Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1458 0
17 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vq2s46jh4v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierde ja*rgang — Numsact &95 Prijs : 5 0€alï«j.'îi«s \ .» Zonet#4 17 F&brusrl *' ;- ONS VADERLAND STiCKT£BS : 1. Baeekelar.dt en A. Tempera Belgisch dagbl&d v^rschijo.eBoe op ni de dâgen der week Cpstel en Bthser : J. ErlClT «ïtl 17, rue feîortet, CfcLAiS A»owar®MEî«*r®îç S*er msMUtd Sieig^e <«*6 IfiMMniiirïJ & ;;,Ï5 £Sï8sel&Kï1«Eîotïai2ï? S.SÇ9 fea* fâriaasi«6e|î" •« &o®8 »■ C.&0 *€Mï® Me» fChrijTe i «a €>»» VattecâœiJS'tï :■> f1?, rsfc SS<iî*f«t Cs*fct.&> 'I—•w*n vYi~nypTm\ «ff» »ru—i»"ii ■*! HWfpw 1 vu-*.'»T»3ti rw«ic9»««WW«**■ ■*-*w*^ I !s f Eeehl door, --vrij en vrasik ' \ ! ?« CIdd en volk en laad IAÎle briefwisseling zenrîe men aan " ON S VADERLAMD " rue Mortel, 17, Calais Het anlwoord van M. Wi'so» aan Czernin en Hertiing II Nadat Wilson aati Hertiing ten slotte veiklaard lieeft dut, zoo hij alg^meene overëenkomsten en bt> raadslagingen w.l voor de ekonomi-bche vraagstukken, hij die ook mov t aanvaarden voor de regeling van territoriale en staathuishoudkund ge vaargstukken, antwoordt hij aan graaf Czernin. Dit antwoord is in veel bevriender vorm opgesteld dan dit aan Hertiing. Nog scherper dan in zijn redevoering van 8 Januari biijkt hier liosWilson wil toonea datereen verschil van meening bestaat tus-schen Duitschland ui Oostenrijk. Cz rnin ging reeds zcer ver zegt Wii-son, en ware hij in zijn uitinge ri niet belemmend geweest door zijn bond-genooten, vooral Duitschland, hij ware nog verder gegaan in de toege-vingen.«Graaf Czernin, zoo zegt hij,schijnt dehoofdbastanddeelen voor tien vrede met raeer helderen bîik in te zi<K>, en hii schijnt ze niet ie wielen met ne-vels onshangen. Iiij ziet in dat de vestiolng van een onaf hankelijk 1 olsn, 0 m val tend aile echt-Poolsche volkeren en die bijeen won en, aen vraagstuk is dat Europa aanbelangt en dat^aan-vaard moet worden. Hij ziet in dat België moet outrai nid en heropge-bouwd worden, zonder rekening te houden met de ofîtrs en toegevingen, claartoe gevergd. Hij ziet in dat er voldoening dient gegeven aan de nationaliteitsstrevingen, zelfs m zijn flitren riik en dit in 't gemeenflehappe- 1 ijTe belang van Europa en der mensch-heid. » Czernin had verklaard da! zijn s iazit ns de vredesvoorwaaarden do r Wilson op 8 Januari uitgedrukt een voldoende basis tôt onderhandelen konden zijn. Wilson gaat op die gedachte voort en wijst met nautn-' op de pur.ten van ovéreerikomst. la den geest dier opvatling legt hij het stilzwijgen uit van-Czerrin ^ ersom-mige andere punten. Cstsiunî niocht zijn meening niet ten voile uiten. « Zoo Gzernin, zoo zegt hij, het stiizwiigen bawaart over dn yraatj-stakken die meer reclitstreeks de b >-langen en het doel zijner verbondecen dan' Oostenrijk zelf raken, moet dû naar ik meen hier vandaan ! omen df<t hij zich gedwongen voelde hierin de belangen van Duitschland en Turkijo te eerbiedigen. » Dns zouden we besluiten Czernin schijnt het g nopg eens 'e zijn om ernstig te beginnën onderhandelen. Dit besluit heeft ook Wilson rp-trokken en hij aarzelt niet het Maar en ououwonden uit te spreken : « Als hij nu zooalsbjj (Czernin) het doet, inziet en aanvaardt de grondbe-ginseien die zich stellen ep dft nood-zakeiijkheid ze in ailerechtzinnighen ioe te pissen, voelt hij natuurxîj^ dat Oostenrijk niet meer gemak dan Dnitschland antwoorden kan op het vredesvoorstel zooals de Vereenigde-Staten het hebben uitgedrukt. Waar schijnlijk ware Chemin veel verder gegaan, zonder den moeilijken toe-stand van Oostenrijk wegens zijn bondgenooten en zonder zijn afhan-kelijkheid tegenover Duitschland. A!sw3 dit atdwoord zoo outleden en overwegen iij^t het ons hoe langer hoe meer dat Wilson Oostenrijk wil afzonderen van de pruisische krijgs-partij om de vredestrooming liooger en hooger te doen klimmen. vYe kunnen den indruk niet van ons wegnemen dat na ai wat we van Oostenrijk welen, deze nieuwe tege- ; moetkomingen van Wilson een die-pen indrukj'tnaken zul en op de Oos-tenrijkschevolssmas&a, dieevenzeer als lTare regeerîng het elken dag meer .moede wordt Duitsch ands plannen van al overheersching te dienen. De geschiedenis zal het zsker aantoo en ! hoe Wilson hoe langer hoe vaster in : de goede richting stuurt. Aïs mede-stuurmanr.en gaan met hem of gingen | iiem voor B°nedietus XV, Asqnilh, | J,ord Land^down, enz. Mee dan ooit is het tijd breed en hoog t< zien, breed en hoog zooaiA de Pans zooals Wilson, Met &root ongeduld wachten we oj het ; ntwoord van Oerriin op dez niet onduidelijke nitnoodigingen vai Wdson. Wilson ook doet het, wan hij vraagt ântvroord als hifin eenig kémachiige zinnen nogmaals d hoof'lbeginseK'n samenvat van ee waren vrede. « Ten slotte, zeg liij, Yvii een regec ringwe'cn ofza nog verder gaan kai dat ze dan zie of ze de volgend bcginselenjer toepassing aanvaardei kan. » « t. Dat ieder des! \an-de eindrege ling moet geste m d zijn op het wezen lijk ree'at van eik afzonderlijk geva en op de nsest doelinatige schikkin gen om tôt een bestendigen vrede t ko m r-n. » 2. Dat de volkeren en provitfcjê, onder de n'.ogendheden niet als rtni waar mogen dienen alssf zij eenvoudi: dingen waren of schijven van eei spei. ja zelfs van het groot voor aîtiji gcstoovde °ïieI van 't machtseven wic * » 3. Dit i-idere grondregeling. il veri and met dp.;i o.orlog, gesc.hiedei , >n o e t iii t belang ea 't welzijn de betrokken volkeren ; en niet als eei onaerdeel van overeenkomst tusschei Haiiverige Staten. » 4. D.tt aan aile welomsshrevei ni'.tiona!it<jitsi.i'e\ingen zooveçl moge lijk m net voluoening gegeven wordeï zonder flienwe g'eschiîpunten voor t roepen of andere te bestendigen, o naiiver tewtkken die met ter tijd eei gevaar worde-n kunnen voor den vred in Eiir(-pa. » Een vrede, die op dergelijkegrond veston kan bçsproken worden. Zoo la- g zuike vrede ons niet vjrzeken is, moeten we vooitstrijden. « Voor zooveel wij er kunnen ove oo'rdeelen zijn deze grondprîoeiepe< overr l aan aard tenzij bij de niilitair en aan^iechtings gezînde partij i> Duitschland. » Indien zij in an lere kampen tegen s t révéra outmo> tien, waren deze nie talrijk ,|enoèg om hunne stem l< verheffen. En dan zegt Wilson deze woordet die qvi r.d klinken gaan als zijn grooh rorp ornvr-de, om staken van var.de' nutteloo3 blocdvefgi'tea : « Wat in deze omstan&igheden tra gisc.h mag genoenvd worden is he feit dat die enkelc partij in Duitsch land millioenen menschan ter dooe kan s!urcr>, om te beletten wat hedet gansch de wereld als rechtvaardi; aanzitt » Ons dunkt die zins geeft. aan da Wilson door een stetk doorgevoeri vredesoffensief het moorden.t front offensief beletten wil en komen to den vrede van redit, en billijkheit die elkeen wenseht Zal zijn stemm* in de ver bon den landen het gehoo: vinden waarop ze reclit heeft ?'Zullei Frankrijk en Italie inzien dut Wilsoi hun de ware richting wijst? Moge! we het woord van Vfilson besrhoa wen als den zuivcren v/eerklank var de zoo hoog geroèmde eensgezind heid der Verbondenen op de Confe rprdie van Versailles? We hopen liot En wara die hoop waaiheid, dan is e; weer een groote stap gezet op der zonnioten weg naar Vrede. A. D. G. Viamingen ahoasseert ep a Ons Vsderîand » WEERSTAND VAN HET AKTIVISHS IN BELGIE Lit goed vertrouvihare Ijr .n ontran gen y, ij volgend sr.elbericht dat v: gaarae onze lezers mededeelen. Le Havre, 15 Febr. De Belgisrhe regeerir.g ontvangt in drukvvekk/inde mededeelingen over dei algemte un en diepen veeeisland in be 3 zet Belgie tegen de handelingen du- ak , tivisten die op 20 Jan. de staatkundig autonomie van Vlaaisderen uitriepen Op 1 Febr. stuurden aile Ylaamsch en Waalscne volksvertegenwoordiger uitbezet Belgie eenkrachtig protest aai den rijkskanselier tegen de sehaamtç looze machlseigening van den zoogen - Raad van Vlàandcren. ^ ©p Zondag 3 Febr. werd te Ar.twei i pen eetre betooging, door de ak'.ivistr -i op ttiuw gezet r-m h»n misda"ad te vie j ren, door een ovprtalrîjke menigteafge sneder, in zijne verbirîtring ïchenrd 3 het volk de aktivitiseha vaaudels aa r- stukken. De betoogers len gétal'le va 1 ÔÔO werdon uitgefloten en geslage niettegenstjândè de l)escherir.ing de - gewapende macht. 1 Veel gewichtiger feit op Donderdaj j 7 Febr. \ergaderde het Reroepshof va , Brussel in pîeéhtigé «iiting en bij eer parigheid der 43 aanwezige raaJsheere lîëval het don Pioëbreur-Ganeraaî vei volging in te spannen, wegens inbren T op artikels 104 en 109 va'n het strafwel boek f aans'ag en samenspanning or den r^geeringsvorm te veranderen e s op het besluit van 1831, tegr.n de. akt: visttn die verantwoordejijk z:jn voo 1 het op 't uw zetten der politieke sche " ding tusschen Vlaanderen en Wallonie > 's Andordaags heel vroeg deed het lie , twee voorname aktiviti,sche leiders aati hottden ; Borms en fack, beide minis ter s voor het Voorloopig Bewind doo den R ad van \ Uanderen uitgeroëpen Yerslagenheid van het Duitsrh gezs 3 : dat na betùu îslrf^ivi'Tf.ui il uce bei'oiî r zijne heîpers te dtkken. De twee be 1 lichten werden met geweid verlo.stj e: : het dossier van oaderzoek in be^l.igge notnen. (isvolg wais dat de ontrocrln; s ondsrhet voîk nog algemeener werd. Op 9 Fiîbr. dsden de duitschers hee 1 Le\y. voorzitter van het beroepshof e; )'■ twee kamervoorzilters aaLhoude Op 11 Februari werd een dezr magistraten losgeliten. Denzeifden da L op verzoek van den procureur-geruraa vergadering van het Verbrekingshbi or ■ over den toestand te beraadslagen. Be - sîuiten tôt nu toe niet gekend. - Het gerucht loopt dat de .gerechtsho •» - ; ven zullen weigeren te zeteien om pro ; i test aan te teekenen te gen deze enderik j bare bsleediging de Belgische magis | tratear aangedaan. De weerstandsbe » ! wegingbreidt zich \lug uit van stad to j stad. Na de gemeenteradnn van Bresse . Cent, Antwerpen, hebben deze vai . MecheIeii,Turnhout, St. Niklaas involl 5 V\raes:and krachtdadig .verzet aange . teekend. ï Eveneeris zoo de gemeenteraad vai a Elsene en Zondag de gouwraad van Ant ! werpen. Op 10 Febjr. te Mechelen in . drukwekkende vaderlandsche b> toogin| j die de duitschers vruchteloos getrach hebben te beletten. Maandaj 11 Febr boden zich op 't stadhuîs van Brusse afgevaardigden aan van meer dan adh _ honderd wetenschsppelijke-, handels fin werkliedenvereenigingen om he p schepeneollcgie gehik le wensclien me '. zijn h on ling tegenover de aktivist3n Duitsche troépén moesten de strate: j versperren om den stoet en de steed . aangroeiende menigte tegen te houden Den zelfden dag betoogingen en bol y sitrgen op de groo Eë markt te Brusse] ii De duitschers schijnen ongerust e - verslagen door het gewicht en 't belan ri dat de weerstandsbeweging neeml v. volksbeweging die onweerstaanbâ^ k Hjkt. Op't laatste oogenblik verneemt mei i dat de aaugehouden voorzitters van hc i Beroepshof verwittigd werden dat z naar Duitschland gingen gevoerd w or r den . 12 Ke.hr. ■k -k * ©nnoodig op het belang dier feitei J te wijzen. Ze vsijzen op de onkrenk ■ bare trouw van alleWlamingen van he ' ??nf, vrije, onafhankelijke Beigie, eer r j s!e voorvvàarde van een levens- en ont wikk el i n g s vat bà% r Vlaanderen .R'aar n; ; I deze verklaring van ronde trouw roepei ri wè de regeering r.ogmaads toe toeh d< - ; (jogen niet te blijven sîuiten, eindelijl i 1 toeh eer, ^ hêt voile gewicht en de volî - | draagwijze van het Vlaamselie Vraag j stuk voor Belgie te begrijpen; daarove te laten spreken wie spreken kan in eei j. erkende commissie. i De Viamingen hebben ailes gegever f ze verwachten ook de voile erkennin r | hunner rechten on kan men nu niet ai les doen, dat men minstens nu samei ! ; in een ge?st vaa eendraoht en ondoe 1 j !ing vertrou wen werke en zoeke om d< - i mlddeieu te vinden om het Vlaamsch ! vraagstuk zoo gauw mogelijk en loyaa - op te lossen. I N1E0W EUROPA ! Onder Ijovenslaanden titièl liopc .> we om de week of meer, naar 't pasl een overzicht te geven over de voor I naamste vraagstukken der internation:! % 1-j politiek. hetwelk ons van onzen bij zonderen briefwisselaar uit Londcii i toegezf-gd. Londen, 11 Februari i9J.8. f Ds Toekomst var. ds Zuider Slavsn De isrsohe kwêsiie Toestandcn in Rusiand i l De vefhoudingen tusschen Italie ei de Joegodaven ondergingen eene gevoe i lige verandering gede.rende de afgeloo i pen week. Bij het laatste bezoek vai ' den Italiaansche Minister ®rlando aai " Downiog Street om zeksre ophelderin ^ gen in te wlnnen nopensde redevoerini ' van Lord Georges betrekkelijk de doet l elnden der verboridenen in dezen oorlo: ' had hij tevens een onderhoud met Dr l Trumbic, voorzitter van het Joegosla ) visch Comiteit. 3 Ditliehaam treedt op in naam de - Oostenrijksche Joegoslaven: Serbiërs , Croaten Stovenen die samen een star nitmaken van rond de 7.600 000 zieler Zij v< rlangeo tôt een staaf aan te sln ten met de Serb^ars en Montegrijne ' on der het vorstelijke huis van Karagf orgevics, om verienrgdhunnënational 1 doeleinden na te streveà. Dit was de 'eersie san enkomst tus schen een lid van de Italiaansche Re geerinjf en'den leiderder Joegoslavisch irredentisten. Zsis teveris eene uitkoms ' vin de beweging een jaar geleden in d (iorriète délia Sera begonnan -met ee artikel van Marchege detla Torre, tege de imperialitische strekkingen vari d e^ti-emitisten in de ldea Naxionale (Ço lejanni v )oru;tgezet. De Corriere bc tvees dat de bewering als zou de Joe-zo slavisbhe beweging van uit Weener n bestuurd worden valsch was, en dathe , eveneens verke rd was te beweren da ■- de Joagoslave.n zich meer beijverdo . tegen het Italiaansche imperialism» . dan tegen hunne Oostenrijksche ver s drukkers. . ^ De Joegoslaven waren als echte va derlanders te beschomven en het Ja^ in het belang van Italie met hen in ver standhouding te leven. Na de verklarinr van Gorfu en dit -onderhoud waarir Dr, Trumbie bewees dat de op]0ss;nc derkwestie ligt m een « delenda Au s" , tria » en een toekennen van de vrijheid . zoowel aan de Noorderslaven 'Chce'hc . Po&n als aan de Joego (zuiver slav«n ) wordt dezaak vrijer en meer onbevan' i Sen bespwken in de Italiaansche pers" . Het wordt nu klaar dat in het Nieuwe , Europa van na den oorlog hefvraagstul . ^an de Adrratische zee in de minne kar r opgelost worden tusschen Relie en ioe . goslavie. daar dit laatste niet betei . vraagt dan In vriendschap om te m,n met zijne overzeesche naburen. & j Ëvénalg het jonge Italie van 184® on der Mazzini steanen de Zuiderslavei n zich op het «,Uno populo, un'è règne Zoo week dan na het Russisch impe . naiisms o( k dat van Italie en het ver n dwijnen vat) Rusiand als panslaviscl _ beschermer deed tevens hier aan bai,'. e paitijen het rut van een ver^lji] inzien. ° De lersche kwestie is eveneens wee p op den voorgrotid getreden gedureruL , de laatste weken. Met aftreden van Car p -on uit het i nl.inet on zijn onderliande n tingen m< I de l'istervoormannen wrt rp'-i n dotikere sehwhiwen <.p het pad de è Coaveutie die meer en meer schijnt t . . .. , - zeteien « in de donkt re sehaduwen der d o o d »! Het onslag van Lysacht en George Russell die, bij hel; ttrzij toezien der Sinn Feiners, met hen als 't ware het nauwste in verband stonden geeft tevens eene scherpe nootaan. De afvaardiging die den eeriten engelschen minister in ( London moest komen spreken kreeg , dien nog niet te vatten, en de zaken staan als 't ware met een been in de lucht. De kiezing in Zuid Armaghda viel tegen Sinn'Fera uit. Hun candidaatwas Dr Me Cartan, gewezen gezant der Sinn Fein repubiiek bij de Vereenigde-Sta-1 tyn. Het wordt echter erkend dat ze 't " zouden gewonnen hebben zoo de Union-" istisehe candidaat zich niet op het s laatste oogenblik had teruggetrokken 1 en de kiezing baar normaal verloop ware • gegund geweest. j De gansche pers is akkoord om te eischen dat de lersche kwestie eene op-" lossing bereike. Ze schaadt Engelaud . in Amerika en de Dominions. Ulster 1 schijnt echtér bij zijne onverzoenbare " hou ding te blijven, en de eerste opstan-1 delingen van 1S14 schijnen eveneens s niels te hebben geleerd bij den opstand ' van 1916 P.i.sehen week. De no'od tôt beslissing klinit. met den " dag, wie z; ' den olijftak in 't strijdperk 1 brengen? S — ^ De Russissche toestand blljft in zijn hreede iiinen nagenoeg onveranderd. Het moet den aandachtigen toeschou-1 wer treiTen, hoe komisch die onderhan-delingen tusschen Czernin in naam van 3 het Oostenrijksche keizerrijk en den jongen Trolski, woordvoerder voor een land dat zich miiitair onmachtig voelt, zouden voordoen, waren de omstandig-1 heden zoo niet van allergrpotst belang " o^kleed Het werd echter kl; ar dat de sluwe, knappe Rus, die zijn tegenpartij fiuks te woorJ b t î at meer steunt op de macht 1 der gedsci te dan op eendsr welke wa-pr-nfsit. lin het is eveneens klaar dat de ; Centralen de macht dier gedâchte vree-^ zen. De sti.kingen in Oostenrijk en " Duitschland waren er getuigen van. r Trotski die eerst als voorstander van , het zelfsbestemmingsrecht der volkeren seheen op te komen, wierp weldra dit veelkleûrig nationalistische kleed af om 1 in plaals ;aarvan de roode toga van het ; internationale socialisme te omgorden. Hij predikt de wereldrevolutie aan aile ' landen en de P'innen en Ukrainiers voelen vandaag hun schijnvoorstander van gis! r tegen hun partikulier natio-® nàlisrne gekeerd. Trotzki is een fanatieker, hij lost geene enkele zijner gedàchten en te Brest-Litovsk waren we getuigen van een gedachtenstrijd. Herinneren we ons enkel hoe een der Duitsche vertegen-- w joi digers, Hoffmann, te midden al dat . ge iachtergtwisse', het noodig vond . eens r.;cht te staan en met zijn sabel op ! t .fid te slaan met een : «Maarveet ge ; wel datge spte kt in n amvsneen over-t wor.n m volk en dat ■wij de milittire ; o erwinnaars zijn »? terwijl hij hoopte ! aldus tôt e<n gevoel van werkebjkheid 1 we r te keeren. Maar daar is Trotzki koud voor; hij antwoordt gevat, drukt op de gevoelige veer, en de booze so'-' daat voelt dat er geheime draden weven naar hem o; b kende Irachten in zijn eigen vaderland. Dr Garel van Rijen. —— i. nnq3.iJïïFinwn Duitschland inislrouwî T rotsky ln Duitschland is men zeer misnoegd over de verklaring van Trotsky. Deze misnoegdheidîjis zoo veel meer beteeke-nisvol di ar men met reden mocht denken . dat de algemeene ontwapening de be-• sturende middens van Berlijn zou be-vredigen. Waar zou de hond gebonden iiggen. De Duitsche regeering hetrouwde op 1 de volledige evergaaf van Trotsky en in ' werkelijkheid heeft deze hare aanhech-' tingspîannen afgekeurd, zoodat allé " kwestiën hangend blijven. Rusiand j 1 staat wel buiten den strijd maar Hertiing = staat toch maar voor eene schim van zegepraal, hetgren hem door de opper-sîaf verweten wordt. Nadat Trotsky hit einde der vijande-r tijkheden staakte en de Duitsche aan-; hechtingsplannen veroordeelde hebben - Kulilmann en Gzernin ai het mogelijke - gedaan om hem aan 't onderhandelen te i houden. Trotsky heeft in het aas niet r gebeten en zijn spoedig vertrek naar 3 Petrograd 1 jkt eerder een halve afbraak. i Het officicele Duitsrhland voelt dat het in doekjes gewonrten s • «t cr, het wil zich nu door oene krac.htige èaad tegen de Maximalif ten wi ken. Ziedaar { waarom opnieuw gesproken wwt'i < " een,opmarseh naar Petrogv > '. li'nd;;--fcurg wil zulks maar !i rt1 ->•/ xrceri voor de. binnenlan dsche n <-t •' i1 Jjffic n die van het offensief het gevolg oucea kunnen zijn. De handelwijze van Trotsky-wordt voorjesn lisî sansisn Zurich. — De verklaring \ ar i rot Ly wordt in de Duitsch-Oostenrljl ■•chepers aanzien als een pogiuf> vxn de-M: ximp-lisfen om het spei der keiserrijkr;i te verbrodden en het oplossen der han^ gende geschillen te verhîiïderen. Den eersten dag werd de formuul v; n Trotsky door de Duitsche ' pors geest-driftig onthaald, 't is enkel 24 u. L Ur , dat de militaire- midders e de pers gedacht hebben dat de houdi; ; van ; Trotsky'een slimmen stre-k Lon ledereen is thans van oor.W t dat r'o verklaring van Trotsky grondig moet bestudeerd worden. Eens te meer zal de Duiîsc' c opper-staf moeten beslissen. Sens cônferenUe in heî Duifsch hoofdkwarficr Baal, 14 Febr. — De Gazct van Noord Duitschland schrijft : Wij vernemen dat Mr von Payer, vor-tegenwoordiger van den Fai;.«f-li;-r m graaf Hertiing naar het groot-.ooe' w r-tier vertokken is om deel te nern; n ; an de conferer-tien. 1.500.000 Âmerikanen dees jaar m Europa New-York, 15 Febr. M. Baker, staatss kretaris va: oorlog heeit voor de sénatoriale kommissie % ui het leger eene lange vertrouweLj; • ni^-dedeeling gedaan betrekkelijk don r i-litairen toestand. De « New-York Times » scintdat voor het einde van het jaar waarschijnlijk 1 500.000 Amerikanen in l-'uropa z'ull -n ontscheept zijn. Men schat dat voor ieder m an twee > ton koopwaren enmunitiën zal vérvoerd ! worden. Hertiing zou op 19 Februari antwoorden op de eôîs van Mr Wiîsosi Londen, 13 Febr. — Men su.it toi Amsterdam dat graaf Hertiing het in- ' zicht ht eft op 19 Febr. in d> i Reichs-tag op de nota van Mr W'Hson te ai.t-woorden. Een Ôosîenrijksch slccan-schip Sot zinken gebraclîS: Rome, 15 Febr. — De Italiaansche admiraliteit seint dat Italiaansche torpilleurs nabij het schi..reiîand Dalmatië in de baai van Buccrri gedrongen'zi jn, nabij Fiurne, en er \ en der . rootste Oostenrijkscge steamers vernield hebben.m—w — aijlgju, 11 .n n .. 0e Engelschen breideo hun fronî uiî in Jfalië Londen, 14 Febr. — De Kijzondere corr. van de Agence Reutèr op het lu- i liaaDsch front, seict dat de Fngelschen aanzienlijk bunne lijn iiitgeb. .--.id heb- ' hen ten O. von den Monte)Io,; ]r rigs de Piave tôt op eenige mijten ten O. van i revise. Houten barak le koop bij Kamiel Bastiaen, te Êdlr,ker; e. Oe barak heeft 5 m. lergfc, 6 m. bresdîe en is S m. 70 hoog. Zij is uiteenneembaar, bestaat uit voar-plaats en kamer met stoof en tafcl. Genadige prijs. !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods