Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1575 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz8224p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I VIERDE JAARGANG — NUMMER 1179 *RIJS • 10 CENTIEMES WOENSDAG, 28 AUGUSTUS >918 ONS VADERLAND I STICHTERS : J. Baeekelandt ta fi. Tempera y Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAitOT f 91, rue Neuve, CALAIS - ISHCII5ilJV!XGrX Per in&aiii! Belgte 4.75 Fraiikrijk S.S5 EiigclaïuS-Koitand 3.50 Far ti'hiîestcr » 5«00 » 6.50 » ÎO.OO rCHT BÛ0E, VËIJ EN VEÂNK VOOR GOD EN VOLK EN LAND IIVSCHRIJVIXGEIV VOOR SOLDATES Per "WeeSt f? tlageil) 0«35 deze insohrijvingen dienem met minstenS Pntt Itinand 4 .aO NUMMERS inkens aangevraagd en dagelijij 1 or maana 1,OU AAN het?elfde adbel Gezonden te worden GEEN VERWAARING ut, re gej iet Ik zou niet graag hebben dat de uil ■ eenzettingen, door Jef van Bouckhou J in dit blad gegeven, zonder tegec J ipraak wercien eangenomen. Daaro11 fej deze e^--'eie regelen. !5; De œonier, op dewalke de scheiislij; rh tusschen een letterkuadig tijdachrii en fceu dagblal worden weggeveegd I beeft xrsij, eerlijk gezeid, verbeasd. D theorie over de roeping van den kuns tenaar ten bate van het gemoeae bes J berust zoad^r twijfal op scholastîek 1 oiiaaatastbaarheid, — maar zij breng 1 mij de ar^umantatie te binnen van dei J vroraen dominee die de vereenvoudig ie sp.;iling uit dan booze achtie o | gro_;d vau een bijbaitekst. I A ies komt hier op neer de noodig I Ecaateeringen op bet oog te houdea ei de îakaa niet af te baadeïen met eei suoptistiscii fyJogisme. I B-wijaen dat een letterkuadig tijd sciinlt nu eenttiaal iets andera is da; zj i eeu aa^biad ? Dat ia een even droev pl taak aïs opea deuren inloopen. Vei iijd baeld u « Oaa Yaderland » met een kc 61 iota yt-.rzeu vaa Karei Yan de Wosë ly ia en een paar tafereelen uit Vei ^ [ scaave'a Jarlas, in fraaie afwisselin :r« -aw^11 ■11 ■ I y - met hat laatate aicuws over Bolo Pasja t de zogeberichten van de Marne en de - solo-slims van de week. Dit onderscheid s laten uitkomen zou ongeveer dezelfde poging zijn a a net bescbrijven vaa den a amaak van het witie brood, lijk Gilbert t Middray bij een andere gelegenbeid , opmerkte : ieder weet het en wie het e niet weet kaa hst niot le- ran. Hatia wgl een pijnlijke vaststelling * te zien boa de opvattir>gen over kuast a en kusiataraar, en ap,.ciaal over 't geen ' uian voiis^uast gelieft ta- noemen, op 2 verbluffea<ie wijze gehuwd worden aan beschouwingen over drankbestrlj- P diag, geitenversekcriog en andere voikaverhdfande beatrevingen. Da e igrondoorzaak van dit ebuia is ataliig 11 een zecr te prîjzen geeat van aposto- 3 jlaaf ; raaar, in Gala naam, men vergeté ' ni:t dat in dit domain er geen sprake " ;Kaa sijn vaa RS8imilatie of goeden wil. [| ! I Met Dirk Van Sina betreur ik dat , geen iettersundig tijdschrift tôt sta^d wilde komen. Waarom het er niet Àwam ia een zaak vaa gewetenaonder-zoek bij vele menfichen, ? Fiiip DE PILLEGYN. 18rDEGRUYIER Tl lâLESj M BEIrsCHE dPTOCîlT lilgH ^ 1 - »ttiiit— Ï)3 voordracht die Dr Da Gruyter Zor/âag a*ond in den Mercier-kring te rKales hieW, had een talriik soldatar-publi« k uitgrelo^t. De zasl w&3 zelfs l'eei te kl ia om al d i luisk r rage toe-hoorJera bshoorîijk ta kunnan baratte . De mpesten hoorden er b«m voor t eerst aan hat woord ; alleu, dieoeteu kunstavond h^bb^n b5iwoind, moefen lnstemmpr» m- t den welvardtenc'pn loi dien'jn uitatekend declamatr rs talsnt ia dit bla^ en eiders reed» w toege-zwaaid- Al de achakeeringen van bot ffl^nseu-lijk gevoel, al de visies van fchoonh^iî, dia besloten lagea in de ïoorgearagen stukken, wist hiî op tref-fcndi ■wiî'e uît te ^ Hii haa een Jituïc Hçaaan uit de wer-van moderne Noord- en Zuid-Ns-i?r!anàscha acbrijvera an wel 200 ver- Iiden dat iedereen er ieta naar zijji ag vond. Zoo komt het dat niet ,piea raa het voiledig programma voile heeft genoten, des te m^er Garter, vaa wie hij een brok elsleven is Muziek », en Vande slyae, *an wie hij « H^t lied van »a » ten besta gaf, voor velen, zon-eea voorafgaand nad:;r iasicht ia teer-fijae of sterk grieksch getinte ;t, slechts in gerivge mate geniet-mogen heeten. Ai«em«enen biïval 'tflsn dttarentegeu Priam'a « Aan Meis.ja », de Mont'a « Het Hi-ja van 1 ezelken », H. Swarth's « Een lip.d de zes », Gezella'a « Mijn ziel is aïs blomgewas », « O onvervalachte W », « Daar zjia nog blijde daeen ' lfivaa », R. De Glarcq'1? « Ds Ap» enRodenbach'a «KIokkeRoeland». : « Ik houd van proza », waarin L. D?yasal op aaagrijpende wijze met f^aloozen rijkdom van beelden en tt van woordgeluid zijn liefde f slja taal en kuaat, uitfeesproken t»viel over 't algemaen goed in den eUppiau3 dat na de voordracht vao Kq Goéland » in de zaal loaborst, an 00k ean luid-getuigenda huida - Gruyter'a kuast en ein bewijs j ^ ziel van dit oeavr ulij-machtig ,cfit van onzen grooten Vlaamschen owekker in eenklank versmolten Jftet de groota liefde en het krach-r ûan ooit heroplevend streven naar f^ing, die de haï ten OLZ<.r jot "«kwielt iLwdendorff spreekt over vcrraad | BritEch-3 froct, 25 Oogst. i AU® dagen voiveren de varbandnnen' , eom.<e Km. naar het O. sadert de B:it> t «cHe tcoepen de Ayatte verlieten liggen i out ds w «eo i pen oaar Courceiles-le* i C jmte,Gouiuiecourt, Ervilicrs, St-Leger i Oà!an»s was het In d« richting van ! Vau'x Yrpaimont dat de B-itten hun ' sppr-uur opeadea, dat deta-^ks o?er da | hïuâerpalen sropan en de liQÎetr.jtspan i ïn kiïiao groepeu voorult blopea, acntar j leder hoogte siich varschuilande en in ! de granaatkraters zfch varstopp-ode-! Dae en racht trekkan de Tommles vooruit. 't Was in vollen nacht dat het vofctvolk en tanks Gomecourt innamen ejî 5C0 Daitschers ia veiligneld brach-ter».De iJuitscbers zenden de eene afdee* lfng na de andere in den vuurwen, maar niets sciiijnt bij machte de B itten te 3tuitcn. De verbondenenhebbân de bovenhand in vlisgtuigen en tanks en zij Uoen "die meert'.erhsid auchtig «evoolen. 't Is niet enkel as hoegere overh -â-sn die oltus-tîg zij , g^ôeol net iJu"«ic'a8 lef? r ua-j gïnt te schrikk^n. jJe ortiers vsn Lu ?en-doff vermeuiavuldigan dat hat piezter l is ; de eene spreke over tucht, de andere over teiffooninrichtitg ; nver antwoor-dan die men moet geven in gevai men gevai gau worat, over h^-t \erbod brief-wis3eltng op zak ta dragen die uit | Du tschlanù iumt, enz. | Dit ali s draaçft het m»rk der angst. Ooi niet te b'ike len dat Foch hem ov r« h'îerscht, roept Lu lendorff dat hij vcr-raden wordt, dat men de goh&imen aan vijand oserievert. De eenvouûige Duitsche soid«at Js outmoeoigd, 't is dat hîj weet wat er gaaadn !s. Hoj dat ? De. Eag^lsehaa kwamen te wcîta dat de Duitscae opparhtaf zorgvuldig alla tegenheden wïst te verxwïçen. Zijdruk-tea da l«gerb:r!chten in't Duiisch en voegden on kaarten bij. Z'j zo^den die berichten nnar den vijand bij rrHdei van balonnekens. Ouitsche onderofficia-verklaren dat de vlie^dienst ver«ntwoor-deif jk îs voor da ramp en dat zïj met da jonge sol 'aten niat3 kunnen uUfîc'i-tan in zoo'ri harden verdedigiiigsstrjid. Wel ingellchta oflic'.cren bekennen dat de partij voor hen verloren is. Ziehier wat bijna al de off.cieren dotikan die gevangan genom3n wer ien dan 8 Oogst door het leger van Ràw-linson : Vol gecstùrlf'.. trokken wij taa ooriofe en tôt blnst ua tautsle L-utts, tôt naii Juii waren wij vast ovértuï jd na Frank-rijk eu Engelaûd versiagen te hebbet , den vreae te lu aea opcrîngen aan d verbondenen. Nu iu jean wij enk-1 ver wachtsn dat de vt,ri)ondeEen een vrien-J scTappelijkeu vrotle siUitcn iuel Duiischlaud. E8n andere, nooit hebben wij Bflgi noch hft Noorde'ï van Frankrijk willf' aaîihechten en wij zijn zelfs geneigd d kwestie van Eîzas Lotharingen te bs spraken. Ziehier het gedacht van enkele offl cleren door 't leger van generaal Ravo linson gevangan genomen voor vljftiei dagen. Oe Oosksrijkschc frotpzii m Fraskrijl Parijs, 25 Oogst. De troepen van Oosteerijk schljnen ei welnig opgesteld In Frankrijk te vech ten, zooaîs blijkt uit de houdlng des krijgsgevangenen die de verbondenei namen. Zij werden op ^it front overgebrachl om er de Duitsche Iegerafdfeiiogen af te lossen, die beter gebruikt kuanen wor> den op de meest bedreigenda puntan. Dit vervangen is een klaar bewijs var de varmindering der gelai sterkte in de Duitscha legers. Het duitsche bevel verspeelt zijnc laatsta troepsn, en zoo er de pevolgor van wii dra»en 't is dat een f'riagende nood^akelilkh^Id er-toa verplicht. De Oostenrijksche troapen die wij be' stadlgen, werden eerst bestemd om de sfri&en ta basetten door de Dultscher: veroverd cf nos; te veroveren. Toen hij zijn aanvalbeweging der 15 Juli begoD, twljfelde Ludendorfi gsen oogenblik aan het welslagen. Hiî hs.d ailes voorzien, zelfs de be«ettins van het verovarda gebled door Oosten rijkers. Hîj had ailes voor*!an, befcalvi de nederlaag. De sicutel d^r Duitsche verdedlgisg De « Observer » : De stelling tusschen Laon La Fera vôAr dewelka de l'Ailette vloelt, iangi baida oavers bezet coor overheerïchen. de hoogt n, met daarblj de toppunter van Gobai , vormt dîn sïeutel van ge-heaï den toestand op 't front in Frank-rij«. Indien m»arscha»k Foch deze ste'.' iiug varovfrt, bedr"l^thiî rbchts'craaksch da twea biiîocdersta lijnen van des Duitschen aftocht : eene langs Chïm»y, de andere langs de spoorlii» P»r!js Keu= ien lançs de valiefin van SAmber en Maas. Da stelling is zeker een der groot-ste stra-9? ?sche varst-?rVi " gen. Ma a- eij ks.n omof^srw n%t w«rclpn, zooaîs Nav>o-ieon in 1814 dit bepro»fde maar m'slu'ï-te, ianos B'rry a^-Bac tusschen R-îkjs en Craonnc, aan den rechterkant, oi | door een optcch* da O'*» volçrcrdc, a?n j den linVerkant. G^hts»' G^ursud hondl bu?ten t.wijfel h>t on» frevestig-î op R^r ry--.u Bac, zio*!'? Nî^ei verleden jaar, tnaar de Duitschen wt°n *^a?r hni | «wakka pu-^t is en z:i b'bbrn de gtoll?"g verstargt. door macnSenfreweernesten, die moeilijk te vernieîen zJjn en ociao< gelijk te vermijden. De Seigle kmmn ©uifschc ûêd^fîasg De « New York lleïaLl » : De B^igîsche bevoiking k^nt de Duitsche Eerierls.;en aan de Marna en de t Ou. cq, door dan voor'iijtocht van onon-d: r r.;kan treinan, dîe gekw-tst*n reï voercQ langs Nam»), Aarlen en Yfrton. De sprorhallan, waar sjdert dan 40 Jull deze proerssia van trainen vol (ickw^t «ten do rrijeei», i ijnssooda Îgo^erîtelpl dat vt>ïe o«3fftlufik<'a pia»is gr&pan, uie hetievenkosttau aan maïuiga gekwatsten | Eaa da.el dar gewondan biijvon in d* i Baigiischo Ardennen, die ean machti : j Mratjï hospfUalveld goworden zij a. Et ! aihoawel da burgeifdke bavoik'ug of i af stand geheu ien woirctt, heefï ?A] noch tans fiieiioat; «<*zi6n oca ti watan dat voie gfckwetsteii scorven bij gebrok aan ge-netsmiddelan, vooral aan ki' m ioodende stofî u tn dat de tétanos »eie alachtof fers ma«kt. — - Di vredîisvoorwaard^n van Âîrrrika Washington, 25 Ocgst. S nat-ur Lorige, spreken^e voor d( s^atoviala commissia voor Buifer^a^d scha Z*ksn tan voor te°lf d«r opro«pings wet, st?lda de laden op hunne hoeaa te> gen de Duitsche vradasprop^panda. M- L'jô'ge veikbarda clat Du'^ch'ar-c moîtt geciwoogea ',v j i o u tôt Jec vr«.at en dat men niet mocht on atha- d 1er tlvorôBS da vijand nUitti staat j,» s>i. vv >rd nog ooit dan wertl ^vroùe ta storan. M. Lodgo hôfft klaar bfp>aMwe'k: vo rw-» rdon m»sr'. jjuitscl. » i mocs Oi; uuiit.ui.vl : 3 De volledige herstelling van België s Elzas-Lotharingen zonder voor waar den s tej-ug aan Frankrijk en de betwiste pro~ - vinciën aan Italie ; de zekerheid van (rriekenland ; de onafhankehjkheid van • Servie, Roemenië, Polen en de Slaven ; - de bevrijding van Rusland van aile Duit-î sche inmenging en de teruggave aan Rusland van de streken door 'l verdrag van Brest-Litovsk onlnomen. Konstantinopel moet een vrije haven zijn en Palestma moet nooit meer onder ^ i de heerschappij der Turken staan. I ■■!«■■■■ Il LAATSTE U U R ôwgcvecr 5^ îîuitsche afclce-Îiîigc!3 c*°k@nt op *1 Engelsch ffoat elle en Parijs, 25 Oogst. Oo 't Eogelsch front zijn er weer drlj niauwe afdaeîlngen erkend. Dit maakt dus sa lert 8 Oogst een vijftïgtal afdee-liagen.Tusschenkomst der Oosfenrijkers op ons froriï Parije, 25 Oo^rst. De Oostenr'jkers die zich op ons front i bavinden makan deel uit der Wacht. Van ' esd andera kant meldt man hunne tus- ■ schankomst ia Picardie met lichte obu-ziars van 10 ctm., alsook zware van 18 en 30 centimeters. MangIn's buif Parijs, 25 Oogst. Volgens da briefwiss^taar van de « As-soc'stad Press», zou Mangln's leger 1 13 000 man en 300 kanons hebben buit-gemaakt.■ Meerdaii^ô.OOOgevangesiesi Parijs, 25 Oogst. Ilet gctal gevaneanen door da Britten gemaakt sadert 21 Oogst beioopt onga-veer 20 000. Cseweïdige gevechten Parijs, 25 Oogst. Da laatste bar'chten v^n 't E^s^lsch front m Iden dat de gevpchtan ar bijzon-der gaweidïg zijn ea dat dorp™n dikwijls vaa hand vèracd&ron. De Engals^han hlijven noehïans lia bovanhand behou-daa.Be sfsHënvan I.wx»mbtirg gebotnbarde^rd Londen (Oflîriaal). — W*j bombar-deapdan de statîë" van Battembnrg In 't Gïoot-Hartosrdom Luxamburg gelegen. VHegrit op Kales Officiel baricht —Kaîos h ,eft £0?-maais het bezoe- >,ebr ^en van Buitscha vl'^ rets, van af 22 u. 30 tôt midderi>acht. Molorgeruchten werdan wa^reecomen bovan en suids dar stad. Zij wîerpsn eenlga bommen In 't omlîqr^anda. Er sijn geene slacbt«>ffers noch scha^a. 't Ei^da van don rit word geblasen om ; haif éé •. ■ Euinkerken ^eî»5rab*rdscrd • (Officieel.) 13 dea nacht van 24 25 Oogst vlogon Duitsche vliagsrs bovea Duiekerken en omstrfkaa. ZH Uet^n osn tw>nti«rtal boraman vaî» lun. Gaana siachtolïjrs ncch scha-'a. i ■ Be chless op de Ailcîî® Ergs? îegenaanvaîl«n der s"''isitscîssrs verbreketi De pui'sch? tepenaTin vallen in de streek van Crécy-au-Mon't waren bijzorder ars. Zi j werden afgeslagen met ove grooti verli?zen voor • huri. Het schi nt dat de vijand al zijn beat doed om de vooruitgang zoovpol mrgelijk (e bi-.dp-lèn en de na i j ' • eid der Ail.'tte vrij te n ak»n. Hit a'Vs wis • w'eloos. D ■ 'jaadeliike t'0"p.jn werden ncrie- o..s va1 r gi">nomt 11 en iisi-în gebrkkel jk-» ' r er ». ( veral weerst nden o ze dapptre fo "iten sold .teu i n deib den ge.n 4'.uim b etd aclter-u t. "De Ue Injvig! eid vin 't ar il eri-sre chu uit h \ ig auiii.oud-n iu t ns.h Ue etreek. — \ 11. i'. OO DE AVRE NEMEN DE FRANSCHEN FRESKOY-LES-ROYE EN ST MARD — loi » ; 0P DE SCARPE VEROVEREN DE BRTTTEN I WAS COURT m MOKGHY-LE-PREUN *■ ir • ■ DE AMETELHKE KE2EDEELINGEM FRANSCHE LEGERBERICHTEN VA 26 OOGST 15 u. Nog al erg artillariegevecht binst. de nacht in de straek van R^ya en Bei vraignes en tusschen de Ailette en d Aïsoa. Twee vijandeliika verrassenda aanva I?n werden afgreslagen in de Vogezei WH namen eenlge gevangenen. Kaîme nacht elders. 23 u. Van weerskanton de Avre leverder. w: twea lokil?. govecbtan en bazetfan Craj r oy les Roya en St Mird, ondanka de hevigen tctrenstaad d«s vijsrds. Tôt hiertoa namen wij 600 man g« vangen. In de Vo»ezan sloegen wij eanïge DuH scha verrassende aanvallen af. Kaîmte op 't andere gedeelte van h« front. ENGELSCHE LEGERCERICHTEN VA! 28 OOGST 15 «. Ten N. van Favreuil leverdsn onz troepen een gevecht mat da baioaa waa>bij de vijand ergota v^rlit-zen laad I Eanlge gevangenen blevan in onze han de». Denzalfdan avond vlal de vifand op nïeu '7 aan in do nabii^^id van FavreoU docr. zonder bîival. F^vreuilis In o"? handf«n an -wij "o^derdan nog vardar op T?<n N. van dit dora verbsterdan w! onze Rt'-îïl t?n Z-'O. van Mory ei tan W. van CroSsH'es. Het raçent geweldig op garsch de ge vecbtslija. Dazen mor^en om 3 uren vielan onr troepan aan in 't vak van de Sc«rpa.Mei ro^ldt dat »ff vela gevangan in naman. in 't JU^eiîjk vaV van 't front h^bbei wij j'chtîes vooruitgacg gedsan op d-belde oa^^rs dar Somme en in de rich ting van Miricourt. Gisteren avond viel de vMand verschel dene malen hev|^ aan ten N. van Bap -u ma, i;i da nabijhaîd vaa Haucourt a Favremll. Die aanvallen werden aîlen af goslagen. 23 u. Dazan morgen om 3 uren v^rîen sçot seba, Kanadepsch^ en Londenscbi troa peu san langs b ide oavars dar Scarne van Croîsilles tôt de nabijheid van Gra vallf s Ten Z. d«r rivler ovcrschreden de Ca cadefz' * b »aî en*! de e r^ta vijandeHjki ?îioan en b^z;tt:«n da: O.-ajjeber.,- on >danks '.*?p stortragea. Dazan inor^an na men zîj Warcour en Monchy la-Preux en vorderien nog verdar op. Biast dian tsM dooriiapan Schotse^i tro pen het sériera?* tsrrein van in 1917 veroverdar. het eersts verJedi^icgsatai sel der Duitscliers ten Z. va»:. Gr*vaili en b .rclktan do a»b jhti i vaîi Rneux. D" fabriaken vaa scheikuoaiga stoffai ten N. vaa Rœux zijn weer In onze han dea. Langs den rechterkant vervolerden di Schotscha en Londer>scha troapen, di< Sa de vorl«a dagen xlcb aan doorgan* baand-:in tusschsr Cr >i» '1-s an Henïnal hur.T-fn aanvat. On-sanks het havlg vun; va-< m -chiTogeweren aa dan wanhopi gen isgenstand dar F'uHschars tamsi 2?j ditmaal al de hoogten tusschen Croi silla® en Henioel. la dît lii&usy vak maaktea wij vele ge var ^«r.en. Ten Z. op de beide oevirs der S^mm - orderan v;sj st^eôs- A^trslf'ch'-tro- ver^^ardar Capr; "n v«rd'r^pn te« O va" dit dorp M f pr N vt»rderd»»5 Ef"gpl,,cï,r. tr^^p t> raa Mcr,t»wban en basetten Bazactlc-le Gra^d. L . kala gavachten op 't ander gedeelt vs.a't-fr t. Wi'îg-a x.on loi uit o verschsldem i>u tca. N Itaiiasnsch leger&ericht 26 Oogst, 21 u. Bedrijvieheid onzer verkenners op ga^ sch bet front. On de hoogtp van den Asia?o dsdan * | Eigî'scr.e an Franscha troapen varras» ; s^n^'a â'^vaîl'a on de ^iîandplijk" 3iînen I er "amen awrviga g?"argencn. | Nop ardera gavniger-an en eanig ma« teriaai w.-rden fcu'tgemaakt in de streek vaa dan Gr-uppaberg ea op de eilattden der Pi^v». Te? N. vaa dea Tombaberg werden vijandelijke verkanaers op de viucht ge* [j draven. I' - ©osîslI|.k legjBrbsriô il 26 Oogst, 23 u. Grootare bedrljvlghoid van ar'il'aria* " geschut ia de straek vaa Humi. In Albania dadan de Ooit s? r"kers t twe» havige aanvallen tee-en de Fra~>scha an Ital!aan*cha stolling."'1, la de streek der r'vf-rea Divoîi ea Tomor?ca Onze tro p^n sloegen dis baida aanvRl'^i &f en trofeVèn zich dan — op order — Mcht* jes achteruit om In aanrakîng te blïjven mat d-> ltaliaanscha troepan D i Eigplscha vllegers booibard^erden viîaz -i ^e ka itonnementan ea de streek 9 van D nvr H'ssar. t Da S r ficha vlieg.licrst sc'ioo^ een vifar-âfg vlkgtuig neder la da str ^van I Dobroroija. — ~-«*aaiseaaw.ii — ■i 3 EH op t?e Bel^ische kwsî j Londen, 2ù Ougsi. i Volgens een beri< ht uit Amsterdam aan de dagb adtn, zouden een tiental vlieg.TS der ver-■ bonden n eea grooten rit hebben gedaan op de Brlgische kust. (Havas.) F) 1 Em Iweede stuk vaa veren i «?rcchl or de flriften v««- overd Parijs, 26 Oogsi. De briefwi<;iselaar van de Agencie Havas " meldt dad de Britten een tweede kanon vaa 1 veiren dracht hi bben veroverd, nabij Chuigne# (Havas). - * . PuslandL > 0e sîr j d tegen de Eovieîs E«2ï.e veràlari-ng » v»n Lisowski Amsterdam), 26 Oogst. Sprrkendo g"durenda eene meeting, gekou-den in 't Taur'd" palfig te Petrogrde, verklaar-, do Lisowski dat aUps was voorbereid te ilos-i kow.1, om te g n Potrograde op te trekken met de kret-t van « Weg met het Gouvernement der Soviets. » i ■mMa— - ïJ 1s raîilo s ^ 0e strâjd legen de OuiYscbers ' Stockholm, 26 Oogst. \ Uit (Je « Gnzette Bouge», — De opstande» , lingen bezetten Sehernikoff na het Duitsche garnizoen — een 2500 tal man — te hebben u tg^moord. Ziî maakten de kaaonnen eersÉ , b ■ » i t eu trokk"»n dan achteruit, bij 't aankomen va" verste-kin^stroepen. 5 De rpst -ndîling >n vermoorden ook het Duit-Ech<> g rnizo n van Nejin. Twae dagen waren zj xi.ecs.er-ian St .roe'oub. Z.j bezetten sleeda ^ iiioupoi, r Da opstand wint langs om meer veid. 8 VlMmïn&en, scferifôt in op P] -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods