. Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx07v12/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

EERSTE JAARGANG 25 Juni 1914 Nr 6 ONS STREVEN L1BERAAL PROPAGANDABLAi) DER BRUGSCHEPOORT REDAKTILi : « DE ZWAAN » Noordstraat — - Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. BERICHT. Plaatsgebrek verpliclit ons verschillige artikels te moeten behouden voor een vol-gend nummer. Aan onze medewerkers zij dank gezfgd. le lisij n 24 li De langdurige propaganda, kalm en waardig gevoerd door middel van woord en schriît, heett den gewenschten uitslag opgeleverd : de klerikalen boeren achteruit ; de nberalen wonnen overal m , stemmental en veroverden twee nieuwe zetels in Limburg, waar de moedige vrienden Neven en Peten zegevierend uit de stembus kwatnen. Wij waren overtuigd en schreven het meer dan eens dat de kiezing van 24 Mei den val van het klerikaal kraam met kon veroorzaken, maar dat een aanwinit van stemmen aan 't gouvernement zou gezegd hebben dat het land genoeg had van een politiek van onderdrukking. Aan een davering gel jk de krochtraannen op-liepen, hebben zij zich hoegenaamd, niet verwacnt — en hebben dus, gebolgen over hunne neder-laag de kanonnekens moeten ongebruikt laten en hunne vlaggen properkens wegbergen tôt betere tijden. Rond 10 uren 's avonds was de « Cercle catholique » dood ën verla en en het «Klein |iur-kije » geleek wel een kerkhof. Wat eei tegenstelling met 't « Liberaal Huis » waar geestdrift heerschte, als een oprechte uiting van geluk met de bekottnene uitslagen. Vooral de buitenkantons en inzonderheid de kantons <Nevele, Oosterzele, Zomergem, Assenede, Capnjcke en Eekloo hebben aan de liberalen eene kolossale aanwinst van stemmen gegeven. Wij behaalden in 't totaal 43.192 stem,men, 't zij een verhooging van 4000 stemmen. De ha-(elijke schoolwet en militairewet, de nieuwe lasten hebben het klerikaal gouvernement in minderheid gebnacht, want, alhoewel de katholieken met 12 zetels meerderheid blijven in de Kamer, heeft de oppositie 26.844 stemmen MEER in 't land dan de klerikalen. Ziedaar wat wraakroepend is. Meer nog, het brengt het land in een revolutionnairen toestand. Wij zeggen dus aan al onze propagandisten harteLjk dank voor het geleverd werk : de uitslag bekroonde uwen strijd. Het volk heeft de oogen geopend en aan 't gouvernement een vingerwij-zing van belang gegeven. De dag der verlossing is in aantocht. Opnieuw aan 't werk ! Naar de zegepraal ! MIARNIX. LIBERALE VRIENDEN OPGEPAST ! Pas is de nieuwe schoolwet beslist aangenomen en reeds staat het vast dat van stonden de klerikalen de jacht op de schoolkinderen hebben aan-gevangen.Mfen weet dat die afschuwelijke partijwet be-langriLe toelagen verleent aan de fanatieke dom-perssdholen, waar het beoogde doel niet bestaat in het geven van een degelijk ondeirwijs, .maar wel in het vortnen van gewillige klerikale kiezers. De toelagen, waarvan Ihieriboven sprake, worden verleend volgens het aantal klassen ; dus hoeft het geen betoog dat de krochtbazen geen inSd-del, hoe schijnheilig ook, zul'en onbeproefd laten om hunne scholen te bevolken, zij het dan ook (egen de overtuiging van den huisvader. Immers, broodroof en armoede zullen' de ongelukkige wachten die, hetzij rechtstreeks of onreehtstreeks, afhankelijk zijn van de klerikale kopstukken zoo zij niet s'aafsc'h het Rocpisch:. juk torschen, en hunne kinderen naar de ôîficieele scholen zenden, Wij achlen het overbodig hier de wyaarde van het oftic'.eel onderwijs te doen u.tschijnen. Alleen kunnen wij zeggen dat wij ïier zijn en gel'ukkig ons onderwijs in de Gentsche Stadsscho'.en te hebben ontvangen en juist daarom houden wij er aan te verklaren dat de fanatieke dompers ons s!eeds op hunne baan zullen vinden, daar waar z'j trachten hunne onreine handen te slaan aan de ôîficieele school. Wij raden dan ook aile libérale vrienden aan op hunne hoede te wezen en overal, waar zulks eenigszins doenlijk is, paal en perk te stel'en aan klerikalen dwang en klerikale zieltjesjacht. Onze volksgezinde grondbeginselen hebben ons in- de laatpibe verkiezing eene schitterieçide 25ege-! praal verzekerd, doch vergeten wij met dat wij, $£* lifceralen, VOOR ALLES de officieele sch'^l te , -y verdedigen hebben. *f Daar alleen imme,rs, eerbiedigt men de meening """ van iedereen. O. Klerikale Scïiurkenstreek Aile inwoners der Brugschepoort hebben nog-inaals kunnen vaststellen, op welke wijze de klerikalen kiespropaganda maken en hoe ze de huizen en eigendotffthen 'nebben bevuild. De laatîte avonden schilderden zij op aile mu-ren en poorten, tôt op de boomen en kalseiden toe, overgroote nummers 1. Geen enkele straat werd onverlet gelaten. Toen de klerikalen bestatigden dat de vrijzin-nige bevolking kalm bleef tegenover Ihun uftdà-gingsiwerk, steeg hunne woede ten top, en ver-zonnen ze een middel, laf. schandalig, oneerlijk, een middel zooals alleen klerikale kroohtmannen durven aanwenden. De avond voor de kiezing. na ailes volgewit en bevuild te hebben, kwâmen zij na een paar uren terug en overschilderden zij hunne eigen nummers 1 met groote kruisen en zetteden er groote nummers 2 of 3 in de plaats, om alzoo aan de inwoners wijs te maken dat het antikleri-kaal werk was. Maar de vrijzinn:ge bevolking der Brugschepoort heeft zich daar niet laten aan vanfëen en heeft des anderendaags de krochtraannen eene davering gegeven die hun lang aan de ribben zal Het kiezerskorps heeft gefoond dat het klaar begint te zien in de oneerlijke politiek der klerikalen.Het land eischt Algemeen Stemrecht. Het be-wind dat aan de eischen van het volk met wil gehoorzamen, mag niet regeeren. Weg dus met de klerikale regeering ! Vooruit ! terug ten strijd, vrienden. Laat ons de propaganda terug aanvangen onder den kreet: Weg met de klerikale regeering ! Weg met de fanatieke schoolwet ! Leve Algemeen Stemrecht ! En lang leve de liberale démocratie ! Jongelingen der Brugschepoort, wordt lid onzer liberale Jonge Wacht H. Saetramentpiroeessie. Enkele dagen voor de H. Sacramentprocessie, kregen al de bewoners der straten, gelegen op den doortocht der processie, een omzeodbrief waarin zij beleefd verzocht werden hunne huizen te bevlaggen en te versieran. Natuurlijk kennen de neringdoenden dat woor-deken « verzoeken » welke op eene katholieke cir culaire wil zeggen « gebieden ». Wee hen welke de ver.netelheid zouaen bezitten geen gevolg te geven aan de beleefde vraag (?) der geestelijjo heid. Broodrooverij, boycottage, in andere woor-den den ondergang staat hem te wachten. Dat is Christel ijke liefde met zelfkant ! Maar gij, brave zielen, die gedwee onder den hiel der geestelijkheid blijft liggen en steeds in ailes hun w,l vobrengt, wat denkt gij van dat kloosterorde clat reklaam maakte voor het leveren van vlaggen, wimpels, bannieren, enz ? tn wat zeggen de tapissiers daarvan, zij die vooral aan de pastoorsslip hangen ? Kunnen zij niet weten hoeveel « patent » zij betalen als tapissier ? Wij zeggen het vooraf : 0.000 fr. ! ^1 biffer, Vergaiimen.... De « Bien Public » gaf een verslag over de H. Sacramentprocessie, en was overgelukkfg te hebben vastgesteld, dat achter den draaghemel verscheidene notabe'.en waren « onder andereln : MM. Siffer en Vergauwen, kamerleden, de Kerc-hove d'Exaerde, arrondissement-commissaris ; Van der Siraeten, procureur des Konipgs ; veîrsohei-dene magisiraten, ihoogleeraars, enz. ». Ailes goed en wel ; die heeren hebben dat recht, maar datzel'îde recht zouden andersdenken-dei ook moeten bezitten. Stel u voor dat een stoet van vrijmetselaars de straten doortrekt en dat daarin ook gaan : een procureur des Konings, magistraten, hoogieeraars enz... Het feit is toch hetzel'de, maa,r dat zou niet nalaten dat dezelfde « Bien Public » dit feit zou aanklagen en schrijven dat het ongehoord is, en voorzeker een handje zou helpen om die per-sonen in hunne loopbaan te knakken ! Allo, verdedigers der vrijheid, wanneer eimdigt uw komediespel ? RIFKh. TERUGTEN STRIJD De laatste kiezing heeft aangetoond dat het kiezerskorps helder begint te zien en van de oneerlijke politiek der klerikalen niet weten wil. De nieuiwe legerwet, de schandelijke schoolwet en de overgrooie nieuwe lasten zijn de bijzonderste fac-toren die het volk een weinig de oogen hebben doen openen. De uitslag der kiezing was prachtig voor de 1 berale partij. Overal zagen wij ons stemmental klmmen ten nadeele der klerikale partij. Dat het gouvernement zeker was eene neder-laag te lijden, bewijst de spoed waarmede het de nieuwe schoolwet door den Koning heeft doen teekenen. Vier dagen voor de kiezing van den 24 Mtei, onderteekende .koning Albert der schan-delijkste wet die ooit een gouvernement in Belgie dorst stemmen. De schoolwet dank aan eene vervalschte en oneerlijke meerderheid gestemd., is dus in voege ge-braoht. Zal die wet lang leven ? Wij zegglen : neen ! Zij is te schandalig om lang geduld te worden ! Het zou eene schande zijn voor de vrijzinnige bevolking van Belgie moest zij zich zoo goedschiks in de ijzers laten boeien zonder hardnekkig weers'and te bieden. Op, ten strijd, mannen ! Op, ten strijd ter ver-oveiing van Z. A. S., waardoor wij de zoo ha-telijke en fanatieke schoolwet zullen doen veruwij-nen. Weg met de schoolwet ! Weg met het meervoudig stemrecht ! Leve Zuiver Algemeen Stemrecht ! STORM OP ZnE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort belonging to the category Liberale pers, published in - from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods