Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

700 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7gg3n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

LDI MA&ftàRfi fttutatci 831 frits î s «ttiifcttsa )IKSDAG S* OOGST Ml ONS VADERLAND tlRltlratla i A, TEMPIfll Ultfavar, 11, nu it Via, OAlAil Belgisch dmgblad verschijiieiide d de dmgem de? week ft«B*sfI«i J BABCKKLANDT I Ti rst Mariât, 8AU1I —i ■ — ■ ...... r ,. ■! ... „ , i . . , î.,,. i i. . . i i ii'-'- ■ t-. MORRIMIRTIPIIMIIR i laftBl Balgla I.BO Frankrljk 2.00 BnaalaatJ-Hoiland S.OO Mil» > 4.00 • B.60 , 8.60 M*» Mkrllm • On* Vadarlan* > IT, rua Ba Via, Oalala Recht door, vrij en vrank voor God en volk en land MuUtKBkkra m«h«. u n nMt uHnnt, iIhiw 'ittUy. *at»t« ABORHf MfeNTBMNZIH VOOR SOLDAI RM I «m wiik it diiinl O.lt o«n iMUMamiin mti HIHM18 »»■> « _ I Ifi «tri Imu> >M|»Tr> * « l>(iU]klw* * k*' *»1W. »•!»•« t«i »» » IDEALEN HOOG ikwijli la het on» nlet voorge-a het leger, van mannen tegen n die vroeger wij dota bekend le overtnigde Ylamingen, ma iveraohillig blijken of ten min-enkel teekea geven Tan trouw ileefdheid aan haa vroegere he ldealen. tna vele vandiegene die achijn-s vlaamtche rangen verlaten hebben aile vlaamaohe over-nlct verloren. Dit bewijie de ï die aommige getrouwe fla-ten bebben opgedaan bij een g polsen der gedaohten en or*r. m van ■ en vroegere vriend, die Uooi den ellendigen toaataod taniobonwen. en lekere vreugde eenertijds wij iodi bcstatigen dat wij fp. wat te onvoorziohtig zelfa -deel geveld badder, ma» al »ren kant kwam er wrang in t, bij het voelen Tan zooveel racht, bij het sien van zooveel tan karakteraterkte. preken lij Tan innige genegen or onze Tlaamiohe beweging, ragen lij Tan lielde voor Ylaan-i sijn volk. let maar al te klaar in die Ter-Le blikken, men Toelt maar al ib dat xeker ongemak in bewe-en woorden dat er daar een irlangen.een ander betrxchticg hert il opgeategen, dat allen iver, aile Mtfdevuur heeft ver- i | eluk voor Ylaanderen en aija I er nog anderen sijn. ïfatuar-r wil ik nlet apreken over de : ten die nit ikraoht naar glorie, gamak hnnne vroegere OTer- ' n en gedaohten met de voeten vertreden, «n nn aie kndde-sa londer ideaal, alleenlijk a opportuniame gedreven, mee a met den vloed en gekken en met wat hnn vroeger heiligit baarat waa. 1 hier apreken over d?is die i onwrikbaar ala de rota atand ta bebben, midden een etorm site, wilde kracbten, die aile edele vermchlingffn hnnner he aiel, aile pdoctbrsef tegen-avolk, al bon idéalisme wiiden I Men brgrijpt maar al te wel, wat al offervaardigheid, wat al onbaalzuchtig-heid, wat al karakteraterkte en dorf kraoht er Tan hen gevergd worden, om al die binderpalen te overwinnen, om er grootmoedig over te atappan. Ja zij iljn te bewonderen, die galoa-of aterrendragera die daar midden dat vreemd, sella Tljandig midden, hnn vroeger kriaten vlaamaohe overtuigin-gen en piinciepen geatand blijven, die reoht door aile moeilijkheden heen hnn ideaal volgen, en er voor ijdele glorie en valaohe lniater knnnen op-opofferen.Want die mannen die daar looveel hensobheid en looveel fiUrheid aan den dag leggen, het iljn mannen die het vertrouwen en de genegenheid gewon nen hebben van de eenvondige aolda-ten, het sijn mannen die overal op hnn weg trooat en opbeurlng geiaaid hebben, het iljn mannen waarop Ylaande-ren tereohtial mogen roemen.en waar-over ona nakrooat lal mogen flar lijn. Daerom mouton wij, eenvondige aol-daten, een voorbeeld nemen aan die atoer*, onwrikbare vlaamaohe werkera, want de moeilijkheden die ona den weg veraperren aijn bij lange 100 groot niet. Even gelijkiij hoeven wij opanhartfg en ridderiijk te sijn. Oaa bart mott ala een open bosk lijn, waarin loowel vriend ala tegenatraver lesen kan; onze woorden en oazs daden moetan immer de innige nitlag, en de tronwe weer» apiegeling lijn van ons hert en van ona getaoed ; kortom wij moeten ona op* werken tôt eohte Ylamlngen nit een atuk en met een geiioht. Ten anderen voor wien of Toor wat conden wij ona flimingantisme moeten Terbergen ? Onie bewesring la tegen niemand geriobt, en de beweegraden Tan ona bandelen «n kan maarallerlofwaardlgat lijn. Het la enkel de liefde voor ona Vlaanderen en iljn volk dla ona aan-drijft en niet de ikïueht noch de haat, gelijk aommigebelagera het nitkraaien. Daarom Ylamingen en bljionderlijk gij vlaamaohe atndenten, atelt nwe idealen boven allea. De grond waar gij enkel hoefi het zaad neer te werpen ia niterat vruoht • baar ; enkel voornitzieht van een over vloedigen oogat moet ona alien aaoi t-ten om aplita miiprij««n en vervolging ap jt* alh s do-r te werken. Het lot «an Ylaanderen atsat op het ln"l t n hier valt niet menr dr^len nosb te aari'len : het warc ptichtrer lai m van uwea kac t. Ja ikwe?t het, vele oneaogeraam-heden, vele moeilijkheden mit gij oploopst-; aan vele ding«n di' de roem« en de gemakincht van vel*n prikkelen mit gij miaacaien moeten vaarwel zeggen. Maar deie offera worien geern en met liefde gedaan : het la immera Toor God dat wij lijden en atrijden, en geen offera knnnen te iwaar, geen lijden te aoherp,g«en pliahten te bard bevonden worden ala het heil en het reoht van Ylaanderen geldt. "~ En tioh ala cij gned nw plicht van kriaten Ylamifui? vtra'aat, mit gi| n inwendig gelnkklg voelen midden nw ruw eliendig leven. Het isl een -çrengda en e*n genoeg'n sijn voor n ta laven rart dia volkajon-g^na die da toekomst zijn van ona Yiaandersn, ea dawtslà» gij ala plicht , htbt t )t iKifoawnstn 0 re Yiamingen : op te leiden j Het reoht toi sprtkeo aie de tijd gr- ; komen le, lal m«n n niet knnnen ont iflggen, daar gij nweo plicht ault ge-kweten hebben t*genoTer BïJgie.teget:» ovsr Ylaanderen. Met de volkajongsns zaltgij het mare roedael, de harde nlaapatee, al de ell^n-ien en ontberiagen van het tegenwoor-ilg aoldatenleTen gedeeld hebben, met Inn suit gij bange en wreede uren l)4eefd hebben. &p hnn vertrouwen en genegenheid roor later mit gij mogen rekenen, want ïinatdedagen van gevaar en twijfel, loen er looveel nit eigen belang Vlaan-bren hnn tronw afcweerdan, fuit gij len niet veriooohend hebben. Matdenblik na%rYlaaaderen gericht, le haod op het bart, xult gii gerost nogen ver&ntwoorden voor uv volk : mmera uwiisl snltgij nietbszwadderd tebben met verraad noch tegenover î.-lgie, nc«h tegenover Ylaanderen. Q. C. I Dit g het in het Oosten... 0 schoone dagen van voirheen Toen zmgend ïangs de baaea ons Viaamschp. jonjens staptea met wijd ontplooide vanen. 0 schooae cLaçen, toen ons lied door tiaverende pralmen ma 't vrazke Vlaamsche kerelslied de, straten d ed wrergaimen De schcose dageu zijn voorbij; de dorpen zij a verlaten ; geen wi npels w iaiea wjd en blij in 9:1 ze Vtaamsctie straten. Maar aan den verrea Yzerboord wacht Viaandretis jeugi het teekea om het verbroken eerewoord met hou en trou te wrekeu. Seh-pt moe >, o mannen van ont land het 0 istea is aan 't lichten dra breken wij den ijzren band de vijand is aan 't zwichten. Brsngt rozenaan en Juichend grosa laat vrij dt vanen voappwen, maakt eerebogrn en festoen voor ViaantireriS Y.endapperen Het kerelslied wserklinke alom can Mcaç en Scheldebcorden Heft hccg de vaan en slaat de trom en iingt m feettakkaorden. Ona Maas- en Schelde'ar,d icesr vrij Oas Vlaanderen gewrokenl hoe schoon de zegecag dien wij in 't Ojsten zien ontloken. RAPH. VAN LIMBVRG. Ht iiup hummitê — G en enkd politiek man tan r o ; ii Dtï'schland d" ge^eurtenissen k'hrersch n. Vro g of liât zal de krooi le gevolgen drogen van d fi g t sel coor )u tschland ontkelend. Wil uemeken dat h t spoedig zif Wij •unneu er aan, mede werken. De militaire toordeelen op verschtidene pai ten van iet Westelijk front zullen er niet onver-chiliig aan zijn Maar onze d plomitisch.e iehendtgheid kaa ook op dit mur beslis• end zijn. De Franscheu bezelten de vijandige liju op een front van 4 km. DE BOSSCHEN VAN FOSSES EN BEAURONT KEROVERD De Engelschen veroveren 1600 m. stellingen L^is i» « M » n#r de» ^ijasé 24 Oogat. — « Petit Paria » : ln eenen brtef gericht aan lijn vad^r, bnreemeeater van een kleio dorp van Hanover, aohrljft een Dnitaoh gevan-S«ne : Ik weet niet wat het vagevnnr of de bel la, maar ik verkiea er aanatonda nsavtoe t* gaan dan hier in deie voor-itad van Lona voort t*> l*ven, midden ln cenclrkel vanontploff'Tsde obutaen. Miine knmpaRnia, die 100 man Mde, heeit er 35 verlore in een nur Rond mij île ik nieta dan varaohriktewnBn», weiam van v<-roord«elden die de dood Rf*aohten. Wa&rotn ona nog lanjr-'r dwingen eane plaaî* te verdedigen dis wij niet kunnsn behonden aangszien de Eag^sohan a\ de bsate stellingen baiettes. Da Eagelachen hnbben eenen ijzeren wil, tegen d^nwelken wij ona vrnohteloos nltpulten Die Dnitiatier heeft overschot van gelijk. De Engelschen gaven noolt op. Lena mllen lij niet meer laten ontinap-pen. Zij honden het <eif* soo goad dat lij van den henvel 70 en omlisrgende mer stf r ïiin van Pont à Vendin, van Deule en Billy Montiguy db zij met hnnne kanoaneu b^drdgen. IederDniUchsr die sieb op die wesrsn waagtis veroordesld Ook de konvooien ^asfen sich daar niet maer bij nachte. Uit dezen itaat van saken trskken oa*8 bondgenootan dnbbel voordael. Niet alleen zijn de tegenaaavallen oa-œogelijk, maar de bs^oorrading des vijandala z^er moai ijk. De DniUobe Boidaat dia casir de eerate ljjn?n wordt g^-aînard k-.a enksl kics«in tasaohen de obujaea en den hoag«rdood Ook heb-baa velsn linver niet gekoz-n Zij elol-p n door het a no tnan'i» land en ge?en xioh over Onlanga vond men mannen in schni'pkataen. Zij gaven zioh over aan huu lot in de hoop dat sij zouien ontdekt worden. Eani$ren waron zoo terneer gadrnkt dat zij gaen gedacht m«»r hadden van h-'t^eea ooagis&r 't Ii om riden van d^j ootv!nohtingen dat a Prniaiicha wacht daar werd aan* gsbraoht. Ssd>ri 15 OsgaS werden les afieelin-g n, en elsm aten vsm esne gfivcnd-8, rond Lena «amesg trokken en hebben op hnnne b urt getraobt door aanhou-dencîe tegenaanvailen bij dag ennacht, met bsbuip van stikgassin en vlam-menwerpera, den henv«l 70 te herove-ren.D:zs dsgelijkaohe itrijd koatte den vijand 15.000 dooden. De Ilaliaansche overwinning neemt uilbreiding 23.000 miimaii en 600 offloiips* q«vang«i Rome, <6 0o?st — De stnjd an 19 ogst ten N. van Gorizta kan als vo gt im-'ngevat worden : Q ue tmepen van t tweed* lest r, i,a îh bruvg n g°uor-at t* h bhen onde" het vijandig >mur aan 'n honz \^veschr den in deu acht van S t t 19 de rbner en viel-n de vla\t", van anz iza aan Zij omringd'n dan tfr t jandije verdedig ngslijnen S mer, Kob k M onie. Gelijktij ug vie en zij den lij nen a/a j net front en aoorbot" len die uistte-wsiaan e den werxrrsiand. De oer veri g vm d'Monte Santo tms ?/. o»> h inn <ie.f s fou ■■ O'td raendng. TenO, van de vlaktevan fi n irra w r t a *ija d die ta *r f^n fn met mit^ail-uzenwe erstand bie t. ocht rvolgd G'st ren "rrd de >tr jd tijdeiijk stil vleid 9P deu Cars Wij iroKken zekere itite on.e uj» recht Tm t ■* > a >ten wif 23 000 mannen t 600 fficiere - o vange >. Wij maakleu 5 u/i» nnen bi i ai ml Kalb^r en ra-en daarhi »oa »aar ieri, vlie tu'g n, achiengcwsren en aile slach van vo >r~ iad De beio trading ><nz"<~ f.roep n is ver-raakkeliikt door den buit d e de vijand :hterlaat. s ? w, d t It» ia Gantch het ltaliaamch volk is tegen wo rdig met geestdnfr. bezield. Dever-oi ering van de Monte Sznto is eene be-langrijte I'aliaaischt ouerwiniing die nie! alteen Go-izia volleiig bevrijdt maar de v erovtfi'.g vo r g ".vola zal hebben van ganse i het stuk Oos enrijkich verdedi-g nositelsel aat de bezettiog van Triest verhinde t. , De berichtrn ''OU het front doea de ver-! onering van be azgrijkc stellingen voor-zier, als ok de. gevangneming van een aanz enl k çetal vian ien. G estd iftlge b to^g ngen hehben pUn.1t door aanst n liali -, zno »el voon de I>a laansche a'sv >or de Fransch.-Engelsc.ke uverwinningen. i - Mp en d P.wljln nota Dr BelgSschs mini Ur bV h*t Vatikaan herft non (len k^ning de boo tseh ip van de" P iu* laie geworde i D regeerina z l t p >us°lijke nota m't de grootsts tntchUihehfkheid baludterçn. En die moorderij gaat altijd tooe Hoe meer Dnittchera zioh la Lena W; gen, hoe meer er gedood worden. D«iiseï«r8 d ckt^R <i«« hi«T*l 30 te b«k«a4ea Eene ( fîîoi -nzi mededeeling aeint : D« hoogta vaa Mort Himme en de saideltjken kant van hst boia dea Ci beaux ia aan de Franichen Wij wille het b lang van demn Franachen bijvi niet verminderan. De vijand heeft een belangrijke hoogta verovnrd van wai wij da belanprijke atellirgsn op à heuvelen der Marne konden waarni ra-n Maar wij mogen ook niet ove drijven want tf<n W. en ten 0 van ci brei besetten wij nog hoogten van b lang, onder andere de 304 Het verli* vaa Mort-Homme zal dus gaen bsali iend«n invloed hebben op den toi a land » De vijand had zioh dua aan de ver< ring van den henvel 304 niet verwaoh liitsti taHeHiit WR R WR" WWR RPB*Z N^PZB Fransch front Parils, 26 Oogst, 15 u, Ten N van Verdun groote artUleriebi drijvigh"id op den rechter oever van a Maas tusschen Samogneuw en het bote van Chaume. Links van de Maaa gingen wij llchtjt vooruit. Ten Z. von B thincourt bereiken om voorposten het dorp en den zuideUlkt oever von d» F rges. Twee vijandige verrassende aanvallt werden afgesiagan op den Boven-Maat. Parijs, 26 Oogst, 23 u. lu Champagne zet onze artillerie haa vernielinç8geschut voort. Rechts van ds Maas vielen onze troepe dezen mnrgen k-achtdadig de hoeve Moi mont en het bosch wn Chaume aan iV e tegenstaan te den » ijanaigen wederstm bc-eikt n wij a le punie i. Wii vero'>erde hutn* verdedi-tingshjn op eenfrot t va 4 km. en e -ne diepie van 1 km. G an ch het b >is des F sses en het bo Beaumont ziin in onze macht. Onze troepm berelkten zelft de grenze van het dorp Beaumont. Een hevig ■tegenaanvalwerd afgeslagt Het aantal gevangenen kon nog niet b paald unrden. Links van deMaasgroote artiUeriestri) in de streek van den heuvel 304. Engolsch front Ltnden 26 O^gst, 15 a. Wij dreven d*n vliaad nit de looi gracht di* hij v ro -erd « t>n N. 0. de hnav» Giilemo' t Otiae ond» at lling* ïiji h^mteld. Eea tetrenaan^al wer afg'-dlsR n De P irtu '-:z n alo-vtn i dennaot eeo verrat» nd< viiaodige aanval «t te Z-0 "a» La-fnti^i D 4 dnitaohe aHilleri? toonde zioh te > be^rijTÎR ten O. Tan Yperen en on Lo m bard «1 j de. Londen 36 Oosrat 23 u Wij veroverdau deian morgend d dnltiohe st'lîingen od een front vai 1600 m ton O. vu Htrgleoart. Onz trosp^n drongen 800 metera diep ei vt rov»rien atorscenderhand de hoevei Tan Cologne en Malakoff. Zij namai 133 gevangenen. D» vijand *iel desenmorgend na aei h^-igfl b«aobieting aan op dan wef Yp*ren M enen Ooderatennd lijndi bior vlacDmenwerp*ra kon bii het N. W «deelte ^ai h"it bosch Inverneai b -zetlen. N»disn werd hij terng geala gen Wii flrirg»n lioht es vooruit ten Z -O tâ" st Jq1i«d. D vSjsnd hero-s'er^e de poat t-n W van h t G icidâ (Z. W Tan Lombard zij de. D1» Du!t«che artiîle^i-b'driivi^htk atijg' ln d n a-ctor v> n Ni uwpo li 3 vlj?»ndig« Tlie^tniRen wt raeD naer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods