Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

735 0
12 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 12 January. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fj29883d77/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND ; #v TE £• Pl^^ft UYLE SMinkf£i-i;eig>m&< S», I»£ p&atte (S«i«|i«> ««s»r Frankrilb a 17, ..•»» s?» Vie. «»s,aitt aF&TEL i J« KAitKELMIiT, rua Mertct, 97, CALAIS. ftECMT OOOR, VBiJ EN VRANK «*• ♦ #- *- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! I i âSO*sflEitiË.ilT£HI Éilgis frnnkrijk Sngclami *b Holtand i.SC i>> pm tJSO fis p«p mittuud 2.70 In psr m*and 4.00 îp &(&*> ïr'ttn*câi** 5.00 8p. o*p ifimsatar 8.00 îp. pmF ïrim. M«n ïchrijf* las Vit, r*& ' i-B<iiïys Si foi», tus 8». Dwnis. « MJ ai <»£» | ir.7r-.tttna.-j -j-lt**. Rouw in Jiet Loger La tenant- e eraa' Wielemans Gansoh cmyerwacht kwam die s'ag ons léger treffen. Bijna zonder voorafgaande ziekte isde opperbeve nebber van ons léger plots gevalîen aan het werk, Midden in den noesten arbeid, waaraan hij sedert zijn benoemingtotopperbeveltiebber al zijn krachten gaf, is hij gevalîen, onverwaehts op 3 Jauuari om 11 ure 's morgens. Het is geen vallen op't roode slagveld, zooals onze Minister van Oorlog zegt in ïijn legerdagorde, maar 't is een vallen, waardig van een modernen legeroverste; te midden het onophowdend, almattend geesteswerk. De bevriende pers bracht haar eeregroet aan den leider van ons leger, die God zoo onverwaehts tôt zich riep. Luitenant-gene-raal Wielemans was tocii een echte krijgs-man. O.ider den aftocht van Antwerpen hield hij onze iegers aaneen ; desd het stand hou den op denYzeren ér overwin-nen. Na het breken vanden duitschen aan-val werkte hij uit al zijn macht aan het herinrichten van ons leger en 't moet wel een zijner zoetste voldoaningenzijn geweest het zien vaa onze regimenten, uitgerustnu als de beste legers. Luitenant generaal Wielemans was een krijgsman van den echtsten stempel. Hij wijdde zich heel en al aan het srijgerschap en heldere, vooruiuiende, krachtdadige geest als hij was, heeft hij een schitterende looDb2»n gekend. Geborente Gent d^n io Januari 1863, trad hij in de militaire school in 1879. In 1881 was hij onderluitenant bevorderd en gingover tôt de oorlojrsschool en werd toe-^evoegd aan den groo s'af. Zijne groote hoedanigheden, zijne rappebevordering tôt kolonel deoen minister de Broqueville er toe besluiten hem te nemer. totzijnkabineis-hoofd, vijf jaar geleien. Hij was voordien intussenén leeraar aan de militaire school geweest en hoofd van de versterkte omhei-ming van Narrea. ©p 21 -11 -14 werd hij lot generaal-ma-joorenop 30-3-16 tôt luitenant-generaal oenoemd. Wanneer netBelgicch leger na de eerste oortagsdagen,zichonder Antwerpen terug-trok en er een krachtdadige wilin de leiding noodi< hbek, aarzelde de Koning niet aile bss'uursvorrnen en hierarcMsche aangeie-genHeden do r te ba en en riep generaal Wielemans bij hem om van begin Sbptem-bsr 1914 aile rijgsverrichtingen te leiden. j M 3 werd défi ùti f opperbevelbebber be-noemd op 1 2-8-15 na met ^un(^e en door-zientig beieid heel den belgischen veld-tocht van af de laatste dag m van Antwerpen te hebban geleld Ssdert verliet hij zijn p >st nieimeer,wer-kend e ; studserend om 't leger gereed te hou den en een werkzaam deel te nemen in de be rijding van 't land. Hij stierf op zijn posï, getrou y aan zijn ' laamsch geloof gaf | nij in de nederige dorpskerk van het hoofd- j k z/artier ieder Zondag het edel voorbeeld -in het bijwonen der Hoogmis, God loone hem voor zijn noeste werken : en Belgie blijve hem dankbaar gedenken. Luitenant-generaal Wielemans was officier in de Leopoldsorde ; Commandeur van de Orde van den K.roon; Commandeur vai de Orde van het Bad ; Commandeur van de tCeizerlijke Orde van Ste Anna en van de Orde van St. Stanislas (Rusland) ; hij was van het Fransch Eerelegioen en had I hst Fransch oorlogskruis ontvangen. Hij I -was insgelijks vereeremerkt methat oorlogs kruis van 1 klas, de oorlogsmedalje van 1 klas, de herdenkingsmedalje van de re-geering van Leopold II en het Bdgisch oorlogskruis. M® ¥«p*é ees etkaâer des* v«»rbasa Cairo, 9 Jan. — De Kldla, officleel dagblad van de regeerlng van Hadja/ verhaalt een betoek van den koning aan de verbondene vloot. De koDing werd door de bavelhebber van een Fransche kruiser ontvangen. Oeze zegde dat het voor deze trulser eene groote eer was de groote | pries van Arable te ont?an?.en. 't Is op deze krui- | I ser dat het Fransch-Rasslgch verbond geteekend i y?erd. B6 Koning bezoeht de kruiser « Britannie » met I groote voldoening. lndigche matrozen die aan J pwrd wtren «prak hij in het 4ra»bseh aan. Soldatoisvooiske HET LIEBJE VAN DEN HONGER Zie 't achouwken van de keuken rookt, En 't riekt bekoorend hier ia 't ronde; Zeg spoedt u wat • ant d'honger spookt En 't water spoelt ons in den monde ! Wij dansen dul van ongeduld, Ons mage zingt haar krekelzangen, Want hoederd zakskens zijn gevuld fin twintig ratten reeds gevangen ! Wij trommlen nu een tegenzaag Op ons gamel, gaan wsg en weder, Sa geeu«en radsig-fiauw en lang, En zetten ons een deuntje neder 1 Toe rakelt in den roeden moad, En schupt een handsvol meer op de oven; En poofet dat 't hagelt op den grond, Met roze bollen vuurs van boven 1 De Piet heft 't scheel omhoog, verblaast Verblind de grijpend, grauwe doomeD; En slaat met voile hand, met haaat Er gaten in om los te komen 1 In rang nu mannea één voor één, Want elk op toer, op naam en teeken; Zeg duvvt zoo niet, driagt niet opeen, Want 't duurt te lang met klnderstreken. De laatste steekt de handen uit, lacht gelukkig, bulgt voorover; En allen blazen op hun buit En leggen zich in 't koele loover 1 LODB DIRIK. De iorfog in Inumame De Hns^en mftesteu Focsaui oolraimeu uit vrevs >aa omsin^cliu^ Sedert S Januari had het te Duitsch legerkorpe de lijn van de kleine rivier Milnicul, die Fecsani langs het W. beschut, bereikt Op dezen dag had de ijand 00k Mera en Pintecesti veroverd, nau-welijks op S km. van Focsani gelegen. Van dan ai was de sud onrerdedigbaar. Sic- susst&iai op op 9 Het laatste gevecht voor de bezetting van Focsani had plaats op 7 Jan. Duitschers en Oostenrlj-kers vielan aan of een front van 20 toi 25 kilom. raa af de vallei van den Putna tôt aan Pintecesti. O ne krlj »:sbewerking was zoo veel tu gema?.kellj-ker, daar de Milcovul op versch^ldeue puut^a overgetrokken was. | Het schljat dat het de Roemenen zijn die den ! grootsten scook van den aaoval onderstaan heb-ben. Hu ptroepen iwamsn aan om den toestand U verhelpen, d«c!» vrucliteloos, onze verbonde en moesten wij ien tôt op den weg Focsani-Bolotesti, 't Ls oogetwljfeld daar dat het laatste gevecht gele-. verd werd. Volgens een Oestenrijksch bericht zou de overwinning grootendeels het werk zijn -»an den ôostenrijkschen generaal Goigniger. Maar de Duitsche berichten vernoemen hem alleens niet en ; spreken enkel van de duitsehe generalen Krafft, I von Dellmensingen en von Morzen. I De Rnitie •?. irefebe» bins d«?n Baeht aehieraU Ten gevolge van den vooruitgang d >r Duitschers lag Focsani no# julst in eenen uitsprong, die langs het N. zouomsingeldworden. Ongetwijfeld hebben de Russen den nacht te bate genomen om in aftocht te gaan. De vijand selnt immeis dat hij om 8 ure 's morgeos de stad binnen gedrongen is en dat hij enkel 3910 mannen, 3 kanonnen en mitrallleuzen heëft bult gemaast. Zaoals wij over een paar dagen vooriîagen werd de Russische aanval voor Nanesti enkel uitgsvoerd om tijd te winnen voor deontruimlng van Focsani. » a <â©:« val van Focaïisl De stelllng van Focsanle heeft het voordeel dat de duitschers er geen groot gebrulk zullen kunnen van makea om de Russische legers voort en rap te vervolgen. De vijand is langs het Z. en het W. in deze stad gedrongen. Langs het N. en het 0. zal hij natuurlijkf; hinderpalen en forten te o*er?o-men hebben. Vooral de moerassen van den beneden Putna zuiien den Wjand in den weg liegen en nog zijn deze verlen >,d door de moerassen an den Se-I reth, zoodat Falfcenhayn in die richting de verove-' ring van Focsani niet zal kunnen ultbateo. Maar de vijand heeft in eene andere richting ! een betere wëg, te weten ten Itf.-O. van Focsani, 1 in de r.chtlr.g van den ijzerweg Marazesti-Tèouclu. 't Valt nu te zien of de <uss :n, die maar over wel-nig gemeen ctiapsmiddelen beschiisen, van fe-noegiamen voorraad en mareriaal voordien zijn. •p het overige van de lijn van den Seretù seint | het Russisch bericht enkel eenvoudige vi andige aanvallec, die afgeslagen werden op de monding van den Bod a, waarschijnliji te voile in de moe-; rassige streek ten Z. van den Sereth in 't algemeen en nlettegenstaaride den val van Focsani zou men denken dat de vijand ten einde adem is, Oagetwijfeld worden wel aanvallen be-reld b. v. tegen Galatz; 't is 00k moj<eli k dat Fal-kenhaya rassen vooruitgang maakt ten N. W. van Focsani. Maar, naar de vljandigé berichten te oor-deelen, zou mea denken dat de duitschers en Oostenrlj kers over geen voldoende troepenmachten meer beschlkken. Ware het zoo niet geweest dan zouden geen zes dagen verloopen zijn tusschen den val van een der voorsteden van Focsanie en dien van de stad ^elf. Ike omsififali«s d»r Rnstea mÈslnk« Petit Parisien : De vijand is er niet in geluV-t dè Russische levers te oosingelen, want het nemen van 4000 Russen en drle kanonnen is geene ba -langrijte vangst. Indien onze verbondenen eene belangrljke erdedingslljn verloren hebben, toch werden zij noch verpletterd noch omslngeld. Zij hebben oagetwijfeld voor aile gebeurlijkheden eene lijn voorbereid, vsaar zij opnieuw zullen kunnen weder stand bleden. Aldus zal de vijand ver-plieht worden steeds dieper en dieper ia strsken te drlngen, waar zijne bévoorrading steeds moei-lijker zal worden. 19» alaaHi aobt aanvallen af Petrograd, ia Jan., off. — Roemeensch front. — De vijand vcerde vruchteloos acht 1 aanvallen uit, op de heuveîen ten N. van de rivier Lassina. Hij viel 00k saa in de streek ten W. van Monastirka Ktssindou], waar hij groote verliezen or.dersing. In de streek v*n ILe^los nsimen de Roemenen j 070 gevargecen. [ Gedarende de vmchteloo e sanvallen, in de l streek van de moeding van den Rumoïk. namen onze vrierdei 6 cfficieren en 65 soldâtes t gevangen. Het anlwoord (1er verbondencu op de nofa van S. Wilsoa Parijs 10 Jan. — M. Briand overhandigde van-daag aan den ge ant van Am^rika, in naam der verbondene regeerlngen, het antwoord op het ant-woord van Président Wilson De tekst ?al Vrijdag morgen gekend zl n. • RUSSISCH : ! FBOWT 1 39 iks*c-o bnit Petrograd, 4o Jan. — De strijd duurt voort ® in de streek van het lak van Babit, ten W. van 1 Riga. Wij veroverden de vijandige stellingec, ' tasschen de moerassen vaa Tiroul en de Aa. i Wij mieken twee versien vooruitgang in de t richting van het Z. en camen ln de streek van Babit 21 zw*re en ll .lichte karonnen. Wij ; namen gevangenen in de streek van OsrojiaBi. 1 | Bel; n«st$>cb offei«ai«-f 1 1 Men seint uit Ro 11e aan den « Daily Tele-; ; graph, ult diplomatiebe bror, dat de Russen in 1 I Roemenie en op het front van Riga cieuwe Ibelangriike voordeelen behaald hebben. Het Russisch tegenoffeEsief breidt zich uit op de aedere puatea van hel frorit. Griekenland geeft nog een s loi aan de eisehen der verbondenen f a Athenen,10 Jan. — De Kroonraad eindlgde met een volledig akLûord over het antwcord dat aan de vephondenen ?:al j,'egévs.n worden. srs-a- —— Sî*> wa« op fa&t *'S«id« Londen, 10 Jan. — De Agence Reuter zegt dat het ultimatum der verbondenen op 10 Jan. in den avond of wel op 11 Jan. in den morgen elndigde. îrh Rnalaiid Dis Amerikaansche g?eeesheer W l. Ward is aata booid van de Ctiina terng gekomen, in ' gezelschsp van diie Duitscha spioeneo, die 1 Rusland oûtvîuchtter». 1 Be iendsc op de lijoec Arkarghel ea vaa 1 Vladivostock naar Petrograd hadden îijbuiten-gewone aanslagen grpleegd. 't Is zij die de groote muaitiefahîiefe van de hoofdstad dedec oaiploffeia, cp den oogenblik dît Hi»denburg de Russen versloeg in Polen, Maar hungewone roi was ia de bureelen te drmgen van Arkan-gel en inzonderh«id vaa da«r de bestemmif gs-plaats van het aar.gekomen materiaal te ver-an^eren zooda ig dat eea gedeelte der kanonnen naar het front trokkes, een ar.der gedeelta n«ar Odessa, Siberie of eldsrs. De Russisehe politie heeft eindeîljk de hulp vaa Fransche deteciie en iegeroepen. Het spel werd te gevasrlijk en de drie spioenen vertrokken naar Ameriks, na hun opvolgers in Busland aangeduid te hebben. s m ~ Rond den oorlog gïe vijaeâ 4 ê;ei*ae^i i ®aKs w.-ed® met op Milan, 9 Jan. — D • Italiaansche volksver-1 tegenwoordiger Turati dted in een privaat gesprek de volgende verklatirig : Ik bsa zeker dat de echte vrede orderhan-' délit gen binrjeo twee maseden zullen begon-! ne a aija. Om >aa de wereîd bewijs Le geven ?«n zijtîe gosde ir zichten zou Duiîschlaad besiotea | ziju plotselings Belgi® te ontruimen en onder l . vorm "?ars fina ciael ~ hulp 'ergoeding te ver-lserien. Duitschht d zcu Belgie, bij 't verlatan, or;dcr de beschermii>g der onzijdige s ellec. _ j r Spookavond ! i Hij k nog maar versch vaa moede,-s sehoot,. Twee jaar xuw rakkersleven hadden . hem niet antbolsterd. A:s jonj- sken hadden vse hem zien oekomen uit het verre driik^mp, ah jopgf»kea kuc« ge hem hier no.? octmoeten. ; Ernss, zware, gerijp e manneiij hfid wordt misschien Zijn karaktertrek, als het rta den aanstaarden vrede nog aens ooriog wordt en , hij we rom bienenkomt. Hij is dwarsdoor een ' zotteoollend kermiski d A « hij spreekt, zegge 1 llever, tatert, is htt îou'er scholierspraat die » er uit zijn suikerzoete mondje neerzabbert. Op ailes en nog wat weet hij zijn zeg te slaan, ' en nog nlemand die hem een kwartier lang 1 hreft zwijgics geweten. 't Is als een spreek-i machine die nooh slilralt. Met iedereen in zijn peleto i wcet hij te jokken en te gekscheeran. NieiRand die aan zijn pîa^erijen en getreiter oatsrspt. Hij kan waarschtig geen measoh i gerast laten. En nooit is bij vermoeid of ter-. neergeslageu. Als de mata* afgebeuld en ver-dwsasd van ontreddering n ervallen op hun t sîrooi, huppslt ocs bassje z • uwachtig ond, weet hier een maat aan zijn teenen te kiiteleK, das een sargie geniepig wag te foefelen, wat ve'der een ingedutte su'-kelaar in de kaak te happen en een eindje kaars uit îr blazen. Een onvérbî'eïlijké, eeuw-'gç plaagsteert 1 Nocit is hij uitg^rammeld o^er zijn felle, roekelooze dapperheid. Voor geen « 44 » die op 'r paar stapeen van zijn schu skot zou neerdondere", bsweert hij zieb te vorzetten. Zijn stokpaardje is zij glorierijk patroeljeer-schap. Daar pakt hij zoo gewillig mee uit als •ea verliefde met zijn tesrbeminde. Geen dag die voorbijsneltof hij haaltzijn patroeljes eens od, zijn vrijwiilige, doodsgevaa-lijrè, wonder-bare, ongelooflijke patroeljes. Want vrijwil ige patroeljeur is en blijft hij. Spijfs zijn merkbare doofh id die hem «an tijd tôt tijd eens doet van dieost ontsîageu door den doktoor. Heeft hij estwat tç steJlen met een kerel, die zijn streken beu- wordt, en hem eens duch'tig op de tee en tert, seffens klinkt het uitdagend : ■ of hij vann*cht met hem duift meegaan juist zoo ver of bij het dui ft. Dat is Stropke ! En iîdereen in 't peloton wenschf uit gan-scher har e Stropke -îe s 'n smakelijke, flinke fat3 toe, een die aan zijn reb >en blijft plakken en heru voor 'n langen tijd wat kieinder, nede-rlger Stropke maakt. Maar iemand is er, die 'î met ^uriger ne»igheid wenscht dan aide aodere. Hij staat gekend in de (compagnie of b ter in 't heel regimen metd ; naam vanPapa. Hij is vijf-en-reertiger, vrijwiiliger uit de eeiste roemrijke vrijwilligersdagen van Oogst-maand '14, en volbloed . Brussekar. Den heeïerx dag dooj houdj hij piechtige, heftige rede -oeiiiigec ; weet op ailes zijn overtuigden, geleerden zeg uit le orakflen en kan u vertel-leii oier smulpaîtijtjes die u't water uit den nio id doeiiloopen. Hi) kan ukoningsgerechten opsommen en Champagne m^rken zoovtel en zoo wo.aderaaar dat 't apeelzieke, doltaterecda Stropke een poosje uitscheidt en Papa gaat aanstaren met bewondert d groot-open, af-gunstige oogjes. Papa leeft maar als hij iemand aéa t*nd kan afirekken en o gezlen en onge-Yttidï. eau f ts isa -, bakken. Hij houdt er sterk aan een v-.tte, sùiakîlijke beet te lachen, maar is ; m uit zij vel te springen als Stropken hern — op eerbiedigen efstand, natuarlijk — 1 voor den ges komt houden en zijne eerbied-wa^/dlgheid iurf: krecken. Op Papa zijn hoofd : is 't Eijpende armoede, 't is als een braakiig-; gende akkerîand. Vroeger, \ was in den tijd ; dat hij tien proote, s elle jonkma was, had hij een weelderigetî, mooier1. haarbos. Kwa-tor.gin vertellen of liever fluisteren dat hij 1 wsggewaa d is te Rouaau. 't Siropken echter smijt het Papa vl»k in 't wt zen en als 't geluk meediert, dat Stropke voorziet rap uit de ' voeten te kunnen gerakea, snskt hij Papa zijn eigenaardige kozakkei muts van't hoofd, dat 1 dan gaat siralen als een blad glimmig vel papier gereed om er muzle* op te schrijven. ■t En op eea zekeren laat-asovd bij't spokerige, L \ gezellige houtvuurke, werd er in 't peloton een • : zwarte bende gesticht naet Papa ais zwarte • opperhoofciman en als etrïte slachtoffer in 1 't zicht : Strophe. 1 ? * « ¥ t ; De btrak waar 's peloton i^gekwartierd ligt, i3 oor ee sebu sel in twae verdeeld. In de ! eene Ifeîft ligt Stropk-', in de audere helft î Papa ei njne bondgenoot u. ? Reeds lang al was d d taptoe in de verte f geblazen en de kaarslichtjes in de barak, 't een \ na 't andere, ultgegaan. In 't gedeelte van de \ barak v<tn Papa en zijn bende bliksemt van tijd î een elec risch Jiehtsiraaltje Dah schemeren er t geheimzi'ipige gedaatsten aie aan benauwelijke i gp okschimmen uit heksenhistoric's fcerinne- ! ren, en gsdempte. ingeh uden stemm^n flUiS-terer. ia de stom <se stilte. Pjpa getft plechtig be el b hoe ,zaam een k arske aan te steken eu bij 't vale, dausende vlamschjjesel houdt hij eeniaaiste, strergs wape schouwifjg. Papa waa' tzich wel een tege ierend, roemrijk veld-heer. Z>jn diepe voldoening siraalt uit zijn half I toegeknepen deugr.ietoogsïes en lijn ?ezelende j stem trilt van vurige eigenliefde. Hij spreekt ! groote, moeilijke woorden en ziju gebaar I hefiig en bedreigetid teekeat koidige chinee- ■ Derde jaargang - Mï 620 Frij* : jg5 0©Mti©m®a Vrijdag 12 Januari 1917^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods