Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

678395 0
23 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0tf6r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VSérde Jaargang « Nummer 1277 (Morgenuitjgave) Maandag 23 Decsmber 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week - ■■■■ iNSCHRIJVINGCN Voor een termljn van 3 maanden ... 6 fr. 50 * » » » 6 » . a « 12 fr. 59 » » » » 12 » . « . 24 fi*. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent * —— OP DE SLAGVELDEN VAN DEN YZER (2de vervolg). RUST IN VREDE Zeer. zéér voorzichlig daleai wo in den put. Orider onze voetan bnokkelen de steenen af en irollen in de diepte, hard en vraemd buitefend in de onaindige stiltei En langs den anderen kané klimmen we den ferater wear uit. Wat i3 dàt hier?... Een graf?... ïk had het bijna omvergeloopem Het onteuid reikt h er tôt aan onze henpen, en di't kleine wi'tte kruisje etoekt er nau-welijks boven uit : Ici repose PINSEC, JOSEPH Ire Brigade des marina* Tué 1-i Xbire 1915 En hier nog een kruisje, met de BelgL-soha kleuren flauw er nog op : BROUWER Se linieregiment En daar... en ginds... en overal!... Nu merk ik pas, dat ik midd'?n op een kertkkof sta!... Géén graf echteir is onge-schcnden getoleven. Deze doodenakker is door het kanonvuur ,1'etUerlUjk omgeploegd, en, in een onbeschrijfelijkan chaos liggen zerken, kruisen an tresten van he.kken, kruisen en kransëîi te nixldan vaYi een wilde plantengroei door elikander. — Maar hoe heeft men hier kunnen be-gruven, terwijl toch van 't begin af daza plaats aan. liai, vuur van den vijand was çJootgesteld? vraag ik. — Hier was een earste huippost, — en. rnijn geleider wiljst mo den loegang tôt een onderaardseh hoi — en kerknovm werden altijd ç.oa dicht mogelijk bij de eersto hulpposten aangelegd. Meant ge, d'at ooii iemand de noodzakeilijk heid i.nge-«ièn heeft, om, onder den kogelregen, oolc nog dooden in veilished te brengen?... Met onze gewonden hadden we 't. al las^.ig geuioeg, geloof me! » Ici retpoae »... » Hier rust »... lezen we overal om ons heen... Het is een enorm kerkhof geweest. Ilonderden Hg- gen hier begraven... Franschen en Be.lgen roederliijk naast eltkiaar... Maair zelfs in den ©euwigen slaap hebben ze geen rust mogeo vind-en, de arme, arme hs'den, en stééds opn;euw heeft hoi onbarmhartige kanon van den indringer hun gebeente in deze heilirîe aarde veirmengd... De avond iâ g'edaald en lioog in dem opalen hemei waat, koud 'en etil, het ïiieuwe sikkeltje van de maan. — Kom nog even mee, fluistert mijn gids en we dalen af in do spelonk, die een-inaal heit voorgeborchte der ©suwigheid was voor "zooveel dapperen We komen terecht in' iéts als een cata-combe. Een lauwe medecijnlucht slaat ons tegen. Mijn gids stirijkt een luoifer aan en zwar'te sprokeïischimmen teeikie^ nen zich daasend af op den wi.tgekalkteni muur... — Nog Duitscltai's... Ik zie' lien in de; laatste opAalckering van het lucifertje. Ze staren ons aan, al% ge^sfren ni'i 'een andere weireld, dchuw en zwijgend. Er liggen er hier nog een half dozijn, min of meer zwaar gewond. Men-heeff het goedgevonden, za nier voorloo-pig maar te lafen. We wandelen vea^der en onze stappeni gai me n vreemd in de veriatenheid. Voar-dat de nacht geh.eel gevallen is, moet i.lc nog even de loopgraven zien, op den Zui-delijken oever van cle Ysermondingu wqalr vietr tj-aar ,lang onze jongens de.Duitschers, die op den oveckant lagen, bijna- in het wit van de oogen hebben kunnen zien, en waar da^g en nacht, zonder ophouden, de dood heelt rondgewaaj'd. In den valavond strompelen wie, door de vârb'ndiiugsgrachten, die niet hroedec dan een halveh meter zijn. We glijden weg in gli.bberige putten, stooten ons lioofd tegen onzichlbaré dwarsbatken, geraken . bij iederen stap yietrward in afgebroken fele-foonliijnen en prikkeldraad, vallen, staan wcer op, om opnieuw ito vallen... En dan, bedenk^n we, dat we niet met een vracht van honderd pond beladen zijn, dat het niet regent, nieit.sneeuwt, dat géén slorm huilt en Rean vorst nijpt. dat we hier geen dagen en wekon en maanden moesteni blijvcn, en dat gae-n doodsgevaar méat* dréigt bij iedere.n stap... 'En over ons -komt voaV den armen, grooten so'daat een eindeloos gsvoel van eerbied en dank-baai'heid.Biij den terugkcer is een zacht koeltje opgesi'.oken en hier en daar blaast het ons een va^e cli'oorlucht in het gelaat... — Een graf da»t slecht gesloten is... zegt stil onze leidsman... Pas-op... u, kan e'r inglijden... ('t Vervo'gi.) EanlatsriiatfanaalAfb^Ederscongrcs DE LABOUR?ARTIJ TREFT TOEBEREIDSELEN Reutcr melcît uit Londen : De parlementaire commissie van het vakvereenigings-congres en liet uilvoerend comiteit van de Labour Paity kwamen lieden bijeen ter bespre'.dn? van de maatregelen voor de vooigestelde internationale arbeidersconfe-rentie, dîe tegeliik met de officieele vredes-conferentie rehouden zou worden. De beide nationale komiteiten kwamen gezamenllijk overeen met de arbeiders- en sociclis ische parûjen in andere landen maatregelen te nemen, ten einde de internationale confe-renlie begin Januari bijeen te roepen. De ïomiteiten zouden een conferentie te Paiijs de Tocrkeur hebben gegeven, maar daar dit onmogelijk bleek, werd besloten haar in een oszijdiï land, yermoedelijk Zwitserland, bijeen te laten komen, Men besloot, dat de Brilsche dejegatie zou bestaan uit tien leden, vijf verfegen-woord gers Tan het vakvereenigingscongres en vijf van de Labour Party met haar aan-verwante orgahisaties. Onder de eersien ziin J. H. Thomas, Will Thorne en Bowerman, onder de laatsten v.lynes, Ramsay Macdo-ntld, Arthur Henderson en mevr. Snowden, De delegatie zal vergezeld worden door een aantal deskundige raadgëvers en hulpsekre-tarissen.De vergadering nam een bes'uit aan, waarin geëscht wordt, dat aile berichten en artikelen over het vredeskongres, dat methet arbeiderscongres samenvalt, vrij zullen zijn van censuur. De Zstel van sien Volkerenboid De beweging st'rekkende om dein ze'bél van den Volkerenbond in Frankrijk t© vestigen, neemt vasteren vorm aan. Reeds is een motie bi'j de Kame:r inge-diend, waarin de regeering wordt uitge-Koodigd, aan de be'jrokken staten eenige gebouwen te Versailles aan te bieden, om er de internationale bureelen te V'estigen. Tevens wordt in deze motie de bui'ten grondgebiedstelling voor den zetel van «eu Bond gevfaagd. In het Buitenland FOCH EN WILSON WISSELEN BE-LEEFDHEDENUit Parijs wordt geseind: Toen Foch. g.stehivond een bezoek bracht aan présidant Wilson, was hij nioli in groot tenue, maar hi'j (U»eg zij.ni oude, door den oorlog gesleten unuorm met zijn oude kepi. Hij droeg ook geen enkel oi> darscheidingsteeken^. Foch deelde Wilson made, dat diens bezoek de groolst mogelijke éar voor zijn land was, waairop de présidant antwcord de: » Uw beizoek aan Amerika zou een veel grooter eer zijn voor ons. » EELANGRIJKE KONFERRENTIES TE LONDEN Ten hufeer van den esrste minister is ha-den cen belangrijke konfai-entiogeihouden iusschen leden van hei oerlogskabinet en vertegenvvodrdigers der overzeesehe dominions.Gemeld wordt, dat verschillende'Investies, verband houdende met de vredeskoiv ferentie, besprokien zijn. Lloyd George was voorziKcr der konferentie, terwijl on; der meer er aan daelnamen Bonar Law, Lord Curson, Austin Chamberlain, gene-raal Botha, generaal Smits, Sir Robert Bordon, Sir Joseph Ward, en .de Maharadjah van Bikanr en Sir S. P. Sinha die bijzonder ziljn aangew.e;zen. om Indie te vertegenwoordigcn.- WILSON TE LONDEN *Met het oog op het aanstaand bezoek van Wilson is Lloyd George's vérlrek naar Parijs thans voor goed witgesteld. Lloyd George zal thans te Londen do voorbereidende besppçtkmgeh.hO'Ud.9n, die in Parijs hadden moeten plaats vindeni HET VLIEGWEZEN NA DEN OORLOG ZooJra de vrede zal zijn geteekend en de beperkende bepalingen betreffende het vliegen zullen vervallen, zal een viiegdienst voor passagiers, brieven, postpaketten en groote goederen tôt groote ontwikkeling worden gebracht en zich tôt aile deelen der wereld uitstrekken. De heer Godfrey van de Marconi Comp. za\ ieder vliegtuig voor-zien van een gecombineerd draadloos tele-graaftoestel, dat bediend zal worden door een volkomen bekwaam deskundige. t mmmmwmbmbmmhmmwhwmmmwmimimwwmmmb DE POLITIEKE VERWARRING TE BERLIJN De beslissing in de regeeringskrisis is he-den te verwachten, Het kabinet houdt een zitting ter bespreking van een heropbouw. De werkzaamheden van de Rijkskonferentie weraen heden op denzelfden voet voortge-zet als de andere dagen. Veel redevoerin-gen, stormachtige incidenten, debatten in strijd met de orde, demonstraties voor het huis, redevoeringen van Liebknecht tôt de menigte, kortom hetzelfde beeld als de vo-rige dagen. De herkomst van de gelden, waarover de «Vollzugraad» beschikt heeft, is opgeheldert. Bij de bezetling van den generalen siaf door révolutionnairen zijn 600.0C0 frank rijks^elden in beslag geno-men, waarvan de Vollzugsraad 450.000 frank ontving, terwijl de overige 150,000 ter beschikking van een partijlid werden ge-steld, voor propagandadoeleinden. De sol-daienraad van den genera'en staf protes-teerde tegen dit gebruik en verlangde, dat de geheele som op de Rijksbank zou worden over^ebracht. De persoon, die over het geld beschikt heeft, zit gevangen. ONLUSTEN TE DANTZIG Te Danzig zijn de op het station wappe-rende roode vlaggen verdwenen. Tenge-volge daarvan verzamelden zich talrijke" arbeiders voor het station, die de nationale vlaggen wederom voor roode verwisselden, na ze eerst met machiengeweren dooizeefd te hebben. Daarna werden drie militaire gevangenissen geopend en een groot aantal gevangenen vrijgelaten. DE DUITSCHE ZEEROOVERS Reuter meldt uit Washington : Papieren, die gevonden werdenin de bureelen van von Papen, toen de Engelschcn Palestûia ver-overden, en die aantoonden, dat Duitsch-land in October 1916 plannen maakte voor een duikbootoorlog tegen Nederland en de Skandinavische landen, zijn heden overhan-digd aan een kommissie uit den Senaat, be-last met het onderzoek naar de Duitsche propaganda. POLITIESTAKING TE TORONTO Het grdotste deel von de politie is hier hedenmoi gen tôt stak:ng overgegaan, we" gens het onfelag van dertien ladén van den politiebond, welke de commissaris-sefr we:gorden te erkennen. INTERNATIONALE ARBEIDS-VOOR-SCHRIFTEN IN HET VREDESVERDRAG Reuter (Part.) meldt uit Londea : Uit Parijs wordt d.d. 18 Dscember gemeld : De Algemeene Raad van het Seine-depar-tement heeft een motie aangenomen, waarin de regeering wordt verzocht.voor te stellen, dat in het vredesverdrag 1° een bepaling zal worden opgencmen, waarin de wil der mogendheden tôt uiting wordt gebracht, door een internationale wetgaving den ar-beid, d.w.z. de menschelijke voorwaarden van den arbeid te wettigen, waardoor het algemeene en het beroepsonderricht, de Iichameiijke en de moreele gezondheid van het kind, enz. beschermd worden; 2° een periodiek, interna ionaal arbeidscongres zal worden ingesteîd; 3° een internationaal arbeidsbureel in het leven zal worden ge-roepen.De Raad gaf eveneens den wensch te kennen, dat afgevaardigden van de groote arbeidersvereenigingen der verbondene landen zullen worden loegelaten, om in de technische afdeelingen der vredesconfentie de internationale arbeidsbepalingen te be-sprtken, cie dan later in het vredesverdrag zullen worden opgenomen. AANGEHOUDEN Volgens een draadoericht van Essen zijn de bestuurders der werkhuiren Krupp, waaronder Dr Bransen Berger, uitvinder der « Grosse Bertha », door de plaatselyke Sowjets aangehouden. DE FRANSGHE VERLIEZEN Volgens « L'Information » heeft het Kamerlid André Tardieu, algemeen kom-missaris voor de Fransch-Amerikaansche oprlogszaken, médeged^eld, dat het aantal in den oorlog gedoode Fransche soldaten 1,800,000 man bedraagt. DUITSCHE VEÊLIEZEN Volgens de laatste officieele gegevens beloopen de verliezen der Duitschers tôt 30 November laatst, Î,6CO,COO dooden, 203,000 vermisten, 618,000 gevangenen en 4,460,000 gekwesten. DE ENGELSGHE VLOOT BESCHIET DE BOLSCHEWISTISGHE TROEPEN Het Britsch eskader dat zich in de Fin-sche Golf bevindt, bombardeert de havens van de bolschewisten. N. _ - '^^3 DE FRANSCHE ACADEMIE ONTVANGT J OFFRE. De Maarschalk brengt hulde aan Amerika • Joffre, de overwinnaar van de Marne, werd in de Fransche Akademie dnfvan-gen. Deae plechtigheid was gekenmerkt geworden door ©en geestdrift., zooals men slechls bitj hooge uitzondering aan-sohouwid heeft. Ondaiilcs _ u'ukAvinden en stortregenis wachtte des nachts reeds een menigte voor het Instltuut, in de hoop ee-n plaats ite veiweren. Maarschalk Joffre, vergezeld door mev. Jofihei, komt aan. Hij is gekleed iai een. grooten mantel en glimlacht tôt hen,- de hem toejuichen, Aehtereenvolgen3 komen aan président en meviwiw Poincaré en président en mevrouw Wilson. Zij worden om éétt tiur ont-vangen. door de Akademieleden Bergson en Boutroufe, De maarschalk slaat op en spraekt. Zijn rede ie kort. Zi'j is vooral een hulde «an de soldaten. Nadat lof is gebracht aan den vurig-vadîrlandslievenden geest van zijn vpor-ganger, Jules Claretiie, spreekt Joffre over den oorlo» Hij heri,nnert aan1 de weken, _ die 'aa-n de mobilisatie vooraf-g'ing uit zijn dankbaarheid aan Poincaré die de wat op den. 3-<jarigen diensltijd doorvoerde >en hukligt net geheele Fran-sche leger, van. af Foch loi den gering-sten soldaal. Hij brengt hulde aan de ver-bsndenen, die met Frankrijk de zaak van rechf. en vrijheid verdadigd hebben en prijst in 't bi'jzonder Wilson. Dan herirmert hij aan zijn reis naar Amerika : hij spreekt van 't Amerikaan-sclie vo'.k en eindigt met te w'ijzen op de roi, die Frankrijk in de toekomst te ver-vulîen heeft. Richepin beantwoordt den maarschalk. Hij brengt do benoemde proclamâtes in herinnerinsr. door Joffre in dan Elzas, op den vooravond van den slag aan de Marne uitgevaardigd; hij gaat de roi na, die d? onsterfelijke maarsrhalk gespeeld heeft., en in een' prachtige onfboezeming brengt hîjj hem den dank van liijdgenooî: en nageslachf. CLEMENCEAU EN WILSON OVER DEN VOLKERENBOND Het bestuur van de Fransche vereeni-g.ng voor den volkerenbond had gisteren een onderhoud me; Clemenceau, die ver-klaarde. dat het begihsàl van .een volkerenbond in de worafgaande vredesbe-sprekingen moet worden opgenomen. Artderzijds laat Wilson bekend maken, dat hij, lioeiwei hij den volkerenbond on-misbaar acht voor het handhaven van. ■den vrade, niei'.s uitstaande heeft met het plan van den Bond tôt doorvoisiring van den vrede. " * * •* Do Labour Party houdt den 2e n Jan eeu groote betooging in Albert Hall .;en gunste van de onmiddellijke instehing van een volkerenbond. DUITSCHLAND'S OORLOGSSCHEPEN. Een telegram van de » Associated Press » uiit Pari'js meldt, dat de Ameri-kaansche afge*»'aardigden ter vredescon,-farenitia het. beslu 1 hebben genomen ta l)cp!cii!«n, dat de uitgeieverde vijandel'ijke oorlogsschepen tôt zinken znllen worden gebracht, en om weerstand te bieden aan ïeder voorstel, om ze in verhouding en op grondslag van de wederzijdsche varlie.zen der verbondanen ter zëe te verdeelen. De hewusle afgevaardigden verkkiren deze houdmg, door t& zeggen, dat a'idus nijd en afgunst veorkomeiî worden, en dat Wilson's verklaring, dat de oorlog gee-n aanval, * of verwerving van eigendorn beoogde, hierdoor daad^ : werkeli'jken sleun zal bekon*en. - Naar 't schijnt heeft Engela'nd door be-middelmg van «ir Eric Geddes reeds loe- 1 geslenid in het Amerikannsche plan om de buitgemaakle of uitgeleveirde oorlogsschepen te vernielen, maar men ver-wacht; dat eenige zeemogendlieden yan minderen rang op verdeeling van ' de schepen zullen aandringen. * * * Madrid. — Prms Ratibor ontving giste-«n zijn pasporl''n. Hij zal Spanje ' bin-nenkort ver! a ten. * * * Essen. — Op .de algemeene vergadering van anndeelhouders van Fnedr i Ivrupp's AkUen-GaseUschaft, is besloten geen dividenden uit te keeren. 1 v- i BELGIE EN LUXEMBURG 1 In an'iwoord op een ireda van den eer-ste ministar van Luxemburg, zeide de , koning der Belgen tijdens een bezoek aan Aarlen^jdat het Belgische volk in i zijn str.'jd en lijden steeds wist, dat het ] ook de vrijheid van den klemen, ovar-weldigden nabuur verdadigde. Be'lgië ! zal niets nalaten. wanneer het Luxem- ' bmgscha volk zijn hulp vraagt ter'ver- I dediging van zijn moreele en maî'erieele belangen. Generaal Guillaumat, die da Fransche > regeering verteganwoordigde, iwas de eerste, die biii deze woorden van den ' koning in de handen klapte„ I f De Ver' iezinpn in Engeland " I U!t aile berichten, welke ons omirent do verkiezingen in Engeland bereiken, schrijft i I « De Telcgiaaf », blijkt, dat de belangstel-ling voor deze nationale gebeurtenis niet fl groot is. De « Daily Cbronicle » spreekt ze'.fs van « politieke apathie » en beschouwt die H onversc'nilligheid als een « betreurenswaar-dig riationaal kwaad ». Het blad zegt : ■ « Wij hebben den oorlog gewonnen; wij moeten den vredes-veldslag nog winnen. De coa'itie sîelt zich in de bies vooi een vrede, die in overeenstemming is met onze eigen overwmningen en opofferingen, een vrede, welke onze veiligh id zal waarborgen en de .fl schuldigen zal s raffen. » Deze coalifie, aan welker hoofd Lloyd George staat, zal de overwinning behalen. Dit schijnt vast te sfaan. Deze zegepra'al zal zij gedeeltelijk te danken hebben aan de apathie der kiezers, welke cp haar beurt weder tôt op zekere hoogte het gevolg is van de zekerheid, dat de coalitie over een zeer grooie meerderheid beschikt. Die onverschill gheid is verklaarbaar. Een volk, dat vier jaar Iang op leven en dood gestreden heeft en thans heî geluk der overwinning smaakt, kan moeilijk in geestdrift gebiacht worden voor algemeene verkiezingen. De candidalen, die voor den oorlog het centrum van ieders belangstelling zouden geweest zijn, lij-:en thans onberluidend, vergeleken bij French en Haig, Ailenby en Bealy, De coa'itie-bîaden, aangevoerd door de « Ciironicle », hebben zich dan ook beijverd, den kiezers op het hart te drukken, dat een overwinning der coaii'ie noodig is, opdat de vruchten der zegepraal ciet aan Engeland ontva:len. v « De soldaten hebben hun plicht gedaan. Nu is het de beurt der burgers, om hun plicht te vervullen », luidt hun devies. Aan dien plicht hebben de Engelsche mannen en viouwen. ondanks ailes, vrij nauwgezet voldaan. Honderd zeven zetels waren bij enkele candidaats'elling bezet, en ofschoon de opkomst -îer kiezers in de 600 overige districten niet overweldigend was, een zeer groot deel vaa de 16 à 17 mil-iioen kiezers hreft zich met onbetuigd gela-ten, vooral indien men in aanmerking neemt, dat ongevter 4 m llioen soldaten en matro- -zen zich buitenslands bevinden. ili Camberwe.l, een Lond;nsche arbei-dersborough, heeft Lloyd George den 13" December op bijzonder duidelijke wijze uit-eengezet, wat op het spel staat. « Asqu;th » aldus betoogde hij, zsgt.dat hij de regee-r.ng met wil zien veidwijnen, maor ik vrees, dat onze bedisselaars onder neutrale vlag varen om ons aan te vallen. Er zijn drie par- tijer.: de Labour Party, de volgelingen van M. Asq.iith en de coa'itie. De Labour Parly vertegenwoordigt slechts een kiein deel der arbeiders. De coal tie-candidaten zullen meer arbeidersstemrnen op zich vereenigen dan de Labour Parly-cand daten. Oc Lden der Labour Party zijn voortreffelijke patriotten, maar de partij wordt bsstuurd door een exireniistische, / bolsjew s'ische groep, die de betrekkin en mei de regeering verbroken heeft, juist op het oogenblik, dat samenwerking dringend soodigwas. De aanhansers van Mr- Asquilh vormen slechls een gedeelte der liberale pariij. Indien Asquith zitting kreeg in 't kabinet, er voor Unionisten en coalitie-liberalen g en plaats zijn. De fegéfring zou dus geen vertrouwen bezitten. » Aldus is, zeer kort, het standpunt van Lloyd George, zooâls hij het in een mecs-terhjke verkiezingsrede hetft u^teengezet De v rwijdering tusschen den premier en Asquith id een zeer betreurenswaardig feit. Da gewezen m'nister-president, een der sdelste en bekwaamste mannen van Engeland, heeft een verkiezingscampagne moe-:en voeren, waarbij hij zich te verd-digen ïad tegen de felste aanvallen ; waarbij zijn sprechte vaderlandslielde op de schande-ijkste wijze verdacht werdgemaakt, waarbij îij op de meest afstotende wijze belasterd verd. Poliliek van groo'er gewicht is de ver-noedelijke ui'slag in Ierland. Sinn Fein îeeft reeds, bij de enkele candidaatstelling, le nationalisîen verpietterend verslagen, en aalstgenoemden, die in het oude parlement >ijna 80 zetels hadden, zullen hoogstens 14 afgevaardigden behouden, indien de 'oorspeilingen der pera waarheid bevatten. 4 det is zelfs onwaarschijniijk, dat de leider DiIIon herkozen wordt. Wat de unionisten «etreft, dezen hebben in Ulster geea aoeilijke taak "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection